Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Spory

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorého ste teraz majiteľom, môže slúžiť ako základ na tzv. spochybnenie potenciálne protichodných práv ..., ale aj on samotný môže byť predmetom spochybnenia alebo napadnutia.

Tieto napadnutia môžu prebiehať na rôznych úrovniach – buď na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), alebo na vnútroštátnych súdoch. Postup v konaní pred úradom EUIPO je uvedený ďalej. Informácie o konaniach súdov nájdete v časti Strážte si svoje práva.

Na rozdiel od ochranných známok, pri ktorých môžu vzniknúť spory pred zápisom ochrannej známky, dizajn možno napadnúť, až keď je zapísaný. Toto napadnutie sa v právnickom žargóne nazýva návrh na vyhlásenie výmazu. Konanie vo veci výmazu z hľadiska navrhovateľa aj majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva je vysvetlené ďalej.


Začatie konania vo veci výmazu

Podanie návrhu na výmaz

Použitie úradného formulára na podanie návrhu na vyhlásenie výmazu nie je povinné, ale dôrazne sa odporúča, pretože uľahčuje spracovanie návrhu a predchádza chybám. Návrh vrátane doplňujúcich dokumentov by sa mal predložiť vo dvoch vyhotoveniach: umožňuje to uchovať jedno vyhotovenie v archíve úradu a druhé poslať majiteľovi zapísaného dizajnu bez toho, aby sa kopírovaním znížila kvalita.

Návrh na výmaz sa môže podať úradu EUIPO poštou.

Ak máte pochybnosti o tom, ako návrh vyplniť, pozrite si poznámky vo formulári návrhu na vyhlásenie výmazu zapísaného dizajnu Spoločenstva. Pred podaním návrhu na vyhlásenie výmazu sa tiež odporúča vyhľadať právnu pomoc.

Poplatok za návrh na vyhlásenie výmazu je 350 EUR. Návrhy sa nepovažujú za podané, kým sa nezaplatí poplatok v plnej výške.

Postup vo veci výmazu

Úrad EUIPO pošle návrh na vyhlásenie výmazu majiteľovi zapísaného dizajnu Spoločenstva a stanoví mu dvojmesačnú lehotu na odpoveď. Ak sa majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva rozhodne neodpovedať, úrad EUIPO prijme rozhodnutie na základe návrhu tak, ako ho podal navrhovateľ. Ak sa majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva rozhodne odpovedať, jeho pripomienky sa bezodkladne oznámia navrhovateľovi.

Ak úrad EUIPO považuje informácie za dostatočné na rozhodnutie, prijme rozhodnutie. V opačnom prípade môže prebehnúť ďalšie kolo výmeny korešpondencie.

Každá zo strán môže požiadať o predĺženie lehoty, ak dvojmesačné obdobie nie je dostatočné. Platí všeobecné pravidlo, že prvej žiadosti o predĺženie tejto lehoty sa vyhovie automaticky. Aby bolo ďalšie predĺženie priznané, musí byť dostatočne a riadne odôvodnené.

Časová os opisuje postup vo veci výmazu, prvým krokom je oznámenie o vyhlásení výmazu a majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva má dva mesiace na to, aby odpovedal. Ďalším krokom je oznámenie pripomienok majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva navrhovateľovi výmazu a od toho momentu sa počíta dvojmesačná lehota, ktorá je konečným termínom na to, aby navrhovateľ výmazu poskytol odpoveď.

 • 2 mesiace
 • 2 mesiace
 • Oznámenie o vyhlásení výmazu
 • Lehota na odpoveď majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva
 • Oznámenie pripomienok majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva navrhovateľovi výmazu
 • Konečný termín na odpoveď navrhovateľa výmazu

Dôvody výmazu

V článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia o dizajnoch sú uvedené rôzne dôvody, na ktoré sa možno odvolať. Najčastejšie sa ako dôvod uvádza, že dizajn nie je nový alebo nemá osobitý charakter. Ďalšie dôvody možno nájsť v usmerneniach.

