Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Fond pre MSP Ideas Powered for Business na rok 2022

Výzva na predkladanie návrhov – GR/001/22 (Fond pre MSP Ideas Powered for Business)

Európska komisia a EUIPO podporujú financovanie prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov v rámci fondu pre MSP vo forme poukazov na služby v oblasti DV, ktorými sa bude spolufinancovať činnosti týkajúce sa DV (IP Scan, ochrana ochranných známok a dizajnov v EÚ i mimo nej) a činnosti súvisiac s patentami.

Na tejto stránke nájdete:

  • výzvu na predkladanie návrhov a prílohy,
  • časový harmonogram týkajúci sa predloženia, hodnotenia a oznámenia o výsledkoch,
  • prístup k otázkam a odpovediam,
  • odkaz na internetovú stránku fondu pre MSP s podrobnými informáciami a prístupom k formuláru žiadosti.

 

Výzva na predkladanie návrhov

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred odoslaním formulára žiadosti prečítali oficiálne informácie o tejto výzve na predkladanie návrhov. Prevziať si ich môžete v rámčeku nižšie. Pripomíname, že ak chcete požiadať o účasť v tomto programe, váš podnik musí spĺňať oficiálne kritériá malého a stredného podniku.

V prípade pochybností si preštudujte Príručku pre používateľov k definícii MSP Európskej komisie (k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ).

 

Prevziať PDF

Upozorňujeme, že smerodajným zdrojom informácií je anglická verzia. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi preloženými verziami a anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

 

Pozmeňujúci návrh

Zmena sa týka navýšenia rozpočtu pre poukazy 1 o 10 000 000 EUR, a to na celkovú maximálnu výšku 25 000 000 EUR.

Upravené znenie výzvy na predkladanie návrhov sa nachádza v pozmeňujúcom návrhu.

Prevziať PDF

Prílohy k výzve na predkladanie návrhov

Zoznam maximálnych súm podľa krajín EÚ pre službu IP SCAN Zobraziť Skryť

Prevziať PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Výnimky Zobraziť Skryť

Zoznam výnimiek, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 písm. a) až h) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Prevziať PDF

 

Vyhlásenie v prípade zástupcov Zobraziť Skryť

Zástupca: akákoľvek tretia strana, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je riadne oprávnená MSP, aby ho zákonne zastupovala v tomto konaní, a ktorá vyplní elektronický formulár a predloží ho v mene žiadateľa.

Ak chce MSP využiť externého zástupcu na predloženie žiadosti, musí vyplniť toto vyhlásenie, podpísať ho a následne predložiť zástupcovi, aby ho mohol nahrať spolu so žiadosťou a predložiť ho v mene žiadateľa.

Prevziať DOCX

 

Vzor rozhodnutia o udelení grantu (poukaz) Zobraziť Skryť

Poukaz sa uzavrie formou rozhodnutia úradu (rozhodnutie o udelení grantu), preto majú žiadatelia k dispozícii jeho vzor na informačné účely.

Rozhodnutie o udelení grantu – POUKAZ 1

Prevziať PDF

 

Rozhodnutie o udelení grantu – POUKAZ 2

Prevziať PDF

 

Všeobecné podmienky

Prevziať PDF

 

 


Harmonogram a pravidlá

Výzva na predkladanie návrhov bude otvorená v súlade s týmto predbežným časovým rámcom:

Obdobie predkladania žiadostí v rámci výziev na prekladanie návrhov

od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022

Hodnotenie predložených žiadostí počas uvedeného obdobia

týždenná uzávierka: každý piatok

Lehota na posúdenie a oznámenie

10 pracovných dní od uzávierky

 

Týždenná uzávierka znamená, že všetky žiadosti, ktoré boli predložené počas predchádzajúceho týždňa, budú predmetom hodnotenia.

Ak úrad kontaktuje žiadateľa počas procesu hodnotenia so žiadosťou o doplňujúce informácie, lehota na posúdenie a oznámenie sa pozastavuje s účinnosťou odo dňa odoslania žiadosti úradom. Táto lehota začne opätovne plynúť odo dňa prijatia požadovaných informácií alebo revidovaných dokumentov.

Výsledky hodnotenia budú oznámené žiadateľom individuálne, a to emailom kontaktným osobám uvedeným v elektronickom formulári žiadosti (eForm). Žiadateľ je preto zodpovedný za to, aby v elektronickom formulári boli uvedené správne e-mailové adresy kontaktných osôb.

Toto oznámenie obsahuje:

  • v prípade neúspešných žiadateľov dôvody zamietavého rozhodnutia,
  • v prípade úspešných žiadateľov potvrdenie kladného rozhodnutia a v prílohe kópiu rozhodnutia o udelení grante (POUKAZ). V prípade, že ste požiadali o poukaz 1 a poukaz 2, dostanete dve samostatné rozhodnutia o udelení grantu, jedno pre každý poukaz.

Upozorňujeme, že poukazy nemajú spätnú platnosť, náklady na činnosti vykonané pred získaním rozhodnutia o udelení grantu sa nepreplácajú.

V prípade využitia všetkých finančných prostriedkov pred ukončením obdobia predkladania žiadostí v rámci výziev na prekladanie návrhov sa online systém na predkladanie žiadostí (eForm) zavrie a žiadatelia budú príslušne informovaní na webových stránkach Fondu pre MSP.

Otázky a odpovede

S konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa tejto výzvy sa treba obrátiť na informačné centrum EUIPO na adrese:

information@euipo.europa.eu

Prečítajte si najprv časť s otázkami a odpoveďami, pretože úrad v nej bude pravidelne uverejňovať odpovede na všetky predložené otázky s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými potenciálnymi žiadateľmi.

 

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie