Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Žiadosť o prijatie opatrenia

 

Podľa colnéhonariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa musí žiadosť o prijatie opatrenia (AFA) predložiť príslušnému colnému orgánu určenému členským štátom, aby colné orgány mohli prijať opatrenia na hraniciach v mene držiteľa práv. Hlavným účelom žiadosti AFA je požiadať colné orgány o zaistenie tovaru podozrivého z porušovania vašich práv duševného vlastníctva (PDV).
 
Môže sa stať, že colné orgány zaistia podozrivý tovar, na ktorý sa nevzťahuje platná žiadosť AFA. V takom prípade je zistený držiteľ práv oprávnený podať žiadosť AFA ex-officio do štyroch pracovných dní od prijatia oznámenia. Žiadosť AFA ex-officio je kratšia verzia žiadosti AFA (nevyžadujú sa informácie týkajúce sa identifikácie výrobku, ako sú fotografie).

Databáza EDB vám pomôže zostaviť žiadosti AFA v štyroch krokoch s použitím PDV a informácií o výrobkoch, ktoré boli do databázy vložené už predtým. Podanie žiadosti AFA prostredníctvom databázy EDB je možné až po vyplnení všetkých povinných polí v žiadosti. Povinné polia v databáze EDB sú vymedzené v colnom nariadení (EÚ) č. 608/2013.
 
Ak pri vytváraní žiadosti AFA chýbajú povinné informácie, nástroj automaticky zobrazí prepojenie na príslušné pole v systéme, aby sa doplnili chýbajúce informácie, čím pomáha používateľom pri postupe predkladania žiadosti.
 
Hlavnou výhodou je, že informácie obsiahnuté v žiadosti AFA predloženej prostredníctvom databázy EDB sa dostanú do colnej databázy COPIS v štruktúrovanej podobe, a nie vo forme príloh. V danej podobe sú informácie vyhľadateľné a môžu sa tak použiť v rôznych systémoch na analýzu rizika, ktoré colné orgány používajú.
 
Nezávisle od jazyka, v akom držiteľ práv alebo jeho zástupca pripraví žiadosť AFA, dokument sa vyhotoví vo všetkých jazykoch členských štátov, na ktoré sa žiadosť AFA bude uplatňovať, a zašle sa colným orgánom v príslušnom jazyku, ako aj v angličtine, vo francúzštine a v nemčine, čím sa prekonajú prípadné problémy s prekladom.

Žiadosť AFA na úrovni Únie je možné predložiť v súvislosti s právami duševného vlastníctva vychádzajúcimi z práva Únie uplatniteľného na celom území Únie, ako je napríklad ochranná známka EÚ, dizajn Spoločenstva alebo medzinárodné známky s vyznačením EÚ, ako aj zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov. Takže v prípade žiadosti AFA na úrovni Únie musíte mať jedno z týchto práv duševného vlastníctva. Ak chcete požiadať o prijatie opatrenia colnými orgánmi vo viac ako jednom členskom štáte, môžete podať žiadosť AFA na úrovni Únie a vybrať si členský štát, na ktorý sa žiadosť AFA bude uplatňovať.
 
Ak chcete využiť vnútroštátne právo duševného vlastníctva, musíte predložiť žiadosť AFA na vnútroštátnej úrovni v príslušnom členskom štáte. Oba typy žiadostí AFA je možné predložiť prostredníctvom databázy EDB.


Ak ste predložili žiadosť AFA na úrovni Únie mimo databázy EDB, nie je potrebné predložiť ju znovu prostredníctvom EDB.
 
Je však dôležité podať informácie o vašom podniku, výrobkoch a PDV a poskytnúť ich policajným orgánom, ktoré majú k tomuto nástroju prístup (pretože žiadosti AFA sa posielajú len colným orgánom).
 
Ak sa všetky informácie o výrobku nachádzajú v databáze EDB, po uplynutí platnosti predloženej žiadosti AFA si môžete vytvoriť novú žiadosť AFA. Výhodou tohto postupu je, že informácie v žiadosti AFA predloženej prostredníctvom EDB sa dostanú do colnej databázy COPIS v štruktúrovanej podobe.

Áno, môžete požiadať o úpravu svojej žiadosti AFA. Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa úprava umožňuje, hoci pre držiteľov práv sa na tento účel nestanovila ani neposkytla štandardná forma. V prípade zmien musíte svoje úpravy odoslať colnej správe schvaľujúceho členského štátu, ktorá ich zodpovedajúcim spôsobom spracuje.
 
