Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup pri podávaní prihlášky a pri zápise

 

Prihlášku môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba z ktorejkoľvek krajiny sveta.
Viac informácií.


Prihlášky ochrannej známky EÚ je možné podávať len priamo úradu EUIPO. Na podanie prihlášky úradu EUIPO je možné použiť ktorýkoľvek z týchto spôsobov:
 • elektronické podanie – online prihlášky prostredníctvom User Area,
 • poštou,
 • špeciálnou kuriérskou službou.


Nie. Prihlášky je možné podať elektronicky (vrátane prostredníctvom online nástrojov úradu EUIPO, ktoré sú uvedené v otázke Ako sa prihlasuje ochranná známka Európskej únie), poštou alebo kuriérskou službou. Žiadny dokument určený ku konkrétnemu spisu a doručený e-mailom nebude akceptovaný.


Prihlášku ochrannej známky EÚ je možné podať v ktoromkoľvek z 23 jazykov Európskej únie, ktorý bude prvým jazykom.
Okrem toho musí byť zvolený druhý jazyk z týchto piatich úradných jazykov: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina alebo taliančina. Druhý jazyk musí byť iný ako prvý zvolený jazyk a bude sa používať ako jazyk v prípadných konaniach o námietke alebo zrušení.


Buď bude dátumom podania neskorší dátum než dátum skutočného prijatia prihlášky v úrade, alebo sa dátum podania nepridelí. Úrad EUIPO pošle písomné oznámenie o nedostatkoch, aby mohli byť nesplnené požiadavky v lehote 2  mesiacov doplnené. Túto lehotu nemožno predĺžiť. Po splnení požiadaviek sa dátumom podania prihlášky stane dátum, kedy boli doplnené všetky povinné údaje, ako aj uhradený poplatok. Pokiaľ nie sú požiadavky splnené (podrobné informácie o podmienkach, ktoré prihlášky musia spĺňať nájdete v článku 31 nariadenia o OZEÚ a v dokumente Usmernenia, časť B , Prieskum, oddiel  2, Formálne náležitosti, odsek 4 ), prihláška sa nebude považovať za prihlášku OZEÚ („bude sa považovať za nepodanú“) a všetky zaplatené poplatky budú vrátené.


Všetky online formuláre a formuláre vo formáte PDF týkajúce sa služieb, ktoré sa ešte neposkytujú online, nájdete na stránke  Formuláre a podania .
Korešpondenciu týkajúcu sa konkrétneho spisu treba predkladať vždy prostredníctvom:
 • User Area
 • pošty,
 • špeciálnej kuriérskej služby,
 • osobného doručenia (*).
Vždy uveďte číslo spisu.
* Osobné doručenie: vyplňte a prineste so sebou Potvrdenie o doručení dokumentu v dvoch vyhotoveniach pre každý spis, ktorý chcete predložiť. Upozorňujeme, že od 1. októbra 2017 sa neakceptujú žiadne dokumenty týkajúce sa ochrannej známky EÚ doručené osobne. Akékoľvek dokumenty predložené osobne sa nebudú považovať za doručené.
V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou tejto publikácie sa za rozhodujúce považuje znenie v anglickom jazyku.
Ďalšie informácie nájdete v sekcii Časté otázky týkajúce sa nového nariadenia o ochrannej známke EÚ.


Každá prihláška OZEÚ musí obsahovať zoznam tovarov a služieb, keďže je to podmienkou na priznanie dátumu jej podania. Zoznam musí byť zatriedený v súlade s Niceskou dohodou. V Niceskom triedení sú tovary rozdelené do tried 1 až 34 a služby do tried 35 až 45. Každá trieda má svoj názov, ktorým sa všeobecne pomenúvajú druhy obsiahnutých tovarov a služieb.
Je veľmi dôležité, aby ste prihlášku podali pre triedy tovarov a služieb, ktoré sú v súlade s vašou podnikateľskou činnosťou, pretože to bude mať priamy vplyv na to, ako bude vaša ochranná známka EÚ chránená.
Ďalšie informácie o Niceskom triedení nájdete na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) na adrese http://www.wipo.int.


