Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

SME Fund 2022

Fond pre MSP na rok 2022 bol uzavretý. Stále však môžete požiadať o preplatenie svojich aktívnych poukážok.

V súčasnosti pripravujeme Fond pre MSP na rok 2023. Zaregistrujte sa a získajte ďalšie informácie.

 

Fond pre MSP poskytuje finančnú podporu malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ prina ochraneu ich práv duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré umožňujú čiastočnú refundáciu. Ponuka je široká:
 
 • náhrada 90 % nákladov za služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (skenovanie IP Scan). 
 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. 
 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na národnej a regionálnej úrovni. 
 • náhrada 50 % základných poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyoznačenie a ďalších poplatkov za ďalšie vyoznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyoznačenie z krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky, ktoré účtujeované úradom pôvodu. 
 • náhrada 50 % poplatkov za predbežné udelenie patentu (napr. podanie, rešerš a prieskum), poplatkov za udelenie a zverejnenie patentu na národnej úrovni. 
Maximálna suma, ktorú možno nahradiť jednému MSP je:
 
750 EUR na činnosti súvisiace s patentom a 1  500 EUR na ostatné činnosti.


Žiadosť môžete podať od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022. Fond pre MSP na rok 2022 má obmedzené finančné prostriedky. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred uvedeným dátumom.


Všetky MSP so sídlom v EÚ sú oprávnené požiadať o grant. Podať žiadosť môžu vlastníci, poverení zamestnanci alebo zástupcovia. Zástupcom sa rozumie akákoľvek tretia fyzická alebo právnická osoba, ktorú MSP riadne splnomocnil, aby ho právne zastupovala. Všetky grantové náhrady sa vložia priamo na bankový účet MSP uvedený v žiadosti.


Vaša spoločnosť musí byť oprávneným MSP so sídlom v EÚ. Pozrite si prosím oficiálnu definíciu MSP v EÚ, aby ste sa uistili, že vaša spoločnosť je oprávnená. Vo všeobecnosti sú MSP v EÚ kategorizované takto:
 
Kategória podniku Počet zamestnancov Ročný obrat Celková ročná súvaha
Stredný podnik <250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR
Malý podnik <50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR
Mikro podnik <10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR


Nie, nemôže, pokiaľ nevykonáva hospodársku činnosť. Pozrite si bližšie definíciu MSP vypracovanú Európskou komisiou.


Áno, ale ak sa grant udelí, môže ho využiť len MSP.
 
Ak váš MSP využíva služby zástupcu alebo ste zástupcom konajúcim v mene MSP, musíte vyplniť dokument „čestné vyhlásenie“ (vzor). Tento dokument musí podpísať splnomocnený člen MSP a musí sa uložiť ako súbor PDF. Budete ho musieť nahrať počas postupu podávania žiadosti. Neexistuje žiadna námietka proti tomu, aby MSP vymenoval právny subjekt za svojho zástupcu do Fondu pre MSP, ak sa meno a podpis fyzickej osoby patriacej k tomuto subjektu uvedie v čestnom vyhlásení.


Áno, zástupca môže zapísať a zaplatiť poplatky za prihlášku ochrannej známky, dizajnu a patentu v mene vášho MSP. Tento zástupca môže podať aj následnú „žiadosť o náhradu“. Náhrada však bude vyplatená priamo na bankový účet MSP ako príjemcu rozhodnutia o udelení grantu.


Áno. Aj keď vám už bol udelený grant na službu v oblasti duševného vlastníctva z Fondu pre MSP na rok 2021, môžete požiadať aj o grant z Fondu pre MSP na rok 2022, a to bez ohľadu na to, či ste už začali využívať niektorú službu, alebo ste za určitú službu už získali náhradu. Tieto iniciatívy navzájom nesúvisia. O finančné prostriedky z Fondu pre MSP môžu MSP v EÚ požiadať každý rok, ak spĺňajú podmienky stanovené vo výzve na predloženie návrhov, a to bez ohľadu na to, či sa v predchádzajúcich výzvach ich žiadostiam vyhovelo, alebo boli zamietnuté. Vo fáze podávania žiadostí musia príjemcovia takisto predložiť vyhlásenie o tom, či v tom istom rozpočtovom roku požiadali aj o iné finančné prostriedky EÚ na tie isté činnosti alebo či takéto finančné prostriedky získali.


Pred podaním žiadosti si pozorne prečítajte nasledujúci kontrolný zoznam, aby ste sa uistili, že máte pripravenú potrebnú dokumentáciu, ktorú treba nahrať.
 
KONTROLNÝ ZOZNAM
 


Granty sa udeľujú vo forme poukazov, ktoré možno použiť na rôzne činnosti v oblasti duševného vlastníctva.
 
