Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Înscrieri

O înscriere reprezintă o înregistrare în Registrul EUIPO, baza de date care conține caracteristicile tuturor mărcilor și ale tuturor desenelor sau modelelor industriale înregistrate de EUIPO, ceea ce presupune modificarea anumitor informații în acest registru.

În continuare se indică înscrierile care se pot efectua cu ajutorul formularelor online. Pentru a vedea informațiile aferente fiecăreia dintre acestea, faceți clic pe linkul corespunzător. Numai înscrierile prevăzute la articolul 111 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene și la articolul 69 din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate pot fi introduse în Registrul mărcilor UE și, respectiv, în cel al desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrate.

Pentru mai multe informații consultați ghidurile noastre privind mărcile și privind desenele sau modelele industriale.

 • Transferul total și parțial

  Un transfer total reprezintă schimbarea titularului unei înregistrări sau cereri de înregistrare a unei mărci UE sau a unui desen/model industrial comunitar (DMIC) înregistrat. Un transfer parțial reprezintă transferul anumitor produse și/sau servicii asociate unei înregistrări sau cereri de înregistrare a unei mărci UE. Transferul parțial nu este posibil pentru DMIC.

  Pentru înscrierea unui transfer, trimiterea de documente justificative privind acest transfer (de exemplu, un contract de cesiune) nu este necesară dacă reprezentantul care a semnat cererea bifează căsuța Reprezentant al ambelor părți. Reprezentantul poate semna în numele ambelor părți numai dacă este menționat în baza de date ca reprezentant desemnat de titularul inițial și este, de asemenea, desemnat ca reprezentant al noului titular/beneficiar.

  În toate celelalte cazuri, cererea de înscriere trebuie să fie însoțită de o declarație semnată de ambele părți, de dovada transferului etc.

  Se pot depune cereri de înscriere a transferurilor și pentru mărcile UE sau DMIC care se află încă în etapa de depunere a cererii. Se aplică aceleași reguli.

  La solicitarea unui transfer total sau parțial, beneficiarii finali ai drepturilor vor fi cei adăugați de utilizator în secțiunea „Cesionar sau beneficiar al drepturilor” din formularul online. De exemplu:

  Dacă o marcă are doi titulari, „A” și „B”, iar titularul „A” dorește să își transfere drepturile către un titular viitor „C”, însă titularul „B” dorește să își păstreze drepturile, atunci utilizatorul va trebui să adauge „B” și „C” în secțiunea „Cesionar sau beneficiar al drepturilor”.

 • Diviziunea

  O marcă sau o cerere de înregistrare a unei mărci poate fi „divizată” la cererea solicitantului/titularului mărcii. Divizarea înregistrării sau a cererii de înregistrare a mărcii este utilă în special pentru izolarea anumitor produse sau servicii vizate de o marcă contestată, cu menținerea înregistrării pentru celelalte. În timp ce transferul parțial, care implică schimbarea titularului, este gratuit, pentru solicitarea de diviziune a unei mărci UE care va rămâne în proprietatea aceluiași titular se percepe o taxă.

  Diviziunea nu poate fi solicitată:

  • înainte de atribuirea unei date de depunere a cererii;
  • în perioada celor trei luni de după publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE;
  • dacă produsele și serviciile fac obiectul unor proceduri de opoziție sau de anulare.

  Aceleași condiții se aplică și în cazul în care există o cerere reconvențională privind revocarea sau declararea nulității în curs de soluționare înaintea unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE.

  Produsele și serviciile care urmează să fie divizate trebuie să fie clar definite, fără niciun fel de suprapunere între produsele și serviciile care rămân în cererea sau înregistrarea inițială și cele din cererile sau înregistrările noi.

 • Senioritatea/anularea seniorității

  Titularul unei mărci anterioare înregistrate într-un stat membru, inclusiv al unei mărci înregistrate conform acordurilor internaționale și care produce efecte într-un stat membru, care deține o marcă UE identică pentru produse sau servicii care sunt identice cu cele pentru care s-a înregistrat marca anterioară sau se regăsesc printre acestea, poate să revendice cu privire la marca UE senioritatea mărcii anterioare în ceea ce privește statul membru în care sau pentru care este înregistrată.

