Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Formularz zaawansowany

Formularz zaawansowany opracowano na potrzeby bardziej skomplikowanych zgłoszeń. Formularz ten należy stosować do samodzielnego wskazywania produktów, do wykorzystania istniejącego wzoru jako szablonu własnego zgłoszenia, do zastrzegania pierwszeństwa bez dokumentów potwierdzających bądź do dokonania płatności przelewem bankowym. Wzór wspólnotowy musi być zgłoszony przez użytkownika zarejestrowanego. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany(-a), musisz dokonać rejestracji.

Aby uzyskać dostęp do formularza zaawansowanego, skorzystaj z poniższych ścieżek na stronie internetowej:

 1. „Wzory" > „Zarejestruj swój wzór w szybki i łatwy sposób" > „Złóż wniosek przez Internet", a następnie wybierz jako rodzaj wniosku „Formularz zaawansowany" i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku";
 2. „Wzory" > „Droga do rejestracji" > „Dokonaj zgłoszenia już teraz", a następnie wybierz jako rodzaj wniosku „Formularz zaawansowany" i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku";
 3. „Strona główna" > „Usługi on-line" > „Zgłoś wzór – formularz zaawansowany" i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku".

Zgłaszanie ZWW przez podmioty spoza UE
Możesz zgłosić ZWW, jeśli mieszkasz poza Unią Europejską, ale musisz w tym celu wyznaczyć pełnomocnika.

Informacje na temat badania zgłoszeń wzorów przez ekspertów można znaleźć w naszych Wytycznych.

 

Rozpocznij składanie wniosku

 • Znak referencyjny zgłaszającego

  Numer referencyjny powinien składać się maksymalnie z 30 znaków alfanumerycznych, w tym ze znaków alfabetu łacińskiego: a-z, A-Z, cyfr 0-9 oraz symboli. Nie należy używać spacji.

  W razie jakichkolwiek przyszłych pytań na temat wzoru należy podać numer zgłoszenia ZWW nadany przez Urząd.

 • Wykorzystaj dane istniejącego ZWW jako szablon

  Wprowadź numer identyfikacyjny wcześniejszego wzoru – zostaje wyświetlona lista istniejących wzorów – wybierz pożądaną pozycję i kliknij przycisk „Importuj". Wybranie opcji importowania wzoru jako szablonu przyspieszy procedurę dokonywania zgłoszenia, gdyż dane zostaną automatycznie wprowadzone do formularza. Poszczególne sekcje można następnie edytować w szczegółach nowego ZWW.

 • Informacje o pełnomocniku

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania pełnomocnika.

  Dodawanie istniejącego pełnomocnika
  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko pełnomocnika – zostaje wyświetlona lista istniejących pełnomocników – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj". Po wyświetleniu na ekranie danych pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować.

  Dodawanie nowego pełnomocnika

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję" i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ pełnomocnika.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować.

  Wybór pozycji „Pracownik wyznaczony na pełnomocnika" spowoduje wyświetlenie się pola wyboru „Powiązania gospodarcze". Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać rodzaj powiązania ekonomicznego ze zgłaszającym (np. pracownik lub partner), zaś w drugiej nazwę pracodawcy. Pracownicy występujący w imieniu osoby fizycznej lub prawnej są zobowiązani przedłożyć podpisane pełnomocnictwo, które włącza się do akt.

 • Informacje o zgłaszającym

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania zgłaszającego.

  Dodawanie istniejącego zgłaszającego
  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego – zostaje wyświetlona lista istniejących zgłaszających – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj". Po wyświetleniu na ekranie danych zgłaszającego kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować.

  Dodawanie nowego zgłaszającego

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję" i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować.
 • Języki

  Pierwszy język
  Z rozwijanej listy wybierz język, którego chcesz używać w zgłoszeniu (pierwszy język); może to być dowolny z 23 języków UE.

  Drugi język
  Musisz wybrać drugi język spośród pięciu języków urzędowych UHRW (ES, DE, EN, FR i IT). Drugi język musi być inny niż język wybrany jako pierwszy. Należy pamiętać, że w przypadku zakwestionowania wzoru może zostać użyty wybrany drugi język.

  Jeżeli chcesz otrzymać oficjalną korespondencję w drugim języku, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

 

Dodaj przedstawienie wzoru

 • Informacje o wzorze (wzorach)

  Możesz dodać rzuty wzoru na dwa sposoby:

  • dodaj obrazy (w formacie JPEG),
  • dodaj dynamiczny rzut trójwymiarowy i rzuty statyczne uzyskane z rzutu 3D.

  Obrazy
  Aby przesłać obrazy swojego wzoru, użyj funkcji przeciągania i upuszczania lub znajdź pliki w swoim komputerze. Możesz przesłać maksymalnie siedem obrazów chronionych i trzy niechronione.

  Nie możesz przesłać rzutów niechronionych, dopóki nie prześlesz siedmiu rzutów chronionych.

  Wymogi dotyczące rzutów:

  • 2MB na obraz
  • format JPEG
  • RGB, CMYK (który zostanie przekształcony w RGB, co może wpłynąć na kolory), modele w skali szarości, czarno-białe lub kolorowe. Aby uniknąć automatycznej konwersji kolorów i zachowania wierności na ekranie, zaleca się stosowanie obrazów RGB zamiast CMYK. Przesyłanie dynamicznych obrazów 3D ORAZ innych statycznych widoków ma następujące ograniczenia:
  • rozdzielczość druku: min. 72, maks. 300 DPI.
  • maksymalne rozmiary obrazu: 5 000 x 5 000 pikseli,
  • progresywne obrazy JPEG zostaną przekształcone na obrazy podstawowe (baseline).

  Wymogi dotyczące załączników (w odniesieniu do zastrzeżeń pierwszeństwa, pierwszeństwa z wystawienia, pełnomocnictw dla pracownika wyznaczonego na pełnomocnika):

  • PDF
  • JPEG.

  Specyfikacje
  Rzut trzeba odtworzyć na neutralnym tle i musi on mieć on taką jakość, aby możliwe było wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów przedmiotu, dla którego żądana jest ochrona oraz aby można go było pomniejszać lub powiększać do celów wpisu do rejestru wzorów wspólnotowych oraz bezpośredniej publikacji w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

  Przedstawienie graficzne wzoru nie może zawierać tekstów opisowych, słów ani symboli, ani nie może być ponumerowane.

  Wzory powtarzalnej powierzchni: Jeżeli zgłoszenie dotyczy rejestracji wzoru, którym jest wzór powtarzalnej powierzchni, przedstawienie wzoru musi ukazywać pełny wzór i dostateczny wycinek powierzchni z powtarzającym się wzorem.

  Krój pisma: W przypadku zgłoszenia wzoru składającego się z kroju czcionki przedstawienie wzoru musi obejmować wszystkie litery alfabetu, w stosownych przypadkach wielkie i małe litery, oraz wszystkie cyfry arabskie, jak i pięć linii tekstu napisane tym krojem pisma typograficznego, przy czym zarówno litery, jak i cyfry powinny mieć rozmiar czcionki 16.

  Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na te wymogi. Praktyka pokazuje, że niestosowanie się do nich jest jednym z najczęstszych powodów wskazania braku przez Urząd, co nieuchronnie prowadzi do dodatkowej pracy i znacznej straty czasu użytkowników.

  Użycie innych elementów w celu pomocy w określeniu cech wzoru
  Przedstawienie graficzne wzoru należy ograniczyć do cech, o których ochronę się występuje. Może ono jednak zawierać inne elementy, które mają pomóc w określeniu cech wzoru, o których ochronę się występuje. Na zgłaszającym spoczywa odpowiedzialność za użycie np. linii przerywanych lub obramowań w taki sposób, aby oczywiste było, które cechy mają być objęte ochroną.

  Jeżeli chcesz zaznaczyć jakąś część wzoru, aby pokazać, że występujesz jedynie o ochronę tej konkretnej części lub że wyraźnie nie występujesz o jej ochronę, możesz zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  • linia przerywana służy do wskazywania elementów, które nie powinny być objęte ochroną;

  • obramowania służą do wyróżniania elementów, które powinny być objęte ochroną;

  • cieniowanie kolorem i rozmycie służą do wyłączenia kilku cech z ochrony;

  • rozdzielenia służą do wskazania, że zgłaszający nie rości praw do konkretnej długości wzoru.