Používatelia si môžu pri podávaní elektronickej prihlášky vybrať z vopred schválených výrazov a z nich si vytvoriť vlastný zoznam tovarov a služieb. Tieto výrazy pochádzajú z harmonizovanej databázy (HDB) a na účely triedenia budú automaticky akceptované. Použitie týchto vopred schválených výrazov umožní plynulejší postup zápisu ochrannej známky. V harmonizovanej databáze sa nachádzajú termíny, ktoré sa na účely triedenia akceptujú vo všetkých úradoch EÚ.
Pred podaním prihlášky používatelia môžu:


Áno, všetky označenia, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v nariadení o ochrannej známke EÚ sa môžu zapísať ako ochranné známky. Zapísaním názvu spoločnosti a/alebo jej loga získate lepšiu ochranu svojej značky a dobrého mena. Zápis vám umožní zabrániť tretím stranám, aby používali alebo zapisovali ochranné známky, ktoré sú rovnaké ako známky vašej spoločnosti alebo sú im zameniteľne podobné.
 


V prípade sporu týkajúceho sa názvu internetovej domény sa obráťte na službu alternatívneho riešenia sporov (ARS) organizácie WIPO.


Nie. Pôvodný zoznam tovarov a služieb, ktorý je súčasťou prihlášky ochrannej známky EÚ, nie je možné rozšíriť, iba obmedziť. Inak povedané, do pôvodne podanej prihlášky nemôžete dopĺňať tovary ani triedy, pokiaľ nepodáte novú prihlášku rovnakej ochrannej známky, ktorá zahŕňa tieto ďalšie triedy.


V čase podania je v základnom poplatku za prihlášku zahrnutá len jedna trieda. Ak chcete uviesť viac ako jednu triedu tovarov alebo služieb, za každú ďalšiu triedu sa platí poplatok. Viac informácií.
Ak chcete pridať nové triedy tovarov a/alebo služieb po zápise prihlášky ochrannej známky EÚ, ste povinný podať novú prihlášku ochrannej známky EÚ s tými novými triedami, ktoré by ste chceli pokryť.
Viac informácií o triedach tovarov a/alebo služieb.


Možné sú len drobné úpravy, pokiaľ sa nimi známka podstatne nezmení.
Postup úradu týkajúci sa zmien vo vyobrazení ochrannej známky je veľmi prísny. Podrobnejšie informácie nájdete v Usmerneniach v časti B Prieskum, v oddiele 2 Formálne náležitosti v odseku 15.


Aby bola vaša prihláška rýchlo preskúmaná, mali by ste vykonať nasledujúce kroky.
 • Zaplaťte ihneď – ak platbu vykonávate z bežného účtu, upozorňujeme na to, že musíte súhlasiť s možnosťou okamžitej úhrady. Ak platbu vykonávate prostredníctvom bankového prevodu, musíte ho vykonať bezprostredne po predložení prihlášky. Použite transakčný bankový kód (variabilný symbol) uvedený v potvrdení.
 • Použite pripravený formulár, ktorý si môžete vziať do banky (nachádza sa v potvrdení po podaní prihlášky).
 • Dodržte podmienky spracovania v režime Fast Track* tak, že si vyberiete vhodné tovary a služby (viac informácií nájdete v harmonizovanej databáze).

* Ak sa počas postupu preskúmania nezistia námietky, spis bude spracovaný rýchlejšie.

Podrobnejšie informácie o celom postupe zápisu, ktorý zahŕňa postup do zverejnenia.

