Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Out-of-Commerce Works Portal

Obchodne nedostupné diela sú chránené autorským právom, ale nie sú obchodne dostupné. Patria sem literárne diela, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, fotografie a jedinečné umelecké diela. Viac informácií o obchodne nedostupných dielach sa nachádza na našom webovom sídle.

Osirelé diela sú chránené autorským právom, ale ich autor alebo iný držiteľ práv nie je známy alebo nie je možné nájsť ho. Informácie o osirelých dielach sa nachádzajú na našom webovom sídle a v databáze osirelých diel.

Systém obchodne nedostupných diel dopĺňa exitujúce opatrenia na využívanie osirelých diel na európskej úrovni.Portál obchodne nedostupných diel je hlavným propagačným opatrením systému obchodne nedostupných diel, ktorý bol zriadení na základe smernice (EÚ) 2019/790. Hlavným cieľom portálu je poskytovať prístup k informáciám o prebiehajúcom a budúcom využívaní obchodne nedostupných diel.

Na portáli sú zhromaždené informácie o obchodne nedostupných dielach, ktoré by chceli šíriť inštitúcie kultúrneho dedičstva, ako sú literárne diela, audiovizuálne diela, fotografie, videohry, softvér, zvukové záznamy a jedinečné umelecké diela. Patria sem aj diela, ktoré nikdy nebudú obchodne dostupné, ako napríklad plagáty, letáky, vojnové denníky alebo amatérske audiovizuálne diela, ale aj neuverejnené diela. Portál obsahuje aj detaily o používaní obchodne nedostupných diel (napríklad informácie o licenciách alebo výnimkách).

Iný dôležitý aspekt portálu je poskytovanie informácií o mechanizmoch výnimky (opt-out), ktoré majú k dispozícii držitelia práv a slúžia na to, aby uľahčili držiteľom práv vziať svoje diela späť zo systému.Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je zodpovedný za zriadenie a prevádzku jednotného online portálu obchodne nedostupných diel. Portál je verejne dostupný a nachádza sa na webovom sídle úradu EUIPO.Prístup na portál obchodne nedostupných diel majú organizácie kultúrneho dedičstva alebo organizácie kolektívnej správy ako verejní používatelia a môžu požiadať o registráciu svojej organizácie ako používateľa portálu. Stačí, ak vyplnia žiadosť o registráciu používateľa, ktorá je k dispozícii tu.

Žiadosť o registráciu používateľa vybaví buď národné kontaktné miesto (ak daný členský štát má určené kontaktné miesto), alebo administratívny pracovník úradu EUIPO (ak daný členský štát nemá určené kontaktné miesto).Držiteľ práv môže kedykoľvek vylúčiť svoje diela z licenčného mechanizmu alebo z uplatňovania výnimky alebo obmedzenia. Výnimka môže byť všeobecná alebo konkrétna:

Všeobecná výnimka sa uplatňuje na všetky diela, všetky licencie alebo všetky použitia v rámci výnimky alebo obmedzenia. Držiteľ práv môže podať žiadosť o všeobecnú výnimku vyplnením formuláru na portáli.

Konkrétna výnimka sa uplatňuje na konkrétne diela, konkrétne licencie alebo použitia v rámci výnimky alebo obmedzenia. Ak chce držiteľ práv podať žiadosť o konkrétnu výnimku, musí vybrať konkrétny záznam alebo záznam na portáli a vyplniť žiadosť o výnimku pre záznam.

Na portáli existuje mechanizmus výnimky. Jeho aktivovaním na portáli sa však výnimka nestáva automaticky účinná. Žiadosť o výnimku vybavuje mimo portálu organizácia poverená vybavovaním žiadostí o výnimky v členskom štáte.

Podrobnejšie informácie o funkciách a možnostiach držiteľov práv sú k dispozícii na portáli.Áno, všetky príručky nájdete cez uvedené odkazy. Obsahujú základné informácie o používaní portálu pre všetkých používateľov, ale môžu slúžiť ako technický návod na používanie.Ak máte otázky alebo potrebujte technickú podporu, obráťte sa na nás na adrese outofcommerceworks@euipo.europa.eu Dôrazne odporúčame, aby ste vždy uviedli meno používateľa a, pokiaľ je to možné, pripojili snímku obrazovky, na ktorej je tento problém viditeľný, alebo chybové hlásenie systému. Vďaka týmto údajom dokážeme rýchlejšie identifikovať problém.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.