Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Nahliadnutie do spisu

Žiadosť o nahliadnutie do spisu môže podať prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ), prihlasovateľ alebo držiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva alebo zástupca jednej z týchto uvedených strán, a to kedykoľvek počas alebo po ukončení postupu zápisu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich Usmerneniach o ochranných známkach a dizajnoch.

Tretia strana môže požiadať o nahliadnutie do spisov, ak:

  • dokumenty zo spisu, do ktorých sa má nahliadnuť, sa netýkajú vylúčenia zamestnanca úradu EUIPO alebo námietky voči jeho účasti na konaní,
  • dokumenty zo spisu, do ktorých sa má nahliadnuť, nie sú dokumentmi používanými na vypracúvanie rozhodnutí a stanovísk,
  • dokumenty zo spisu, do ktorých sa má nahliadnuť, nie sú označené ako dôverné dokumenty. V opačnom prípade žiadateľ o nahliadnutie musí preukázať, že má odôvodnený a prevažujúci záujem o získanie súhlasu na nahliadnutie,
  • prihláška ochrannej známky EÚ bola uverejnená v časti A Bulletinu ochranných známok Európskej únie alebo sa v prípade zapísaného dizajnu Spoločenstva nečaká na odložené zverejnenie. Ak sa v prípade ochrannej známky EÚ ešte čaká na zverejnenie alebo zverejnenie zapísaného dizajnu Spoločenstva bolo odložené, žiadateľ o nahliadnutie môže získať súhlas na nahliadnutie aj poskytnutím dôkazu, že:
    1. prihlasovateľ ochrannej známky EÚ alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva súhlasil s nahliadnutím;
    2. prihlasovateľ ochrannej známky EÚ alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva uviedol, že po zápise ochrannej známky alebo dizajnu si uplatní z toho vyplývajúce práva voči osobe, ktorá žiada o nahliadnutie.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.