 1. Poukaz 1 (maximálne 1 500 EUR) možno použiť na službu IP scan, ako aj na zápis ochranných známok a/alebo dizajnov. 
 2. Poukaz 2 (maximálne 750 EUR) možno použiť na registráciu patentov. 
Pozrite si zoznam zahrnutých poplatkov.
 
Váš MSP preto môže mať nárok získať až 2 250 EUR.


Váš MSP môže požiadať o náhradu ako príjemca grantu alebo v mene vášho MSP tak môže urobiť zástupca. Náhrady sa budú vždy vyplácať priamo na bankový účet vášho MSP.
 


Nie, váš MSP musí najskôr požiadať o grant a počkať, kým úrad EUIPO rozhodne o grante.


Nie, musíte počkať na prijatie kladného rozhodnutia o udelení grantu a zodpovedajúceho poukazu alebo poukazov.


Áno, fond pre MSP má k dispozícii 25 miliónov EUR na služby IP Scan a prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu a 1 milión EUR na registráciu patentov. Granty sú dostupné počas roku 2022 podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, až kým sa nevyčerpajú všetky dostupné prostriedky. 
Závisí to od potrieb MSP. Pre získanie ďalších informácií požiadajte o včasnú diagnostiku DV.
 
Po prvé musíte vedieť, kde chcete predávať, distribuovať, prevádzkovať alebo licencovať svoje výrobky alebo služby. Je vaše obchodovanie cezhraničné alebo sa obmedzuje na jeden región či krajinu? Pôsobíte online? Pamätajte na to, že zapísané práva duševného vlastníctva sú územne obmedzené. To znamená, že svoje práva potrebujete zapísať na konkrétnom území. Svoje práva si môžete zapísať na národnej alebo regionálnej úrovni alebo na úrovni EÚ.
 
Upozorňujeme, že svoju ochrannú známku alebo dizajn si môžete zapísať aj vo viacerých členských štátoch. Napríklad, ak potrebujete pôsobiť v dvoch krajinách, môžete svoje práva zapísať v týchto dvoch krajinách prostredníctvom dvoch rôznych postupov.
 
Ak sa váš výrobok alebo služba bude predávať, distribuovať, využívať alebo licencovať v početných členských štátoch, môžete zvážiť, že požiadate o ochranu na úrovni EÚ pomocou systému EUTM alebo RCD.
 
Ak si okrem toho potrebujete vybrať krajinu mimo EÚ, môžete použiť madridský alebo haagsky systém dostupný prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
 
V každom prípade neváhajte využiť službu pro bono a/alebo službu IP Scan.


Viac informácií o Fonde pre MSP Ideas Powered for Business sa nachádza vo výzve na predkladanie návrhov.

Ak máte ďalšie otázky, môžete si prečítať naše časté otázky alebo sa porozprávať s nami online po anglicky, francúzsky, nemecky, taliansky alebo španielsky. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8.30 do 18.30 hod. (GMT+1).

Žiadosť o informácie nám môžete poslať aj e-mailom v jednom z úradných jazykov EÚ: information@euipo.europa.eu.


 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI

 

Služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)


 
Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva je kľúčovým nástrojom na rozvoj stratégie duševného vlastníctva vášho MSP. Vybraní odborníci na duševné vlastníctvo z národných úradov duševného vlastníctva analyzujú obchodný model, výrobky a/alebo služby vášho MSP, aby vytvorili stratégiu duševného vlastníctva prispôsobenú potrebám vášho MSP.
 
Táto služba vám môže pomôcť rozhodnúť sa, o aké práva duševného vlastníctva požiadať, ako rozvíjať portfólio duševného vlastníctva vašej spoločnosti a ako plánovať budúcnosť, ak už máte zapísané práva duševného vlastníctva.
 
MSP, ktoré chcú požiadať o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), musia mať sídlo v krajine, v ktorej je k dispozícii oprávnený poskytovateľ včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva podľa údajov uverejnených vo výzve na predloženie návrhov.
 
IP Scan nepredstavuje právnu službu a nie je predbežným podaním prihlášky, vyhľadávaním v súvislosti s novosťou ani vyhľadávaním zameraným na najnovšie technológie. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o službe IP Scan a jej výhodách, navštívte stránku IP Scan.


Služba IP Scan zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva: patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia a neregistrovaný/neregistrovateľný majetok, akým sú obchodné tajomstvá, autorské práva, neregistrované dizajny a názvy spoločností, názvy domén atď.


V rámci fondu pre MSP sa služba IP Scan neponúka vo všetkých členských štátoch. Ak chcete zistiť, či túto službu ponúka vo vašej krajine národný úrad duševného vlastníctva alebo oprávnený externý partner, pozrite si nasledujúci zoznam.
 
