Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Formuláre medzinárodných prihlášok

Od 1. októbra 2004 je možné podať medzinárodnú prihlášku alebo požiadať o následné vyznačenie na základe ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) alebo jej prihlášky.

 

Formulár medzinárodnej prihlášky

Je potrebné povinne použiť úradný formulár (článok 183 a 184 nariadenia o ochrannej známke EÚ, článok 65 delegovaného nariadenia o ochrannej známke EÚ a článok 28 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ), ktorý poskytne buď úrad EUIPO alebo medzinárodný úrad. Medzinárodnú prihlášku možno podať online:

Podať medzinárodnú prihlášku online

Na podanie medzinárodnej prihlášky je potrebné úradu EUIPO uhradiť poplatok za doručenie 300 EUR. Všetky ďalšie poplatky súvisiace s medzinárodnými prihláškami je potrebné uhradiť priamo organizácii WIPO. Všetky platby súvisiace s medzinárodnou prihláškou zaslané úradu EUIPO budú vrátené prihlasovateľom. Ďalšie informácie o platbách nájdete na stránke organizácie WIPO v sekcii platba poplatkov.

Pokiaľ ide o ďalšie informácie o podávaní medzinárodných prihlášok, kde je úrad EUIPO úradom pôvodu, odkazuje sa na Usmernenia, časť M, Medzinárodné ochranné známky

 

 

Formulár následného vyznačenia

Musí sa použiť úradný formulár, to znamená buď:

  • Na predloženie v angličtine, vo francúzštine alebo v španielčine, použite príslušný formulár WIPO (MM4).
     
  • Na predloženie v jednom zo zostávajúcich 20 úradných jazykov (okrem írčiny), použite formulár EUIPO (EM4). Má rovnaký obsah ako formulár WIPO (MM4) a vyzerá veľmi podobne.

Hárok na výpočet poplatku (PDF, Word) sa považuje za nevyhnutnú súčasť následného vyznačenia. Ak nie je vyplnený v správnom jazyku (t.j. v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška predložiť organizácii WIPO) a priložený k formuláru EM4, organizácia WIPO bude takúto prihlášku považovať za neplatnú.

 

Formuláre medzinárodnej prihlášky a následného vyznačenia v prípade vyznačenia EÚ (úradu EUIPO ako povereného úradu)

Od 1. októbra 2004 je možné vyznačiť Európsku úniu prostredníctvom formulárov WIPO

  • MM2 (prihláška medzinárodného zápisu výlučne podľa Madridského protokolu)

  • MM4 (vyznačenie následne po medzinárodnom zápise)

Tieto formuláre upravila organizácia WIPO tak, aby bolo predovšetkým možné určiť druhý jazyk, ktorý je iný ako prvý jazyk, medzi štyrmi zostávajúcimi jazykmi úradu EUIPO v prípade vyznačenia EÚ.

Pokiaľ ide o uplatnenie práva seniority v medzinárodnej prihláške, bol vytvorený osobitný formulár, ktorý sa má priložiť k medzinárodnej prihláške s vyznačením Európskej únie alebo k následnému vyznačeniu Európskej únie

  • MM17 (Uplatnenie práva seniority – Európska únia)

 

Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ

Pre všetky typy premeny je potrebné zaslať vyplnený formulár (poznámky) priamo úradu EUIPO v Alicante.

Nakoľko WIPO spracúva premenu typu tzv. opting back ako následné vyznačenie, v tomto type premeny sa všetky poplatky týkajúce sa následného(-ých) vyznačenia(í) budú musieť uhradiť priamo organizácii WIPO.

Preto je potrebné priložiť hárok organizácie WIPO na výpočet poplatku (PDF, Word), a to v jazyku medzinárodného zápisu.

 

Žiadosť o rozdelenie medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ

Od 1. februára 2019 je možné požiadať o rozdelenie vyznačenia EÚ v medzinárodnom zápise.
Musíte použiť oficiálny formulár MM22 organizácie WIPO (vrátane hárku na výpočet zodpovedajúceho poplatku), ktorý je dostupný v angličtinefrancúzštinešpanielčine.

Formulár treba predložiť úradu EUIPO v jazyku medzinárodného zápisu. Keďže vo formulári organizácie WIPO sa nepredpokladá uvedenie tovarov a služieb, ktoré majú zostať v pôvodnom zápise, je potrebné k formuláru pridať dodatočnú stranu s týmto označením v súlade s článkami 8 a 11 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.