 


Áno, môžete. V prípade, že podávate prihlášku z krajiny mimo EHS (Európsky hospodársky priestor), úrad vás vyzve, aby ste v určitej lehote vymenovali zástupcu.
Doplňujúce informácie:


Úrad EUIPO zamietne vašu prihlášku ochrannej známky, ak je presvedčený, že prihláška nespĺňa určité požiadavky, ktoré sa nazývajú aj absolútne dôvody.

V článku 7 nariadenia o ochrannej známke Európskej úniesa uvádza zoznam absolútnych dôvodov zamietnutia. Prihlášky ochranných známok, ktoré  sa v tejto fáze nezamietnu, sa zverejnia. Pozrite si celýpriebeh postupu zápisu.

Je potrebné rozlišovaťabsolútne dôvody zamietnutia odrelatívnych dôvodov zamietnutia, ktoré sa skúmajú len vtedy, keď po zverejnení prihlášky OZEÚ tretia strana podá jednu alebo viac námietok na základe jedného alebo viacerých skorších práv, pri ktorých vzniká konflikt, ako napr. skoršia ochranná známka.

Úrad EUIPO neskúma relatívne dôvody zamietnutia z úradnej moci. Tieto môžu byť vznesené iba treťou stranou v rámci konania o námietke alebo konania o výmaze po zápise ochrannej známky EÚ. Zistite výšku príslušných poplatkov a pozrite si rozdiely na karte Námietky na stránke Postup zápisu


Áno. Úrad prihlášku ochrannej známky EÚ zamietne, ak dôvod na zamietnutie existuje len v časti Európskej únie. Ak napríklad ochranná známka obsahuje označenie výrobku v jednom úradnom jazyku členského štátu Európskej únie, úrad zamietne prihlášku ochrannej známky EÚ.
Na zápis ochrannej známky EÚ majú vplyv skoršie práva, uplatnené v námietke alebo návrhu na vyhlásenie neplatnosti, aj keď existujú len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prípady, keď prihláška musí byť zamietnutá, pretože známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je opisom alebo je všeobecným názvom len v jednom jazyku Európskej únie (a nie v jednom z jej hlavných svetových obchodných jazykov), nie sú však veľmi časté. Konanie o námietke alebo konanie o vyhlásení neplatnosti pred úradom EUIPO v takých prípadoch poskytuje dostatočný priestor na urovnanie sporu zmierom.

Ďalšie informácie o použití a obrane vašej ochrannej známky EÚ.


Prihláška ochrannej známky EÚ, ktorá bola zamietnutá, alebo ochranná známka EÚ, ktorá bola vyhlásená za neplatnú alebo bola zrušená, môže byť zmenená na prihlášku národnej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v ktorých neplatí dôvod na zamietnutie. Následná prihláška národnej ochrannej známky si zachová pôvodný dátum podania prihlášky ochrannej známky EÚ.


Premena je postup týkajúci sa ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a medzinárodných zápisov.

Ak ochranná známka EÚ prestane existovať, môže byť premenená na ochranné známky, ktoré sú platné v niektorých členských štátoch. Premena je užitočná najmä pri prekonávaní prípadných problémov s jednotným charakterom ochrannej známky EÚ.

Napríklad, ak sa vyskytnú problémy so zápisom ochrannej známky Európskej únie len v jednej alebo vo viacerých krajinách na základe absolútnych dôvodov alebo ak existuje námietka založená na skoršom práve platnom len v jednej krajine alebo vo viacerých krajinách, prihlasovateľ ochrannej známky EÚ môže požiadať o premenu OZEÚ na prihlášky individuálnej, národnej ochrannej známky v krajinách, ktorých sa tieto dôvody netýkajú.

Medzinárodné zápisy môžu byť premenené na prihlášky národných ochranných známok členských štátov EÚ a na vyznačenia zmluvných strán Madridskej dohody alebo Madridského protokolu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Ďalšie informácie nájdete vUsmerneniach, časť E, Operácie Registra, oddiel 2, Premena.


Premenu medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ si netreba zamieňať so „zmenou“, ktorá je právnym pojmom zavedeným Madridským protokolom s cieľom zmierniť dôsledky päťročného  obdobia závislosti, ktoré stanovuje Madridská dohoda.
Zmena umožňuje centrálne napadnutú ochrannú známku zmeniť na priamu prihlášku ochrannej známky EÚ, ale neumožňuje premenu vyznačenia EÚ na národné podania.
Ďalšie informácie o zásadách a formálnych záležitostiach premeny nájdete v sekcii Usmernenia, časť E, Operácie registra, oddiel 2, Premena ačasť M, Medzinárodné ochranné známky.


Na to, aby bola vaša prihláška spracovaná v režime Fast Track, musíte zaplatiť poplatok v čase podávania prihlášky alebo bankovým prevodom bezprostredne po jej podaní (ďalšie informácie o bankových prevodoch a zoznam podmienok na spracovanie v režime Fast Track). Na účely triedenia budete musieť využiť aj databázu vopred schválených výrazov úradu EUIPO, harmonizovanú databázu.
 


Pre režim Fast Track bol vytvorený formulár prihlášky v piatich krokoch, a preto obsahuje povinné polia a prednastavené hodnoty, ktorými sa zabezpečí čo najrýchlejšie spracovanie vašej prihlášky.

Náš rozšírený formulár je navrhnutý tak, aby vás upozornil na to, či je vaša prihláška zaradená na spracovanie v režime Fast Track alebo nie. Ak vaša prihláška nespĺňa niektorú z podmienok na spracovanie v režime Fast Track, formulár vás na to upozorní. Potom sa môžete rozhodnúť, či nedostatky uvedené vo formulári odstránite alebo prihlášku predložíte ako bežnú prihlášku. Bežné prihlášky sú zvyčajne uverejnené 8 až 11  týždňov po uhradení platby.

Ak vaša prihláška spĺňa podmienky na spracovanie v režime Fast Track, nad časovou osou vašej ochrannej známky v aplikácii eSearch plus sa zobrazí logo Fast Track.


Aj keď niektoré prihlášky môžu v čase podania spĺňať podmienky na spracovanie v režime Fast Track, je možné, že neskôr o tento status zrýchleného vybavenia prídu. Môže k tomu dôjsť v dôsledku zistenia nedostatku pri posúdení absolútnych dôvodov, ako je oneskorená platba, žiadosť o obmedzenie tovarov a služieb alebo iné nedostatky, ako napr. problém týkajúci sa zástupcu.

Pozri úplný zoznam podmienok na spracovanie v režime Fast Track.


Prihlasovatelia alebo zástupcovia môžu na určenom mieste vo formulári prihlášky uviesť svoje referenčné číslo pozostávajúce z najviac 20 znakov. Môže byť zložené napr. z iniciálok, reťazca písmen, číslic atď. Toto referenčné číslo vám môže pomôcť rozlíšiť rôzne prihlášky, ktoré ste podali.

Identifikačné číslo je číslo, ktoré úrad prideľuje prihlasovateľom a zástupcom na ich identifikáciu.

Po tom, ako úrad EUIPO pridelí prihlasovateľovi alebo zástupcovi identifikačné číslo, v ďalších prihláškach stačí uviesť toto identifikačné číslo spolu s menom prihlasovateľa/zástupcu.

Bez identifikačného čísla sa musia vypĺňať všetky polia s údajmi o prihlasovateľovi alebo zástupcovi.


Identifikačné čísla môžete nájsť, keď si vyhľadáte svoju ochrannú známku v online databázach úradu EUIPOeSearch plus alebo TMview.


Prihlášku môžete podať: Po potvrdení vašej prihlášky vám systém vytvorí číslo prihlášky OZEÚ.
 


Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovarov alebo obalu tovarov alebo zvuky za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:
 • rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a
 • byť zobrazené spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany.
Vyjadrenie označení musí mať formu, ktorú je použitím všeobecne dostupnej technológie možné v registri reprodukovať jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvanlivým a objektívnym spôsobom. Viac informácií o formátoch súborov, ktoré úrad EUIPO akceptuje na prihlásenie ochrannej známky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v rozhodnutí výkonného riaditeľa úradu č. EX-17-6 z 22. septembra 2017 o technických špecifikáciách príloh predkladaných na dátových nosičoch.

Vykonávacím nariadením o ochrannej známke Európskej únie sa stanovujú osobitné pravidlá a požiadavky pre najbežnejšie typy ochranných známok.

Ďalšie príklady ochranných známok a ich typov možno nájsť na našom webovom sídle.


Na potvrdení sa len uvedie, že bola podaná prihláška obrazovej známky. Je to preto, lebo pojem „obrazová známka“ sa vzťahuje na „zložené“ alebo „štylizované“ známky „slovo + logo“ atď. (príklady obrazových známok si pozrite na našom webovom sídle). V súlade s praxou úradu EUIPO je známka obrazová, ak ju tvoria:
 • výlučne obrazové prvky,
 • kombinácia slovných a obrazových alebo iných grafických prvkov,
 • slovné prvky napísané neštandardným typom písma,
 • farebné slovné prvky,
 • slovné prvky vo viac ako v jednom riadku,
 • písmená z abecedy, ktorá sa nepoužíva v EÚ,
 • znaky, ktoré nemožno reprodukovať pomocou klávesnice,
 • kombinácie uvedených možností.
Do formulára prihlášky bola doplnená „obrazová známka so slovnými prvkami“, aby sa prihlasovateľovi umožnila identifikácia podľa slovných prvkov.
Ďalšie informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa ochrannej známky EÚ.


Nie. Chránená je len kombinácia oboch ako celok, tak ako je zobrazená na vyjadrení známky. Pozrite si príklady na našom webovom sídle.


Obrazová ochranná známka.


Už viac nie je možné uvádzať farby, ktoré sa vyskytujú na obrazovej známke EÚ.


Pridanie opisu už nie je povinné pri žiadnom type ochrannej známky EÚ. Opisy možno podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke Európskej únie (OZEÚ) voliteľne uviesť pri pozičných známkach, ochranných známkach vzoru, farebných známkach pozostávajúcich z kombinácie farieb a pri pohybových ochranných známkach. Ak je vyjadrenie týchto známok sprevádzané opisom, tento opis musí byť v súlade s vyjadrením a nesmie presahovať jeho rozsah.


Áno, svoju prihlášku môžete kedykoľvek vziať späť, ale ak ste už uhradili poplatky, nebudú vám vrátené, pokiaľ nie je vzatie späť doručené v rovnaký deň, ako bola podaná prihláška (UTC +1). Vzatie späť nepodlieha ďalšiemu poplatku. O vzatie späť môžete požiadať priamo v eSearch plus tak, že si zvolíte druh elektronického kroku k OZEÚ na karte Kroky a oznámenia.



Vyhlásenie by malo byť zrozumiteľné a jednoznačné, napr. „Beriem späť prihlášku ochrannej známky EÚ číslo XYZ“.
Keďže úrad nemá papierový formulár na späť vzatie prihlášky ochrannej známky EÚ, môžete poslať oznámenie zo svojej User Area alebo list (e-maily nie sú akceptované).


Existujú tri druhy ochranných známok EÚ: individuálne, kolektívne a certifikačné známky.


Kolektívna známka môže byť známka akéhokoľvek typu (napr. slovná, obrazová, 3D atď.) za predpokladu, že patrí právnickej osobe podľa verejného práva alebo združeniu a používa sa na odlíšenie tovarov a služieb členov tohto združenia od tovarov a služieb iných podnikov. Kolektívne známky Európskej únie môžu prihlásiť len združenia výrobcov, pestovateľov, dodávateľov služieb alebo obchodníkov, ako aj právnické osoby spadajúce pod verejné právo.


V prvom rade je nevyhnutné si uvedomiť, že „kolektívna“ neznamená, že známka patrí viacerým osobám (spoluprihlasovateľom/spolumajiteľom), ani že označuje/zahŕňa viac ako jednu krajinu (systém ochranných známok EÚ sa automaticky vzťahuje na všetky krajiny EÚ).

Ochranu kolektívnych známok upravujú osobitné ustanovenia nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Znaky alebo označenia, ktoré slúžia na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, nie sú prekážkou zápisu kolektívnej známky. To je rozdiel oproti individuálnej ochrannej známke EÚ, pri ktorej zemepisné označenie nie je možné zapísať.

Prihlasovateľ kolektívnej známky musí predložiť do 2 mesiacov od dátumu podania prihlášky stanovy jej používania.
Ďalšie informácie nájdete v článkoch 74 až 82 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie (OZEÚ) a v dokumenteUsmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia a kolektívne ochranné známky, kapitola 15, Kolektívne známky Európskej únie.


Áno, základný poplatok za kolektívnu známku EÚ podanú elektronickyje nižší ako poplatok za kolektívnu známku podanú v papierovej forme.

Ďalšie informácie o rôznych nákladoch nájdete na stránke Poplatky splatné priamo úradu EUIPO.


Prihlasovateľ si môže nárokovať uplatnenie prednosti vo vzťahu k jednej alebo viacerým skorším prihláškam ochranných známok, najmä na národnú prihlášku (alebo prihlášku Beneluxu) podanú v štáte alebo v mene štátu, ktorý je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru, členom WTO, štátom, pre ktorý Komisia potvrdila reciprocitu, alebo na prihlášku ochrannej známky EÚ.

Právo prednosti podľa dohovoru je časovo obmedzené právo, ktoré sa začína prvým riadnym podaním prihlášky ochrannej známky. Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je dostačujúce na stanovenie dňa, keď bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej výsledok (článok 4 ods. 3 Parížskeho dohovoru). Nárokovať sa môže počas 6 mesiacov od prvého podania.

Žiadosti o uplatnenie práva prednosti sa musia podať spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ alebo v osobitnom oznámení podanom v ten istý deň, ako prihláška ochrannej známky EÚ. Ďalšie informácie o zásadách a formálnych náležitostiach týkajúcich sa uplatňovania práva prednosti podľa dohovoru sa nachádzajú v dokumente Usmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti, odsek 15, prednosť (podľa dohovoru) a v osobitnej sekcii Časté otázky k právnej reforme.


Žiadosti o uplatnenie práva prednosti sa musia podať spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ a musia obsahovať dátum, číslo a krajinu predchádzajúcej prihlášky.

Treba vziať do úvahy, že úrad zverejní žiadosť o uplatnenie práva prednosti tak, ako bola podaná, čo znamená, že úrad nebude potvrdzovať platnosť tohto nároku.

Ďalšie informácie týkajúce sa dôkazov, ktoré treba predložiť (kópia príslušnej prvej prihlášky, jazyk a lehoty) pri uplatňovaní práva prednosti alebo seniority sa nachádzajú v rozhodnutí predsedu úradu č. EX-05-5 z 1. júna 2005.

Ďalšie vysvetlenie sa nachádza v dokumente Usmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti.
Viac informácií o tom, ako pridať nárok na uplatnenie seniority v online prihláške sa nachádza v rozšírenom formulári.


Ak prihlasovateľ ochrannej známky EÚ vystavoval tovary alebo služby pod prihlasovanou známkou na oficiálne uznávanej výstave, môže si nárokovať výstavnú prioritu do 6 mesiacov od prvého vystavenia. Musia sa predložiť dôkazy o vystavení.
Ďalšie informácie o zásadách a formálnych náležitostiach týkajúcich sa nároku na uplatnenie výstavnej priority sa nachádzajú v dokumenteUsmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti, odsek 16, Výstavná priorita.