  Na rzutach wzorów nie wolno umieszczać tekstów opisowych, słów ani jakichkolwiek innych symboli.

  Jakie są główne zalety obrazów niechronionych?

  • Uznaje się je za złożone z formularzem zgłoszenia, co oznacza zatem, że mogą stanowić część zastrzeżenia pierwszeństwa w kolejnym zgłoszeniu.
  • Można je wykorzystać do objaśnienia wzoru, a to może pomóc ekspertom podczas oceny obrazów chronionych.
  • Po przesłaniu obrazów zgłaszający może je przejrzeć, a następnie zmienić rzut niechroniony na chroniony i odwrotnie.

  Uwaga: Rzuty niechronione będą dostępne w wyszukiwarce eSearch wyłącznie dla właścicieli wzorów.

  Dynamiczne rzuty trójwymiarowe (dynamiczne rzuty 3D)
  Usługa zgłoszenia elektronicznego ZWW przyjmuje nowy typ przedstawienia rzutów jako narzędzie pozyskiwania rzutów w zgłoszeniu: Widok dynamiczny 3D Jeżeli prześlesz ze swojego komputera dynamiczny rzut 3D w formacie OBJ, STL lub X3D, będzie mógł uzyskać statyczne rzuty chronionych i niechronionych obrazów wzoru.

  Dynamiczne rzuty 3D symulują perspektywę 3D w 2D (na ekranie), ponieważ można manipulować rzutem (przesuwając go lub powiększając i pomniejszając), aby zobaczyć go z różnej perspektywy. Rzutami uchwyconymi z rzutu 3D nie można manipulować (rzuty statyczne); zostaną one dodane do formularza jako rzut dla odpowiedniego wzoru.

  Aby przesłać dynamiczne rzuty 3D swojego wzoru, użyj funkcji przeciągania i upuszczania lub znajdź pliki w swoim komputerze.

  Dynamiczne rzuty 3D – specyfikacja techniczna
  Po przesłaniu dynamicznego rzutu 3D do formularza zgłoszenia ZWW zostanie on wyświetlony w następujących parametrach technicznych:

  • szary gradient tła;
  • sam dynamiczny rzut 3D wyświetlany jest na biało;
  • dynamiczne rzuty 3D można przesłać w dowolnym z poniższych trzech formatów: OBJ, STL lub X3D;
  • maksymalna wielkość załączników do modeli 3D – OBJ, STL, X3D (w przypadku rzutów wzorów): 20 MB;
  • rzuty statyczne uzyskane z dynamicznego rzutu 3D będą monochromatyczne (czarno-białe);
  • cieniowanie: podświetlenie dynamicznego rzutu 3D źródłem światła z perspektywy użytkownika;
  • rozmiar w pikselach wynosi 490 x 315 i pozostaje stały. Użytkownicy mogą zobaczyć w ramce, że obszar dostępny dla dynamicznego rzutu 3D pozostaje stały, jeżeli zwiększają lub zmniejszają okno przeglądarki;
  • w przypadku korzystania z opcji dynamicznego rzutu 3D wszystkie statyczne rzuty muszą pochodzić z rzutu 3D.

  Uwaga: plik typu X3D nie jest obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer 10 ani jej wcześniejsze wersje.

  Uwaga: Wzory stanowiące lub zawierające ornamenty powierzchni należy przedstawiać bez użycia dynamicznych rzutów 3D.

  Uwaga: Pliki STL w formacie binarnym nie są obsługiwane. Można zmienić STL binarny na standardowy za pomocą narzędzi do konwersji.

  Jakie są główne zalety korzystania z dynamicznych rzutów 3D?

  • Kiedy wzór zostanie opublikowany, pojawi się w wyszukiwarce eSearch i będzie dostępny nie tylko dla ekspertów, lecz również dla wszystkich zainteresowanych stron, takich jak osoby trzecie i sędziowie.
  • Będzie jasne, że obrazy statyczne pochodzą z jednego wzoru.
  • To pomoże zrozumieć, w jaki sposób różne rzuty statyczne są ze sobą powiązane.
  • Jest bardzo mało prawdopodobne, że przedstawienie wzoru będzie zawierało braki, co jest korzystne zarówno dla zgłaszających, jak i dla Urzędu.

  W jaki sposób porusza się dynamicznym rzutem 3D?
  Dzięki rzutowi 3D możesz zaprezentować swój wzór z różnych perspektyw.

  Aby poruszyć dynamicznym rzutem 3D
  użyj strzałek (lewo, prawo, góra, dół) na klawiaturze lub funkcji powiększania/pomniejszania.

  Klawisze sterujące
   

  Możesz też użyć myszy i kliknąć sam rzut.

  Dynamiczny rzut modelu 3D
   

  Aby ułatwić zmienianie perspektywy aparatu, należy wybrać opcję „Podstawowe klawisze sterujące" i wybrać jeden z rzutów.

  Podstawowe klawisze
   

  Jak utworzyć obrazy pożądanego rzutu
  Istnieją dwa sposoby.

  Przycisk „Utwórz rzut z tej perspektywy
  Perspektywa Przycisk „Utwórz predefiniowane rzuty
  Predefiniowane rzuty
  • Po wybraniu rzutu z dynamicznego rzutu 3D kliknij przycisk „Utwórz rzut z tej perspektywy". Wówczas wyświetlony zostanie poniższy obraz.  •  
  • Kliknij przycisk „Utwórz predefiniowane rzuty", który automatycznie utworzy wszystkie siedem rzutów przedstawionych na podstawowych klawiszach sterujących. Wówczas wyświetlone zostaną obrazy poniżej.  •  

  Możesz utworzyć maksymalnie siedem obrazów chronionych, a także użyć tej funkcji, aby utworzyć jeszcze trzy obrazy niechronione.

  Przenoszenie, usuwanie i otwieranie obrazu
  Kliknij ikonę „Przenieś" Ikona „Przenieś na obrazie, aby zmienić kolejność rzutów wzoru i zmienić obrazy niechronione w chronione.

  Kliknij ikonę „Usuń" Ikona „Usuń na obrazie, aby usunąć rzut wzoru.

  Kliknij przesłany plik i otwórz go w pełnym rozmiarze.

 

Wybierz wskazanie produktu

 • Wskazanie(a) produktu/Klasyfikacja lokarneńska

  Wskazanie produktu
  Musisz dodać wskazanie produktu. Nie ma to wpływu na zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ale jest konieczne ze względów prawnych. Zdecydowanie zalecamy wybór wskazania produktu z listy produktów Eurolocarno. W przeciwnym razie zgłoszenie może ulec opóźnieniu z powodu konieczności przetłumaczenia określeń.

  Musisz podać wskazanie produktu dla każdego zgłaszanego wzoru.

  Jeżeli zdecydujesz się nie korzystać z listy Eurolocarno, musisz sformułować własne wskazanie produktów w sposób jasno wskazujący charakter produktu (produktów).

  Klasyfikacja
  Jeżeli stosujesz listę produktów Eurolocarno, automatycznie zobaczysz, do której klasy należy produkt.

  Jeżeli stosujesz własne wskazanie produktu, możesz również wskazać klasyfikację na podstawie międzynarodowej klasyfikacji wzorów przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska). W przypadku zgłoszeń zbiorowych produkty, w których wzory mają być zawarte lub w których mają być zastosowane, muszą należeć do tej samej klasy w wykazie klasyfikacji (z wyjątkiem ornamentacji).

 • Jak dodać wskazanie produktu?

  Zanim zostanie wyjaśnione, jak dodać wskazanie produktu, ważne jest, aby wiedzieć, że:

  • do jednego wzoru nie można przypisać więcej niż pięć określeń;
  • w zgłoszeniu zbiorowym wszystkie określenia muszą należeć do tej samej klasy, z wyjątkiem klasy 32, którą można podać dodatkowo (ze względu na to, że ornamentacja należy do klasy 32).

  Wskazanie produktu i klasyfikację lokarneńską można dodać na trzy różne sposoby:

  1. poprzez wprowadzanie produktu, który dany wzór reprezentuje, i kliknięcie przycisku „Dodaj": określenie zostanie automatycznie uzupełnione i zatwierdzone zgodnie z klasyfikacją lokarneńską.

