Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ideas Powered for Business SME Fund

Výzva na predkladanie návrhov – GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Túto výzvu na predkladanie návrhov podporujú Európska komisia a úrad EUIPO.

Služba 1 – služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan): Táto služba vám pomôže rozhodnúť sa, o aké práva duševného vlastníctva žiadať, ako si vytvoriť portfólio duševného vlastníctva v prípade, ak ste si už zaregistrovali práva, a ako plánovať svoju stratégiu do budúcnosti;

Služba 2 – poplatky za prihlášku ochrannej známky a dizajnu: Ak zvažujete zapísanie ochrannej známky alebo dizajnu na úrovni EÚ, na regionálnej (v rámci krajín Beneluxu) alebo vnútroštátnej úrovni.

 

Každému MSP možno formou grantového príspevku na podporu týchto služieb nahradiť najviac 1 500 EUR.

Ide o iniciatívu v rámci programu úradu EUIPO s názvom Ideas Powered for Business, ktorú podporuje Európska komisia a ktorá prebieha v spolupráci s vnútroštátnymi a regionálnymi úradmi pre duševné vlastníctvo v EÚ.

Na tejto stránke:

 

Výzva na predkladanie návrhov

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred odoslaním formulára žiadosti prečítali oficiálne informácie o tejto výzve na predkladanie návrhov. Prevziať si ich môžete v rámčeku nižšie. Pripomíname, že ak chcete požiadať o účasť v tomto programe, váš podnik musí spĺňať oficiálne kritériá malého a stredného podniku.

V prípade pochybností si preštudujte Príručku pre používateľov k definícii MSP Európskej komisie (k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ).

 

Download PDF

Upozorňujeme, že smerodajným zdrojom informácií je anglická verzia. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi preloženými verziami a anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

 

KORIGENDUM 

Korigendum sa týka vloženia nového časového úseku pre podávanie žiadostí, ktorý potrvá od 1. októbra 2021 do 31. októbra 2021.

Podrobné úpravy výzvy na predkladanie návrhov sú uvedené v korigende.

 

Prevziať PDF

Upozorňujeme, že smerodajným zdrojom informácií je anglická verzia. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi preloženými verziami a anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

 

Odporúčame tiež, aby ste sa pred samotným podaním žiadosti do Fondu pre MSP oboznámili s ďalej uvedenými dokumentami:

 

 

Čestné vyhlásenie Zobraziť Skryť

Toto vyhlásenie zabezpečuje, že všetci príjemcovia spĺňajú pravidlá a nie sú v situácii, ktorá by ich vylučovala z poskytovania finančných prostriedkov EÚ (napr. konkurz).

Download PDF

 

Zoznam pevných súm/poplatkov za obe služby podľa krajín EÚ Zobraziť Skryť

Tento zoznam nemusí byť rovnaký pre všetky časové úseky. Všetky aktualizácie tohto zoznamu budú oznámené tu, preto je veľmi dôležité, aby žiadatelia zoznam pravidelne sledovali.

Download PDF

 

Vzor rozhodnutia o udelení grantu Zobraziť Skryť

Granty sa uzavrú formou rozhodnutia úradu (rozhodnutie o udelení grantu), preto majú žiadatelia k dispozícii jeho vzor na informačné účely.

Download PDF

 

 

Okrem toho, ak chcete predložiť prihlášku prostredníctvom zástupcu (tretej osoby), mali by ste prevziať vyhlásenie uvedené nižšie, vyplniť ho, podpísať a odovzdať zástupcovi, aby ho mohol nahrať spolu s prihláškou a predložiť vo vašom mene.

 

Čestné vyhlásenie – zástupcovia v mene prihlasovateľa Zobraziť Skryť

Zástupca: akákoľvek tretia strana, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je riadne oprávnená MSP, aby ho zákonne zastupovala v tomto konaní, a ktorá vyplní elektronický formulár a predloží ho v mene žiadateľa.

Prevziať PDF

 

 


Harmonogram a pravidlá

O grant možno požiadať iba počas otvoreného úseku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti (eForm). Žiadosti podané mimo týchto piatich stanovených časových úsekov sa nebudú brať do úvahy.

 

  ÚSEK 1 ÚSEK 2 ÚSEK 3 ÚSEK 4 ÚSEK 5 ÚSEK 6
Rozpočet dostupný na fázu UZAVRETÉ UZAVRETÉ UZAVRETÉ UZAVRETÉ UZAVRETÉ UZAVRETÉ
Začiatok časového úseku na predkladanie žiadostí 11. 1. 2021 1. 3. 2021 1. 5. 2021 1. 7. 2021 1. 9. 2021 1. 10. 2021
Termín na predkladanie žiadostí 31. 1. 2021 31. 3. 2021 31. 5. 2021 31. 7. 2021 30. 9. 2021 31. 10. 2021

Žiadatelia dostanú písomné oznámenie o výsledkoch a v prípade poskytnutia grantu oznámenie o udelení grantu

február – marec 2021 apríl – máj 2021 jún – júl 2021 august – september 2021 október – november 2021 november 2021

 

Ako je uvedené v časti 1.5 výzvy na predkladanie návrhov, pre každý časový úsek bol pridelený orientačný rozpočet. V prípade, že sa v konkrétnom časovom úseku všetky rozpočtové prostriedky nevyužijú, môžu byť prenesené do nasledujúcich časových úsekov výzvy.

Ak sa odhadovaný rozpočet pridelený na každý časový úsek vyčerpá ešte pred jeho skončením, úsek sa môže uzavrieť pred príslušným konečným dátumom. Tabuľku budeme priebežne aktualizovať tak, aby obsahovala všetky prípadné zmeny a odporúčame, aby ste ju pravidelne sledovali.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: COVID-19 Predbežný harmonogram a odhadovaný rozpočet sa môžu podľa potreby prehodnotiť vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

Pravidlá pre predkladanie žiadostí

V jednom časovom úseku je možné predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie služby 1 (služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva) alebo služby 2 (zapísanie ochrannej známky a/alebo dizajnu) alebo kombináciu oboch týchto služieb.

Ak vám bola v jednom období poskytnutá niektorá služba a po otvorení následného obdobia chcete požiadať o inú službu, nemôžete znovu požiadať o tú istú službu. To znamená, že ak vám bola poskytnutá služba 1, môžete požiadať iba o službu 2. Nemôžete požiadať o rovnakú službu dvakrát.

Ak bola v jednom časovom úseku vaša žiadosť zamietnutá, po otvorení ďalšieho úseku môžete žiadosť podať znovu. Ak však počas niektorého úseku predložíte viac ako jednu žiadosť, do úvahy budeme brať iba prvú verziu vašej žiadosti. Všetky ďalšie verzie, ktoré pošlete, sa budú automaticky považovať za neprípustné.

 

Otázky a odpovede

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa procesu predkladania žiadostí, pravidiel, harmonogramu či iných otázok súvisiacich s týmto programom, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho informačného centra.

Upozorňujeme tiež, že v rámci častých otázok uverejníme všetky odpovede na otázky, ktoré nám pošlú potenciálni žiadatelia. Tieto otázky a odpovede budeme uverejňovať preto, aby sa so všetkými žiadateľmi zaobchádzalo spravodlivo a aby mali prístup k rovnakým informáciám.

 

Ako podať žiadosť

Dôrazne odporúčame aby žiadatelia odoslanie formulára neodkladali na poslednú chvíľu, pretože žiadosti prijaté ako prvé budú uprednostnené.

 

  

 

 

Výsledky, oznámenia a ako požiadať o platbu

Po prijatí rozhodnutia o poskytnutí grantu za dané obdobie vám individuálne oznámime výsledky procesu hodnotenia.

Formálne oznámenie o našom rozhodnutí pošleme e-mailom kontaktnej osobe uvedenej v elektronickom formulári. Dbajte preto, aby ste poskytli správne e-mailové adresy vašich kontaktných osôb.

  • Ak bola vaša žiadosť neúspešná, v e-maile s oznámením budú uvedené dôvody nášho zamietavého rozhodnutia.
  • Ak bola vaša žiadosť úspešná, dostanete potvrdenie o súhlasnom rozhodnutí a prílohu obsahujúcu rozhodnutie o udelení grantu riadne podpísané úradom EUIPO.

Ak dostanete súhlasné rozhodnutie, stávate sa príjemcami tohto programu (Fondu pre MSP). Súhlasné rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia a stanoví všetky vaše povinnosti v rámci programu.

 

Po tom, ako dostanete kladné rozhodnutie, máte 30 dní na:

  • podanie žiadosti o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva. Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva sú dostupné prostredníctvom vnútroštátnych úradov, ktoré tento druh služby ponúkajú.
  • prihlásenie ochrannej známky a/alebo dizajnu a uhradenie príslušných poplatkov. Prihlášky ochranných známok a dizajnov možno podať na niektorom z vnútroštátnych úradov pre duševné vlastníctvo v EÚ (vnútroštátna úroveň), na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (pokrývajúcom Belgicko, Holandsko a Luxembursko; regionálna úroveň), alebo na našom úrade EUIPO (pokrývajúcom všetky členské štáty EÚ).

 

Žiadosť o platbu od nás

Po poskytnutí služby (služieb) bude potrebné, aby príjemcovia odoslali elektronický formulár žiadosti o platbu prostredníctvom prepojenia uvedeného v rozhodnutí o udelení grantu.

Platba, v závislosti od schválenia informácií a dokumentácie odoslaných v žiadosti, sa realizuje do jedného mesiaca a príjemcovia o nej budú náležite upovedomení e-mailom.

 

Kontrolný zoznam pre žiadateľov

Pred podaním žiadosti sa uistite, že na všetky otázky odpoviete „áno“:

Áno Nie

Je vaša spoločnosť existujúci malý a stredný podnik so sídlom v Európskej únii?
 
Prečítali ste si pred vyplnením formulára žiadosti výzvu na predkladanie návrhov?
 
Poznáte bankové údaje svojho podniku a máte bankový výpis (vzor) s týmito údajmi: názov spoločnosti ako držiteľa účtu; číslo IBAN (príklady); a kód BIC/SWIFT?
 
Máte potvrdenie o DPH svojho podniku?
 
Viete, o akú službu (služby) chcete požiadať (služba 1/služba 2 alebo obe) podľa popisu vo výzve na predkladanie návrhov?
 
Viete, o ktoré práva duševného vlastníctva (ochranné známky a/alebo dizajny) chcete požiadať (služba 2)?
 
Ste si plne vedomí, že o tieto služby nemôžete požiadať, ak vám už niektorá krajina alebo EÚ poskytla finančné prostriedky na rovnaké služby alebo ich časť?
 

Ak ste na všetky tieto otázky odpovedali „áno“, prejdite k formuláru žiadosti (počas časových úsekov na predkladanie žiadostí):

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie