Certifikačné známky

Certifikačné známky

Certifikačné známky sú novým typom ochrannej známky na úrovni EÚ, aj keď už niekoľko rokov existujú v niektorých vnútroštátnych systémoch v EÚ.

Certifikačná známka Európskej únie je vymedzená ako ochranná známka, ktorá je „spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú.“

Certifikačná ochranná známka EÚ sa v podstate týka záruky osobitných vlastností určitých tovarov a služieb.

Ukazuje, že tovary a služby označené touto ochrannou známkou vyhovujú danej norme stanovenej vpravidlách používania a kontrolovanej v rámci zodpovednosti majiteľa certifikačnej známky , bez ohľadu na totožnosť podniku, ktorý v skutočnosti vyrába alebo poskytuje predmetné tovary a služby a skutočne používa certifikačnú známku.

Prihlasovatelia certifikačných známok musia k svojej prihláške pripojiť vyhlásenie, v ktorom žiadajú o zápis certifikačnej známky EÚ.

Stanovy používania tvoria podstatu certifikačnej známky. Je nutné ich podať do dvoch mesiacov od podania prihlášky a musia obsahovať predovšetkým:

  • charakteristiku tovarov alebo služieb, ktoré sa majú certifikovať,
  • podmienky /upravujúce používania certifikačnej známky,
  • opatrenia v oblasti testovania a dohľadu, ktoré má majiteľ certifikačnej známky uplatňovať.

V prípade certifikačnej známky EÚ platia dve významné obmedzenia. Po prvé, známku nemôže vlastniť osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov a poskytovanie služieb certifikovaného druhu. Majiteľ certifikačnej známky nemôže používať ochrannú známku v prípade certifikovaných tovarov alebo služieb, na ktoré sa známka vzťahuje. Po druhé, nie je možné požiadať o zápis za účelom rozlíšenia tovarov alebo služieb certifikovaných vzhľadom na zemepisný pôvod.

Prihlášky certifikačných známok sa majú podávať v prípade tovarov a služieb, ktoré certifikuje majiteľ známky. Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná certifikačná známka EÚ, sa musí takisto priložiť k pravidlám používania.

Poplatok za certifikačnú známku v prípade elektronického podania prihlášky je 1 500 EUR.

Viac informácií o poplatkoch

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad o nariadení o ochrannej známke EÚ. Neobsahuje právne záväzné informácie.
Dôrazne odporúčame, aby sa všetci používatelia oboznámili s nariadením (EÚ) č. 2015/2424, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Upozorňujeme, že usmernenia úradu sú naďalej hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami úradu EUIPO o postupoch v oblasti prieskumu.

Informácie týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 23. marca 2016 sa nachádzajú tu.