Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Zastupovanie pred úradom

 

Ktokoľvek môže podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ)dizajnu (zapísaného dizajnu Spoločenstva). Po podaní prihlášky ochrannej známky EÚ však každý prihlasovateľ, ktorý nemá pobyt alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v EHP (Európsky hospodársky priestor), bude musieť určiť zástupcu pred doručením listu o formálnych nedostatkoch, ktorý sa týka chýbajúceho zastúpenia pred úradom alebo po jeho doručení.

Oprávneného zástupcu nájdete tak, že si pozriete bezplatnú online databázu úradu eSearch plus.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá oddiele 5 Oprávnené zastupovanie.


Európsky hospodársky priestor (EHP) zahŕňa členské štáty EÚ a tri štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO): Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Účelom EHP je rozšíriť vnútorný trh EÚ na krajiny v EZVO.
 
Ďalšie informácie a zoznam krajín EHP.


Áno, oprávnený zástupca EUIPO z EHP môže konať pred úradom EUIPO v konaniach týkajúcich sa ochranných známok EÚ (OZEÚ) aj dizajnov Spoločenstva/zapísaných dizajnov Spoločenstva. Zástupcovia sa dajú vyhľadávať v online nástroji úradu.
Viac informácií sa nachádza v našej sekcii o formulároch a podaniach.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá oddiele 5 Oprávnené zastupovanie.


Pojem „skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik“ pochádza z článku 3 Parížskeho dohovoru. Pôvodné ustanovenie, v ktorom sa jednoducho uvádzal „podnik“, bolo vnímané ako príliš všeobecné a vyžadujúce si obmedzenie. Zámerom bolo, aby sa pomocou francúzskeho termínu „sérieux“ (v slovenčine „skutočný“) vylúčili podvodné alebo fiktívne podniky.
Pojmom „fungujúci“ sa objasňuje, že aj keď musí ísť o podnik, v ktorom sa vykonáva určitá priemyselná alebo obchodná činnosť (na rozdiel od skladu), nemusí ísť o hlavné miesto podnikania. Fyzické alebo právnické osoby s takýmto podnikom v EHP (Európskom hospodárskom priestore) môže pred úradom zastupovať zamestnanec.


Zamestnanci právnických osôb môžu zastupovať iné právnické osoby za predpokladu, že tieto dve právnické osoby sú ekonomicky prepojené. Ekonomické prepojenie v tomto zmysle existuje, ak je ekonomická závislosť medzi dvoma právnickými osobami buď v zmysle, že účastník konania je závislý od zamestnávateľa príslušného zamestnanca, alebo naopak. Táto ekonomická závislosť môže existovať:
  • buď preto, lebo tieto dve právnické osoby sú členmi tej istej skupiny, alebo
  • pre mechanizmy kontroly riadenia (vec T-512/15, § 33 a nasl.).
Nasledujúce príklady však nestačia na preukázanie ekonomických prepojení:
  • prepojenie na základe licenčnej zmluvy o ochrannej známke,
  • zmluvný vzťah medzi dvomi podnikmi na účel vzájomného zastúpenia alebo právnej pomoci,
  • obyčajný vzťah dodávateľ/klient (napr. na základe zmluvy o výhradnej distribúcii alebo franchisingovej zmluvy).
Ak zástupca zamestnanca chce zotrvať v ekonomickom prepojení, musí vyplniť príslušnú časť úradného formulára a uviesť svoje meno a meno a adresu svojho zamestnávateľa. Odporúča sa uviesť aj povahu ekonomického prepojenia, pokiaľ jasne nevyplýva z predložených dokumentov.

Ďalšie a podrobnejšie informácie o ekonomických prepojeniach sa nachádzajú v usmerneniach v časti A Všeobecne pravidlá v oddiele 5 Oprávnené zastúpenie v odseku 2.4.2 Zastúpenie zamestnancami právnickej osoby s ekonomickými prepojeniami.
 


Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:
  • je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov EHP (Európsky hospodársky priestor) a jej miesto podnikania alebo zamestnania je v EHP a je oprávnená zastupovať fyzické alebo právnické osoby v záležitostiach týkajúcich sa ochranných známok/dizajnov pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva daného členského štátu EHP. (Poznámka: centrálny úrad priemyselného vlastníctva nemusí zodpovedať miestu podnikania alebo zamestnania. Musí sa však nachádzať v EHP.)


Na účely zapísania do zoznamu oprávnených zástupcov vyplňte a podpíšte formulár žiadosti s uvedením dátumu a pošlite nám ho. Musíte priložiť osvedčenie vydané vnútroštátnym úradom alebo uviesť odkaz na spoločné osvedčenie, v ktorom ste uvedený ako kvalifikovaný zástupca.

Ďalšie informácie o oprávnených zástupcoch pre záležitosti súvisiace s dizajnom sa nachádzajú vo vysvetlivkách k formuláru žiadosti o zápis do Osobitného zoznamu oprávnených zástupcov.

Ďalšie informácie o oprávnených zástupcoch sa nachádzajú v usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 5 Oprávnené zastúpenie.Zástupcov, ktorí majú pobyt v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor), môžete nájsť v našej verejnej databáze eSearch plus.  Táto databáza poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o všetkých druhoch zástupcov (združenia, zamestnanci, právnici alebo oprávnení zástupcovia úradu EUIPO) a denne sa aktualizuje.


Ak bol menovaný nový zástupca, môže písomne informovať úrad o tom, že predchádzajúci zástupca už nekoná v mene klienta. Nie je potrebné schválenie, pokiaľ nový zástupca nie je zamestnanec, zastupujúci podnik. Úrad zmenu písomne potvrdí a následne zverejní.

Ďalšie informácie o správe zapísaného dizajnu Spoločenstva.

Ďalšie informácie o správe ochrannej známky EÚ.

Ďalšie informácie o spôsobe zmeny osobných údajov vlastníkov.

Prípadne si pozrite Usmernenia v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 5 Oprávnené zastupovanie.Identifikačné číslo je číslo pridelené každému zástupcovi, ktorý podá prihlášku úradu EUIPO.
Všetky prihlášky sú zahrnuté v databáze eSearch plus.
Úrad svojich klientov o tomto čísle neinformuje automaticky (s výnimkou prípadov, ak ide o rozhodnutie o zápise do zoznamu oprávnených zástupcov), ale poskytne ho na požiadanie.
Číslo môžete nájsť aj v ktoromkoľvek zo svojich spisov v databáze eSearch plus. Identifikačné číslo používajte vo všetkej komunikácii s úradom EUIPO, aby ste urýchlili vašu identifikáciu ako klienta.
Upozorňujeme, pri vstupe do User Area si vytvoríte používateľský účet a po jeho vytvorení môžete podávať prihlášky na tejto adrese s použitím rozšíreného formulára.
Po potvrdení prihlášky vám systém pridelí identifikačné číslo.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.