Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Sprawdź dostępność

Znak przestaje być dostępny, jeśli ktoś inny już go zarejestrował. Warto więc przeszukać bazę danych w poszukiwaniu znaków, które mogłyby wchodzić w konflikt ze zgłaszanym przez ciebie znakiem. W ten sposób oszczędzisz czas i pieniądze. W Unii Europejskiej (UE) istnieje ponad 11 milionów zarejestrowanych znaków towarowych.

Wyszukiwanie nic nie kosztuje, a umożliwia znalezienie informacji mających zasadnicze znaczenie dla twojego zgłoszenia. Jeśli inny podmiot jest już właścicielem danego znaku towarowego, być może będzie chciał wnieść sprzeciw wobec twojego zgłoszenia.

Znaki towarowe UE

Zarejestrowane znaki towarowe można wyszukiwać przy użyciu dwóch różnych baz danych:

Przejdź do bazy danych EUIPO eSearch plus

eSearch plus jest narzędziem EUIPO umożliwiającym dostęp do jego bazy znaków towarowych Unii Europejskiej i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Można w niej sprawdzić, czy ktoś zarejestrował u nas podobny znak towarowy. Przy użyciu eSearch plus można również wyszukać i sprawdzić obraz, znaleźć pełnomocnika lub przejrzeć Biuletyn.

Przejdź do Designview, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

Baza danych TMview zawiera informacje dotyczące zgłoszeń znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych pochodzące ze wszystkich krajowych urzędów ochrony własności intelektualnej w UE, z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz z szeregu międzynarodowych urzędów partnerskich spoza UE. Znak towarowy, który został zgłoszony lub zarejestrowany na poziomie krajowym wcześniej niż twój znak, może stanowić zagrożenie dla twojego zgłoszenia.

Metody poszukiwań

Podczas analizowania wyników wyszukiwania należy wziąć pod uwagę trzy główne czynniki: czas, znak towarowy oraz towary i usługi. Sprawdzenie tych czynników nie wyklucza ryzyka, ale go minimalizuje.

Pierwszeństwo

Ochrona znaków towarowych jest przyznawana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Ochrona znaków towarowych rozpoczyna się od momentu przyznania daty zgłoszenia.

Jednak ustalając, kto zgłosił znak jako pierwszy, pod uwagę należy wziąć nie tylko datę zgłoszenia znaku towarowego potencjalnego konkurenta, ale także ewentualne daty pierwszeństwa.

Czym jest prawo pierwszeństwa?

Wcześniejsze zgłoszenia znaków towarowych mogą korzystać z prawa pierwszeństwa w okresie sześciu miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego UE i vice versa. O przyznanie prawa pierwszeństwa można wystąpić w odniesieniu do zgłoszeń znaków towarowych dokonanych na szczeblu krajowym (lub Beneluksu), w odniesieniu do znaków towarowych zgłoszonych w państwie będącym stroną konwencji paryskiej, państwie uczestniczącym w porozumieniu TRIPS lub państwie, z którym Komisja ma potwierdzone stosunki wzajemności, bądź w odniesieniu do zgłoszeń znaków towarowych UE.

Aby korzystać z prawa pierwszeństwa, znak towarowy UE należy zgłosić w terminie sześciu miesięcy od zgłoszenia znaku towarowego w ramach jurysdykcji krajowej. Jeżeli prawo pierwszeństwa krajowego znaku towarowego zostanie zaakceptowane, zgłoszenie znaku towarowego UE będzie traktowane, jak gdyby było złożone tego samego dnia, co wcześniejsze zgłoszenie; oznacza to, że będzie ono miało pierwszeństwo wobec zgłoszeń dokonanych przez inne podmioty w tym sześciomiesięcznym okresie.

Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia znaku towarowego należy wypełnić część dotyczącą pierwszeństwa. Data pierwszego zgłoszenia będzie punktem odniesienia dla ustalenia, kto złożył zgłoszenie jako pierwszy.

 

Poniższy przykład ilustruje, jak działa pierwszeństwo. W tym przykładzie znak towarowy UE B ma pierwszeństwo nad znakiem towarowych UE A, nawet jeśli znak towarowy UE A zgłoszono przed ZTUE B w UE:

 • 01.07.2014
  Data zastrzeżenia pierwszeństwa zgodnie z datą pierwszego zgłoszenia w USA

 • 01.10.2014
  Data zgłoszenia w EUIPO

 • 01/11/2014
  Data zgłoszenia w EUIPO

 

 

Podobieństwo:

Porównując znak towarowy z wcześniejszymi znakami, należy wczuć się w sytuację przeciętnego konsumenta. Należy zadać sobie następujące pytanie: „Czy konsument mógłby pomyśleć, że mój znak towarowy należy już do kogoś innego?” Jeśli odpowiedź jest twierdząca, możesz mieć problem.

Nie ograniczaj wyszukiwania do identycznych znaków towarowych. Zagrożeniem mogą być również znaki, które są podobne do twojego. W eSearch plus można dokonywać wyszukiwań według nazwy, rodzaju i daty zgłoszenia znaku towarowego oraz według wielu innych kryteriów; można też wykorzystać obrazy do wyszukiwania podobnie wyglądających znaków towarowych.

 

Analogia

W większości przypadków musi istnieć również związek między towarami i usługami, dla których oba znaki będą używane. Oferowane przez ciebie towary i usługi nie muszą też być identyczne z towarami i usługami oferowanymi przez drugą stronę. Mogą one być zagrożeniem nawet w przypadku, gdy są jedynie podobne.

Co należy zrobić z wynikami poszukiwań?

Jeśli odkryjesz, że Twój znak lub znak podobny do niego został już zarejestrowany lub zgłoszony, masz kilka możliwości:

 • Negocjuj: skontaktuj się z właścicielem wcześniejszego znaku towarowego i spróbuj dojść do porozumienia (na rynku współistnieje wiele identycznych lub podobnych znaków towarowych).
 • Zaryzykuj rejestrację: dokonaj zgłoszenia, ryzykując, że inne podmioty wniosą sprzeciw (decyzja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego zależy od wielu czynników; fakt istnienia wcześniejszej rejestracji nie wyklucza możliwości zgłoszenia znaku).
 • Zgłoś sprzeciw: zgłoś sprzeciw wobec wcześniejszego znaku towarowego.
 • Zaniechaj rejestracji: nie podejmuj dalszych działań, ponieważ ryzyko sprzeciwu jest zbyt duże.
 

Możesz zasięgnąć profesjonalnej porady od specjalisty zajmującego się znakami towarowymi. Publikujemy listę zawodowych doradców.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.