Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Dizajny v Európskej únii

Vypracujte svoju stratégiu ochrany dizajnu

Predstavme si, že ste vytvorili nový dizajn. Chcete tento výrobok komercializovať a distribuovať na trhu Európskej únie (EÚ), ale obávate sa, že výhody vášho novonavrhnutého dizajnu budú využívať iní. Preto ho chcete chrániť.

 
 

Zapísaná alebo nezapísaná ochrana?

Máte dve možnosti: buď ešte pred komercializáciou svojho dizajnu prostredníctvom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) získať zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD), alebo dizajn priamo komercializovať bez zapísania a spoľahnúť sa na tzv. právo nezapísaného dizajnu Spoločenstva (UCD).

Možnosť, ktorú si napokon vyberiete, bude závisieť od jej vplyvu na stratégiu vášho portfólia dizajnov.

 

Zapísaný dizajn Spoločenstva alebo nezapísaný dizajn Spoločenstva?

Oba poskytujú túto ochranu:

 • vyrobenie výrobku, ktorý stelesňuje chránený dizajn (alebo na ktorom je tento dizajn použitý), sa bez súhlasu majiteľa bude považovať za protizákonné,
 • uvedenie výrobku na trh, ktorý stelesňuje chránený dizajn (alebo na ktorom je tento dizajn použitý), sa bez súhlasu majiteľa bude považovať za protizákonné,
 • ponúkanie výrobku na predaj, ktorý stelesňuje chránený dizajn, sa bez súhlasu majiteľa dizajnu bude považovať za protizákonné,
 • propagácia výrobku, ktorý stelesňuje chránený dizajn, sa bez súhlasu majiteľa dizajnu bude považovať za protizákonnú,
 • dovoz/vývoz výrobku, ktorý stelesňuje chránený dizajn, sa bez súhlasu majiteľa dizajnu bude považovať za protizákonný.

Zapísaný dizajn Spoločenstva sa od nezapísaného podstate líši, pokiaľ ide o rozsah a trvanie ochrany.

Rozdiely v trvaní

RCD

Zapísaný dizajn Spoločenstva má spočiatku platnosť päť rokov odo dňa podania prihlášky a možno ju v 5-ročných intervaloch predlžovať na maximálne 25 rokov.

UCD

Nezapísaný dizajn Spoločenstva je chránený počas troch rokov odo dňa, kedy bol prvýkrát predstavený verejnosti na území Európskej únie. Po uplynutí troch rokov ochranu nemožno predĺžiť.

 

Toto predstavenie verejnosti sa nazýva sprístupnenie. Sprístupniť dizajn a vedieť to preukázať je pre jeho ochranu rozhodujúce.

Rozdiely v rozsahu

RCD

Zapísané dizajny Spoločenstva sú chránené proti podobným dizajnom dokonca aj vtedy, ak porušujúci dizajn bol vytvorený v dobrej viere, t. j. bez toho, aby jeho pôvodca vedel o existencii skoršieho dizajnu.

UCD

Nezapísané dizajny Spoločenstva udeľujú majiteľovi právo zabrániť komerčnému využitiu dizajnu, ak tento dizajn je úmyselnou kópiou chráneného dizajnu vyhotovenou s nekalým úmyslom, t. j. s vedomím existencie skoršieho dizajnu.

 

Právna ochrana udelená zapísaným dizajnom je silnejšia a transparentnejšia. Na druhej strane nie vždy je jednoduché dokázať, že ste dizajn sprístupnili verejnosti v Európskej únii (EÚ) v konkrétnom čase. Ťažké môže byť aj dokázať, že váš dizajn bol odkopírovaný úmyselne a že porušovateľ mal vedieť o existencii vášho dizajnu. So zapísaným dizajnom však dostávate osvedčenie, ktoré uľahčuje dôkaz o vlastníctve.

S týmito dvoma zásadnými otázkami na zreteli môžete teraz začať formovať svoju stratégiu ochrany dizajnov.

 

Ak ste sprístupnili svoj dizajn verejnosti a potom sa rozhodli zapísať dizajn – buď preto, že chcete ochranu v plnom rozsahu, alebo z dôvodov stratégie ochrany duševného vlastníctva – môžete tak urobiť v lehote jedného roka od zverejnenia. Tomuto sa zvykne hovoriť tzv. ochranná lehota. Ak svoj dizajn prihlásite na zápis po uplynutí tejto lehoty, môže byť napadnutý útokmi.

Vnútroštátna alebo celoeurópska ochrana?

Ak ste sa rozhodli zapísať svoj dizajn, stojíte pred otázkou, kde ho zapísať. Odpoveď závisí od obchodnej stratégie vašej spoločnosti a stratégie ochrany duševného vlastníctva.

Ak podnikáte iba v jednej krajine EÚ, pravdepodobne chcete dizajn zapísať tam. Budete mať výlučné právo naň v krajine, ktorú si vyberiete, ale nikomu nebudete môcť zabrániť, aby ho kopíroval v iných krajinách EÚ.

Ak podnikáte vo viac ako jednej krajine EÚ, mali by ste uvažovať o možnosti nadobudnutia práva na dizajn, ktoré platí v celej EÚ: na zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD). RCD je hop alebo trop: buď ho získate na všetko, alebo ho nezískate vôbec .

 

Výhody RCD:

Praktické výhody

 • RCD podlieha jedinému právnemu systému, ktorý poskytuje silnú a jednotnú ochranu v celej Európskej únii.
 • Zápis RCD je jednoduchý. Je naň jedna prihláška, jeden jazyk na podanie a jeden súbor, ktorý treba spracovať.
 • Zápis RCD ponúka možnosť podania hromadnej prihlášky (t. j. zahrnúť do jednej prihlášky viacero dizajnov, napr. obmien toho istého dizajnu).

Finančné výhody

 • Poplatok za zápis a zverejnenie jedného dizajnu je 350 EUR na päť rokov ochrany.
 • RCD vám ušetrí náklady na preklad a administratívu.
 • Systém dizajnov ponúka množstvovú zľavu. Pri hromadnej prihláške podliehajú poplatky za zápis 2. až 10. dizajnu zľave 50 % a od 11. dizajnu je výška poplatku za každý ďalší dizajn len 25 % základného poplatku.

EUIPO alebo WIPO?

Sú dva možné spôsoby podania prihlášky na zápis dizajnu Spoločenstva.

Prihlášku môžete podať buď na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) alebo prostredníctvom Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), pričom musíte v prihláške vyznačiť alebo určiť Európsku úniu.

Bez ohľadu na to, ktorý spôsob si vyberiete, vašu prihlášku bude skúmať úrad EUIPO.

Na úrade EUIPO spravujeme verejný register zapísaných dizajnov Spoločenstva. Aby sme zaistili udržovanie registra na najvyššej úrovni, plníme viacero úloh:

Dohľad

Všetky prihlášky kontrolujeme, aby sme zabezpečili správnosť ich vyplnenia.

Rozhodovanie

Rozhodujeme v sporoch o rozsahu ochrany alebo platnosti zapísaných dizajnov Spoločenstva.

Administratíva

Ak udelíte licenciu alebo predáte svoj dizajn, zapíšeme transakciu do registra.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.