Návrh na výmaz môže podať ktokoľvek. Na to, aby ste podali takýto návrh, nemusíte BYŤ MAJITEĽOM skoršieho práva. Musíte však dokázať, že dizajn nie je nový alebo že nemá osobitý charakter, a to preukázaním, že rovnaký alebo podobný dizajn, či už váš alebo nie, existoval pred dizajnom, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie výmazu.


Dôkaz

Na to, aby bol návrh na vyhlásenie výmazu z dôvodu nedostatku novosti alebo osobitého charakteru úspešný, musia sa preukázať dve okolnosti::

Úrad EUIPO bude posudzovať celkový dojem len vtedy, ak skorší dizajn bol sprístupnený verejnosti.

Sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti

Vyžaduje sa vyobrazenie skoršieho dizajnu, doložené listinnými dokladmi o sprístupnení verejnosti.

V ďalej uvedenom zozname sú príklady dokumentov, ktoré môžu slúžiť na tento účel. V usmerneniach nájdete vysvetlenie, ako úrad EUIPO posudzuje dôkazy a akú váhu má každý dôkaz:

 • Úradné zverejnenie: zverejnenie skoršieho dizajnu vo vestníku ktoréhokoľvek úradu duševného vlastníctva kdekoľvek na svete je rovnakým zverejnením ako zverejnenie vo vestníku ochranných známok alebo patentov.

 • Výstavy a použitie na trhu: sprístupnenie dizajnu verejnosti na medzinárodnej výstave kdekoľvek na svete je vo všeobecnosti považované za zverejnenie, ako je aj jeho použitie v obchode.

 • Uverejnenie na internete: uverejnenie na internete zásadne tvorí súčasť známeho stavu v danej oblasti. Informácie zverejnené na internete alebo v elektronických databázach sa považujú za prístupné verejnosti dňom ich nahratia na internet. Charakter internetu však môže sťažiť určenie skutočného dátumu sprístupnenia informácií verejnosti: nie na každej webovej stránke býva uvedený dátum uverejnenia.

 • Písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené vyhlásenia: čestné vyhlásenia samotné zásadne nie sú dostatočným dôkazom o skoršom sprístupnení dizajnu verejnosti. Môžu však potvrdiť alebo vysvetliť správnosť iných dokumentov.

Celkový dojem informovaného používateľa

Pri porovnávaní dvoch dizajnov uplatňuje úrad EUIPO rovnaké kritériá, aké by sa mali uplatňovať pri rešerši skorších práv a zistení potenciálne podobných práv. Viac informácií o spôsobe posudzovania celkového dojmu môžete nájsť v usmerneniach.

Záver konania vo veci výmazu

Konanie vo veci výmazu sa skončí:

 • buď preto, že jedna zo strán (alebo obidve) sa rozhodli ukončiť konanie (lebo dosiahli urovnanie zmierom, navrhovateľ výmazu vzal návrh späť alebo majiteľ sa dizajnu Spoločenstva vzdal),
 • alebo preto, že úrad EUIPO vydá rozhodnutie, ktorým konanie ukončí. Ktorákoľvek strana má v konaní vo veci výmazu právo na odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré je pre ňu nepriaznivé.

Dizajn Spoločenstva, ktorý bol vymazaný, sa považuje za dizajn, ktorý nikdy neexistoval.

Kto hradí náklady

To, ktorá strana hradí náklady, závisí od výsledku rozhodnutia alebo od toho, kto konanie ukončí.

Keď vydá rozhodnutie úrad EUIPO, sú spravidla dve možnosti:

zapísaný dizajn Spoločenstva sa nevymaže

navrhovateľ uhradí majiteľovi zapísaného dizajnu Spoločenstva náklady na zastupovanie – obvykle 400 EUR;

zapísaný dizajn Spoločenstva sa vymaže

majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva uhradí náklady navrhovateľovi – obvykle 750 EUR, a to 350 EUR za návrh na výmaz a 400 EUR za náklady na zastupovanie.


Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie