Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Co może być znakiem towarowym UE?

Znak towarowy UE może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków.

W dniu 1 października 2017 r. w wyniku rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 usunięto to, co określano jako „wymóg przedstawienia graficznego”.

W praktyce oznacza to, że o ile twój znak towarowy należy do jednej z kategorii znaków towarowych akceptowanych przez Urząd i może być przedstawiony w akceptowanym formacie, można zgłosić go bez konieczności przedstawienia go graficznie.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaki rodzaj znaku towarowego ma być objęty ochroną?

W zależności od tego, co ma być objęte ochroną (słowo, figura, kolor itp.), istnieją różne opcje w odniesieniu do znaków towarowych. Poznaj możliwości.

Oznaczenia składające się na znak towarowy muszą pozwalać na odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego.

Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.

 
 

Znak towarowy powinien mieć charakter odróżniający

Konsumenci powinni być w stanie właściwie rozpoznawać znak, na przykład jako oznaczenie pochodzenia. Znak powinien pozwalać odróżnić twoje przedsiębiorstwo od innych firm na rynku, co umożliwi ochronę oraz budowanie tożsamości i wartości marki.

Znak towarowy nie powinien być opisem tego, co sprzedajesz

Znak towarowy nie powinien monopolizować znaku opisującego jedynie oferowane towary i/lub usługi. Takie znaki powinny pozostać dostępne dla wszystkich – zarówno dla ciebie, jak i dla twoich konkurentów.

 

Potrzebujesz więcej wyjaśnień? Następujący przykład powinien rozwiać pozostałe wątpliwości

Brak charakteru odróżniającego
Konsument nie będzie postrzegać butelki przedstawionej na tym obrazku jako znaku odróżniającego jedno przedsiębiorstwo od drugiego. Ten znak powinien pozostać dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw.

Wino

Zbyt opisowy
W tym przypadku konsumenci nie będą postrzegać butelki jako znaku odróżniającego, a słowo „wino” po prostu opisuje jej zawartość. Konsumenci uznają je za opis produktu.

Przykład prawidłowego znaku towarowego – ma charakter odróżniający i nie jest zbyt opisowy

Joe
Bloggs

Znak towarowy kwalifikujący się do rejestracji
W tym przypadku sama butelka nie ma charakteru odróżniającego, ale umieszczona na niej etykieta z odróżniającą nazwą sprawia, że konsumenci będą postrzegać ją jako znak towarowy konkretnej marki.

 

EUIPO odmówi przyjęcia zgłoszenia znaku towarowego, jeśli uzna, że nie spełnia ono powyższych oraz kilku innych wymogów. W razie potrzeby można sprawdzić inne powody odmowy rejestracji znaku towarowego (zwane również bezwzględnymi podstawami odmowy rejestracji).

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty. Urząd nie udziela takich porad.

 

Jakie rodzaje znaków towarowych można rejestrować?

Rejestrować można  trzy rodzaje znaków towarowych: znaki indywidualne, znaki certyfikujące i znaki wspólne.

Znak indywidualny pozwala odróżnić towary i usługi jednego konkretnego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Nie oznacza to jednak, że indywidualny znak towarowy musi być własnością jednej osoby – indywidualny znak towarowy może być własnością jednej lub większej liczby osób prawnych lub fizycznych. Oznacza to, że jest kilku zgłaszających.

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku indywidualnego zaczyna się od 850 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki wspólne pozwalają odróżnić towary i usługi grupy przedsiębiorstw lub członków stowarzyszenia od towarów i usług konkurencji. Znaki wspólne można wykorzystywać do budowania zaufania konsumentów do produktów bądź usług oferowanych pod danym znakiem wspólnym. Często są one stosowane do oznaczania produktów mających wspólną cechę.

Znaki wspólne mogą być zgłaszane jedynie przez stowarzyszenia wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, jak również przez osoby prawne prawa publicznego.

Opłata za zgłoszenie znaku wspólnego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki certyfikujące wprowadzono w EUIPO w dniu 1 października 2017 r. To nowy rodzaj znaków towarowych na poziomie UE, choć w krajowych systemach istnieją już od wielu lat. Stosuje się je, aby wskazać, że towary lub usługi odpowiadają wymogom certyfikacyjnym instytucji lub organizacji certyfikującej; są znakiem jakości podlegającej nadzorowi.

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, władze i organy podlegające prawu publicznemu, może zgłosić znaki certyfikujące UE, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności handlowej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

Opłata za zgłoszenie znaku certyfikującego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Pełna lista opłat za znaki towarowe 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.