Upozorňujeme, že niektoré národné úrady duševného vlastníctva môžu ponúkať podobné služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva mimo pôsobnosti fondu pre MSP. Ak máte záujem o službu IP Scan, môžete o ďalšie informácie požiadať svoj národný úrad duševného vlastníctva.
 
Ak chcete zistiť, či vaša krajina túto činnosť poskytuje a či je krytá fondom pre MSP, pozrite si tabuľku nižšie.
 
Národné úrady duševného vlastníctva, ktoré ponúkajú službu IP Scan krytú fondom pre MSP Národné úrady duševného vlastníctva ponúkajúce podobnú činnosť ako IP Scan, ktorá nie je krytá fondom pre MSP
Belgicko Chorvátsko
Bulharsko Dánsko
Česká republika Francúzsko
Cyprus Luxembursko 1
Fínsko Luxembursko 2
Írsko Maďarsko
Lotyšsko Poľsko
Litva Rakúsko
Nemecko Slovensko
Portugalsko Slovinsko
Švédsko španielsko
   
   

 Ak chcete získať podrobné informácie o tom, čo ponúkajú konkrétne krajiny, navštívte domovskú stránku fondu pre MSP a vyberte si krajinu z „výberu krajiny“.


Národný úrad pre duševné vlastníctvo vám pridelí odborníka na oblasť duševného vlastníctva. Najprv budete požiadaní, aby ste vyplnili dotazník s vlastným hodnotením. Odborník na duševné vlastníctvo s vami potom uskutoční rozhovor s cieľom určiť najvhodnejšiu obchodnú stratégiu duševného vlastníctva pre vašu spoločnosť. Správa, ktorú vypracuje odborník na duševné vlastníctvo, bude podrobená kontrole kvality zo strany vášho národného úradu pre duševné vlastníctvo. Národný úrad pre duševné vlastníctvo vydá tzv. dôkaz o zaplatení, ktorý vám umožní požiadať o preplatenie poplatkov prostredníctvom svojho používateľského účtu vo Fonde pre MSP.
 
Upozorňujeme, že čas potrebný na vykonanie služby IP Scan sa bude líšiť v závislosti od každého jednotlivého prípadu. Celý proces môže trvať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov.


Po udelení grantu a príslušného poukazu sa môžete obrátiť na svoj národný úrad pre duševné vlastníctvo a požiadať o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan).
 
Služba IP Scan v rámci Fondu pre MSP nie je ponúkaná vo všetkých členských štátoch EÚ. Niektoré národné úrady pre duševné vlastníctvo ponúkajú podobné služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva mimo pôsobnosti Fondu pre MSP. Ak si chcete overiť, či je táto činnosť dostupná vo vašej krajine, prejdite na otázku „Kto vykonáva službu IP Scan?“


 

Zápis ochrannej známky a dizajnu


 
Nie, náklady na obnovenie sa nepreplácajú.


Váš MSP môže požiadať o:
 
 • Náhradu 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ a na národnej alebo regionálnej úrovni. 
 • Náhradu 50 % základných poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a poplatkov za ďalšie vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie z krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu. 
 • Náhrada 50 % poplatkov za predbežné udelenie patentu (napr. podanie, rešerš a prieskum), poplatkov za udelenie a zverejnenie patentu na národnej úrovni. 

Pozrite si obmedzenia a zoznam poplatkov, na ktoré sa vzťahuje výzva na predloženie návrhov.
 
Zvolená územná úroveň ochrany bude závisieť od podnikateľskej stratégie a plánov rastu MSP. Ak si MSP nie je istý, čo a kde má žiadať, služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) môže pomôcť so správnym výberom.
 
Pro bono služba (bezplatná konzultácia) je k dispozícii aj pre MSP, ktoré potrebujú v tejto súvislosti poradenstvo.


Áno, avšak pred podaním prihlášky musíte mať identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ).


Nie, poplatky súvisiace so zápisom úžitkového modelu nie sú oprávnené na náhradu. Môžete požiadať o náhradu poplatkov spojených so zápisom ochranných známok, dizajnov alebo patentov, ako sa uvádza vo výzve na predloženie návrhov.


Nie, Fond MSP sa nevzťahuje na patentové prihlášky v rámci Zmluvy o patentovej spolupráci.


Nie. Na to, aby ste mali nárok na náhradu, musíte svoj patent zapísať v členskom štáte Európskej únie.


Nie, Fond pre MSP nezahŕňa zápis na EPÚ.


Z Foondu pre MSP nav roku 2022 sa uhrádzajú len poplatky za vyhľadávanie, ktoré sú súčasťou postupu prihlasovania patentu. Poplatky nza výskumné účely, ktoré sa uhrádzajúvykonajú pred podaním prihlášky, sú vylúčené z náhrady vylúčené.


