Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Medierea

 

Medierea este o procedură de conciliere între părțile unui litigiu. Mediatorul acționează ca intermediar neutru între părți și facilitează ajungerea la un acord. Mediatorul nu are competența de a soluționa cazul dacă medierea eșuează. Părțile păstrează controlul asupra modului în care se desfășoară procedura și asupra rezultatului acesteia. Părțile nu pot fi obligate să recurgă la mediere, ci trebuie să fie de acord cu medierea în mod voluntar. Ele se pot retrage oricând din procedura de mediere. În mod similar, părților nu li se poate impune un acord de soluționare, fiind necesar ca ele să ajungă în mod voluntar la un acord. Medierea este o procedură confidențială.
Arbitrajul este o procedură prin care un arbitru aplică legea pentru a soluționa un litigiu între părți. Adjudecarea se face de către arbitru în calitate de factor de decizie. Aceasta este o procedură bazată pe drepturi, spre deosebire de mediere, care este o procedură bazată pe interese. Arbitrajul ia în considerare și aplică legea, în timp ce medierea ia în considerare interesele mai largi ale părților (în special interesele de afaceri).

Informații suplimentare despre mediere.
Informații suplimentare despre normele de mediere.


Camerele de recurs au în lucru aproximativ 2 500 de cauze pe an. Soluționarea unei cauze durează în medie un an și jumătate, iar unele pot ajunge și în fața unor instanțe superioare. Acest proces poate fi costisitor și îndelungat. Totuși, în multe din cauzele în care litigiul este real, există posibilitatea ca părțile să ajungă la un acord prin care să fie protejate interesele de afaceri ale ambelor părți. Deși este o alternativă mai rapidă și mai ieftină la acțiunea în justiție, medierea implică mediatori abili, foarte experimentați în materie de proprietate intelectuală. De asemenea, prezintă o garanție a confidențialității în ceea ce privește existența litigiului, deoarece litigiul nu devine public. În mod tradițional, medierea înregistrează o rată ridicată de succes.

Informații suplimentare despre normele de mediere.


În prezent, medierea în fața EUIPO este disponibilă doar în faza de atac, în cadrul acțiunilor între două sau mai multe părți. În termen de 2 luni de la comunicarea deciziei contestate, partea care pierde trebuie să depună o notificare de contestație și să plătească taxa aferentă pentru a beneficia de efectul suspensiv al căii de atac. Contestația este admisibilă doar dacă reclamantul depune o expunere de motive în termen de 4 luni de la comunicarea deciziei contestate. Termenele de depunere a contestației, de plată a taxei de contestație și de depunere a expunerii de motive nu pot fi prelungite și nici suspendate.

Cererea de mediere trebuie să fie semnată de ambele părți sau, în caz contrar, trebuie să se demonstreze că s-a obținut acordul celeilalte părți. În continuare, procedura de contestație va fi suspendată în așteptarea rezultatului medierii.

Informații suplimentare disponibile despre mediere.


În primul rând, trebuie să existe o decizie a EUIPO în materie de mărci ale Uniunii Europene sau de desene/modele în cadrul unei proceduri inter partes. Decizia respectivă trebuie să fie contestată înainte ca medierea să poată începe. Obiectul medierii poate totuși să nu se limiteze la sfera acțiunii de contestație la EUIPO, ci să se extindă și asupra litigiilor paralele referitoare la mărci, desene sau alte drepturi de PI între aceleași părți. Există numeroase posibilități, dar se poate întâmpla, de exemplu, ca cele două părți cu drepturi conflictuale să își desfășoare activitatea pe piețe complet diferite. Părțile pot conveni să păstreze această situație de fapt. Cheia succesului medierii este reorientarea atenției de la argumentele juridice la interesele de afaceri. Medierea nu este posibilă în cazurile ex parte (în care partea adversă a deciziei contestate este chiar EUIPO).

Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunile Camerele de recurs ale EUIPO, Medierea, Instrucțiuni pentru părți.


În prezent, medierea este disponibilă doar pentru contestații. Totuși, lucrurile se pot schimba în viitor.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunile Camerele de recurs ale EUIPO, Medierea, Instrucțiuni pentru părți.


EUIPO nu percepe o taxă pentru mediere, cu condiția ca medierea să aibă loc la sediul EUIPO din Alicante.
Dacă medierea se desfășoară la sediul EUIPO din Bruxelles, trebuie plătită o taxă administrativă care să acopere cheltuielile de deplasare, cazare și ședere ale mediatorilor.

Informații suplimentare despre procedurile și taxele de mediere.

Informații suplimentare despre normele de mediere.

Pentru informații legate de costuri și/sau taxe administrative, vă rugăm să consultați formularul de mediere la sediul din Bruxelles și să îl trimiteți (sau informațiile echivalente) mediatorului.

Pentru informații suplimentare despre taxele administrative legate de mediere, consultați Decizia nr. Ex-11-04 a președintelui Oficiului din 1.8.2011.


În principiu, procedura de mediere se desfășoară în limba acțiunii de contestare. Părțile au însă libertatea de a se pune de acord asupra unei limbi convenabile pentru ambele (sub rezerva disponibilității unui mediator care să stăpânească limba respectivă).

Informații suplimentare despre mediere.


