Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Výmaz

 

Návrhy na výmaz môže úradu EUIPO predložiť fyzická alebo právnická osoba, ale aj verejný orgán, ktorý je na to splnomocnený. Na podanie návrhu o vyhlásenie výmazu je potrebné uhradiť poplatok.
 
Viac informácií o návrhoch na výmaz nájdete v dokumente Usmernenia, Skúmanie návrhov na výmaz dizajnu.


Ďalšie informácie o poplatku za návrh na vyhlásenie výmazu sa nachádzajú v sekcii poplatky a platby.


Pokiaľ ide o konania týkajúce sa výmazu dizajnu Spoločenstva, prihlasovatelia, ktorí nemajú bydlisko alebo sídlo, hlavné miesto podnikania alebo skutočný a fungujúci obchodný podnik v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor), sú povinní byť zastúpení pred úradom. Prístup k zoznamu zástupcov pred úradom získate prostredníctvom eSearch plus.


Jazykový režim v konaní vo výmaze dizajnu je iný ako v prípade ochranných známok.
Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti dizajnu musí byť podaná v jazyku konania, čo je jazyk použitý na podanie prihlášky na zápis napadnutého dizajnu Spoločenstva (jazyk podania) za predpokladu, že jazyk podania je jeden z piatich jazykov úradu (článok 98 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva, článok 29 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva).
Ak jazyk podania nepatrí medzi päť jazykov úradu, jazykom konania sa stane druhý jazyk uvedený v prihláške na zápis napadnutého dizajnu Spoločenstva (článok 98 ods. 4 nariadenie o dizajnoch Spoločenstva, článok 29 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva).
Viac informácií sa nachádza v usmerneniach  o preskúmaní žiadostí o výmaz dizajnu.


Návrhy na výmaz zapísaného dizajnu prijíma úrad EUIPO. Spoločne so súdmi pre dizajny Spoločenstva je spôsobilý riešiť spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zapísanými dizajnmi Spoločenstva. Naopak, spormi súvisiacimi s nezapísanými dizajnmi Spoločenstva sa budú zaoberať výlučne súdy pre dizajny Spoločenstva.
Po prijatí dostatočného počtu rozhodnutí úradom EUIPO a príslušnými vnútroštátnymi súdmi (súdmi pre dizajny Spoločenstva) alebo európskymi súdmi sa bude postupne prirodzene vytvárať judikatúra. Bude zdokumentovaná, pripomienkovaná a verejne dostupná k nahliadnutiu.
Na prehliadanie judikatúry použite eSearch Case Law.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.