Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Mediácia

 

Mediácia je zmierovací proces medzi účastníkmi sporu. Mediátor vystupuje ako neutrálny sprostredkovateľ medzi účastníkmi sporu a uľahčuje ich vzájomný zmier. V prípade neúspechu mediácie nemá mediátor právo rozhodnúť o prípade. Účastníci si ponechávajú kontrolu nad postupom a jeho výsledkom. Účastníkom sporu sa mediácia nemôže nariadiť, musia s ňou dobrovoľne súhlasiť. Od mediácie môžu kedykoľvek odstúpiť. Podobne nie je možné účastníkom nariadiť dohodu o zmieri, musia ju medzi sebou uzavrieť dobrovoľne. Mediácia je dôverný postup.
Rozhodcovské konanie je postup, v ktorom rozhodca rozhoduje podľa zákona o spore medzi účastníkmi konania. Rozhodca vydáva rozsudok v pozícii osoby s rozhodovacou právomocou. Ide o postup založený na právach, pričom mediácia je postup založený na záujmoch. Zatiaľ čo pri rozhodcovskom konaní sa zohľadňuje a uplatňuje len zákon, v mediácii sa prihliada na širšie záujmy strán (predovšetkým na obchodné záujmy).

Ďalšie informácie o mediácii.
Ďalšie informácie o pravidlách mediácie.


Odvolacie senáty sa každý rok zaoberajú približne 2 500 prípadmi. Vyriešenie jednej veci priemerne trvá rok a pol, pričom v niektorých prípadoch môže vyústiť do ďalšieho odvolania. Môže ísť o drahý a časovo náročný proces. V mnohých prípadoch však napriek tomu, že ide výlučne o právne spory, existuje možnosť dohody, ktorou sa zachovajú obchodné záujmy oboch účastníkov konania. Mediácia síce predstavuje rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu súdneho sporu, ale pôsobia v nej skúsení mediátori, ktorí dobre poznajú oblasť duševného vlastníctva. Zároveň je zárukou dôvernosti, pretože spor sa odohráva mimo pozornosti verejnosti. Mediácia má tradične vysokú úspešnosť.

Ďalšie informácie o pravidlách mediácie.


Mediácia pred úradom EUIPO je v súčasnosti možná len v odvolacej fáze konania medzi dvomi alebo viacerými účastníkmi. Znevýhodnená strana musí do 2 mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia podať odvolanie a zaplatiť poplatok za odvolanie, aby odvolanie mohlo mať odkladný účinok. Odvolanie bude prípustné, len ak odvolateľ predloží odôvodnenie do 4 mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia. Lehoty na podanie odvolania, zaplatenie poplatku za odvolanie alebo predloženie odôvodnenia nie je možné predĺžiť ani pozastaviť.

Žiadosť o mediáciu musia podpísať obidvaja účastníci konania, prípadne musia inak preukázať získanie súhlasu druhého účastníka. Odvolacie konanie bude potom počas mediácie pozastavené.

Ďalšie informácie o mediácii.


Najskôr musí existovať rozhodnutie o ochrannej známke Európskej únie alebo dizajne prijaté v konaní inter partes na úrade EUIPO. Proti tomuto rozhodnutiu sa treba odvolať, na základe čoho sa môže začať mediácia. Predmet mediácie však môže siahať nad rámec odvolacieho konania pred úradom EUIPO a môže sa týkať paralelnej ochrannej známky, dizajnu alebo iného sporu v súvislosti s právami duševného vlastníctva medzi tými istými účastníkmi konania. Existuje mnoho možností, no napríklad sa môže stať, že obaja účastníci konania so spornými právami pôsobia na úplne odlišných trhoch. Môžu sa dohodnúť, že to tak aj ostane. Kľúčom k úspešnej mediácii je presmerovať pozornosť od právnych argumentov na obchodné záujmy. Mediácia v prípadoch ex parte (t. j. keď je druhou stranou napadnutého rozhodnutia samotný úrad EUIPO) nie je možná.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v dokumente Odvolacie senáty úradu EUIPO, Mediácia, Pokyny pre účastníkov konania.


V súčasnosti je mediácia k dispozícii len pri odvolaniach. V budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v dokumente Odvolacie senáty úradu EUIPO, Mediácia, Pokyny pre účastníkov konania.


Úrad EUIPO neúčtuje poplatok za mediáciu za predpokladu, že sa mediácia vykonáva v priestoroch úradu EUIPO v Alicante.
Ak sa mediácia koná v priestoroch úradu EUIPO v Bruseli, treba zaplatiť správny poplatok na pokrytie výdavkov na cestovné, ubytovanie a diéty mediátorov.

Ďalšie informácie o mediačnom konaní a poplatkoch.

Ďalšie informácie o pravidlách mediácie.

Vo veci nákladov a/alebo správnych poplatkov si pozrite formulár mediácie v Bruseli a pošlite ho (alebo rovnocenné informácie) mediátorovi.

Ďalšie informácie o správnych poplatkoch súvisiacich s mediáciou sú uvedené v rozhodnutí predsedu úradu č. Ex-11-04 z 01.08.2011.


Mediačné konanie bude v zásade prebiehať v jazyku odvolacieho konania. Účastníci sa však môžu slobodne dohodnúť na jazyku, ktorý im bude vzájomne vyhovovať (ak je k dispozícii mediátor so znalosťou daného jazyka).

Ďalšie informácie o mediácii.


Mediačný tím pozostáva z kvalifikovaných mediátorov z rôznych útvarov úradu, nielen z odvolacích senátov. Sú to všetci veľmi skúsení zamestnanci úradu, ktorí absolvovali špeciálne školenie v Stredisku pre efektívne riešenie sporov (Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR) a/alebo v Autorizovanom inštitúte rozhodcov (Chartered Institute of Arbitrators, CIARB) v Londýne, a ovládajú rôzne jazyky.

Ďalšie informácie o mediácii.


Na webovom sídle sa nachádza zoznam všetkých mediátorov spolu s ich životopismi. Ak si to účastníci želajú, môžu požiadať o konkrétnu osobu. Pri výbere mediátora im môže pomôcť register odvolacích senátov. Účastníci môžu uprednostniť osobu s istým pozadím a praxou alebo schopnosťou viesť mediáciu v konkrétnom jazyku. Je dôležité pochopiť, že mediácia je dobrovoľný proces a úlohou mediátora nie je súdiť alebo prijímať rozhodnutia, ale uľahčovať obom stranám dosiahnutie vlastného zmieru. Ak ide o obzvlášť zložitý prípad alebo ak to mediační sudcovia považujú za potrebné, zvolený mediátor môže požiadať o pomoc ďalšieho mediátora alebo zamestnanca úradu EUIPO. Mediátor v takom prípade najprv požiada účastníkov o schválenie. Aj samotní účastníci si môžu zvoliť pomocných mediátorov, ak je to opodstatnené vzhľadom na zložitosť alebo iné okolnosti prípadu.

Ďalšie informácie o mediácii.


Za normálnych okolností by sa mediáciou mali problémy vyriešiť v priebehu 1 dňa zvyčajne v rámci jedného prípravného stretnutia. Ak by sa tak nedospelo k uspokojivému výsledku, dosiahnutie zmieru môže byť veľmi náročné, hoci obzvlášť zložité prípady si vyžadujú viac času.

Ďalšie informácie o mediácii.


Dôležité je, aby sa mediácie zúčastnili riaditelia spoločností, keďže nejde iba o právnické otázky, ale i o obchodné záujmy. Vzhľadom nato, že mediácia je dobrovoľný proces, každý účastník od nej môže kedykoľvek odstúpiť. Samozrejme, ak účastníci konania mediáciou dospejú k dohode o zmieri, formálnu dohodu budú musieť pripraviť ich právnici bežným spôsobom. Preto je dôležité, aby riaditeľom asistovali oprávnení zástupcovia.


Keďže mediácia je dosť pružný proces, nie je jednoduché vopred presne opísať priebeh konkrétnej mediácie. Väčšina prípadov však zahŕňa úvodné stretnutie účastníkov a mediátora, počas ktorého sa prediskutuje harmonogram a miesto mediácie, ako aj potreba predbežnej výmeny dokumentov. Účastníci potom zvyčajne podpíšu dohodu o mediácii, ktorú čo najskôr pošlú mediátorovi.
Vo väčšine prípadov sa mediácia koná v priestoroch úradu EUIPO v Alicante a účastníci prídu buď sami, alebo so svojimi právnymi zástupcami. Mediácia zvyčajne trvá 1 deň a tvoria ju striedavo spoločné rokovania (keď je prítomný mediátor i jednotliví účastníci) a individuálne rokovania (stretnutia mediátora s každým účastníkom samostatne a v dôvernej atmosfére). Cieľom spoločného rokovania je pokúsiť sa zostaviť zoznam problémov, ktoré treba vyriešiť, zatiaľ čo na individuálnych rokovaniach sa tieto problémy skúmajú hlbšie spoločne s možnými riešeniami alebo kompromismi.
Všetky informácie poskytnuté mediátorovi počas individuálnych rokovaní sú tajné a bez predchádzajúceho výslovného povolenia sa nesmú sprístupniť druhej strane. Na záver sa zvyčajne uskutočnia ďalšie spoločné rokovania a navrhne sa dohoda o zmieri. Prípad sa potom vráti pred odvolací senát, ktorému bol pôvodne priradený na formálne rozhodnutie, a oznámi sa skončenie odvolacieho konania.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v dokumente Odvolacie senáty úradu EUIPO, Mediácia, Pokyny pre účastníkov konania.


Úrad EUIPO odporúča účastníkom a ich oprávneným zástupcom, aby prišli do Alicante. Mediácia sa však môže uskutočniť aj v priestoroch úradu EUIPO v Bruseli, čo sa však spoplatňuje.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v pravidlách mediácie.


Účastníci môžu od mediačného procesu kedykoľvek odstúpiť a nie je možné ich nútiť k dosiahnutiu dohody o zmieri. Zámerom účastníkov však musí byť vynaložiť maximálne úsilie o to, aby sa dohodli. Ak niektorý účastník odstúpi, mediácia sa ihneď skončí. Mediáciu môže ukončiť aj mediátor, ak situácia uviazla na mŕtvom bode alebo v bezvýchodiskovej situácii. V takých prípadoch bude odvolacie konanie pokračovať od bodu dosiahnutého pred mediáciou. Mediátor sa nikdy nebude zapájať do odvolacieho konania a je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o predmete mediácie. Úrad EUIPO nebude o mediácii uchovávať žiadne záznamy ani spisy.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v dokumente Odvolacie senáty úradu EUIPO, Mediácia, Pokyny pre účastníkov konania.


V mnohých prípadoch to tak je, a ak účastníci dokážu dosiahnuť dohodu bez pomoci, nepotrebujú mediátora. Zo skúseností však vyplýva, že majitelia práv preukazujú väčšiu ochotu vyriešiť spor priateľskou formou, ak sa stretnú a spoločne sa zamerajú na kritické body dohody na základe svojich skutočných obchodných záujmov. Počas mnohých odvolacích konaní k tomu zjavne dochádza v príliš neskorej fáze procesu.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.