Na zobrazenie kontaktných informácií colných orgánov EÚ kliknite sem.
 
Kontaktné informácie o colných a policajných orgánoch sa nachádzajú aj v okne Register colných a policajných orgánov (Customs and Police Repository) v databáze EDB:


Krajina pôvodu, nazývaná aj krajina, v ktorej sa predkladá žiadosť, je členský štát, kde sa žiadosť podáva a následne schvaľuje vnútroštátnym colným orgánom.
 
Všetky ostatné krajiny okrem krajiny, v ktorej sa žiadosť predkladá a žiada sa o colné konanie, sa stávajú krajinami, na ktoré sa uplatňuje žiadosť AFA.
 
Žiadosť AFA, ktorú krajina, v ktorej sa predkladá žiadosť, schváli, je platná aj vo vybraných členských štátoch, na ktoré sa uplatňuje žiadosť AFA a v ktorých žiadateľ žiada o prijatie opatrenia colnými orgánmi, pričom platí jediná podmienka, a to, že krajina, na ktorú sa uplatňuje žiadosť AFA, môže požiadať o jej preklad, pokiaľ nebol poskytnutý. Žiadosť AFA sa vyhotoví v jazykoch týchto členských štátov a v anglickom jazyku.

Podniky zúčastnené na porušení sú tie, ktoré boli v minulosti identifikované ako porušovatelia alebo boli podozrivé z účasti na porušovaní PDV. Môžu vykonávať tieto funkcie: dovoz, výroba, prenos, zasielanie, vývoz, tzv. intermediary (sprostredkovateľ), zasielateľ, distribútor, dodávateľ a obchodník. Tieto informácie sú v súlade s colným nariadením (EÚ) č. 608/2013, ale neuchovávajú sa v databáze EDB z dôvodov ochrany údajov.

Áno, pri podávaní AFA je v treťom kroku „Vyberte výrobky“ (Select your products) možné doplniť len podniky zúčastnené na porušení. Informácie v tabuľke „Pridať podnik zúčastnený na porušení“ (Add Company Involved Infringements) sa nebudú uchovávať v databáze z dôvodov ochrany údajov. Tieto informácie však budú zahrnuté do žiadosti pre-AFA a budú elektronicky postúpené colným úradom.
Posledným krokom v postupe predkladania žiadosti AFA je pozrieť si náhľad celej žiadosti a jej príloh v zvolenom jazyku (v jazyku krajiny, v ktorej sažiadosť predkladá alebo v angličtine). Slúži to na to, aby ste si mohli pozrieť celý dokument žiadosti AFA na obrazovke pred tým, ako ho odošlete.
 
Tlačená verzia žiadosti pre-AFA je k dispozícii v štvrtom kroku postupu podávania žiadosti AFA.
Žiadosť si môžete pozrieť alebo stiahnuť pred jej odoslaním colným orgánom.


Môžete nahrať akýkoľvek počet osobitných dokumentom s doplňujúcimi informáciami (vo formáte PDF) v časti Sprievodné dokumenty (Accompanying Documents).
 

Neodporúča sa však pridávať nadmerný počet osobitných dokumentov, keďže informácie nahraté na tomto mieste sa pre orgány presadzovania práva neprekladajú a nie sú ani vyhľadávateľné vo formáte PDF.
 
Súbor sa bude zobrazovať orgánom, ktoré navštívia databázu EDB, ak si túto možnosť zvolíte pri výbere kritérií zobrazovania produktu. Posiela sa aj elektronicky v rámci žiadosti AFA. V databáze EDB sa nezobrazuje v náhľade dokumentu žiadosti pre-AFA, aby sa systém nepreťažil. Preto si vytlačte všetky pripojené dokumenty v časti Portfólio dokumentov k výrobkom (Product Document Portfolio) a pošlite ich spolu s vytlačenou kópiou žiadosti AFA.
 
Všetky licenčné dohody a/alebo splnomocnenia, na ktoré ste poskytli odkazy v žiadosti AFA pri jej vytváraní v databáze EDB, sa budú zobrazovať aj v žiadostiach AFA v colnej databáze COPIS.
 
Pripomíname, že prílohy nebudú preložené. Colné orgány členských štátov môžu požiadať o preklad týchto príloh, ale žiadosť AFA sa na ich krajinu nebude uplatňovať, pokiaľ žiadosť AFA nebude predložená.
 
Všetky ostatné pripojené dokumenty v časti Informácie o spoločnosti (Company Information) majú colné orgány k dispozícii iba v databáze EDB, tieto dokumenty sa však neposielajú v rámci žiadosti AFA, s výnimkou splnomocnenia a licenčnej(-ých) dohody(-ôd), ktoré sa k žiadosti AFA pripájajú v kroku 1.

 

Schválená je konečný status pre žiadosť AFA a znamená, že žiadosť bola úspešne schválená a vytvorená v colnom systéme. Majú ju k dispozícii aj všetky krajiny, v ktorých sa žiada jej uplatňovanie.
Žiadosť pre-AFA môže mať tieto statusy:
  • Koncept: žiadosť pre-AFA bola uložená ako koncept a nebola ešte odoslaná colným orgánom. Ak má žiadosť pre-AFA status konceptu, k dispozícii je aj možnosť Upraviť a Vymazať. 
  • Vytvorená: žiadosť pre-AFA bola vytvorená a odoslaná colným orgánom. 
  • Potvrdená: žiadosť pre-AFA bola potvrdená v colnom systéme. 
  • Žiadosť pre-AFA zamietnutá: žiadosť pre-AFA nebola potvrdená v colnom systéme. 
  • Žiadosť pre-AFA predložená: žiadosť pre-AFA spolu s prílohami bola úspešne doručená colným orgánom. V súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi má colný orgán krajiny, ktorá vydáva rozhodnutie o žiadosti, 30 pracovných dní od doručenia žiadosti na oznámenie svojho rozhodnutia držiteľom práv. 
  • Príloha k žiadosti pre-AFA nie je k dispozícii: vyskytol sa problém v colnom systéme pri načítavaní príloh. 
  • Žiadosť AFA schválená: žiadosť AFA bola úspešne vytvorená v colnom systéme. K dispozícii je identifikačné číslo žiadosti AFA.

Podľa colného nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa vyžaduje poslať podpísanú žiadosť pre-AFA v papierovej forme colným úradom krajiny, v ktorej sa žiadosť predkladá.
Ak predkladáte žiadosť pre-AFA colným orgánom cez databázu EDB, dostanete e-mail s oznámením identifikačného čísla svojej žiadosti pre-AFA a odkaz na kontaktné informácie týkajúce sa colných orgánov členských štátov, na ktoré sa žiadosti AFA majú uplatňovať. Databáza EDB umožňuje vytlačiť si žiadosť pre-AFA, aby ste ju mohli podpísať a odoslať colným orgánom podávajúcej krajiny.
Právni zástupcovia musia spolu so žiadosťou v papierovej forme poslať aj splnomocnenie.

Ak je vašou krajinou podania Taliansko, je nutné poslať podpísanú verziu žiadosti pre-AFA v papierovej forme talianskym colným orgánom.
 
V Taliansku sa žiadosť pre-AFA predložená colným orgánom nahrá do talianskeho systému (Falstaff), pričom sa kontaktnému miestu uvedenému v žiadosti pre-AFA (kontaktné miesto uvedené v databáze EDB) odošle e-mail s jednorazovým heslom. Na základe identifikačného čísla žiadosti pre-AFA a jednorazového hesla doručeného e-mailom sa umožní prístup k žiadosti pre-AFA v systéme Falstaff a vloženie elektronického podpisu.
 
Na tej istej obrazovke je aj možnosť vytvoriť nové jednorazové heslo. Podrobné informácie o talianskom systéme nájdete na tomto odkaze vo videu „02 – Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

V Španielsku sa žiadosť pre-AFA nahrá do elektronického systému Sede Electronica španielskeho úradu Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Ak chcete požiadať o zásah týkajúci sa porušenia práva z ochrannej známky, kliknite na formulár (v španielčine: Formulario de solicitud de intervención de marcas) a potom bude potrebné, s použitím vášho digitálneho certifikátu, uviesť identifikačného číslo vašej žiadosti pre-AFA. Nezabudnite kliknúť na pole Podpísať Odoslať (v španielčine: Firmar Enviar) na dokončenie postupu.


Posledná aktualizácia stránky 25-06-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie