Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Späť na hlavné centrum pomocníka

Podanie odvolania online

Elektronický formulár odvolania umožňuje zaregistrovaným používateľom podať odvolanie elektronicky vo všetkých jazykoch EÚ. Upozorňujeme, že na využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený a takisto, že tieto kroky sú spoplatnené.

Poznámka: korešpondencia súvisiaca s konkrétnym spisom sa vždy posiela cez User Area (používateľskú zónu) alebo faxom, poštou, osobne, resp. osobitnou kuriérskou službou. Vždy uveďte číslo spisu.

Kde získam prístup k elektronickému formuláru odvolania?

K elektronickému formuláru odvolania sa môžete dostať viacerými spôsobmi na webovom sídle úradu:

 • V časti Kontaktujte nás – posúvajte myšou nadol, až kým sa nedostanete k položke Podávanie žiadostí a dokumentov a neuvidíte odkaz Formuláre a podania. Potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na Odvolanie.
 • Prihláste sa do svojej User Area. Kliknite na Online služby. Vyberte Podať odvolanie.
 • Z User Area kliknite na Panel, potom na Online služby a Podanie odvolania.
 • Z portálu Domov prejdite na Právo a prax a potom na stránku Odvolanie.
 • Z portálu Domov prejdite na Online služby.
 • Z User Area prejdite na miniaplikáciu Online formuláre.

Kto môže podať odvolanie?

Počas postupu podávania odvolania so systémom súvisia dvaja aktéri:

 • Odvolateľ – je osoba alebo právny subjekt stanovený ako držiteľ daného práva duševného vlastníctva, ktorému bol pridelený osobitný preukaz vlastníctva. Podať odvolanie môže len strana, ktorá bola nepriaznivo ovplyvnená rozhodnutím EUIPO.
 • Zástupca – je subjekt, ktorý môže konať v mene majiteľa práv duševného vlastníctva. Upozorňujeme, že pre odvolateľov mimo EHP je zastupovanie povinné tak v prípade ochrannej známky EÚ, ako aj zapísaného dizajnu Spoločenstva.

Kroky pri podaní odvolania

Ak vám už úrad EUIPO pridelil identifikačné číslo majiteľa alebo zástupcu, informácie o vás sa automaticky uvedú aj v príslušnej časti Odvolatelia alebo Zástupcovia.

Ak chcete skontrolovať osobné referenčné číslo, zadajte ho v karte Referenčné číslo.

Upozorňujeme, že informačné štítky uľahčujú vykonávanie postupov a sprehľadňujú postup elektronického podávania a jeho špecifikácie.

 

 • Identifikácia napadnutého rozhodnutia

  Môžete vyplniť elektronický formulár odvolania buď pre rozhodnutia týkajúce sa ochrannej známky, alebo pre rozhodnutia o dizajne.

  V oboch prípadoch vyberte druh Napadnutého rozhodnutia z rozbaľovacieho zoznamu a zadajte číslo rozhodnutia.

  Poznámka: číslo vášho subjektu rozhodnutia má rôzne formáty v závislosti od druhu rozhodnutia. Pre každú situáciu vám systém poskytne príklad postupu.

 • Pridanie nového odvolateľa

  Odvolateľa možno pridať dvomi rôznymi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho odvolateľa:

  Zadajte meno prihlasovateľa – zobrazí sa zoznam existujúcich prihlasovateľov – vyberte si z neho a kliknite na Importovať. Následne sa zobrazia údaje o odvolateľovi. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Pridať.

  Pridanie nového odvolateľa:

  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového a manuálne zadajte údaje.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ prihlasovateľa.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou*).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: odvolateľ môže byť osoba alebo spoločnosť z EHP. V súlade s článkom 92 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie je zastupovanie povinné v prípade ochrannej známky EÚ a pre odvolateľov mimo EHP. V prípadoch zapísaného dizajnu Spoločenstva je zastupovanie pre odvolateľov mimo EÚ povinné.

 • Pridanie nového zástupcu

  Zástupcu možno pridať dvomi rôznymi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho zástupcu:

  Zadajte meno zástupcu – zobrazí sa zoznam existujúcich zástupcov – vyberte si z neho a kliknite na Importovať. Zobrazia sa údaje o zástupcovi, pokračujte kliknutím na Pridať.

  Pridanie nového zástupcu:

  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového a manuálne zadajte údaje.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ zástupcu.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou*).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  Ak vyberiete Zástupcu zamestnancov, dostanete sa k začiarkavaciemu políčku Ekonomické prepojenia. Ak ho označíte, budete musieť vyplniť ďalšie dve polia; jedno opisujúce druh ekonomického prepojenia, ktoré máte s odvolateľom (napr. zamestnanec alebo obchodný partner), a druhé s menom vášho zamestnávateľa. Zamestnanci konajúci v mene fyzických alebo právnických osôb musia predložiť podpísané splnomocnenie na založenie do spisov.

  Zástupca môže byť zamestnanec, právny zástupca alebo zástupca EUIPO.

  V závislosti od typu zástupcu sa od vás bude následne žiadať vyplnenie dodatočných informácií.

  • Systém bude v prípade zamestnanca po zadaní vašich osobných údajov vyžadovať autorizáciu.

   Môžete ju buď Priložiť pri vypĺňaní svojich údajov, alebo môžete kliknúť na Inokedy a priložiť ju neskôr.

  Mali by ste takisto označiť, ak sa vaša spoločnosť líši od spoločnosti odvolateľa (napr. s konkrétnymi ekonomickými prepojeniami), a uviesť povahu rozdielov a meno zamestnávateľa.

  • Ak ste právny zástupca alebo zástupca EUIPO, máte aj možnosť Vytvoriť účet pre združenie, v prípade ktorého budete vyzvaný na vyplnenie niekoľko ďalších povinných polí, ako sú Názov združenia a Krajina zápisu.

 • Jazyk konania

  Vo väčšine prípadov systém automaticky určí jazyk konania. Ak sa tak však vo výnimočných prípadoch nestane, systém vás požiada, aby ste si vybrali jeden jazyk.

 • Rozhodnutia možno napadnúť úplne alebo čiastočne

  Ak vyberiete možnosť „čiastočne“, v povinnom textovom poli budete musieť zadať text s použitím jazyka konania.

 • Stanovenie dôvodov a prílohy

  Tu používateľ vyberie a nahrá súbory, ktoré sú v časti Stanovenie dôvodov.

  Súbory môžete Priložiť, keď vyplníte formulár, alebo môžete kliknúť na Inokedy, ak ich chcete priložiť neskôr.

  Upozorňujeme, že stanovenie dôvodov je potrebné vyplniť v jazyku konania, a ak písomné stanovenie dôvodov nepodáte do štyroch mesiacov, odvolanie bude neprípustné.

  Poznámka: netextové formátované dokumenty spomalia konanie.

  Prílohy môžete nahrať aj v časti Prílohy k stanoveniu dôvodov.

 • Podpis

  Vyplnením poľa Meno a priezvisko potvrdzujete, že ste skontrolovali údaje a chcete podpísať a potvrdiť podanie formulára prihlášky.

 • Uložiť, vytlačiť a obnoviť pôvodné

  Elektronický formulár odvolania si môžete Uložiť v časti User Area. Pri vypĺňaní formuláru prihlášky môžete vykonanú prácu kedykoľvek uložiť ako koncept. Kliknite na Uložiť žiadosť v pravom stĺpci prihlášky. Koncept nájdete v časti Koncepty vo svojej User Area.

  Počas postupu podávania prihlášky si môžete ukážku formulára kedykoľvek Vytlačiť.

  Obnoviť pôvodné – ak chcete prihlášku začať nanovo, kliknite na tlačidlo Obnoviť prihlášku a všetky predtým vyplnené polia sa vyprázdnia a informácie sa vymažú.

 • Pred predložením si oznámenie o odvolaní skontrolujte

  Pred kliknutím na Podať a Zaplatiť máte možnosť skontrolovať si svoje Odvolanie.

  Na tej istej stránke si Odvolanie môžete Uložiť ako dokument vo formáte PDF, zatiaľ bez postupu k vykonaniu platby.

 • Spôsob platby a potvrdenie

  Poplatky za elektronické odvolanie môžete uhradiť kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo prostredníctvom bežného účtu v úrade EUIPO. Majiteľom účtov poskytuje EUIPO elektronickú službu s prístupom ku všetkým transakciám na bežných účtoch a k informáciám o nich.

  V prípade, že sa rozhodnete pre úhradu bankovým prevodom, odporúčame zaznamenať si kód platobnej transakcie na účely identifikácie platby.

  Potom kliknite na tlačidlo Potvrdiť platbu v ďalšom okne. Takto bude vaša prihláška podaná.

 • Čo sa stane po podaní formulára prihlášky?

  Po dokončení postupu podávania prihlášky dostanete potvrdenie o tom, že prihláška bola správne podaná spolu s oficiálnym číslom prihlášky. Číslo odvolania môžete používať pri každej komunikácii s úradom, ktorá súvisí s týmto odvolaním.

  Potom si budete musieť prevziať oficiálny doklad a potvrdenie v jednom súbore PDF. Upozorňujeme, že úrad nevydáva kópie potvrdení.

 • Vysvetlenie druhov rozhodnutí

  Druhy napadnutých rozhodnutí: Ochranné známky EÚ/medzinárodné zápisy

  • Preskúmanie ochrannej známky EÚ: vyberte si túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre preskúmanie, ktoré zamietlo zaregistrovať vašu prihlášku ochrannej známky EÚ.
  • Námietka: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre námietky.
  • Zrušenie: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre zrušenie.
  • Preskúmanie medzinárodného zápisu: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre preskúmanie, ktoré zamietlo poskytnúť ochranu vášmu vyznačeniu EÚ podľa madridského systému. To zahŕňa najmä rozhodnutia o odmietnutí ochrany týkajúcej sa absolútnych dôvodov, rozhodnutí súvisiacich s formálnym nedostatkami v súvislosti s kolektívnymi známkami, absenciou druhého jazyka, uplatneniami seniority a vymenovaním zástupcu.
  • Medzinárodná prihláška: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu, ktoré prijal úrad, keď konal ako úrad pôvodu podľa madridského systému. To zahŕňa najmä rozhodnutia zamietnuť postúpenie medzinárodnej prihlášky Svetovej organizácii duševného vlastníctva, rozhodnutia súvisiace s platbou transakčného poplatku, vyhláseniami o priorite, s formalitami, ako sú nárok, opis, nejasná špecifikácia výrobkov a služieb, nesprávna transliterácia známky a problémy s prekladom.
  • Následné vyznačenie ochrannej známky EÚ: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, ktorý konal ako úrad pôvodu, v súvislosti so žiadosťou o územné rozšírenie vášho medzinárodného zápisu. To zahŕňa najmä rozhodnutia súvisiace s formálnymi nedostatkami, ako sú použitý formulár, neuvedenie zápisu, ktorého sa žiadosť týka, problémy v zozname výrobkov a služieb, problémy nároku, neoprávnenie prekladu, nepoužitie rovnakého jazyka ako v pôvodnej medzinárodnej prihláške.
  • Záznam: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu, ktorým bolo zamietnutá niektorá z týchto žiadostí – úplný alebo čiastočný prenos; rozdelenie prihlášok vykonané podľa článku 44 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie; uplatnenie seniority po zápise; zrušenie uplatnenia seniority; zaznamenanie vecného práva; zrušenie vecného práva; zmena známky; zaznamenanie vykonania exekúcie; zaznamenanie licencie; premena; obnovenie atď.
  • Všeobecné oprávnenie: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol prijať všeobecné oprávnenie podané v súvislosti so zamestnancom, ktorý chce zastupovať svojho zamestnávateľa vo veci ochrannej známky EÚ.
  • Žiadosť o nahliadnutie: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol prihlášku týkajúcu sa nahliadnutia do spisov v súvislosti s registrom ochranných známok EÚ.
  • Zástupca: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol zápis do zoznamu profesionálnych zástupcov ochrannej známky EÚ.

  Druhy napadnutých rozhodnutí: ZDS

  • Preskúmanie zapísaného dizajnu Spoločenstva/úplné zamietnutie: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre dizajny, ktoré zamietlo zapísať vašu prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva ako celok.
  • Preskúmanie zapísaného dizajnu Spoločenstva/čiastočne zamietnutá hromadná prihláška: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre dizajny, ktoré zamietlo zapísať niektoré časti hromadnej prihlášky vášho zapísaného dizajnu Spoločenstva.
  • Neplatnosť zapísaného dizajnu Spoločenstva: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre neplatnosť.
  • Zapísaný dizajn Spoločenstva/medzinárodný zápis: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu oddelenia pre dizajny, ktoré zamietlo poskytnúť ochranu vášmu vyznačeniu EÚ podľa haagskeho systému.
  • Záznam zapísaného dizajnu Spoločenstva: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, v ktorom boli zamietnuté najmä tieto žiadosti: úplný prenos; čiastočný prenos; zaznamenanie vecného práva; zrušenie vecného práva; zaznamenanie vykonania exekúcie; zaznamenanie licencie; obnovenie atď.
  • Všeobecné oprávnenie týkajúce sa zapísaného dizajnu Spoločenstva: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu, ktoré sa týka neprijatia všeobecného oprávnenia podaného v súvislosti so zamestnancom, ktorý chce zastupovať svojho zamestnávateľa vo veci zapísaného dizajnu Spoločenstva.
  • Žiadosť o nahliadnutie do zapísaného dizajnu Spoločenstva: vyberte túto možnosť, ak chcete podať odvolanie proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol vašu prihlášku týkajúcu sa nahliadnutia do spisov v súvislosti s registrom zapísaných dizajnov Spoločenstva.
  • Zástupca zapísaného dizajnu Spoločenstva: vyberte túto možnosť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol zápis do zoznamu profesionálnych zástupcov pre zapísané dizajny Spoločenstva.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.