Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Poplatky

Systém poplatkov úradu EUIPO sa zmení v porovnaní so systémom, ktorý používal úrad OHIM. Tento systém sa zmení zo systému základného poplatku, ktorý pokrýva až tri triedy výrobkov a služieb na systém „platba za triedu".

V oblasti poplatkov sa zmeneným nariadením zavádzajú tieto zmeny:

 

Plaťte za to, čo potrebujete

Ochranná známka Spoločenstva poskytovala ochranu pre tri triedy. Poplatok za prihlášku podanú elektronicky bol 900 EUR a 1 500 EUR za prihlášku v papierovej podobe. Na základe zmeneného nariadenia úrad používa systém na princípe jeden poplatok za každú triedu. To znamená, že prihlasovatelia v praxi zaplatia nižší poplatok, ak podajú prihlášku pre jednu triedu, rovnaký poplatok, ak podajú prihlášku pre dve triedy a vyšší poplatok, ak podajú prihlášku pre tri alebo viac tried. Poplatky za obnovenie zápisu sa vo všetkých prípadoch podstatne znížili a ich sadzby sú rovnaké ako pri podaní prihlášky. Takisto sa znížili poplatky za podanie námietok, zrušenie a odvolanie.

 

Prihlasovacie poplatky (elektronické podanie)

OZS (starý systém) Poplatok OZEÚ (nový systém) Poplatok
Prvá trieda 900 EUR pokrýva jednu až tri triedy Prvá trieda 850 EUR
Druhá trieda Druhá trieda 50 EUR
Tretia trieda Tretia trieda 150 EUR
Štvrtá a všetky ďalšie triedy 150 EUR Štvrtá a všetky ďalšie triedy 150 EUR
 

Poplatky za obnovenie zápisu (elektronické podanie)

OZS (starý systém) Poplatok OZEÚ (nový systém) Poplatok
Prvá trieda Poplatok 1 350 EUR pokrýva jednu až tri triedy Prvá trieda 850 EUR
Druhá trieda Druhá trieda 50 EUR
Tretia trieda Tretia trieda 150 EUR
Štvrtá a všetky ďalšie triedy 400 EUR Štvrtá a všetky ďalšie triedy 150 EUR
 

Nová certifikačná známka EÚ

Certifikačné známky Európskej únie budú zavedené do 21 mesiacov. Tieto známky umožnia, aby „certifikačná inštitúcia alebo organizácia povolila účastníkom certifikácie používať známku ako označenie pre tovary alebo služby spĺňajúce požiadavky na certifikáciu" (článok 74b nariadenia o OZEÚ). Poplatok za zápis certifikačnej známky EÚ bude rovnaký ako v prípade kolektívnej známky EÚ, to znamená 1 800 EUR (1 500 EUR v prípade elektronického podania), 50 EUR za druhú triedu, 150 EUR za tretiu triedu (a všetky ďalšie triedy).

 

Ostatné poplatky

Ako už bolo spomenuté, sadzobník poplatkov splatných úradu sa celkovo znížil. Konkrétne ide napríklad o tieto poplatky:

V súvislosti s ochrannou známkou EÚ Poplatok (starý systém) OZEÚ (nový systém)
Námietka 350 EUR 320 EUR
Zrušenie 700 EUR 630 EUR
Odvolanie 800 EUR 720 EUR
 

Nové podania

O tom, aký poplatok treba uhradiť (podľa starého alebo nového systému) rozhoduje dátum podania prihlášky ochrannej známky EÚ, námietky, návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania (v súvislosti s ochrannými známkami EÚ).

V prípade, že k podaniu dôjde pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia (t. j. pred 23. 3. 2016), poplatok sa uhrádza podľa starého systému, a to aj vtedy, ak sa platba realizuje po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. To sa vzťahuje aj na stanovenie akýchkoľvek príplatkov za prípadné oneskorené platby. V prípade, že k podaniu dôjde po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia (t. j. po 23. 3. 2016), poplatok sa uhrádza podľa nového systému. V tomto prípade sa vychádza zo zásady, podľa ktorej, hneď ako sa uhradí príslušný poplatok, daný úkon nadobudne platnosť dňom podania, pričom tento deň sa považuje za deň vykonania úkonu.

Napríklad, ak trojmesačná lehota na podanie námietky trvá od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016 a námietka je podaná 1. 3. 2016, namietateľ uhradí poplatok podľa starého systému (350 EUR). Pokiaľ je však v rovnakom prípade námietka podaná 15. 4. 2016, namietateľ uhradí poplatok podľa nového systému (320 EUR). Namietateľ nemôže podať námietku 1. 3. 2016 a čakať do 30. 4. 2016, aby uhradil poplatok podľa nového systému, lebo aj keď by bol poplatok zaplatený počas trojmesačnej lehoty na podanie námietky, dátum podania námietky (a jej platnosti) predchádza dátumu nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.