Nie, fond pre MSP sa nevzťahuje na poplatky v rámci Zmluvy o patentovej spolupráci ani na európske patentové prihlášky. Ak chcete získať čiastočnú náhradu, musíte podať národnú patentovú prihlášku na úrade duševného vlastníctva jedného alebo viacerých členských štátov EÚ. Poplatky za medzinárodnú prihlášku sa nepreplácajú.


Počet práv duševného vlastníctva (obchodných známok, dizajnov alebo patentov), ktoré môže MSP prihlásiť, nie je obmedzený. Celková výška možného grantu je však obmedzená na maximálne 2 250 EUR.
 
 • 1 500 EUR na čiastočné pokrytie služby IP Scan, ako aj poplatkov za ochrannú známku a dizajn.
 • 750 EUR na čiastočné pokrytie výdavkov za vnútroštátne poplatky za patenty. 
Pozrite si obmedzenia a zoznam poplatkov, na ktoré sa vzťahuje výzva na predloženie návrhov.


Národné ochranné známky a dizajny je možné zaregistrovať na ktoromkoľvek z národných úradov duševného vlastníctva EÚ (ponúkajú národnú ochranu), na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ponúka regionálnu ochranu v Belgicku, Holandsku a Luxembursku) alebo na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad EUIPO ponúka ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ).
 
Mimo EÚ môžu byť ochranné známky a dizajny registrované vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO).
 
Patentové prihlášky možno podať na ktoromkoľvek z národných úradov duševného vlastníctva v EÚ.


Svetová organizácia duševného vlastníctva ponúka dve riešenia na zápis ochranných známok a dizajnov online. Pokiaľ ide o ochranné známky, môžete si pozrieť sekciu „časté otázky“ madridského systému medzinárodného zápisu ochranných známok. Pokiaľ ide o dizajny, pozrite si sekciu „časté otázky“ haagskeho systému medzinárodného zápisu priemyselných dizajnov.


Náhrada sa uplatňuje na poplatky za prihlášky (vrátane základných poplatkov, poplatkov za vyznačenie a následných poplatkov za vyznačenie v rámci systému medzinárodných ochranných známok (madridský systém) alebo systému medzinárodných dizajnov (haagsky systém). Poplatky za vyznačenie v krajinách EÚ sú vylúčené. Vylúčené sú aj manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu.


Nie, Fond MSP takéto poplatky nenahrádza.


Poplatky za vyznačenie vznikajú pri vyznačení zmluvnej strany. Účtuje ich krajina, v ktorej sa žiada o medzinárodnú ochranu.
 
Poplatky za následné vyznačenie slúžia na to, aby sa k existujúcemu zápisu medzinárodnej ochrannej známky pridali ďalšie krajiny/regióny (t. j. aby sa rozšíril jej geografický rozsah ochrany).
 
Áno, poplatky za vyznačenie a následné vyznačenie sú oprávnené poplatky, ktoré možno nahrádzať.


Nie, vyznačenia členských štátov EÚ nie sú zahrnuté. Ak chcete, aby vaše ochranné známky alebo dizajny boli chránené v celej Európskej únii, môžete v Európskej únii podať prihlášku na národný alebo regionálny úrad pre duševné vlastníctvo alebo na úrad EUIPO.


Nie, vyznačenie Európskej únie nie je zahrnuté. Ak chcete, aby vaše ochranné známky alebo dizajny boli chránené v celej Európskej únii, musíte podať prihlášku na úrad EUIPO.


 

PROCES PODANIA ŽIADOSTI A POŽADOVANÉ INFORMÁCIE


 
Postup žiadosti o grant je uvedený nižšie. Predpokladá sa, že vlastník MSP, zamestnávateľ alebo zástupca si prečítal výzvu na predloženie návrhov na webovej stránke venovanej grantom.
 
KROK 1
 
Najprv si musíte vytvoriť účet v rámci fondu pre SME a prihlásiť sa. Mali by ste mať pripravenú všetku potrebnú dokumentáciu vrátane potvrdenia o DPH, výpisu z bankového účtu spoločnosti a podpísaného čestného vyhlásenia (ak ste zástupca). Vyplňte a podajte online formulár žiadosti o grant. Pri odosielaní formulára budete môcť požiadať o dva poukazy v závislosti od činností, ktoré si vyberiete:
 
Poukaz 1 (1 500 EUR) možno použiť na službu IP Scan, ako aj na zápis ochranných známok a dizajnov. 
Poukaz 2 (750 EUR) možno použiť na registráciu patentov. 
Rozhodnutie o udelení vášho grantu môže trvať až 15 pracovných dní. Keď rozhodnutie príde, bude podpísané úradom EUIPO spolu s poukazom alebo poukazmi, ktoré budete môcť použiť na uvedené činnosti duševného vlastníctva. Pred prijatím kladného rozhodnutia o udelení grantu nežiadajte o žiadne činnosti; inak sa vám zaplatené poplatky nenahradia. Na požiadanie o činnosti máte 4 mesiace, ale táto lehota sa môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak o to požiadate počas posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia. Bližšie informácie nájdete v časti „Použitie poukazu“.
 
KROK 2
 
Požiadajte o príslušné činnosti a zaplaťte za ne:
 
Náhrada 90 % nákladov za služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan). 
Náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. 
Náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na národnej a regionálnej úrovni. 
Náhrada 50 % základných poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a poplatkov za ďalšie vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie z krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu. 
Náhrada 50 % poplatkov za predbežné udelenie patentu (napr. podanie, rešerš a prieskum), poplatkov za udelenie a zverejnenie patentu na národnej úrovni. 
Pozrite si obmedzenia a zoznam poplatkov, na ktoré sa vzťahuje výzva na predloženie návrhov.
 
 
KROK 3
 
Po zaplatení za činnosti sa prihláste do svojho účtu. Potom vyplňte a podajte online formulár „žiadosť o náhradu“. V prípade schválenia sa z vášho poukazu alebo poukazov odpočíta celá suma náhrady. Platbu vykoná úrad EUIPO do jedného mesiaca a pošle ju na bankový účet spoločnosti uvedený vo vašej žiadosti. Pozrite si časť „Použitie poukazu“, kde sa dozviete viac o uplynutí platnosti, lehotách na uplatnenie a podobne.


Zóna účtu v rámci fondu pre MSP je miestom, kde môžu používatelia:
 • na základe vyplnenia formulára žiadosti požiadať o konkrétne činnosti, ktoré sú kryté fondom pre MSP 2022
 • vyplniť formulár na poskytnutie náhrady a požiadať o čiastočnú náhradu zaplatených činností
 • skontrolovať zostatok na svojich poukazoch
 • skontrolovať podmienky aktivácie a uplatnenia poukazu


Je veľmi dôležité, aby sa názov v políčku „Spoločnosť“ presne zhodoval s názvom spoločnosti, ktorý je uvedený na vašom doklade o DPH/DIČ a na vašom bankovom výpise. Uistite sa, že sa všetky informácie zhodujú.
 
Nezabudnite uviesť celé číslo IBAN bankového účtu vašej spoločnosti presne tak, ako sa uvádza na bankovom výpise vašej spoločnosti (vrátane kódu krajiny).
 
Všetky dokumenty musia byť jasne čitateľné. Ak potrebujete naskenovať fyzický dokument, použite skener a uložte ho ako súbor PDF. Fotografie dokumentov pomocou smartfónu alebo digitálneho fotoaparátu nie sú povolené.


Môžete a mali by ste uviesť viac ako jednu e-mailovú adresu, aby sa zaručilo, že dostanete všetky správy. Ak krátko po odoslaní svojej žiadosti nedostanete od tímu fondu pre MSP žiadne e-maily, skontrolujte si priečinok so spamom alebo kontaktujte úrad EUIPO.


Názov spoločnosti musíte uviesť presne tak, ako je uvedený na potvrdení o DPH/DIČ vášho MSP a na vašom bankovom výpise.


Pozrite si tento dokument, v ktorom nájdete správne formáty IČ DPH pre krajiny EÚ vrátane kódu krajiny.
 
Ak ste žiadateľ, ktorého príslušný vnútroštátny orgán považuje za oslobodeného od dane a ktorý má zodpovedajúce daňové identifikačné číslo (DIČ), budete musieť predložili príslušné osvedčenie vydané uvedeným orgánom, ktoré preukazuje právnu existenciu vašej spoločnosti. Ak je štruktúra daňového identifikačného čísla odlišná od štruktúry identifikačného čísla DPH, pri uvádzaní informácií sa riaďte týmito pokynmi.
 
 • Ak má daňové identifikačné číslo rovnaký počet číslic, avšak chýba kód krajiny, musí mu predchádzať kód krajiny.Príklad: štruktúra identifikačného čísla DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je 12345678. Žiadatelia majú uviesť číslo EU12345678.
 • Ak daňové identifikačné číslo obsahuje kód krajiny, ale nemá rovnaký počet číslic, musí za ním nasledovať písmeno „X“, až kým sa dosiahne požadovaný počet číslic.Príklad: štruktúra identifikačného čísla DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je EU123456. Žiadatelia majú uviesť číslo EU123456XX.
 • Ak daňové identifikačné číslo neobsahuje kód krajiny a nemá rovnaký počet číslic, musí mu predchádzať kód krajiny a za ním nasledovať písmeno „X“, až kým sa dosiahne požadovaný počet znakov.Príklad: štruktúra identifikačného čísla DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je 123456. Žiadatelia majú uviesť číslo EU123456XX.


Vo výpise z bankového účtu vašej spoločnosti alebo v bankovom potvrdení musí byť uvedený majiteľ účtu (musí byť rovnaký ako názov podniku), názov banky, celé číslo účtu IBAN (vrátane kódu krajiny) a kód BIC/SWIFT. Pečiatka banky a podpis zástupcu banky sa nevyžadujú (pozri vzor tu).


 

POSTUP UDELENIA GRANTU


 
 1. Doručenie potvrdenia vašej žiadosti e-mailom môže trvať až 60 minút. 
 2. Ak do 60 minút nedostanete e-mail, skontrolujte, či ste uviedli správnu e-mailovú adresu. Pri podávaní žiadosti odporúčame uviesť viac ako jednu e-mailovú adresu. 
 3. Skontrolujte si e-mailový priečinok so spamom/s nevyžiadanou poštou. Odporúčame pridať si komunikáciu od nás do vášho zoznamu bezpečných odosielateľov, aby ste sa v budúcnosti vyhli tomuto problému. 
 4. Ak ste po kontrole vyššie uvedeného stále nedostali potvrdenie, kontaktujte information@euipo.europa.eu, aby vám pomohli. 

Tento e-mail sa nepovažuje za informáciu o schválení žiadosti, ale len o jej podaní. Žiadatelia budú samostatným e-mailom individuálne informovaní o výsledkoch postupu hodnotenia, ako sa uvádza vo výzve na predloženie návrhov.


Úrad EUIPO preskúma všetky žiadosti. Ak komisia požaduje vysvetlenie k akýmkoľvek poskytnutým dokumentom alebo informáciám, dostanete oznámenie e-mailom.


Ak sa po podaní žiadosti rozhodnete NEPOKRAČOVAŤ v procese, pošlite na grants.smefund@euipo.europa.eu e-mail, ku ktorému pripojíte e-mail s potvrdením o žiadosti a uvediete: „Chcem zrušiť svoju žiadosť o grant z fondu pre MSP.“


Postupujte jednoducho podľa pokynov uvedených v e-maile so žiadosťou o vysvetlenie, ktorý dostanete. Ubezpečte sa, že poskytujete požadované informácie a v prípade potreby priložte potrebné dokumenty. Vašu žiadosť budeme postupne aktualizovať.


Po preskúmaní vašej žiadosti vás hodnotiaca komisia bude informovať o výsledku, ktorým môže byť: udelenie grantu, žiadosť o ďalšie informácie alebo zamietnutie. Tieto oznámenia budú zaslané e-mailom a SMS. E-mailom a SMS môžete dostávať aj oznámenia o uplynutí platnosti vášho poukazu/vašich poukazov.


 

POUŽITIE POUKAZU


 
Po prijatí rozhodnutia o udelení grantu a akýchkoľvek zodpovedajúcich poukazov by ste mali pred uplynutím platnosti požiadať aspoň o jednu činnosť a zaplatiť za ňu (platnosť poukazov je 4 mesiace, ale táto lehota sa môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak o to požiadate počas posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia.).
 
Po prijatí grantu, zaplatení aspoň za jednu činnosť, ktorú ste si vybrali, a odoslaní formulára na náhradu (s priložením požadovaného dokladu o zaplatení) sa vaše poukazy aktivujú. Po aktivácii budete mať:
 
 • V prípade poukazu 1: od okamihu aktivácie poukazu 6-mesačné obdobie na zaplatenie a požiadanie o náhradu dodatočných poplatkov krytých poukazom 1 (môžu to byť následné poplatky alebo nové práva duševného vlastníctva). 
 • V prípade poukazu 2: od okamihu aktivácie poukazu 12-mesačné obdobie na zaplatenie a požiadanie o náhradu dodatočných poplatkov súvisiacich s činnosťami, o ktoré ste predtým požiadali. V rovnakom časovom období môžete požiadať o ďalšie činnosti, zaplatiť príslušné poplatky a požiadať o náhradu. 
Žiadatelia majú tiež ďalšiu 30-dňovú lehotu na to, aby po skončení obdobia na uplatnenie požiadali o náhradu zaplatených poplatkov.


Áno, poukazy sú platné 4 mesiace, ale táto lehota môže byť predĺžená o ďalšie 2 mesiace, ak o to požiadate počas posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia. V tejto lehote platnosti musíte požadať aspoň o jednu činnosť a jej náhradu, inak platnosť poukazu uplynie a nebudete mať nárok na žiadnu náhradu.


Ak príjemca grantu nepoužije poukaz, pridelený rozpočet sa uvoľní a tieto finančné prostriedky sú potom k dispozícii novým žiadateľom.


Nie, každý poukaz sa môže poskytnúť tomu istému účastníkovi len raz ročne. Je to nezávislé od následného použitia (alebo uplynutia platnosti) poukazu. V roku 2023 však budete môcť podať novú žiadosť.


Na začiatku majú poukazy 4-mesačnú platnosť, ktorú možno predĺžiť o 2 mesiace, ak na ich použitie potrebujete viac času. Ak chcete predĺžiť platnosť poukazu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu v rámci fondu pre MSP a požiadať o predĺženie. Je to možné iba počas posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia.


Účastníkovi sa môže udeliť len jedno rozhodnutie o udelení grantu na poukaz za rok. Ak platnosť vášho poukazu uplynula, nemôžete požiadať o ten istý poukaz z Fondu pre MSP na rok 2022. V roku 2023 však budete môcť podať novú žiadosť.


Nie, v rámci vyššie stanovených časových období môžete o činnosti a zodpovedajúcu náhradu požiadať kedykoľvek. Pozrite si príslušné časté otázky vyššie.


Poukaz 1 a poukaz 2 sú nezávislé a možno o ne požiadať súčasne alebo v odlišnom čase v rámci trvania fondu pre MSP 2022 (od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022). O každý poukaz je možné požiadať iba raz.


Náhrada vám bude poskytnutá aj tak. Pokiaľ ide o grantový proces, nerozlišuje sa medzi úspešnými a neúspešnými prihláškami.


Váš úrad pre duševné vlastníctvo informuje úrad EUIPO, že váš MSP začal vykonávať službu IP Scan. Tým sa aktivuje poukaz. Dostanete oznámenie potvrdzujúce aktiváciu poukazu.


 

POSTUP NÁHRADY


 

Po predložení žiadosti o platbu vykoná úrad EUIPO posúdenie, ktoré zahŕňa tieto prvky:

 • vyhodnotenie uskutočnených činností (overenie, či zodpovedajú činnostiam definovaným vo výzve na predloženie návrhov a stanoveným v rozhodnutí o udelení grantu);
 • vyhodnotenie oprávnenosti uplatnených poplatkov vrátane kontroly podpornej dokumentácie.

Preto je dôležité poskytnúť pri predkladaní žiadostí o platbu správne informácie a podporné dokumenty (ako je vysvetlené vyššie).

Ak je žiadosť neúplná alebo je potrebné vysvetlenie, úrad EUIPO kontaktuje príjemcu a uvedie, čo je potrebné predložiť na doplnenie žiadosti.

Po schválení žiadosti o platbu a sprievodných dokumentov bude splatná suma zaplatená na bankový účet príjemcu (uvedený v žiadosti Fondu pre MSP alebo doplnený v žiadosti o platbu). Úrad EUIPO elektronicky oznámi príjemcovi (na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti Fondu pre MSP a v rozhodnutí o udelení grantu), že platba bola vykonaná. Ak žiadosť o platbu zahŕňa výdavky, ktorých náhrada nie je oprávnená, dôvody budú náležite vysvetlené v príslušnom oznámení.Najprv prejdite na stránku Fond pre MSP (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund) a prihláste sa do svojho účtu vo Fonde pre MSP pomocou svojich prístupových údajov EUIPO.

Ďalej v ponuke naľavo kliknite na „Formulár náhrady“ na účely poukazov, ktoré vám boli udelené, a vyberte referenčné číslo poukazu, ktorého sa týka vaša žiadosť.

Napokon vyberte všetky činnosti, ktoré chcete preplatiť, a vyplňte požadované informácie. • V prípade náhrady pri službe IP Scan:

Musíte vyplniť dátum, kedy ste svoj národný úrad duševného vlastníctva požiadali o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva („IP scan“), zaplatenú sumu a dátum platby.

Musíte tiež predložiť „doklad o platbe za IP Scan“ – poskytne vám ho národný úrad duševného vlastníctva, ktorý potvrdí, že služba bola vykonaná, a uvedie zaplatenú sumu a dátum platby.

 • V prípade náhrady pri zápise ochrannej známky a/alebo dizajnu EÚ:

Musíte vyplniť číslo žiadosti o zápis, dátum podania (dátum prihlášky) a rozpis poplatkov súvisiacich so zápisom (základné a iné poplatky). Pre každý nárokovaný zápis použite tlačidlo „Pridať ďalší“.

Nie je potrebné nahrávať žiadne dokumenty, keďže informácie sú dostupné v nástroji pre duševné vlastníctvo úradu EUIPO (IP Tool).

 • V prípade náhrady pri zápise alebo prihláške národnej ochrannej známky, dizajnu a/alebo patentu:

Musíte vyplniť dátum žiadosti o zápis, číslo prihlášky a rozpis poplatkov súvisiacich so zápisom (základné a iné poplatky).

Musíte tiež predložiť dokument od národného úradu duševného vlastníctva, ktorý potvrdzuje uskutočnenie služby, zaplatenú sumu a rozpis poplatkov súvisiacich so žiadosťou o zápis (základné a iné poplatky). Pre každý nárokovaný zápis použite tlačidlo „Pridať ďalší“.

 • V prípade náhrady pri zápise medzinárodnej ochrannej známky/dizajnu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO):

Musíte vyplniť dátum prihlášky, číslo prihlášky, označenú krajinu/označené krajiny mimo EÚ a poplatky (v CHF) súvisiace so žiadosťou o zápis.

Musíte tiež predložiť dokument od organizácie WIPO, ktorý potvrdzuje uskutočnenie, zaplatenú sumu, dátum platby a doklad o zaplatení.

Nahrádzané poplatky sú tie, ktoré sú registrované v systémoch spravovaných organizáciou WIPO:

 • systém medzinárodného zápisu ochranných známok (madridský systém);
 • systém medzinárodného zápisu dizajnov (haagsky systém). Nie, musíte počkať na úspešné rozhodnutie o udelení grantu a svoj poukaz alebo poukazy. MSP musia pred začatím činnosti v oblasti duševného vlastníctva počkať na kladné rozhodnutie o udelení grantu. Ak sa činnosť v oblasti duševného vlastníctva začne pred oznámením kladného rozhodnutia o udelení grantu, nepreplatí sa žiadny poplatok (vrátane následných poplatkov).


Všetky platby sa uskutočnia na bankový účet príjemcu uvedený v žiadosti alebo doplnený v žiadosti o platbu.

Bankový účet musí patriť príjemcovi, ktorým je MSP, a nie zástupcovi.

Ak pri podaní žiadosti o poukaz/poukazy nie je bankový účet správny, príjemca bude náležite informovaný v oznámení o výsledku, a to vrátane listu/listov a poukazu/poukazov. Preto musí príjemca pri podaní žiadosti o náhradu uviesť správny bankový účet. V opačnom prípade úrad EUIPO nebude môcť platbu vykonať.Lehota úradu EUIPO na uskutočnenie platieb je 30 dní od podania žiadosti o náhradu.

Úrad EUIPO pozastaví plynutie lehoty splatnosti, ak bola zaslaná žiadosť o doplňujúce informácie. Pozastavenie nadobúda účinnosť dňom, keď úrad EUIPO zašle oznámenie. Plynutie zostávajúcej lehoty splatnosti pokračuje odo dňa prijatia požadovaných informácií alebo upravených dokumentov.

Ak žiadosť zahŕňa poplatky súvisiace s ochranou ochrannej známky a dizajnu mimo EÚ, lehota 30 dní nemusí byť dodržaná. Dôvodom je, že skutočnosti kontrolované v priebehu posudzovania musia byť potvrdené aj zo strany organizácie WIPO.Áno, ale len ak platnosť vášho poukazu ešte neuplynula. Ak bude vaša žiadosť o náhradu prijatá, poukaz sa aktivuje a začne sa obdobie vykonávania. Počas obdobia vykonávania je možné požiadať o náhradu iných oprávnených poplatkov.


 • Výdavky, ktoré vznikli predtým, ako MSP dostal oznámenie o udelení grantu.
 • Poplatky za advokáta (alebo zástupcu).
 • Výdavky na DPH uvedené v článku 4.5 rozhodnutia o udelení grantu (najmä tie, ktoré súvisia so službami IP Scan).
 • Nesprávny poukaz: výdavky na činnosti súvisiace s poukazom 1 nemožno nahrádzať v rámci poukazu 2 a naopak (t. j. ochrannú známku EÚ nemožno preplatiť, ak bol udelený iba patentový poukaz 2).
 • Poplatky úradu pôvodu za zápis medzinárodnej ochrannej známky alebo dizajnu. Poplatky sú oprávnené len pri predložení prostredníctvom národného úradu duševného vlastníctva, nie organizácie WIPO (t. j. taliansku ochrannú známku/dizajn nemožno preplatiť, ak je zapísaná prostredníctvom WIPO).
 • Medzinárodné zápisy ochrannej známky alebo dizajnu mimo systému organizácie WIPO. Poplatky sú oprávnené len pri predložení prostredníctvom systémov spravovaných organizáciou WIPO, na ie úradmi duševného vlastníctva mimo EÚ (t. j. medzinárodnú ochrannú známku/dizajn v Kolumbii nemožno preplatiť, ak je zapísaná prostredníctvom kolumbijského národného úradu duševného vlastníctva).
 • Poplatky za úžitkový vzor.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.