Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Înregistrarea internațională

 

Aranjamentul de la Haga reglementează un sistem de înregistrare internațională a desenelor și modelelor industriale. Acesta este administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care are sediul la Geneva, în Elveția.
Sistemul îi oferă titularului unui desen sau model industrial posibilitatea de a beneficia de protecție pentru acesta pe teritoriile tuturor părților contractante, prin depunerea unei singure cereri la Biroul Internațional al OMPI, într-o singură limbă, cu plata unui singur set de taxe într-o singură monedă (franci elvețieni).
Aranjamentul de la Haga cuprinde două „acte” diferite, Actul de la Haga (1960) și Actul de la Geneva (1999). Fiecare dintre ele conține un set diferit de dispoziții legale. În principiu, fiecare țară este liberă să aleagă actul la care dorește să devină parte, însă organizațiile interguvernamentale internaționale, precum EUIPO, pot să devină parte doar la Actul de la Geneva. Actul de la Geneva a intrat pe deplin în vigoare la 1 aprilie 2004. Uniunea Europeană a aderat la Actul de la Geneva la 24 septembrie 2007, iar actul a intrat în vigoare în ceea ce privește UE la 1 ianuarie 2008.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul OMPI privind părțile contractante la Actul de la Geneva.


Aderarea UE la Actul de la Geneva înseamnă că solicitanții care au dreptul să depună cereri internaționale, fie în baza faptului că sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale UE, fie pentru că au domiciliul, o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională sau reședința obișnuită pe teritoriul unui stat membru al UE, pot depune o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial utilizând sistemul de la Haga.
O altă consecință este aceea că Uniunea Europeană poate fi desemnată în cadrul unei înregistrări internaționale. Dacă EUIPO nu emite un refuz al cererii de înregistrare internațională, aceasta va avea aceleași efecte pe teritoriul UE ca un desen sau model industrial comunitar.


EUIPO nu are niciun rol în procedura inițială de înregistrare internațională. Aceasta înseamnă că cererile de înregistrări internaționale trebuie depuse direct la OMPI și sunt prelucrate la această instituție. În plus, spre deosebire de Protocolul de la Madrid, nu este necesar ca la baza cererii internaționale să stea o cerere sau o înregistrare națională sau comunitară.
În cazul în care la EUIPO se depune în mod eronat o cerere de înregistrare internațională, EUIPO nu transmite cererea către OMPI și nici nu o returnează expeditorului.


Orice cetățean al unui stat care are calitatea de parte contractantă sau al unui stat membru al unei organizații interguvernamentale ce este parte contractantă, precum și orice persoană care are domiciliul, reședința obișnuită sau o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională pe teritoriul unei părți contractante poate să depună o cerere de înregistrare internațională.


În cazul unei cereri internaționale, în plus față de taxa de bază și taxa de publicare, trebuie plătită o taxă pentru fiecare parte contractantă desemnată în înregistrarea internațională. Cuantumul taxei diferă în funcție de partea contractantă respectivă. Toate taxele trebuie plătite către OMPI în franci elvețieni. Pentru informații suplimentare, consultați calculatorul de taxe al OMPI.

Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare.


Nu. Cererea internațională poate fi depusă direct de către solicitant. Totuși, solicitantul poate numi un reprezentant care să acționeze în numele său.


Cererea internațională poate fi depusă în limba engleză, franceză sau spaniolă (începând cu 1 aprilie 2010), la alegerea solicitantului.
 
Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare.


Posibilitatea de amânare a publicării depinde de părțile contractante desemnate în cadrul înregistrării internaționale. Unele părți contractante au dat declarații care au ca efect, în cazul desemnării lor, interzicerea amânării sau reducerea perioadei de amânare la 6 luni. Perioada maximă de amânare în conformitate cu Actul de la Geneva este de 30 de luni de la data depunerii cererii sau, dacă se revendică prioritatea, de la data priorității, aceasta fiind și perioada permisă de UE. Pentru informații suplimentare referitoare la amânare, consultați site-ul OMPI.

Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare.


Nu. Înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană sunt publicate de OMPI în Buletinul Hague Express.
Acest buletin internațional este disponibil pe site-ul OMPI și se actualizează săptămânal.


Nu, EUIPO nu (re)publică înregistrările internaționale. Doar OMPI publică înregistrările internaționale pe site-ul propriu, în Buletinul desenelor și modelelor industriale internaționale.


Da, în cadrul unei cereri de înregistrare internațională se poate revendica prioritatea unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar și invers. Perioada de prioritate este de 6 luni.


Pentru a revoca sau a anula efectele unei înregistrări internaționale pe teritoriul UE, terții pot iniția proceduri de declarare a nulității conform acelorași norme ca și pentru declararea nulității unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, adică pot fie să depună o cerere de declarare a nulității la EUIPO, fie să înainteze o cerere reconvențională în nulitate la o instanță competentă în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare.


OMPI efectuează doar o verificare a îndeplinirii formalităților necesare. Examinarea pe fond, dacă este cazul, se efectuează de către oficiile părților contractante desemnate. În cazul constatării unor nereguli privind forma, solicitantului i se acordă o perioadă de 3 luni pentru remedierea acestora.


În conformitate cu articolul 106d din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare (introdus prin Regulamentul de modificare nr. 1891/2006), o înregistrare internațională a unui desen sau model industrial care desemnează UE va produce, începând cu data înregistrării, aceleași efecte ca un desen sau model industrial comunitar înregistrat, în cazul în care nu s-a notificat niciun refuz sau în cazul în care refuzul respectiv a fost retras.
 
Informații suplimentare privind înregistrarea.


În termen de 6 luni de la publicarea unei înregistrări internaționale care desemnează UE, EUIPO examinează motivele de refuz, adică verifică dacă subiectul înregistrării internaționale corespunde (i) definiției desenului sau modelului industrial și nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare.
În cazul în care constată că există un motiv de refuz, EUIPO comunică o notificare de refuz către OMPI, împiedicând astfel ca înregistrarea internațională să producă efecte pe teritoriul UE. OMPI transmite notificarea de refuz către solicitantul înregistrării internaționale, care poate răspunde prezentându-și observațiile direct la EUIPO.
În cazul în care constată că observațiile titularului anulează motivele de refuz, EUIPO își retrage refuzul și înștiințează OMPI în acest sens. În acest caz, înregistrarea internațională produce aceleași efecte pe teritoriul UE ca un desen sau model industrial comunitar înregistrat.


Întrebările și răspunsurile de pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele industriale comunitare sau ghidurile privind mărcile UE/desenele sau modelele industriale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.