  Senioritatea poate fi revendicată oricând după înregistrarea mărcii UE.

  Senioritatea poate fi revendicată doar pentru o înregistrare anterioară, nu și pentru o cerere anterioară de înregistrare. Data mărcii anterioare trebuie să preceadă data de depunere a cererii sau, dacă este cazul, data de prioritate a mărcii UE.

  Pe de altă parte, dreptul anterior trebuie să fie încă valabil. Revendicarea seniorității nu va fi acceptată dacă dreptul anterior a expirat. Dacă înregistrarea anterioară expirase deja la momentul revendicării, senioritatea nu poate fi revendicată, chiar dacă legislația națională privind mărcile prevede o perioadă de grație de șase luni pentru reînnoire.

  Tot solicitantului îi revine responsabilitatea de a se asigura că sunt întrunite cerințele referitoare la identitatea triplă (același titular, aceeași marcă, aceleași produse și servicii).

  În mod normal, EUIPO verifică numai dacă mărcile sunt identice și nu dacă titularii, produsele și/sau serviciile sunt identici (identice).

  În temeiul Deciziei nr. EX-05-5, titularul nu este obligat să depună o copie a înregistrării în cazul în care informațiile necesare sunt la dispoziția EUIPO pe site-ul oficiului național respectiv. Dacă nu se depune o copie a înregistrării, EUIPO caută mai întâi informațiile necesare pe site-ul corespunzător și, numai dacă informațiile nu sunt disponibile pe site-ul respectiv, solicită o copie din partea titularului.

  În temeiul articolului 3 din Decizia nr. EX-05-5, copia înregistrării în cauză trebuie să fie o copie (fotocopiile simple sunt suficiente) a certificatului de înregistrare sau de reînnoire sau a extrasului din Registru sau a unui extras din buletinul național relevant ori a unui extras sau document tipărit dintr-o bază de date oficială.

  Anularea seniorității

  Titularul unei mărci UE poate solicita în orice moment anularea din Registru a revendicării privind senioritatea, din proprie inițiativă.

  Revendicările privind senioritatea pot fi anulate și printr-o decizie a unei instanțe naționale (a se vedea Directiva 2008/95/CE).

  Anularea revendicării privind senioritatea va fi publicată în Buletinul mărcilor UE. Articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede că anularea seniorității va fi înregistrată împreună cu articolele menționate la articolul 111 alineatul (2) din același regulament.

 • Drepturi reale/anularea drepturilor reale

  Un drept in rem sau „drept real” reprezintă un drept de proprietate limitat și un drept absolut. Dreptul real se referă la o acțiune juridică ce vizează proprietatea și nu la o persoană anume, oferindu-i titularului dreptului posibilitatea de a recupera, poseda sau beneficia de un anumit obiect. Aceste drepturi se pot aplica atât mărcilor, cât și desenelor sau modelelor industriale. Ele pot include, printre altele, drepturi de utilizare, drepturi de uzufruct sau garanții. In rem diferă de in personam, care vizează o anumită persoană. Cele mai frecvente drepturi reale referitoare la mărci sau la desene sau modele industriale sunt garanțiile sau titlurile de valoare.

  Alte exemple sunt: în limba germană: Pfand, Hypothek; în limba engleză: guarantees, warranties, bails și sureties; în limba spaniolă: prenda, hipoteca; în limba franceză: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; în limba italiană: pegno, ipoteca.

  Există două tipuri de drepturi reale pentru care solicitantul poate să ceară menționarea în dosar sau înscrierea în Registru:

  • drepturi reale care vizează garantarea titlurilor de valoare (garanții, sarcini etc.);
  • drepturi reale care nu servesc drept garanție (de exemplu, dreptul de uzufruct).

  Trebuie furnizate următoarele informații:

  • numărul de înregistrare al mărcii UE sau al DMIC în cauză. Dacă solicitarea se referă la mai multe mărci UE/DMIC, trebuie indicat fiecare număr
  • numele, adresa și cetățenia titularului dreptului/statul de domiciliu
  • în cazul în care beneficiarul garanției desemnează un reprezentant, numele și adresa comercială a reprezentantului titularului dreptului;
  • dovada dreptului real. Există suficiente dovezi ale dreptului real dacă cererea pentru înregistrarea sa este însoțită de oricare dintre următoarele dovezi: 1) o declarație, semnată de titularul mărcii UE/DMIC, conform căreia acesta este de acord cu înregistrarea dreptului real; 2) o cerere, trimisă colectiv de titularul mărcii UE/DMIC și beneficiarul garanției sau numai de beneficiarul garanției și semnată de ambele părți.

  Se pot depune cereri de înscriere a unor drepturi reale și pentru mărcile UE sau DMIC aflate încă în etapa de depunere a cererii. Se aplică aceleași reguli.

  Anularea drepturilor reale
  Înregistrarea unui drept real va fi anulată sau modificată la cererea unei părți interesate, adică a solicitantului sau titularului mărcii UE sau a beneficiarului garanției înregistrat. În oricare dintre cazuri trebuie furnizate următoarele informații:

  • numărul de înregistrare al mărcii UE sau al DMIC;
  • caracteristicile dreptului care urmează să fie anulat (ce trebuie anexate prin intermediul formularului online de cerere de înscriere);
  • documente justificative care să dovedească faptul că dreptul înregistrat nu mai există sau o declarație a titularului dreptului conform căreia acesta este de acord cu anularea înscrierii;

  Se pot depune cereri pentru înscrierea anulării drepturilor reale și pentru mărcile UE sau DMIC aflate încă în etapa de depunere a cererii. Se aplică aceleași reguli.

 • Modificarea unei mărci

  Cererea de modificare a unei mărci, adică a reprezentării mărcii, trebuie făcută în scris în una dintre cele cinci limbi ale EUIPO și este supusă plății unei taxe. Regulamentele nu conțin nicio dispoziție referitoare la modificarea altor elemente ale înregistrării mărcii UE.

  Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene permite modificarea reprezentării mărcii numai în condiții extrem de stricte, adică numai dacă:

  • marca UE conține numele și adresa titularului mărcii UE;
  • acestea sunt elementele care urmează să fie modificate; și
  • modificarea propusă nu aduce atingere în mod substanțial identității mărcii așa cum a fost înregistrată la origine.
 • Executări silite

  Executarea silită reprezintă actul prin care un executor judecătoresc deposedează un debitor de proprietatea sa, în urma unei decizii referitoare la intrarea în posesie obținută de un reclamant în instanță. Astfel, un creditor își poate recupera obiectele revendicate din toate bunurile debitorului, inclusiv din drepturile privind mărcile.

  Înregistrarea unei executări silite poate fi solicitată de:

  • titularul mărcii UE;
  • beneficiarul procedurii de executare silită;
  • o instanță sau o autoritate.

  Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească cererea depind de persoana care o depune.

  Informațiile suplimentare care trebuie furnizate în cazul cererilor de înregistrare a executărilor silite sunt următoarele:

  • numărul de înregistrare al mărcii UE sau al DMIC;
  • numele, adresa și cetățenia beneficiarului, precum și statul pe teritoriul căruia solicitantul are domiciliul, sediul sau o unitate;
  • dacă beneficiarul desemnează un reprezentant, numele și adresa comercială a reprezentantului; sau numărul de identificare alocat de EUIPO.

  Se pot depune cereri de înscriere a executărilor silite și pentru mărcile UE sau DMIC aflate încă în etapa de depunere a cererii. Se aplică aceleași reguli.

 • Licențe

  Licența unei mărci este un contract prin care titularul sau solicitantul (denumit în continuare „titular”) unei mărci (licențiatorul) autorizează un terț (licențiatul) să utilizeze marca în activitatea comercială, păstrându-și în același timp dreptul de proprietate asupra acesteia, conform termenilor și condițiilor prevăzute în contract.

  Licența se referă la o situație în care drepturile licențiatului legate de marca UE decurg dintr-o relație contractuală cu titularul. Consimțământul titularului sau toleranța acestuia legată de utilizarea mărcii de către un terț nu reprezintă o licență.

  Elemente opționale incluse în cerere:

  • Se indică dacă licența ce trebuie înregistrată este exclusivă sau neexclusivă. În cazul în care se dorește înregistrarea unei licențe exclusive, în cererea de înregistrare trebuie dată o declarație în acest sens. Dacă nu ați indicat altceva, se va considera că licența este neexclusivă.
  • În cazul în care se solicită înregistrarea unei licențe limitate doar la anumite produse sau servicii, se indică produsele sau serviciile pentru care s-a acordat licența.
  • În cazul în care se solicită înregistrarea unei licențe cu limitare teritorială, se indică partea din Uniunea Europeană pentru care a fost acordată licența. O parte din Uniunea Europeană poate fi alcătuită din unul sau mai multe state membre sau din una sau mai multe unități administrative ale unui stat membru.
  • În cazul în care se solicită înregistrarea licenței pe o perioadă de timp limitată, se indică data de expirare și, opțional, data de începere a licenței.
  • În cazul în care licența este acordată de către un licențiat a cărui licență este deja înscrisă în Registrul mărcilor UE, se indică faptul că cererea este pentru o sublicență. Sublicențele pot fi înregistrate numai după înregistrarea licenței inițiale.

  Notă: În cazul în care cererea de înscriere este depusă doar de licențiat, la cerere trebuie anexată o copie a contractului de licență sau dovada că licențiatorul își dă acordul în vederea înscrierii licenței.

  Anularea unei licențe

  Înregistrarea unei licențe va fi anulată sau modificată la cererea unei părți interesate, adică a solicitantului sau titularului mărcii UE sau a licențiatului înregistrat.

  EUIPO va refuza anularea, transferul și/sau modificarea unei licențe sau a unei sublicențe dacă licența principală nu a fost înscrisă în Registru.

  În cazul în care se solicită înscrierea anulării unei licențe/sublicențe, trebuie furnizate următoarele informații:

  • numărul de înregistrare al mărcii UE sau al DMIC;
  • caracteristicile licenței care urmează să fie anulată;
  • documente justificative care să dovedească faptul că dreptul înregistrat nu mai există sau o declarație a licențiatului prin care este de acord cu anularea.

  Se pot depune cereri de înscriere sau anulare a licențelor și pentru mărcile UE sau DMIC aflate încă în etapa de depunere a cererii. Se aplică aceleași reguli.

  În cazul depunerii unei cereri pentru înregistrarea unei licențe, se solicită documentație suplimentară; aceasta poate fi încărcată prin intermediul secțiunii Alte documente anexate din formularul de cerere.

 • Renunțarea totală și parțială

  În orice moment ulterior înregistrării, titularul unei mărci UE poate renunța total sau parțial la aceasta. Renunțarea trebuie comunicată către EUIPO în scris.

  Se poate depune o cerere de renunțare totală și pentru desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate.

  Renunțările produc efecte din punct de vedere juridic numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor Uniunii Europene.

  Înainte de a putea înregistra renunțarea, trebuie întrunite anumite cerințe suplimentare dacă părțile terțe (de exemplu, licențiații, beneficiarii de garanții etc.) au drepturi înregistrate referitoare la marca UE în cauză.

  Cu toate acestea, dacă titularul dovedește EUIPO că licențiatul sau beneficiarul garanției etc. și-a exprimat acordul privind renunțarea, aceasta va fi înregistrată imediat după primirea respectivei notificări.

  Dacă titularul mărcii UE prezintă pur și simplu dovada că a informat licențiatul/beneficiarul garanției referitor la intenția sa de renunțare, EUIPO va informa titularul că renunțarea va fi înregistrată la trei luni de la data la care EUIPO a primit dovada.

  Drepturile titularului privind marca UE înregistrată, precum și cele ale licențiaților săi și ale altor titulari de drepturi legate de marcă expiră cu efect ex nunc la data înregistrării renunțării în Registru. Prin urmare, renunțarea nu are efect retroactiv.

  Renunțarea are efecte procedurale și de fond.

  În termeni procedurali, atunci când renunțarea este înregistrată în Registru, marca UE nu mai există și se încheie orice proceduri în fața EUIPO referitoare la marcă. Printre efectele de fond ale renunțării în ceea ce privește terții se numără renunțarea de către titularul mărcii UE la toate drepturile care ar decurge din această marcă în viitor.

  Se poate renunța parțial la o marcă UE, adică se poate renunța la unele produse și servicii pentru care aceasta este înregistrată. O renunțare parțială devine aplicabilă numai la data la care este înscrisă în Registru.

  Pentru acceptarea unei renunțări parțiale, trebuie întrunite următoarele două condiții referitoare la produse și servicii:

  • noua exprimare nu trebuie să constituie o extindere a listei de produse și servicii;
  • renunțarea parțială trebuie să constituie o descriere valabilă a produselor și serviciilor.
 • Insolvență

  Procedurile de insolvență în care poate fi implicată o marcă UE sunt cele deschise în statul membru pe teritoriul căruia se situează centrul intereselor principale ale debitorului. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul este o societate de asigurări sau o instituție de credit, conform definiției din Directiva 2001/17/CE24 și, respectiv, Directiva 2001/24/CE25, singurele proceduri de insolvență în care poate fi implicată o marcă UE sunt cele deschise în statul membru în care a fost autorizată respectiva societate sau instituție. „Centrul intereselor principale” trebuie să corespundă locului în care debitorul își administrează interesele în mod obișnuit și, prin urmare, poate fi constatat de către terți. În caz de coproprietate a unei mărci UE, cele de mai sus se aplică și cotei coproprietarului.

  „Procedurile de insolvență” reprezintă procedurile colective care conduc la o deposedare parțială sau totală a unui debitor și la desemnarea unui lichidator. Prin „lichidator” se înțelege orice persoană sau organism care are rolul de a administra sau lichida activele de care debitorul a fost deposedat sau de a supraveghea administrarea operațiunilor debitorului. Prin „instanță” se înțelege organismul judiciar sau orice alt organism competent dintr-un stat membru care are autoritatea de a deschide proceduri de insolvență sau de a lua decizii în cadrul acestor proceduri. O „decizie privind deschiderea procedurilor de insolvență sau desemnarea unui lichidator” este înțeleasă ca incluzând decizia oricărei instanțe care are autoritatea de a deschide astfel de proceduri sau de a desemna un lichidator.

  În cazul în care o marcă UE este implicată în proceduri de insolvență, autoritatea națională competentă poate solicita ca o astfel de informație să fie înregistrată în Registru și publicată în Buletinul mărcilor Uniunii Europene. Cererea trebuie să fie adresată la EUIPO în scris. Nu se percep taxe.

 • Modificări ale reglementărilor pentru mărci UE colective

  În cazul mărcilor UE colective și al mărcilor UE de certificare, trebuie prezentat un regulament de utilizare. Această acțiune vă permite modificarea regulamentului după necesități.

  Modificarea nu va fi înscrisă în Registru dacă regulamentul modificat nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, pentru mărcile colective, și la articolul 84 din același regulament, pentru mărcile de certificare, sau dacă se aplică unul dintre motivele de refuz menționate la articolul 76 sau, respectiv, articolul 85 din regulamentul citat.

  În cazul în care modificarea adusă regulamentului este acceptată, aceasta va fi înregistrată și publicată.

 • Desemnarea, înlocuirea sau ștergerea autorului

  Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot indica autorul sau echipa de autori. Dreptul de a fi citat ca autor nu are limită temporală. Această acțiune vă permite să modificați citatul.

  Înscrierea poate fi solicitată doar de titularul sau de reprezentantul desenului/modelului. Desenul/modelul trebuie să fie publicat (statut A1) sau amânat (statut A2).

 • Alte înscrieri

  Există și alte tipuri de înscrieri, utilizate mai rar, de exemplu sublicențele sau modificarea insolvenței.

  În mod normal, sunt necesare documente suplimentare pentru a vă susține cererea atunci când solicitați alte tipuri de înscrieri; fișierele se pot încărca prin intermediul secțiunii Alte documente anexate din formularul de cerere atunci când vi se solicită acest lucru.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.