Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Înregistrarea internațională

 

Protocolul de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor este un tratat administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva. Acesta este în vigoare din aprilie 1996 și a fost ratificat ca atare de numeroase țări din întreaga lume, printre care majoritatea țărilor europene, SUA, Japonia, Australia, China, Rusia și, în octombrie 2004, de Uniunea Europeană (UE).
Protocolul de la Madrid oferă titularilor mărcilor posibilitatea de a-și proteja mărcile în mai multe țări depunând doar o cerere direct la propriul oficiu pentru mărci național sau regional.

Pentru informații suplimentare despre Protocolul de la Madrid, vă rugăm să vizitați secțiunea noastră privind Strategia și faceți clic pe fila „Dezvoltare”.În calitate de oficiu al Uniunii Europene însărcinat cu înregistrarea unor mărci valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE), EUIPO reprezintă punctul de contact al OMPI în toate procedurile aferente cererilor internaționale bazate pe o marcă UE sau care desemnează UE. EUIPO poate acționa fie ca oficiu de origine, dacă cererea internațională este bazată pe o marcă UE, fie ca oficiu desemnat, dacă UE a fost desemnată într-o cerere internațională având originea în alt teritoriu. Rolul EUIPO în sistemul internațional este similar cu cel deținut de oficiile naționale.


OMPI, prin Biroul Internațional, administrează Protocolul de la Madrid împreună cu Aranjamentul de la Madrid (cele două tratate alcătuind, împreună, așa-numitul „sistem de la Madrid”). La primirea unei cereri internaționale din partea unui oficiu de origine, OMPI verifică mai ales dacă sunt îndeplinite toate condițiile de depunere și dacă produsele și serviciile sunt clasificate corect. În caz afirmativ, OMPI înregistrează marca în Registrul internațional și o publică în Buletinul internațional. În continuare, Biroul Internațional comunică înregistrarea internațională oficiilor din țările desemnate.
Biroul Internațional nu analizează dacă marca propriu-zisă se califică pentru protecție sau dacă o marcă identică sau similară a fost deja înregistrată. Aceste aspecte țin de competența oficiilor din țările desemnate.


Da, desemnarea Uniunii Europene într-o cerere internațională este posibilă, fiind un teritoriu în care doriți să obțineți protecție pentru marca dumneavoastră. EUIPO este oficiul UE care administrează o marcă valabilă pe tot teritoriul UE.
 


Pentru a depune o cerere internațională, este obligatorie utilizarea formularului de pe site-ul OMPI în limba engleză, franceză sau spaniolă.


Următoarele informații pot fi găsite pe site-ul OMPI.


În general, atunci când UE este desemnată într-o cerere internațională, nu este necesară numirea unui reprezentant la EUIPO. Cu toate acestea, în cazul refuzului provizoriu sau, la un nivel mai general, dacă titularul internațional trebuie să comunice direct cu Oficiul (de exemplu, pentru a transmite documente), se aplică normele de reprezentare uzuale (citiți mai multe detalii despre reprezentare).

Dacă titularul înregistrării internaționale nu are domiciliul în SEE (Spațiul Economic European), i se va solicita să numească un reprezentant din SEE. Dacă nu este numit niciun reprezentant, refuzul va fi confirmat în măsura indicată în refuzul provizoriu.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Partea M, Mărci internaționale.


Aflați mai multe informații despre procesul de înregistrare internațională, cunoscut și ca sistemul de la Madrid.


O înregistrare internațională care desemnează UE trebuie să indice ca a doua limbă una dintre limbile oficiale ale EUIPO (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă). Dacă nu se alege o a doua limbă, EUIPO va ridica obiecții față de cerere și va amâna republicarea până la indicarea corespunzătoare a celei de a doua limbi.
 


Examinarea formalităților se limitează la a stabili dacă a fost indicată a doua limbă, dacă cererea se referă la o marcă colectivă sau la o marcă de certificare (care trebuie să includă prezentarea reglementărilor privind utilizarea mărcii), dacă listele limitate pentru desemnarea UE intră sub incidența listei principale a înregistrării internaționale, dacă există revendicări ale seniorității și dacă lista de produse și/sau servicii îndeplinește cerințele de claritate și precizie descrise în Ghid, Partea B, Examinarea, secțiunea 3, Clasificarea.
Dacă există vreun motiv de refuz, EUIPO trebuie să trimită o notificare de refuz provizoriu către OMPI în termen de 6 luni de la republicare. Dacă refuzul provizoriu se referă doar la o parte dintre produse și servicii, iar titularul nu l-a contestat, atunci vor fi refuzate numai produsele și serviciile respective, iar celelalte vor fi acceptate.


La cererea titularului înregistrării internaționale și în termen de o lună de la data la care OMPI informează EUIPO asupra desemnării, EUIPO va întocmi un raport de verificare al Uniunii Europene pentru fiecare înregistrare internațională, care va conține mărci UE și înregistrări internaționale similare care desemnează UE, în conformitate cu articolul 195 din Regulamentul privind marca UE.
 


Imediat după primire, EUIPO publică din nou înregistrarea internațională, în mod automat, în Buletinul mărcilor UE, în Partea M dedicată exclusiv înregistrărilor internaționale (consultați eSearch plus, secțiunea „Publicare zilnică”).
 


Prima comunicare este trimisă titularului prin intermediul OMPI. Ulterior, se stabilește un canal de comunicare direct între EUIPO și titular sau reprezentantul acestuia.
EUIPO are la dispoziție 18 luni pentru a informa OMPI asupra tuturor motivelor posibile de refuz al desemnării UE. Perioada de 18 luni curge din ziua în care EUIPO este notificat cu privire la desemnare. Dacă obiecția nu este soluționată, titularului i se trimite o decizie finală. Decizia finală poate fi atacată la Camerele de recurs. După epuizarea procedurii de recurs și adoptarea unei decizii finale, se trimite o notificare de refuz către OMPI.
Dacă nu există motive de refuz, Oficiul va emite un statut provizoriu către OMPI. Această declarație îi va fi transmisă titularului, va fi publicată în Buletinul internațional și introdusă în Registrul internațional.


Revendicările de senioritate și verificările sunt gestionate de EUIPO în paralel. Senioritatea unei înregistrări anterioare poate fi revendicată printr-un formular oficial separat (MM17), care trebuie anexat la cererea internațională.
Examinarea seniorității se bazează doar pe documentele furnizate de solicitant. Senioritatea unei înregistrări anterioare poate fi revendicată printr-un formular oficial separat (MM17), care trebuie anexat la înregistrarea internațională.


Atunci când într-o cerere de înregistrare internațională este desemnată UE, EUIPO are dreptul de a refuza protecția unei mărci în termen de 18 luni de la primirea cererii de la OMPI. Refuzul se poate baza pe oricare dintre motivele (absolute și relative) pentru care ar putea fi refuzată o cerere de înregistrare depusă direct la EUIPO.
 


Notificările de opoziție pot fi depuse în perioada de 3 luni care începe la o lună de la data republicării în Buletinul mărcilor UE, în Partea M dedicată exclusiv înregistrărilor internaționale (consultați eSearch plus, secțiunea „Publicare zilnică”).
Opozițiile formulate înainte de această perioadă se consideră depuse în prima zi a perioadei de opoziție.
Dacă este formulată o opoziție, EUIPO va verifica admisibilitatea acesteia, după care va trimite la OMPI o notificare de refuz provizoriu în temeiul procedurii de opoziție. Dacă opoziția are succes, Oficiul va informa OMPI cu privire la refuzul înregistrării internaționale.
 


După terminarea tuturor procedurilor și acceptarea înregistrării internaționale pentru Uniunea Europeană, pentru toate produsele și serviciile sau pentru o parte dintre ele, aceasta se publică din nou în Buletinul mărcilor UE, iar la OMPI se trimite o declarație de acordare a protecției.
 


Dacă desemnarea Uniunii Europene prin intermediul unei înregistrări internaționale este respinsă de EUIPO, aceasta poate fi transformată, în conformitate cu articolul 202 din Regulamentul privind marca UE:
  • într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale pentru statele membre ale UE;
  • într-o desemnare a unui stat membru al UE care este parte la Protocolul de la Madrid (așa-numita „opțiune de reintegrare”).


Da, de la aderarea Uniunii Europene (UE) la Protocolul de la Madrid, o marcă UE poate servi drept bază pentru o cerere internațională. În acest caz, EUIPO va acționa ca oficiu de origine și va certifica identitatea dintre marca UE (solicitată sau înregistrată) și cererea internațională.


Acum puteți depune online o cerere de înregistrare a unei mărci internaționale pe baza unei mărci UE.
Ca alternativă, puteți utiliza unul dintre următoarele două formulare.
  • Formularul MM2 al OMPI în limba engleză, franceză sau spaniolă (disponibil pe site-ul OMPI) sau
  • Formularul EM2 al EUIPO, într-una din cele 23 de limbi oficiale folosite la EUIPO, disponibil în două versiuni diferite. Prima versiune a formularului EUIPO se folosește pentru cererile depuse într-una din cele trei limbi ale Protocolului de la Madrid (engleză, franceză sau spaniolă). Cea de-a doua se folosește pentru cererile depuse în celelalte 20 de limbi (ambele versiuni ale formularului sunt disponibile pe site-ul EUIPO).
Informații suplimentare privind formularele de cerere internațională.


