Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu


Obsah tejto stránky je dostupný iba v English, Español, Deutsch, Français a Italiano.

Odvolacie senáty

„Zaviazali sme sa poskytovať účinné riešenie sporov, optimalizované postupy odvolania a jednotnú prax.“

Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam prijatých úradom EUIPO a týkajúcich sa ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva. Rozhodnutia senátov následne podliehajú konaniu pred Všeobecným súdom, pričom jeho rozsudky podliehajú právu na odvolanie na Súdny dvor Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o právne otázky. Odvolacie senáty sú nezávislé a v rámci rozhodovania v danej veci nie sú viazané žiadnymi pokynmi.

Odvolací senát rozhodujúci v danej veci pozostáva z troch členov vrátane predsedu. Dvaja z členov musia mať právnickú kvalifikáciu. V osobitných prípadoch však môže rozhodovať veľký senát alebo samotný člen.

Veľký senát tvoria deviati členovia, ktorými sú predseda odvolacích senátov ako predseda, predsedovia senátov a bežní členovia vybraní z osobitného zoznamu, aby sa obsadilo deväť členov. Senát môže vec postúpiť veľkému senátu, ak sa domnieva, že ide o oprávnený postup na základe jej právnej náročnosti, významu alebo osobitných okolností, napr. ak odvolacie senáty vydali odchylné rozhodnutia, pokiaľ ide o právne otázky nastolené v tejto veci. Z rovnakých dôvodov môže predsedníctvo postúpiť vec veľkému senátu.

Senát, ktorému bola vec priradená, môže veci postúpiť jednému členovi s právnickým vzdelaním, okrem iného, ak sa rozhodnutím uzatvára konanie nadväzujúce na stiahnutie, odmietnutie, vzdanie sa alebo zrušenie napadnutej alebo staršej ochrannej známky, stanovuje výška nákladov, týka sa výhradne prípustnosti odvolania, alebo sa týka odvolania proti rozhodnutiam prieskumového pracovníka prijatým v súlade s článkom 7 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie a senát toto rozhodnutie potvrdil (pozri článok 36 DNOZEÚ).

 

Nariadenie

Odvolacie senáty sa riadia DNOZEÚ. Nariadenie sa týka správy odvolaní podľa nariadenia o ochranných známkach a nariadenia o dizajnoch.

 

Predsedníctvo

Predsedníctvo zodpovedá za pravidlá a organizáciu odvolacích senátov vrátane menovania členov do osobitných senátov a špecifikácie pravidiel týkajúcich sa rozdeľovania prípadov senátom. Predsedníctvo tvorí predseda odvolacích senátov, ktorý mu predsedá, ako aj predsedovia senátov a členovia, ktorých na každý kalendárny rok volia všetci členovia senátov (okrem predsedu a predsedov odvolacích senátov).

Každoročne v tejto veci rozhoduje predsedníctvo. Odvolacie senáty v súčasnosti pozostávajú zo štyroch senátov, ktoré sa zaoberajú výhradne prípadmi ochranných známok, a jedného senátu, ktorý sa zaoberá prípadmi týkajúcimi sa dizajnov. Okrem toho sa veľký senát môže zaoberať akoukoľvek vecou v súvislosti s ochrannými známkami a dizajnmi.

 

Členovia odvolacích senátov

Predsedu odvolacích senátov menuje Rada Európskej únie. Predseda má riadiace a organizačné právomoci a predsedá predsedníctvu a veľkému odvolaciemu senátu. Predsedov odvolacích senátov takisto menuje Rada Európskej únie. Majú riadiace a organizačné právomoci v rámci príslušných senátov a zodpovedajú za menovanie spravodajcu v každom prípade odvolania. Členov odvolacích senátov menuje správna rada úradu.

 

 
Prehľad rozhodnutí odvolacích senátov Zobraziť Skryť
 
Štúdie odvolacích senátov * Zobraziť Skryť


* Tieto štúdie vyjadrujú stanovisko odborníkov, ktorí ich vypracovali. Ich účelom je poskytnúť informácie a uľahčiť pochopenie situácie na trhu, ako aj právnych a hospodárskych predpisov a praxe v oblasti konkrétnych záležitostí v členských štátoch. V žiadnom prípade sa nemajú považovať za stanovisko odvolacích senátov ani sa nemožno domnievať, že majú na senáty akýkoľvek záväzný účinok.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia stránky 30-06-2017
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie