Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Poplatky a ich platby

 

Na zápis ochrannej známky EÚ musí byť podaná prihláška. Existuje jeden poplatok, ktorý sa platí za každú prihlášku.
Výška poplatku závisí od toho:
  • či sa podáva elektronicky,
  • či ide o individuálnu ochrannú známku EÚ, kolektívnu alebo certifikačnú známku EÚ,
  • na koľko tried tovarov a/alebo služieb sa vzťahuje prihláška (zvyčajne treba vziať do úvahy dva poplatky: základný poplatok a poplatok za triedu).
Viac informácií o štruktúre poplatkov sa nachádza na webovom sídle v časti Poplatky a platby. Môžete si tiež vypočítať presnú výšku poplatku podľa počtu tried a spôsobu podania prihlášky pomocou kalkulačky poplatkov.
Základný poplatok a prípadne poplatky za triedu sa musia uhradiť do jedného mesiaca od podania prihlášky, aby bol zachovaný dočasný dátum podania. Ak sa poplatok neuhradí do jedného mesiaca, dočasný dátum podania pominie.


Dátum podania je udelený, ak prihláška spĺňa tieto požiadavky:
  • bol uhradený poplatok za prihlášku,
  • prihláška je žiadosťou o zápis ochrannej známky EÚ,
  • prihláška obsahuje informácie identifikujúce prihlasovateľa,
  • prihláška obsahuje vyobrazenie ochrannej známky,
  • prihláška obsahuje zoznam tovarov alebo služieb.
Ak nie je splnená ktorákoľvek z uvedených požiadaviek, prihlasovateľovi sa pošle list o nedostatkoch so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich prvkov do dvoch mesiacov od písomného oznámenia nedostatkov. Túto lehotu nemožno predĺžiť. Dátumom podania prihlášky sa potom stane dátum doplnenia všetkých povinných údajov a uhradenia poplatku.

Podrobnejšie vysvetlenia si pozrite v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele  3 Úhrada poplatkov, trov a nákladov.


Za prípustné spôsoby platby sa vo väčšine prípadov považuje použitie bankových prevodov, inkasa z bežného účtu vedeného v úrade a (len v prípade určitých online služieb) platba debetnou alebo kreditnou kartou.
Ak podávate prihlášku elektronicky, odporúčame väčšine používateľov platbu kreditnou alebo debetnou kartou, ak nie sú častými používateľmi systému ochranných známok EÚ. V opačnom prípade sa odporúča otvorenie bežného účtu.
Ak sa rozhodnete platiť bankovým prevodom, použite transakčný bankový kód (variabilný symbol) uvedený v potvrdení. Prípadne môžete použiť pripravený formulár, ak platíte osobne z banky.
Ďalšie informácie o spôsoboch platby nájdete v časti Poplatky a platby na našom webovom sídle.


Môžete si ho otvoriť online tak, že si stiahnete a vyplníte formulár.

Minimálny vklad je 1 000 EUR. Pozrite si výhody registrácie v programe Key User Programme a časť User Area, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako postupovať.
 
Pozrite si tiež rozhodnutie č. EX‑21-5 výkonného riaditeľa úradu z 18.09.2017 o spôsoboch úhrady poplatkov a sadzieb a určovaní zanedbateľnej výšky poplatkov a sadzieb.


Hlavnou výhodou systému bežného účtu je, že budete môcť podávať prihlášky a žiadosti, ktoré podliehajú lehotám, napríklad námietky či odvolania, v úplne posledný deň lehoty. V dôsledku toho, za predpokladu, že na bežnom účte je dostatok finančných prostriedkov, sa platba bude považovať za vykonanú v daný deň.
Všeobecne platí, že dátum platby bude dátum prijatia žiadosti o prevod, aj keď bude bežný účet zaťažený neskôr.
Úrad dôrazne odporúča častým používateľom, aby si otvorili účet v EUIPO.

Pozrite si výhody registrácie v programe Key User Programme (Kľúčový používateľský program).


Ak používate bežný účet, štandardne bude zaťažený ihneď tzv. Okamžitým prevodom. Ak uprednostňujete neplatiť pred koncom daného jednomesačného obdobia, mali by ste začiarknuť políčko Neskorší prevod. Ak ste prihlášku už podali, použite Žiadosť o okamžitý prevod (len pre majiteľov bežného účtu) v rámci elektronickej komunikácie, pričom uvediete číslo prihlášky a požiadate o okamžité zaťaženie bežného účtu.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nie, ale dátumom podania prihlášky už nebude dátum uvedený na prihláške, ale dátum prijatia platby.


Nie, spis sa uzavrie a musíte znovu poslať úplne novú prihlášku.


Nie, poplatok za ochrannú známku EÚ je splatný pri podaní prihlášky a žiadne splatné poplatky sa nevracajú.
Viac informácií o vrátení poplatkov sa nachádza v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 3 Úhrada poplatkov, trov a nákladov.


V prípade, že priložíte dodatočný zoznam, či už ide o prílohu k prihláške podanú online alebo v rovnaký deň faxom, dostanete písomné oznámenie so žiadosťou o zaplatenie poplatku za prihlášku v papierovej forme (+ 150 EUR). Tento dodatočný zoznam tovarov a služieb sa preto bude až do zaplatenia poplatku za prihlášku v papierovej forme považovať za nepodaný. To je obzvlášť dôležité pre tých prihlasovateľov, ktorí v online prihláške nezvolia alebo k nej nepriložia žiadne tovary a služby, pretože by tak mohli úplne stratiť dátum podania prihlášky ochrannej známky.
Ak sa poplatok za prihlášku v papierovej forme (+ 150 EUR) uhradí do jedného mesiaca od podania prihlášky, bude zachovaný pôvodný dátum podania prihlášky. Ak sa však táto platba uskutoční neskôr, stále však v rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v oznámení, dátum podania prihlášky sa zmení na dátum uhradenia poplatku v plnej výške.
Úrad EUIPO dôrazne odporúča, aby prihlasovatelia do vyhradeného poľa v online formulári prihlášky uvádzali svoje tovary a služby. Ak tak neurobíte, vzniknú vám dodatočné náklady, ako aj nedostatok, ktorým sa spomalí spracovanie ochrannej známky. Z tohto dôvodu môže dôjsť aj k zmene dátumu podania prihlášky. Nástroj na zostavenie zoznamu tovarov a služieb vám pomôže pri zostavení zoznamu.

Ďalšie informácie o poplatkoch za ochrannú známku sa nachádzajú v sekcii Poplatky a platby.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.