Odată depusă o cerere internațională prin intermediul EUIPO, va trebui plătită o taxă.
Informații suplimentare despre taxe și plăți.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Cererea internațională se poate baza pe o marcă UE înregistrată sau pe o cerere de înregistrare a unei mărci UE. Aceasta trebuie depusă direct la EUIPO de către titularul mărcii sau de reprezentantul acestuia și poate fi depusă online. Titularul sau solicitantul mărcii UE trebuie să fie cetățean al unei țări din Uniunea Europeană sau să dețină un punct de lucru real și efectiv, unde să desfășoare activități cu caracter industrial sau comercial, sau să aibă domiciliul în Uniunea Europeană.
Dacă cererea internațională este redactată într-o limbă oficială a Uniunii Europene diferită de limbile Protocolului, trebuie să se indice și una dintre limbile Protocolului de la Madrid (engleză, franceză sau spaniolă), care va fi limba cererii internaționale. Dacă solicitantul nu pune la dispoziție traducerea produselor și serviciilor, acesta trebuie să autorizeze EUIPO să o furnizeze.
EUIPO verifică conținutul și integralitatea cererii internaționale (cu precădere mărcile, titularul și sfera de cuprindere a listei de produse și servicii).
Cererea internațională este apoi transmisă pe cale electronică la Biroul Internațional al OMPI.

Informații suplimentare privind reprezentanții pot fi găsite în Ghid, Partea M, Mărcile internaționale.


Nu. Regulamentele noastre nu prevăd fuziuni pentru înregistrări, iar Oficiul nu este obligat să respecte această nouă dispoziție a Aranjamentului și a Protocolului de la Madrid întrucât, în conformitate cu articolul 182 din Regulamentul privind marca UE, numai dispozițiile cuprinse în regulamentele noastre se aplică înregistrărilor internaționale care desemnează UE.


Da. Regulamentele noastre permit divizarea cererilor de înregistrare și a înregistrărilor (articolele 50 și 56 din Regulamentul privind marca UE). Conform articolului 182 din Regulamentul privind marca UE, dispozițiile cuprinse în regulamentele noastre se aplică, de asemenea, înregistrărilor internaționale care desemnează UE (vezi regulamentul comun adoptat în temeiul Aranjamentului și al Protocolului de la Madrid, astfel cum a fost modificat la 1 februarie 2019: norma 27a — divizarea unei înregistrări internaționale).


Acum puteți depune o cerere de divizare utilizând formularul MM22 al OMPI (disponibil în limbile sistemului de la Madrid, engleză, franceză și spaniolă).
 
Formularul de cerere trebuie depus împreună cu o pagină suplimentară care să conțină lista produselor/serviciilor care vor rămâne în înregistrarea internațională inițială.
 
Formularul de cerere trebuie trimis prin mijloacele de comunicare oficiale: fie online (prin eComm), fie prin fax sau prin poștă/curier special. Pentru a depune cererea de divizare online, conectați-vă la User Area, accesați eSearch plus, introduceți numărul înregistrării internaționale și selectați opțiunea „trimitere comunicare” de sub „Acțiuni și comunicări”.
 
Vă rugăm să citiți ghidul nostru privind mijloacele de comunicare și Decizia nr. EX‑17‑4 a directorului executiv al Oficiului din 16.8.2017 privind comunicarea prin mijloace electronice.
 
Procedura de divizare a cererii presupune următoarele etape:
 
  • utilizatorul transmite solicitarea la Oficiu prin depunerea formularului MM22 în limba înregistrării internaționale;
 
  • EUIPO examinează solicitarea și o trimite la OMPI (dacă este admisibilă conform regulamentului nostru);
 
  • dacă solicitarea respectă condițiile normei 27bis din regulamentul comun adoptat în temeiul Aranjamentului și al Protocolului de la Madrid, inclusiv pe cele privind achitarea taxei internaționale, OMPI înregistrează divizarea și creează o înregistrare internațională divizionară în Registrul internațional;
 
  • OMPI înștiințează apoi EUIPO, care creează o cerere divizionară în baza sa de date.


EUIPO nu percepe taxe pentru acest serviciu. Rețineți însă că pentru înscrierea cererii de divizare, OMPI percepe o taxă de 177 CHF.


Divizarea unei înregistrări internaționale se înregistrează cu data la care OMPI a primit cererea sau, dacă există vreo neregulă în cerere, cu data la care a fost remediată neregula. Vă rugăm să consultați modificarea de la 1 februarie 2019 a regulamentului comun adoptat în temeiul Aranjamentului și al Protocolului de la Madrid — norma 27bis — divizarea unei înregistrări internaționale.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.