Ak prihlasovatelia alebo majitelia ochrannej známky Európskej únie už majú skorší zápis zhodnej národnej alebo medzinárodnej ochrannej známky s účinkom v jednom alebo niekoľkých členských štátoch pre zhodné tovary a služby, môžu si uplatniť senioritu uvedenej ochrannej známky buď v prihláške ochrannej známky EÚ do 2 mesiacov od jej podania alebo kedykoľvek po zapísaní ochrannej známky EÚ, pričom sa zachovajú ich staršie práva aj v prípade, že si skoršiu známku neobnovia.
Ďalšie informácie o zásadách a formálnych náležitostiach týkajúcich sa nároku na uplatnenie seniority sa nachádzajú v dokumenteUsmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti, odsek 17, Seniorita.


Doklady, ktoré preukazujú nárok, musia byť v zásade podané do 3 mesiacov od dátumu, kedy sa seniorita uplatnila.
Informácie týkajúce sa dôkazov, ktoré je potrebné predložiť pri uplatňovaní práva prednosti alebo seniority sa nachádzajú v rozhodnutí predsedu úradu č.  EX-05-5 z 1. júna 2005.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumente Usmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti.
Viac informácií o tom, ako si nárokovať uplatnenie seniority v online prihláške sa nachádzajú v rozšírenom formulári.


Právo prednosti má ten účinok, že za deň vzniku práva prednosti sa považuje deň podania prihlášky ochrannej známky EÚ na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť.
Jediným účinkom seniority podľa nariadenia o ochrannej známke EÚ je skutočnosť, že ak sa majiteľ ochrannej známky Európskej únie vzdá staršej ochrannej známky alebo dovolí, aby zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.
Upozorňujeme, že nárok na senioritu sa môže uplatniť len pre skorší zápis, nie pre skoršiu prihlášku.


Je to deň, v ktorý úrad zapíše ochrannú známku EÚ do registra ochranných známok Európskej únie (predtým, ako vydá pokyn na zverejnenie zápisu vo Vestníku ochranných známok Európskej únie). Na osvedčení o zápise je tento dátum napísaný za slovom „Zapísaná“ (Registered) v ľavom dolnom rohu na prvej strane.
Zápisom ochrannej známky vzniká na ňu majiteľovi výhradné právo. Práva vyplývajúce z ochrannej známky EÚ sa uplatnia voči tretím stranám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky.

Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce postupu zápisu ochrannej známky EÚ, navštívte stránkuPostup zápisu.


Postup zápisu OZEÚ sa skladá z troch hlavných častí:
 1. preskúmanie prihlášky,
 2. námietka (len ak bola voči prihláške ochrannej známky EÚ vznesená námietka),
 3. zápis.


Ochranná známka Európskej únie (OZEÚ) je platná 10 rokov. Jej platnosť možno neobmedzene obnovovať, vždy na obdobie ďalších 10 rokov. Šesť mesiacov pred skončením platnosti zápisu úrad EUIPO písomne informuje majiteľa, jeho zástupcu alebo akéhokoľvek iného držiteľa zapísaného práva o potrebe obnoviť zápis. Neposkytnutie takejto informácie nemá za následok vznik zodpovednosti úradu ani vplyv na uplynutie platnosti zápisu.
Žiadosť o obnovu je možné podať online prostredníctvom formulára žiadosti o obnovu.

Ďalšie informácie týkajúce sa obnovy ochranných známok EÚ sa nachádzajú v:


Získaná rozlišovacia spôsobilosť je tvrdenie, ktoré možno uviesť pri zápise ochrannej známky, ktorá ako taká rozlišovaciu spôsobilosť nemá, ale ktorá túto spôsobilosť získala v dôsledku jej používania na trhu.
 
