Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Tipy a osvedčené postupy v oblasti podávania prihlášok dizajnov

Zhromaždili sme niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa chybám pri podávaní prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva, čo by mohlo viesť k nedostatkom v prihláške.

Nedostatky vznikajú vtedy, ak prihláška obsahuje formálne chyby, napr. neuhradenie platby alebo ak obrázky dizajnu nevyhovujú určitým požiadavkám zápisu. Často je veľmi jednoduché takýmto formálnym chybám predísť a podľa našich skúseností k nim dochádza najčastejšie v troch rôznych štádiách procesu podávania prihlášky online.

 

Nahrávanie pohľadov

1. Všetky pohľady musia zobrazovať jeden a ten istý dizajn.

V tomto príklade používateľ predložil v rámci prihlášky dva pohľady stoličiek s rôznymi charakteristickými rysmi ako rovnaký dizajn, dizajn 1. Tieto pohľady nezodpovedajú rovnakému dizajnu, a preto ich nie je možné prijať.

Dizajn 1 / Pohľad 1

Dizajn 1 / Pohľad 2

Dizajn 1 / Pohľad 1

Dizajn 2 / Pohľad 1

Nesprávne

V dôsledku rôznych charakteristických vlastností vzniká rôzny vzhľad, preto je nevyhnutné, aby boli prihlásené ako samostatné dizajny.

 

V tomto ďalšom príklade používateľ predložil v rámci prihlášky pohľady dvoch rovnakých stoličiek ako dva samostatné dizajny, dizajn 1 a dizajn 2, a preto je možné prihlášku prijať.

Správne

Každý z uvedených pohľadov predstavuje iný dizajn. V hromadnej prihláške sa môžu nachádzať rôzne dizajny*. Každý dizajn je možné vyobraziť viacerými (1 až 7) pohľadmi.

* Hromadná prihláška je prihláška obsahujúca niekoľko dizajnov. Podanie hromadnej prihlášky je lacnejšie ako podanie samostatných prihlášok jednotlivých dizajnov.

 

2. Pohľady nemajú zahŕňať ďalšie prvky, ktoré nie sú súčasťou dizajnu, ako sú vysvetlivky, čísla alebo šípky.

Nesprávne

Pohľad dizajnu s textom, symbolmi a označeniami.

Správne

Pohľad dizajnu nahratý samostatne. Informácie navyše možno pridať v poli pre opis.

 

3. Dizajn musí byť vyobrazený na neutrálnom pozadí.

Nesprávne

Na obrázku sa nachádzajú cudzie objekty.

Správne

Dizajn má neutrálne pozadie.

 

4. Každý obrázok musí obsahovať len jeden pohľad dizajnu.

Nesprávne

Dva pohľady dizajnu na jednom obrázku.

Správne

Jeden pohľad na jednom obrázku.

 

5. Ak je dizajn farebný, každý pohľad musí obsahovať rovnaké farby.

Nesprávne

Rovnaký výrobok v inej farbe sa považuje za iný dizajn.
Takisto nie je prípustná kombinácia farebných a čiernobielych pohľadov.

 

Správne

Pohľady dizajnov majú rovnakú farbu.

 

6. Zväčšené pohľady sa musia nahrávať ako samostatné obrázky.

Nesprávne

Zväčšené pohľady na rovnakom obrázku.

Správne

Zväčšené pohľady na samostatnom obrázku.

 

7. Vizuálne vzdania sa nároku musia byť zobrazené jednotne vo všetkých pohľadoch, na ktorých sa vzdanie sa nároku objavuje.

V niektorých prípadoch chcú používatelia požiadať o zápis konkrétneho komponentu produktu. Môžu pritom vizuálne vylúčiť ten prvok, ktorý nechcú zapísať.

Nesprávne

Vizuálne vzdanie a nároku nie je v jednotlivých pohľadoch zobrazené rovnako.

 

Správne

Rôzne pohľady so vzdaním sa nároku sú zobrazené rovnako.

 

8. Minimálne jeden pohľad musí obsahovať súbor predmetov alebo zložený výrobok ako celok.

Nesprávne

Súboru predmetov alebo zloženému výrobku chýba celkový pohľad.

 

Správne

Súbor správne zobrazených predmetov vrátane celkového pohľadu.

 

9. Označenie výrobku musí zodpovedať vyobrazeniu dizajnu.

V tomto príklade používateľ podal v rámci prihlášky pohľad stoličky s nesprávnym označením výrobku. Tzv. zdobenie sa môže použiť na zápis obrazcov, nie stoličiek, tento pohľad preto nie je možné prijať.

Nesprávne

Označenie výrobku nezodpovedá nahratému pohľadu dizajnu. V prihláške tohto dizajnu sa má uviesť označenie výrobku „stoličky“ v triede 6. a podtriede 1.

Správne

Označenie výrobku zodpovedá nahratému pohľadu dizajnu.

 

10. Označenie výrobku má byť dostatočne konkrétne na to, aby bolo možné tento výrobok zaradiť do jednej triedy a podtriedy locarnského triedenia.

Nesprávne

Označenie dizajnu nie je dostatočne konkrétne na to, aby ho bolo možné zatriediť.

Správne

Funkcia výrobku je jasne označená prostredníctvom triedy a podtriedy.



 

Uplatnenie práva prednosti

Osoba, ktorá podala prihlášku vnútroštátneho alebo medzinárodného dizajnu alebo dizajnu Spoločenstva, má na účely podania prihlášky dizajnu Spoločenstva pre rovnaký dizajn právo prednosti na obdobie šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky.

Právo prednosti má ten účinok, že za deň vzniku práva prednosti sa považuje deň podania prihlášky dizajnu na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť.

  • Právo prednosti je možné uplatniť len na základe skoršej prihlášky dizajnu alebo úžitkového vzoru.
  • Skoršia prihláška musí byť prvým podaním.
  • Vlastník skoršej prihlášky a prihlasovateľ dizajnu Spoločenstva musí byť jedna a tá istá osoba.
  • Overená kópia skoršej prihlášky sa musí predložiť najneskôr tri mesiace od dátumu podania žiadosti o uplatnenie práva prednosti.
  • Ak jazyk skoršej prihlášky nie je jedným z piatich úradných jazykov úradu, prihlasovateľ by mal predložiť preklad prihlášky.
 

Žiadosť o odklad zverejnenia

Pri podaní prihlášky dizajnu Spoločenstva môžete požiadať o odklad zverejnenia prihlášky na maximálne 30 mesiacov. Dizajn môže preto zostať utajený dovtedy, kým budete pripravený zverejniť ho. Ak sa rozhodnete vôbec nezverejniť zapísaný dizajn Spoločenstva, platnosť zápisu uplynie po 30-mesačnom období odkladu.

  • Upozorňujeme, že o odklad zverejnenia možno požiadať len v čase podania prihlášky.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.