Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Odvolanie

Kto môže podať odvolanie?

Odvolanie môže podať ktokoľvek, kto je nepriaznivo dotknutý rozhodnutím.

Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu vo veci ochrannej známky je stanovený na 720 EUR a proti rozhodnutiu vo veci dizajnu na 800 EUR.

Lehota a forma odvolania

Treba rozlišovať medzi odvolaním a odôvodnením odvolania. Kliknutím na ďalej uvedené textové polia získate podrobnejšie informácie.

Odvolanie

  • Oznámenie o napadnutom rozhodnutí

  • 2 mesiace

  • 4 mesiace

Uvedenie dôvodov

Preskúmanie v prvom stupni

Po doručení odôvodnenia odvolania register senátov predloží odvolanie (odvolanie a odôvodnenie odvolania) v prvom stupni. Vo veciach ex parte, t. j. vo veciach, ktoré zahŕňajú iba jedného účastníka konania, útvar, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté, opraví svoje rozhodnutie, ak považuje odvolanie za prípustné a opodstatnené. Ak sa domnieva, že odvolanie nie je prípustné alebo opodstatnené, vec sa odošle späť odvolacím senátom.

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o ochrannej známke EÚ sa už vo veciach inter partes nevykonáva predbežné preskúmanie.

Veci ex parte

Po predbežnom preskúmaní vo veci ex parte sa spis bezodkladne predloží predsedovi príslušného senátu, ktorý určí spravodajcu.

Veci inter partes

Vo veciach inter partes sa používa trochu odlišný postup. V súlade s rokovacím poriadkom odvolacích senátov môže odporca po doručení odôvodnenia odvolania predložiť pripomienky k spisu. Po poskytnutí odpovede môže senát povoliť doručenie ďalších predložení (repliky/dupliky) účastníkov konania.

Po písomnej časti konania sa spis predloží predsedovi príslušného senátu, ktorý určí spravodajcu.

V obidvoch typoch konania sa spravodajca, pokiaľ to považuje za prínosné, obráti na účastníka/účastníkov konania, aby sa objasnili akékoľvek dôležité otázky vo veci odvolania. Pokiaľ tak neurobí, vypracuje sa rozhodnutie, ktoré prerokuje senát. Len čo odvolací senát prijme rozhodnutie, oznámi sa účastníkom konania.

Všeobecný súd

Proti rozhodnutiam senátov sa možno odvolať pred Všeobecným súdom, a to do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia. Dôvody takýchto dovolaní sú stanovené v článku 72 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie a v článku 61 ods. 2 nariadenia o zapísanom dizajne Spoločenstva.

Proti všetkým rozsudkom Všeobecného súdu sa možno odvolať na Súdny dvor Európskej únie.

 

 

Prejednávané alebo uzavreté veci veľkého senátu

Prejednávané veci veľkého senátu

Uzavreté veci veľkého senátu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.