Echipa de mediere este formată din mediatori calificați care provin din diverse departamente ale Oficiului, nu doar din camerele de recurs. Cu toții sunt angajați ai Oficiului, cu calificări superioare și o experiență vastă, care au beneficiat de formare specială la Centrul pentru soluționarea eficace a litigiilor (Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR) și/sau la Institutul de Arbitri Autorizați (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb) din Londra și care au diferite competențe lingvistice.

Informații suplimentare despre mediere.


Pe site există o listă completă a mediatorilor, împreună cu CV-urile acestora, astfel încât părțile să poată solicita o anumită persoană dacă doresc. Părțile pot fi ajutate de Grefa Camerelor de recurs să aleagă un mediator. Este posibil ca părțile să prefere o persoană cu o anumită biografie și experiență sau care are capacitatea să medieze într-o anumită limbă. Este important să se înțeleagă faptul că medierea este o procedură voluntară, iar rolul mediatorului nu este să emită judecăți sau să pronunțe decizii, ci să ajute cele două părți să ajungă ele însele la un acord. Dacă este o cauză deosebit de complexă sau dacă mediatorul consideră că este necesar, mediatorul numit poate să solicite asistență din partea unui alt mediator sau a unui alt angajat al EUIPO. În acest caz, mediatorul va cere mai întâi permisiunea părților. De asemenea, este posibil ca părțile să desemneze ele însele comediatori atunci când caracterul complex sau alte circumstanțe ale cauzei justifică acest lucru.

Informații suplimentare despre mediere.


În principiu, este de așteptat ca medierea să soluționeze problema într-o singură zi, poate chiar în urma unei singure întruniri preliminare. Dacă nu se ajunge la un rezultat în acest interval, poate fi foarte dificil să se ajungă la un acord, deși este posibil ca în cauzele deosebit de complexe să fie necesar mai mult timp.

Informații suplimentare despre mediere.


Este important ca responsabilii principali să participe la mediere, deoarece aceasta nu ia în discuție aspecte pur juridice, ci interese de afaceri. Întrucât medierea este o procedură voluntară, oricare dintre părți se poate retrage oricând. Desigur, dacă medierea are ca rezultat un acord de soluționare între părți, acordul formal va trebui să fie întocmit de juriștii părților conform uzanțelor. Prin urmare, este esențial ca părțile să fie asistate de reprezentanți autorizați.


Întrucât medierea este o procedură destul de flexibilă, este greu de precizat dinainte formatul exact în care se va desfășura o anumită mediere. Totuși, majoritatea cazurilor implică un contact inițial între părți și mediator, ocazie cu care se iau în discuție un calendar, precum și locul medierii și necesitatea unui eventual schimb prealabil de documente. În continuare, părțile semnează în mod normal un acord cu privire la mediere, pe care îl trimit mediatorului în cel mai scurt timp.
În majoritatea cazurilor, medierea se desfășoară la sediul EUIPO din Alicante, iar părțile se prezintă fie singure, fie împreună cu reprezentanții legali. De regulă, medierea durează o singură zi și presupune o alternanță de sesiuni comune (la care participă și mediatorul, și părțile) și sesiuni individuale (în care mediatorul se întâlnește cu fiecare parte în mod separat și în particular). Sesiunea comună are loc pentru a se încerca întocmirea unei liste de probleme care trebuie soluționate, în timp ce sesiunile individuale analizează în detaliu problemele respective și eventualele soluții sau compromisuri.
Toate elementele dezvăluite mediatorului în sesiunile individuale sunt confidențiale și nu pot fi divulgate celeilalte părți fără permisiune prealabilă și expresă. De obicei, procedura se încheie cu alte sesiuni comune și cu redactarea unui acord de soluționare. În continuare, cauza se întoarce la camera de recurs căreia i-a fost atribuită inițial, pentru emiterea unei decizii formale prin care se oficializează închiderea acțiunii de contestare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunile Camerele de recurs ale EUIPO, Medierea, Instrucțiuni pentru părți.


EUIPO încurajează părțile și pe reprezentanții autorizați ai acestora să se deplaseze la Alicante. Procedura de mediere se poate desfășura însă și la sediul EUIPO din Bruxelles, cu condiția achitării unei taxe.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Normele de mediere.


Părțile se pot retrage oricând din procedura de mediere și nu pot fi obligate să ajungă la un acord de soluționare. Totuși, părțile trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord. Medierea încetează imediat în cazul retragerii unei părți. La rândul său, și mediatorul poate să încheie medierea dacă s-a ajuns într-un punct mort sau într-un impas. În aceste cazuri, procedura de contestație se va relua din punctul în care ajunsese înainte de mediere. Mediatorul nu va fi implicat niciodată în procedura de contestație și este obligat să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește obiectul medierii. EUIPO nu păstrează nicio înregistrare și niciun dosar referitor la mediere.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunile Camerele de recurs ale EUIPO, Medierea, Instrucțiuni pentru părți.


Acest lucru este adevărat în multe cazuri, iar dacă părțile pot să ajungă singure la un acord, atunci nu este nevoie de un mediator. Experiența a demonstrat, însă, că titularii drepturilor sunt mai dispuși să ajungă la o soluție amiabilă atunci când sunt aduși laolaltă și sunt invitați să se concentreze asupra aspectelor divergente ale unui acord, având în vedere interesele lor de afaceri reale. Se pare că, în cazul multor contestații, acest lucru survine prea târziu în cadrul procedurii.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.