Aby bolo možné známku zapísať, mala by mať tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. mala by byť osobitá, nemala by byť opisná a nemali by ju tvoriť slová alebo označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku. Výnimkou z tohto pravidla však je, že označenie možno zapísať, ak prihlasovateľ predloží dôkazy o rozlišovacej spôsobilosti známky získanej v dôsledku používania. V takomto prípade musí preukázať, že minimálne významný podiel relevantnej verejnosti vníma označenie ako ochrannú známku (t. j. identifikuje tovary a služby uvedené v prihláške ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho podniku).
 
Úrad preskúma získanú rozlišovaciu schopnosť ochrannej známky iba vtedy, ak ho o to výslovne požiada prihlasovateľ, nikdy tak nerobí na vlastný podnet. Vyhlásenie o získanej rozlišovacej spôsobilosti musí byť podané buď ako vedľajšie alebo hlavné vyhlásenie.
 
Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich usmerneniach.


Ak predložíte hlavné vyhlásenie, úrad rozhodne o rozlišovacej spôsobilosti samotného označenia a súčasne o rozlišovacej spôsobilosti získanej v dôsledku používania. Vydá len jediné rozhodnutie, ktoré sa bude týkať obidvoch aspektov. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.
 
Ak predložíte vedľajšie vyhlásenie, preskúmanie prihlášky sa rozdelí na dve fázy. V prvej úrad rozhodne iba o rozlišovacej spôsobilosti samotného označenia a keď rozhodnutie nadobudne povahu konečného rozhodnutia, bude sa venovať iba vyhláseniu o získanej rozlišovacej spôsobilosti a v tejto veci prijme formálne rozhodnutie. Proti každému z týchto rozhodnutí sa možno v príslušných lehotách odvolať.
 
Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, aký typ vyhlásenia predloží. Záleží to od jeho záujmov, napr. od rýchlosti konania o zápise, ťažkostí pri zhromažďovaní dôkazov na podporu vyhlásenia o rozlišovacej spôsobilosti získanej v dôsledku používania alebo dokonca od toho, či je dôležité pre neho mať konečné rozhodnutie o vnútornej rozlišovacej spôsobilosti známky.
 
Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich usmerneniach.


Úrad preskúma údajnú získanú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky iba na základe výslovnej žiadosti prihlasovateľa.
 
Vyhlásenia možno predložiť v rámci prihlášky na zápis alebo pokým neuplynie lehota na predloženie vyjadrení v odpovedi na prvý list úradu s námietkami.
 
Vyhlásenie samé osebe nestačí, musí sa jasne a presne uviesť, či ide o hlavné alebo vedľajšie vyhlásenie. Ak nie je jasné, o aký typ vyhlásenia ide, úrad pošle list o nedostatku a poskytne prihlasovateľovi lehotu na vysvetlenie.
 
Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich usmerneniach.


Ak bolo vyhlásenie predložené spolu s prihláškou a úrad vznesie námietku proti známke, prihlasovateľ bude vyzvaný, aby v stanovenej lehote predložil príslušné dôkazy a svoje vyjadrenia k námietke.
 
Ak prihlasovateľ v odpovedi na prvý list s námietkou predloží hlavné vyhlásenie, avšak nepredloží zároveň aj dôkazy, úrad vydá oznámenie, v ktorom požiada prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov predložil dôkazy.


Ak ste predložili vedľajšie vyhlásenie, preskúmanie prihlášky sa rozdelí na dve fázy. Po ukončení prvej fázy, t. j. rozhodnutie o vlastnej rozlišovacej spôsobilosti nadobudne povahu konečného rozhodnutia, úrad vezme do úvahy všetky možnosti na podanie odvolania a začne druhú fázu ─ preskúma získanú rozlišovaciu spôsobilosť známky. Informuje prihlasovateľa o pokračovaní v konaní a stanoví lehotu na poskytnutie dôkazov o používaní.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.