Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Základné otázky

 

Systém ochranných známok Európskej únie pozostáva z jediného zápisu, ktorým sa majiteľovi OZEÚ udeľuje výlučné právo v 27 členských štátoch Európskej únie.
Úrad odporúča, aby ste si pred podaním prihlášky ochrannej známky EÚ overili kontrolný zoznam uvedený na webovej stránke.
Ďalšie informácie:


Rozsah pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (OZEÚ) sa rozširuje o určité územia, ktoré majú s členskými štátmi EÚ osobitné vzťahy. Úrad spoločne s Európskou komisiou predstavuje postavenie niektorých relevantných území uvedených v zozname podľa právnych predpisov EÚ.

Sú súčasťou územia EÚ[1]

Nie sú súčasťou územia EÚ[2]

Alandy

Severná časť Cypru

Martinik

Faerské ostrovy

Guadeloupe

Grónsko

Saint Martin (Francúzsko)

Svätý Bartolomej

Francúzska Guyana

Nová Kaledónia

Réunion

Francúzska Polynézia

Azory

Francúzske južné a antarktické územia

Madeira

Wallis a Futuna

Ceuta a Melila

Saint Pierre a Miquelon

Kanárske ostrovy

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Svätý Eustach

 

Svätý Martin (Holandsko)

Pripomíname, že tento zoznam je orientačný, nie je záväzný, slúži na informačné účely a nie je úplný.Národná ochranná známka poskytuje ochranu len v členskom štáte, v ktorom bola zapísaná, zatiaľ čo ochranná známka EÚ poskytuje jej majiteľovi výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátov EÚ.
Závisí len od prihlasovateľov, či chcú svoju ochrannú známku zapísať ako národnú, regionálnu, celoeurópsku alebo medzinárodnú.
Ďalšie informácie o výhodách zápisu ochrannej známky v Európskej únii.


Majiteľom OZEÚ môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva.
Kliknite sem, ak chcete ďalšie informácie o vlastníctve.
Takisto si môžete prečítať Usmernenia, Časť B, Prieskum, Oddiel 2, Formálne náležitosti, odsek 2.1


Výrobok/tovar: predmet akéhokoľvek druhu, s ktorým možno obchodovať.

Služba: poskytnutie činností v súlade s ľudskými potrebami.

Prihláška ochrannej známky Európskej únie musí obsahovať vyjadrenie ochrannej známky, ktorú chcete zapísať, ako aj zoznam tovarov a/alebo služieb, na ktoré sa má táto ochranná známka vzťahovať (podrobnejšie informácie sú uvedené v článku 31 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie, v ktorom sa uvádzajú všetky podmienky, ktoré musia prihlášky spĺňať, alebo v Usmerneniach, Časť B, Prieskum, Oddiel 2, Formálne náležitosti, odsek 4).

Úrad EUIPO ponúka tento súbor online nástrojov, ktoré možno použiť na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb.


Áno, je možné získať národný zápis. V EÚ je zápis ochranných známok možný štyrmi rôznymi spôsobmi. Spôsob, ktorý si zvolíte, závisí od toho, čo potrebujete pre svoje podnikanie.
Ďalšie informácie o ochranných známkach v Európskej únii.


Líšia sa svojou základnou funkciou, ktorú plnia.
  • Dizajn v podstate slúži na určenie tvaru výrobku.
  • Ochranná známka sa takisto vzťahuje na výrobok (pozri príklady). Jej hlavnou funkciou je určiť konkrétny obchodný pôvod v súvislosti s určitými tovarmi a/alebo službami.
Na portáli elektronického vzdelávania ponúka úrad EUIPO kurzy týkajúce sa duševného vlastníctva (DV) pre všetky úrovne.


Áno, ochranná známka sa môže používať v akejkoľvek fáze, aj pred podaním prihlášky. Toto používanie však nezaručuje zápis ochrannej známky.


Právne predpisy Únie o ochranných známkach ukladajú majiteľovi zapísanej ochrannej známky povinnosť riadne používať túto známku.
Ďalšie podrobnosti o dôkaze o používaní a riadnom používaní sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť C, Námietky, Oddiel 6, Dôkaz o používaní, odsek 1.1, Funkcia dôkazu o používaní.


Ochrana ochrannej známky EÚ vzniká jej zápisom. Prihláška ochrannej známky EÚ však oprávňuje prihlasovateľa podať námietku voči prihláškam ochranných známok podaným neskôr, ktoré môžu byť zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo súvisiace výrobky a/alebo služby (pozri Časté otázky týkajúce sa námietky v Oddiele 8).
Okrem toho prihláška ochrannej známky EÚ môže popri ďalších možnostiach byť prevedená, byť predmetom vecných práv alebo exekúcie, byť zahrnutá do konkurzného konania a možno na ňu udeliť licenciu. Všetky zmeny v registri sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť E, Operácie registra.


Nie, neexistuje žiadny právny základ na takéto povinné používanie. Majiteľ ochrannej známky sa však môže rozhodnúť, či ich bude používať.


Ak chcete tento prvok odstrániť, ale už ste podali prihlášku, musíte podať žiadosť o zmenu/úpravu OZEÚ. Ak je známka už zapísaná, poplatok za úpravu je 200 EUR.


Vyhľadávanie ochranných známok pred podaním prihlášky je dôležitým krokom s cieľom minimalizovať akýkoľvek možný konflikt. Ochranné známky môžete vyhľadávať prostredníctvom online nástrojov Office, dvoch rôznych databáz EUIPO, eSearch plus a TMview.
 


Stav súčasných prihlášok je možné sledovať online cez User Area a/alebo eSearch plus.
Prihlášky úradu EUIPO sú uverejňované online v eSearch plus – v databáze, ktorá poskytuje komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a bulletinoch.
Postup zápisu má štyri fázy. Viac informácií.


Všetky informácie o termínoch v rámci konaní sa nachádzajú v Charte služieb úradu EUIPO. Úrad každý štvrťrok predkladá správy mapujúce plnenie rôznych ukazovateľov vrátane včasnosti.


Platnosť zápisu ochrannej známky EÚ je 10 rokov, ale možno ju bez obmedzenia obnovovať.
Viac informácií o spôsobe správy ochrannej známky EÚ.
Správy a štúdie týkajúce sa duševného vlastníctva sú dostupné na internetovej stránke Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

Odkazy na správy a štúdie týkajúce sa duševného vlastníctva.


Úrad EUIPO spolupracuje s úradmi Európskej únie pre duševné vlastníctvo, medzinárodnými organizáciami a so skupinami používateľov s cieľom harmonizovať postupy a nástroje v rámci Európskej únie, a to prostredníctvom vytvorenia komplexnej Európskej siete ochranných známok a dizajnov.


Názov domény sa používa na internete na identifikáciu konkrétnych internetových stránok. Každý názov domény má príponu, ktorá udáva doménu najvyššej úrovne, ku ktorej patrí. Doména najvyššej úrovne je časť názvu internetovej domény, ktorú možno nájsť vpravo za poslednou bodkou.
Podrobnejšie informácie o doméne najvyššej úrovne .eu a jej variantoch v iných skriptoch.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.