   Klasyfikacja lokarneńska
    

   Jeżeli wskazanie produktu pojawia się w zielonym polu, to znaczy, że określenie zostało prawidłowo zatwierdzone. Numery klasy i podklasy automatycznie pojawią się w kolumnie po lewej stronie – „Klasyfikacja lokarneńska".

   Określenia z klasyfikacji lokarneńskiej
    
  2. Jeżeli klikniesz przycisk „Przeglądaj", w oknie modalnym pojawi się cała lista wskazań produktu Eurolocarno.

   Klasyfikacja lokarneńska

   Wybierz wskazanie produktu
    

   To narzędzie ułatwia wybranie właściwych wskazań produktu, w tym klas i podklas. Musisz wpisać wskazanie produktu w pasku wyszukiwania i kliknąć przycisk „Szukaj" lub wyszukiwać według klasy/podklasy.

   Szukaj wskazania produktu
    

   Wówczas wyświetlone zostaną wszystkie wyniki wyszukiwania wraz z ich klasami i podklasami. Zaznacz pole po lewej stronie listy wyników, aby wybrać właściwe wskazanie produktu. Po zakończeniu wyboru możesz przejrzeć całą listę, klikając przycisk „Wyświetl wybrane elementy" lub przycisk „Dalej". Następnie kliknij przycisk „Kontynuuj", aby zakończyć proces wyboru i dodać określenia do zgłoszenia wzoru.

   Jeżeli określenie zostało prawidłowo zatwierdzone, prawidłowe wskazanie produktu pojawi się w polach oznaczonych zieloną linią przerywaną, a numery klasy i podklasy automatycznie pojawią się w kolumnie po lewej stronie, „Klasyfikacja lokarneńska".

   Wykaz zatwierdzonych określeń
    
  3. „Wprowadź moje określenia". Opcja ta pozwala wprowadzić własną listę wskazań produktu. Podanie klasy i podklasy klasyfikacji lokarneńskiej w odniesieniu do każdego wskazania produktu jest nieobowiązkowe.

   Uwaga: Wszystkie wskazania produktu muszą być oddzielone średnikiem.

   Możliwość wprowadzenia własnej listy wskazań produktu
    

   Jeżeli określenie zostało prawidłowo zatwierdzone, prawidłowe wskazanie produktu pojawi się w polach oznaczonych zieloną linią przerywaną, a numery klasy i podklasy automatycznie pojawią się w kolumnie po lewej stronie, „Klasyfikacja lokarneńska".

   Wskazanie oczekujące na zatwierdzenie przez eksperta pojawi się w nawiasach oznaczonych czerwoną linią przerywaną.

   Kliknij te ikony na pasku akcji, aby edytować lub usunąć określenie.

   Zatwierdzanie określeń
 • Odroczenie i opis

  Odroczenie
  Przy dokonywaniu zgłoszenia wzoru wspólnotowego można złożyć wniosek o odroczenie publikacji na okres do 30 miesięcy. Dzięki temu wzór może być traktowany jako poufny do chwili podjęcia decyzji o jego ujawnieniu.

  Po okresie odroczenia należy uiścić należną opłatę za publikację wzoru. Opłatę za publikację można też uiścić łącznie z opłatą za odroczenie przy dokonywaniu zgłoszenia. Jeżeli jednak ostatecznie zdecydujesz, aby nie publikować wzoru, opłata za publikację nie zostanie zwrócona.

  Jeśli ostatecznie wzór nie będzie publikowany i nie uiszczono opłaty za publikację, rejestracja wygasa po upływie 30-miesięcznego okresu odroczenia.

  Sposób wstrzymania odroczenia publikacji wzoru
  Odroczenie można wstrzymać w dowolnym momencie w User Area (obszar użytkownika).

  W przypadku zamiaru wstrzymania odroczenia publikacji ZWW należy przejść do następującej części strony internetowej:

  1. W User Area należy kliknąć na „Pulpit nawigacyjny” (dashboard).
  2. Po kliknięciu na „Poufne ZWW” należy wybrać odpowiedni ZWW. Po dokonaniu wyboru nastąpi przekierowanie do aplikacji eSearch.

   Odroczenie
    
  3. W drugiej części aplikacji eSearch oznaczonej „Działania i wiadomości” należy kliknąć na pole „ZWW”.
  4. W sekcji „Badanie” należy kliknąć na pole „Publikuj odroczony wzór”.

   Odroczenie
    
  5. Wypełnianie formularza.
  6. Aby złożyć wniosek, kliknij na „Potwierdź”. Zostanie on przyjęty i przetworzony przez EUIPO. Nowa wiadomość pojawi się w skrzynce Wiadomości po kilku minutach.

  Opis
  Opcjonalnie można dodać opis wyjaśniający przedstawienie wzoru.

   

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów wspólnotowych zgłoszenie może zawierać jeden opis dla jednego wzoru nieprzekraczający 100 wyrazów, wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbki. Opis powinien odnosić się jedynie do tych cech, które są widoczne na przedstawieniu wzoru lub na próbce. Nie może zawierać oświadczeń dotyczących domniemanej nowości lub indywidualnego charakteru wzoru bądź jego technicznej wartości.

  Opis niezgodny z rozporządzeniem nie jest jednak powodem wniesienia sprzeciwu. Opis nie podlega badaniu, choć osoba je przeprowadzająca może je wykorzystać do rozstrzygnięcia wątpliwości. Na przykład, jeżeli dwa obrazy przedstawiają różne karty, przeprowadzający badanie musi zgłosić sprzeciw; jeżeli jednak w opisie wskazano, że na obrazach pokazano dwie różne strony tej samej karty, sprzeciw nie jest konieczny.

  Uwaga: Opisy nie będą przyjmowane po dacie złożenia zgłoszenia.

  Odroczenie
 • Informacje o twórcy (twórcach)

  Ta część jest nieobowiązkowa i służy powiązaniu twórcy z odpowiednim wzorem. Jeżeli jednak wybierzesz „Utwórz nową pozycję", musisz podać następujące informacje o twórcy (twórcach):

  • nazwisko i imię w przypadku indywidualnego twórcy;
  • lub nazwę zespołu twórców w stosownym przypadku.
  Dane dotyczące twórcy

  Dodaj twórcę
   

  Jeśli Urząd uprzednio przyznał numer identyfikacyjny twórcy, trzeba wprowadzić ten numer, wówczas dane z bazy danych zostaną importowane.

  W razie zrzeczenia się przez twórcę praw autorskich zaznacz odpowiednie pole („Zrzeczenie się prawa").

  Zrzeczenie się prawa
 

Zastrzeż pierwszeństwo

 • Chcę zastrzec pierwszeństwo

  Jeśli w ciągu minionych 6 miesięcy dokonano zgłoszenia dotyczącego tego samego wzoru, można poprosić o zastrzeżenie pierwszeństwa, klikając przycisk „Dodaj pierwszeństwo".

  Wpisywanie numeru zastrzeżenia pierwszeństwa lub numeru identyfikacyjnego wzoru Więcej informacji na temat zastrzeżenia pierwszeństwa
  • z listy rozwijanej wybierz „Państwo pierwszego zgłoszenia";
  • wpisz numer zastrzeżenia pierwszeństwa lub numer identyfikacyjny wzoru (pole zostanie wypełnione automatycznie, jeśli szczegóły wzoru są dostępne w DesignView) i kliknij przycisk „Importuj"; lub
  • kliknij przycisk „Utwórz ręcznie" i wprowadź dane ręcznie;
  • dodaj datę zgłoszenia i numer zgłoszenia.

  Uwaga: Jeśli pierwsze zgłoszenie nie zostało złożone w jednym z języków urzędowych UE, należy dołączyć kopię tłumaczenia.

  Zastrzeż pierwszeństwo w późniejszym terminie
  Jeśli chcesz zastrzec pierwszeństwo w późniejszym terminie (można to zrobić w okresie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia), zaznacz pole wyboru obok przycisku „Dodaj pierwszeństwo".

  Zastrzeż pierwszeństwo w późniejszym terminie
 • Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia

  Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia w zgłoszeniu
  Aby dodać do zgłoszenia zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia, kliknij przycisk „Dodaj pierwszeństwo z wystawienia". Na ekranie pojawi się dodatkowa część formularza.

  1. Z listy rozwijanej wybierz nazwę wystawy.
  2. Dodaj datę pierwszego ujawnienia.
  3. Wybierz opcję dołączenia wymaganych dokumentów przy dokonywaniu zgłoszenia lub w późniejszym terminie (do 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia).
  4. Kliknij przycisk „+ Dodaj"
  Pierwszeństwo z wystawienia
   

  Zastrzeż pierwszeństwo z wystawienia w późniejszym terminie
  Jeśli chcesz zastrzec pierwszeństwo z wystawienia w późniejszym terminie (w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia), zaznacz pole wyboru obok przycisku „Dodaj pierwszeństwo z wystawienia".

  Uwaga: Przepisem tym objęte są nieliczne wystawy, w szczególności wystawy ogólnoświatowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie Bureau International des Expositions (BIE).

  Pierwszeństwo z wystawienia
 

Zakończ składanie wniosku

 • Zapisz wzór i kopię wzoru

  Po dodaniu wszystkich wymaganych informacji o wzorze zapisz je. Można będzie wtedy zobaczyć podsumowanie informacji o wzorze i edytować te informacje.

  Informacje o wzorze (wzorach)
   

  Aby dodać nowy wzór, kliknij przycisk „Dodaj nowy" lub skopiuj już wprowadzone informacje na temat wzoru, klikając przycisk „Kopiuj ze wzoru". Jeżeli już przedłożyłeś więcej niż jeden wzór, możesz wybrać numer wzoru, którego informacje chcesz skopiować.

  Opcja „Kopiuj ze wzoru
 • Projekty (zapisz moje zgłoszenie jako projekt)
  Podczas wypełniania formularza zgłoszenia możesz w dowolnej chwili zapisać wprowadzone już dane jako projekt formularza. W kolumnie po prawej stronie zgłoszenia kliknij przycisk „Zapisz formularz" oznaczony symbolem Ikona „Zapisz. Zapisaną wersję roboczą formularza odnajdziesz w części „Projekty" w części User Area (obszar użytkownika).
 • Wyczyść formularz zgłoszenia

  Jeżeli chcesz ponownie rozpocząć składanie wniosku, kliknij przycisk „Wyczyść formularz zgłoszenia". Wszystkie wcześniej uzupełnione pola zostaną wyczyszczone, a informacje usunięte.

 • Drukuj moje zgłoszenie

  Możesz wydrukować swój formularz zgłoszenia na dowolnym etapie procesu.

 • Potwierdzenie

  Przeglądaj swoje dane i szczegóły swojego wzoru
  Na tym etapie możesz zobaczyć szczegóły zgłoszenia, które chcesz przedłożyć; nadal możesz modyfikować je w „Szczegółach wzoru" przed złożeniem zgłoszenia.

 • Podpis

  Poprzez wypełnienie pól „Imię i nazwisko" i „Uprawnienia podpisującego" potwierdzasz, że dane zostały sprawdzone i chcesz przesłać ten formularz zgłoszenia.

  Podpis
   

  Możesz dodać jedną osobę jako dodatkowego podpisującego.

  Uwaga: Należy pamiętać, że tylko osoby fizyczne mogą złożyć podpis na formularzu zgłoszenia.

  Po przejrzeniu zgłoszenia kliknij przycisk „Zatwierdź i zapłać".

  Przycisk „Zatwierdź i zapłać
   

  Musisz w oknie płatności wybrać metodę płatności, z której chcesz skorzystać. W przypadku płatności przelewem bankowym zaleca się zanotowanie kodu transakcji, ponieważ będzie to pomocne w zidentyfikowaniu płatności.

  Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź płatność" i „Kontynuuj" w następnym oknie zgłoszenie zostanie złożone.

  Przycisk „Zatwierdź i zapłać Przycisk „Zatwierdź i zapłać
 • Co się dzieje po przesłaniu formularza zgłoszenia?

  Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie, że twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, a także oficjalny numer zgłoszenia. Należy również pobrać oficjalne pokwitowanie i potwierdzenie w jednym pliku PDF. Uwaga: UHRW nie wystawia kopii pokwitowania.

  potwierdzenie, że zgłoszenie zostało złożone prawidłowo
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.