Zmeny nového nariadenia o ochrannej známke EÚ, ktoré sa uplatňujú od 1. októbra 2017

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva (pozmeňujúce nariadenie), nadobudlo účinnosť 23. marca 2016.

Pozmeňujúcim nariadením sa okrem iného zmenil: názov úradu na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, názov ochrannej známky spravovanej úradom na ochrannú známku Európskej únie a systém poplatkov pre ochranné známky. Zmeny sa týkali aj postupov preskúmania, absolútnych dôvodov, námietok a výmazov, relatívnych dôvodov a odvolaní. Prehľad zmien je uvedený tu.

Pozmeňujúce nariadenie obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať od 1. októbra 2017, pretože musia byť rozpracované v sekundárnych právnych predpisoch.

Tieto sekundárne právne predpisy pozostávajú z delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/1001 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/626, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/1001.

Sekundárne právne predpisy obsahujú podrobné prechodné ustanovenia, ktorými sa stanovuje, kedy sa nové procesné pravidlá uplatnia na konania (tabuľka prechodných ustanovení).

Proces reformy právnych predpisov potvrdzuje úspešnosť systému ochranných známok EÚ a svedčí o tom, že hlavné zásady tohto systému odolali skúške času a ďalej budú spĺňať potreby podnikov a ich očakávania. Jej cieľom je však nadviazať na tento úspech a zlepšiť efektívnosť a konzistentnosť tohto systému ako celku a prispôsobiť ho ére internetu.

Cieľom pozmeňujúceho nariadenia je zefektívnenie konaní a zvýšenie právnej istoty, ako aj jasné definovanie všetkých úloh úradu vrátane rámca pre spoluprácu a konvergenciu postupov medzi Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a úradmi pre duševné vlastníctvo členských štátov.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad o nariadení o ochrannej známke EÚ. Neobsahuje právne záväzné informácie.
Dôrazne odporúčame, aby sa všetci používatelia oboznámili s nariadením (EÚ) č. 2015/2424, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Upozorňujeme, že usmernenia úradu sú naďalej hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami úradu EUIPO o postupoch v oblasti prieskumu.

Informácie týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 23. marca 2016 sa nachádzajú tu.