Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Medzinárodný zápis

 

Haagskou dohodou sa upravuje systém medzinárodného zápisu priemyselných dizajnov. Dohodu spravuje medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.
Tento systém poskytuje majiteľovi priemyselného dizajnu možnosť ochrany dizajnu na územiach všetkých zmluvných strán podaním jednej prihlášky na medzinárodnom úrade organizácie WIPO v jednom jazyku a uhradením jedného súboru poplatkov v jednej mene (švajčiarskych frankoch).
Haagska dohoda obsahuje dva akty: Haagsky akt z roku 1960 a Ženevský akt z roku 1999. Oba akty obsahujú rôzne súbory právnych ustanovení. V zásade si krajina môže slobodne vybrať akt, ktorého zmluvnou stranou sa chce stať. Medzinárodné medzivládne organizácie, napríklad úrad EUIPO, však môžu byť zmluvnými stranami len Ženevského aktu. Ženevský akt nadobudol účinnosť v celom rozsahu 1. apríla 2004. Európska únia pristúpila k Ženevskému aktu 24. septembra 2007, pričom tento akt nadobudol účinnosť vzhľadom na EÚ 1. januára 2008.

Viac informácií o zmluvných stranách Ženevského aktu sa nachádza na webovom sídle organizácie WIPO.


Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu znamená, že prihlasovatelia oprávnení podávať medzinárodné prihlášky buď preto, lebo sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, alebo preto, lebo majú bydlisko, sídlo, skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik alebo obvyklý pobyt na území členského štátu EÚ, môžu podať prihlášku na zápis priemyselného dizajnu s použitím haagskeho systému.
Ďalším dôsledkom je, že EÚ môže byť vyznačená v medzinárodnom zápise. Ak úrad EUIPO tento medzinárodný zápis nezamietne, bude mať na území EÚ rovnaké účinky ako dizajn Spoločenstva.


Úrad EUIPO nezohráva v počiatočnom postupe medzinárodného zápisu žiadnu úlohu. To znamená, že prihlášky na medzinárodné zápisy sa musia podávať priamo organizácii WIPO, kde sa spracúvajú. Okrem toho, na rozdiel od Madridského protokolu, ako základ pre medzinárodnú prihlášku nie je potrebné mať národnú prihlášku alebo zápis ani prihlášku alebo zápis Spoločenstva.
Ak bola prihláška na medzinárodný zápis omylom predložená úradu EUIPO, úrad EUIPO ju nepošle ďalej organizácii WIPO ani ju nevráti odosielateľovi.


Prihlášku na medzinárodný zápis môže podať ktorákoľvek osoba, ktorá je štátnym príslušníkom štátu, ktorý je zmluvnou stranou, alebo členského štátu medzivládnej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou, alebo osoba, ktorá má bydlisko, sídlo, obvyklý pobyt alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany.


Pri medzinárodnom zápise sa okrem základného poplatku a poplatku za zverejnenie vyžaduje úhrada poplatku za každú zmluvnú stranu vyznačenú v medzinárodnom zápise. Výška poplatku závisí od konkrétnej zmluvnej strany. Všetky poplatky sa musia uhradiť v švajčiarskych frankoch organizácii WIPO. Ak potrebujete ďalšie informácie, použite kalkulačku poplatkov organizácie WIPO.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v usmerneniach o preskúmaní prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Nie. Medzinárodnú prihlášku môže podať priamo prihlasovateľ. Prihlasovateľ však nemôže určiť zástupcu, aby konal v jeho mene.


Medzinárodnú prihlášku možno podať v angličtine, francúzštine alebo španielčine (od 1. 4. 2010) podľa uváženia prihlasovateľa.
 
Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v usmerneniach o preskúmaní prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Zverejnenie sa môže odložiť v závislosti od zmluvných strán vyznačených v medzinárodnom zápise. Niektoré zmluvné strany vydali vyhlásenie v tom zmysle, že ak sú vyznačené, odklad nie je povolený alebo je skrátený na 6 mesiacov. Maximálne trvanie odkladu podľa Ženevského aktu je 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo v prípade uplatnenia práva prednosti odo dňa uplatnenia práva prednosti, čo zodpovedá obdobiu povolenému EÚ. Ďalšie informácie o odklade nájdete na webovom sídle organizácie WIPO.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v usmerneniach o preskúmaní prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Nie. Medzinárodné zápisy s vyznačením Európskej únie zverejňuje organizácia WIPO vo vestníku Hague Express.
Tento medzinárodný vestník je dostupný na webovom sídle organizácie WIPO a aktualizuje sa každý týždeň.


Nie, úrad nezverejňuje (ani dodatočne nezverejňuje) medzinárodné zápisy. Medzinárodné zápisy zverejňuje len organizácia WIPO na svojom webovom sídle vo vestníku medzinárodných dizajnov.


Áno, právo prednosti prihlášky na zápis dizajnu Spoločenstva sa môže uplatniť v prihláške na medzinárodný zápis a naopak. Lehota na uplatnenie práva prednosti je 6 mesiacov.


Na účely odvolania alebo zrušenia účinkov medzinárodného zápisu na území EÚ môžu tretie strany začať konanie vo veci vyhlásenia o výmaze podľa tých istých pravidiel ako pri vyhlásení o výmaze zapísaného dizajnu Spoločenstva, t. j. tretie strany môžu úradu EUIPO buď predložiť žiadosť o výmaz, alebo podať protinávrh vo veci vyhlásenia o výmaze pred súdom pre dizajny Spoločenstva.


Organizácia WIPO vykonáva len preskúmanie požadovaných formalít. Ak sa vykonáva vecné preskúmanie, vykonávajú ho úrady vyznačených zmluvných strán. V prípade nezrovnalostí týkajúcich sa formy má prihlasovateľ 3 mesiace na ich nápravu.


V súlade s článkom 106d nariadenia o dizajnoch Spoločenstva (zavedeným nariadením 1891/2006, ktorým sa mení toto nariadenie) má medzinárodný zápis dizajnu s vyznačením EÚ odo dňa jeho zápisu rovnaký účinok ako zapísaný dizajn Spoločenstva, ak nebolo oznámené zamietnutie alebo ak také zamietnutie bolo vzaté späť.
 
Ďalšie informácie o zápise.


Do 6 mesiacov od zverejnenia medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ úrad EUIPO vykoná preskúmanie dôvodov na zamietnutie, teda či predmet medzinárodného zápisu zodpovedá vymedzeniu dizajnu v súlade s verejným poriadkom alebo morálkou podľa článku 9 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.
Ak úrad EUIPO zistí dôvod na zamietnutie, pošle organizácii WIPO oznámenie o zamietnutí, čím zabráni účinku medzinárodného zápisu na území EÚ. Organizácia WIPO postúpi oznámenie o zamietnutí majiteľovi medzinárodného zápisu, ktorý naň môže reagovať predložením pripomienok priamo úradu EUIPO.
Ak úrad EUIPO zistí, že pripomienky majiteľa vyvrátili dôvody na zamietnutie, zamietnutie stiahne a informuje o tom organizáciu WIPO. V takom prípade má medzinárodný zápis na území EÚ rovnaký účinok ako zapísaný dizajn Spoločenstva.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.