Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Formulár žiadosti online

V tejto časti nájdete informácie, ako vyplniť online formulár žiadosti o nahliadnutie do spisu, o záznam, obnovu zápisu, premenu a zmenu zástupcu.

Na prístup k online formulárom je potrebné prihlásiť sa.

Existuje niekoľko spôsobov na prístup k formulárom:

 • cez kartu Online služby v používateľskej zóne User Area v ponuke na ľavej strane vášho panelu,
 • cez rámček Online služby na domovskej stránke úradu EUIPO,
 • cez eSearch plus.

 • Prístup k online formulárom cez eSearch plus

  Kliknutím na názov v riadku hlavičky otvorte podrobné zobrazenie ochrannej známky, dizajnu alebo medzinárodného zápisu, ktorý chcete upraviť.

  Prejdite do časti Úkony a oznámenia a rozhodnite sa podľa toho, či hľadáte ochrannú známku, dizajn alebo medzinárodný zápis pre jednu z týchto možností: ochranná známka Európskej únie (OZEÚ), zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD) alebo medzinárodný zápis (IR).

  Na otvorenie online formulárov žiadostí použite tieto možnosti:

  • Nahliadnutie do spisu
  • Zápis
  • Obnova
  • Zmena zástupcu
  • Premena
 • Jazyky a číslo zápisu

  Žiadosti v súvislosti s ochrannými známkami EÚ alebo zapísanými dizajnami Spoločenstva
  Ak sa žiadosť týka ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), ktoré sú ešte v procese prihlasovania (t. j. ešte nie sú zapísané), musíte použiť prvý alebo druhý jazyk prihlášky, pričom to musí byť jeden z úradných jazykov Európskej únie.

  Zapísané ochranné známky EÚ alebo zapísané dizajny Spoločenstva
  Ak sa žiadosť týka ochrannej známky EÚ alebo dizajnu Spoločenstva, ktoré sú už zapísané, musíte použiť jeden z piatich úradných jazykov úradu EUIPO (španielsky, nemecký, anglický, francúzsky alebo taliansky).

  Číslo prihlášky/zápisu
  Pri každej žiadosti o záznam musíte uviesť číslo prihlášky alebo zápisu príslušného práva priemyselného vlastníctva tak, že ho načítate z relevantnej časti alebo ho vyhľadáte. Ak chcete podať žiadosť o záznam, ktorý sa týka oboch druhov práva priemyselného vlastníctva (ochranných známok EÚ aj zapísaných dizajnov Spoločenstva), mali by ste podať individuálne žiadosti.

 • Žiadateľ

  Identifikačné číslo
  Ak úrad EUIPO už žiadateľovi pridelil identifikačné číslo, stačí uviesť toto číslo spolu s menom/názvom majiteľa, resp. zástupcu.
  V opačnom prípade sa musí žiadateľ identifikovať svojím menom, adresou a štátnou príslušnosťou/krajinou zápisu.

  Referenčné číslo
  Je to osobná značka, ktorú by úrad EUIPO mal používať v budúcnosti pri korešpondencii so žiadateľom. Referenčné čísla môžu mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9. Nepoužívajte medzerník.

  Pri akýchkoľvek otázkach súvisiacich s vašou ochrannou známkou však používajte oficiálne referenčné číslo úradu EUIPO. Vaše osobné referenčné číslo sa bude používať iba v súvislosti s príslušnou žiadosťou a nenahrádza číslo ochrannej známky EÚ alebo dizajnu, ktoré sú predmetom žiadosti.

  Typ žiadateľa
  Žiadateľ má uviesť, či ide o spoločnosť (právnickú osobu) alebo o jednotlivca (fyzickú osobu).

  Korešpondenčná adresa
  Poštovú/korešpondenčnú adresu treba uvádzať iba vtedy, ak sa líši od úradnej adresy.

 • Nadobúdateľ alebo užívateľ práv

  Ak je žiadateľ nadobúdateľom alebo držiteľom práv a NEMÁ sídlo, bydlisko ani hlavné miesto podnikania, resp. skutočný a funkčný priemyselný alebo obchodný podnik v Európskej únii, musí vymenovať odborného zástupcu, ktorý môže konať v jeho mene pred úradom EUIPO (viac informácií sa nachádza Usmerneniach).

 • Výrobky a služby

  Ak sa žiadosť o záznam týka iba vybraných výrobkov a služieb, ktoré sú súčasťou predmetného zápisu alebo prihlášky, mali by ste uviesť, na ktoré výrobky a služby sa má záznam vzťahovať.

 • Podpis

  Online formulár musí byť podpísaný a musí byť uvedené meno podpísaného (žiadateľa). V opačnom prípade úrad EUIPO nebude môcť vašu žiadosť vybaviť.

  Ak zástupca, ktorého vymenoval pôvodný majiteľ, bol vymenovaný aj za zástupcu nadobúdateľa alebo užívateľa práv, zástupca môže žiadosť podpísať v mene oboch strán, t. j. pôvodného aj nového majiteľa.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.