Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podmienky spracovania v režime Fast track (zrýchleného postupu)

V Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúkame prihlasovateľom ochranných známok možnosť rýchlejšieho preskúmania a zverejnenia ich prihlášok pri dodržaní podmienok postupu Fast Track.

Po prijatí prihlášky úradom EUIPO ju naši zamestnanci preskúmajú, aby posúdili, či spĺňa kritériá platnej ochrannej známky. Čím je prihláška zložitejšia, tým dlhšie našim zamestnancom trvá jej preskúmanie. Z tohto dôvodu budú prihlášky, ktoré EUIPO prijme a ktoré spĺňajú určité podmienky, spracované rýchlejšie a skôr dosiahnu prvý stupeň v rámci postupu zápisu, ktorým je zverejnenie prihlášky. Tento zrýchlený postup nazývame Fast Track.


Lehota na preskúmanie je v prípade postupu Fast Track rýchlejšia.

 

Aké sú výhody tohto postupu?

 • Je rýchlejší. Vaša prihláška môže byť zverejnená dvakrát rýchlejšie, resp. ešte rýchlejšie v porovnaní s bežnými prihláškami.
 • Je bezpečnejší. V prípade prihlášky spracovanej postupom Fast Track sa od vás vyžaduje, aby ste tovary a služby vybrali z databázy výrazov, tzv. harmonizovanej databázy, ktoré už schválil úrad EUIPO a všetky národné úrady pre duševné vlastníctvo v EÚ. Tým sa významne obmedzia akékoľvek nedostatky a vy si môžete byť istý správnou voľbou výrazov.

Viac informácií o našich normách v oblasti služieb nájdete v Charte služieb úradu EUIPO na našej stránke venovanej kvalite.

 

Ako splním podmienky postupu Fast Track?

Predpokladom úspešného podania prihlášky v režime Fast Track je splnenie dvoch hlavných podmienok:

 • Musíte vybrať tovary a služby, na ktoré sa vaša ochranná známka bude vzťahovať, z databázy výrazov, ktoré úrad EUIPO už schválil. Formulár prihlášky v piatich krokoch je navrhnutý tak, aby vás usmernil pri výbere, na základe ktorého bude možné spracovať vašu prihlášku postupom Fast Track.
 • Je potrebné zaplatiť vopred: naši prieskumoví pracovníci začnú s preskúmaním prihlášky len po uhradení platby. Pokiaľ uhradíte platbu včas a v čase podania prihlášky a počas prieskumu prihlášky sa nezistia žiadne nedostatky, ďalšie spracovanie vašej prihlášky prebehne postupom Fast Track.

Ak platbu vykonáte z bežného účtu, upozorňujeme, že suma transakcie bude stiahnutá okamžite. Ak platbu vykonáte prostredníctvom bankového prevodu, musíte ho vykonať bezprostredne po podaní prihlášky. 

Hoci niektoré prihlášky môžu v čase podania spĺňať podmienky režimu Fast Track, je možné, že neskôr ich už spĺňať nebudú. Príkladom takéhoto nedostatku je, keď ochranná známka, ktorú chcete zapísať, nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ak prihláška už nevyhovuje podmienkam postupu Fast Track, budeme vás o tom písomne informovať.

 

Postup Fast Track: Všetky podmienky

 1. Prihlasovateľ musí mať trvalé bydlisko alebo sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP). V opačnom prípade musí prihlasovateľ určiť platného zástupcu
 2. Ochranná známka by nemala byť kolektívnou alebo certifikačnou ochrannou známkou.
 3. V prihláške nepožadujte národnú ani európsku rešeršnú správu
 4. Pokiaľ ide o uplatnenie práva prednosti alebo seniority:
  • nemalo by sa uplatňovať právo prednosti/seniority, alebo
  • ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority, ochranná známka, na ktorej je dané uplatnenie založené, môže byť importovaná z databázy TMView počas postupu prihlasovania, alebo
  • ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority a príslušná ochranná známka (príslušné ochranné známky) sa v databáze TMView nenachádza (nenachádzajú), je potrebné priložiť príslušné osvedčenie.
 5. V prípade uplatnenia práva výstavnej priority je spracovanie prihlášky postupom Fast Track stále možné za predpokladu, že sa predloží príloha obsahujúca príslušné osvedčenie.
 6. Ochranná známka musí byť vo forme jedného z týchto typov: slovná / obrazová / priestorová / zvuková známka
 7. Ak je ochranná známka obrazová, resp. priestorová, nemožno si uplatňovať nároky na farbu
 8. Ak je ochranná známka obrazová, priestorová alebo zvuková ochranná známka, musia sa predložiť aj príslušné prílohy.
 9. Všetky výrazy v zozname tovarov a služieb musia byť vybrané z databázy výrazov, ktoré úrad EUIPO už schválil.
 10. Platba sa má uhradiť prostredníctvom jednej z platných platobných metód. Platba prostredníctvom bežného účtu tretej strany je však v prípade postupu Fast Track neprípustná
 11. Pokiaľ ide o úhradu poplatkov, platia tieto podmienky:
  • Kreditná karta: bez osobitných požiadaviek
  • V prípade bankových prevodov: prihlasovateľ 1) použije kód platobnej transakcie vygenerovaný formulárom a číslo ochrannej známky na identifikáciu spisu; 2) bezodkladne prevedie požadovanú sumu; a 3) v rámci možnosti uhradí platbu za každú podanú prihlášku samostatne.
  • V prípade majiteľov bežného účtu musí prihlasovateľ vo formulári platby označiť políčko Okamžitý prevod.
 12. Ak prihláška nie je v jednom z piatich jazykov úradu EUIPO (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina), prihlasovateľ musí súhlasiť s prekladom poskytnutým úradom do druhého jazyka, ktorý bude vybraný z jedného z piatich schválených jazykov.

Poznámka: platby uhradené bankovým prevodom, pri ktorých je uvedený príslušný kód platobnej transakcie, musia byť úradu doručené do deviatich dní od podania prihlášky. V prípade nedodržania tejto podmienky úrad EUIPO nemôže zaručiť súlad s časovými normami postupu Fast Track.

Vytlačiť všetky podmienky
 

Všetky odkazy na lehoty slúžia len ako príklad a pre úrad z nich nevyplývajú žiadne záväzky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.