Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Pomôžte podnikom
svojimi odbornými znalosťami v oblasti duševného vlastníctva

Je to pre vás skvelá príležitosť, ako podporiť MSP počas tejto krízy, významne prispieť k optimalizácii pochopenia a využívania duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi, a zároveň lepšie porozumieť potrebám MSP.

Chcete sa zaregistrovať ako poskytovateľ dobrovoľných služieb alebo máte záujem dozvedieť sa viac? Pozrite si výzvu na vyjadrenie záujmu, informácie o tom, ako to funguje, a formulár žiadosti nižšie.

Dôležitá poznámka: Prečítajte si výzvu na vyjadrenie záujmu, ak chcete poskytovať dobrovoľné služby (služby pro bono) v súvislosti s duševným vlastníctvom malým a stredným podnikom (MSP).

a) Čestné vyhlásenie pre tých, ktorí splnia požiadavky výberových kritérií:

Iba pre fyzické osoby Iba pre právnické osoby

(ďalej len „osoba“)

1. vyhlasuje, že vyššie uvedená osoba:

1 Právnické osoby by mali byť registrované, fyzické osoby by mali mať miesto podnikania alebo zamestnania v členskom štáte EÚ/EHP.

2 Vzťahuje sa rovnako na všetky členské štáty EÚ/EHP.

Signatár vyhlasuje, že vyššie uvedená osoba je schopná na požiadanie a bezodkladne poskytnúť potrebné podporné doklady na preukázanie uvedených vyjadrení.
Ak sa vyhlásenie podáva v mene právnickej osoby, signatár vyhlasuje, že má potrebnú plnú moc.
Uvedená osoba môže byť zamietnutá, ak sa ukáže, že niektoré z vyhlásení alebo informácií uvedených ako podmienka účasti na tomto postupe sú nepravdivé alebo nesprávne.


Upozornenie: Zástupcovia zapísaní v zoznamoch podľa článku 120 ods. 1 písm. b) nariadenia EUTMR alebo článku 78 ods. 4 nariadenia CDR automaticky spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, preto sa od nich nevyžaduje predloženie čestného vyhlásenia.

b) Formulár účasti

Môžete vybrať viac ako jednu položku

3 Dobrovoľné služby (služby pro bono) v ;súvislosti s ;duševným vlastníctvom by sa nemali zamieňať so službou alternatívneho riešenia sporov (Alternative Dispute Resolution, ADR). Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúka špeciálnu neprávnu službu v ;súvislosti s ;ochorením COVID-19, ktorá umožňuje MSP prijať informované rozhodnutie o ;tom, ktoré mechanizmy riešenia sporov si vyberú na riešenie akýchkoľvek sporov pred úradom EUIPO. Táto špeciálna neprávna služba sa nazýva ADR alebo alternatívne riešenie sporov a ;môže si ju vyžiadať MSP v ;rámci týchto konaní úradu EUIPO: námietkové konanie (po uplynutí lehoty na zváženie) v ;prípade nezastúpených MSP, konanie o ;zrušení, konanie o ;vyhlásení neplatnosti, odvolacie konanie. Služba ADR nepatrí do rozsahu pôsobnosti súčasnej dobrovoľnej iniciatívy v ;súvislosti s ;duševným vlastníctvom.
Funkciou služby ADR pre MSP je informovať ich o ;týchto mechanizmoch urovnania sporov, ktoré sú k ;dispozícii buď v ;EUIPO, alebo kdekoľvek inde: mediácia, zmierenie, asistované vyjednávanie, včasné nestranné hodnotenie a ;(nezáväzné) expertné určenie. Ak máte otázky k ;službe ADR, napíšte na adresu ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedným z ;možných výsledkov služby ADR pre MSP je, že sa podniku odporučí, aby sa vrátil k ;dobrovoľnej službe v ;súvislosti s ;duševným vlastníctvom alebo požiadal o ;právne poradenstvo.
Dobrovoľné služby v ;súvislosti s ;duševným vlastníctvom však môžu zahŕňať profesionálne zastúpenie MSP v ;ktoromkoľvek z ;uvedených mechanizmov urovnania sporov a ;môžu zahŕňať aj poradenstvo o ;možných mechanizmoch urovnania počas lehoty na zváženie (v ;námietkovom konaní) a ;tam, kde sú strany zastúpené.


Môžete vybrať viac ako jednu položku

Môžete vybrať viac ako jednu položku

Môžete vybrať viac ako jednu položku

Môžete vybrať viac ako jednu položku

Môžete vybrať viac ako jednu položku

Kontaktné údaje:
Týmto potvrdzujem, že som si prečítal/-a zmluvné podmienky a súhlasím s nimi (pozrite si výzvu na vyjadrenie záujmu)

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú podľa môjho najlepšieho vedomia pravdivé, presné a úplné a poskytnuté v dobrej viere. Nesiem výlučnú zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nepravdivé vyhlásenia a za informácie predložené v tomto formulári a zaväzujem sa, že úrad EUIPO v tomto nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť. Ak dôjde k akejkoľvek zmene v poskytnutých informáciách, mojou zodpovednosťou je ihneď o tom úrad EUIPO informovať. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že EUIPO nemôže byť braný na zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené poskytovateľom dobrovoľných služieb. Rovnako sa zaväzujem, že úrad EUIPO nemôže byť braný na zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľom služieb tretím stranám v priebehu alebo v dôsledku vykonávania dobrovoľnej služby. Som si vedomý/-á, že mi môže hroziť vylúčenie z iniciatívy dobrovoľných služieb v súvislosti s duševným vlastníctvom, ak sa ukáže, že niektoré z vyhlásení alebo informácií uvedených ako podmienka účasti na tomto postupe sú nepravdivé alebo nesprávne.

Beriem na vedomie, že zahrnutie do zoznamu poskytovateľov dobrovoľných služieb v súvislosti s duševným vlastníctvom neznamená žiadne uznanie kvality či certifikáciu kvality úradom EUIPO.

Informácie obsiahnuté na tomto webovom sídle by sa nemali považovať za reklamu na právne služby podľa zákonov a pravidiel profesijného správania žiadneho z členských štátov EÚ/EHP.

Súhlasím s tým, že budem ponúkať dobrovoľné služby v súvislosti s duševným vlastníctvom bezplatne, ako je definované vo výzve na vyjadrenie záujmu a v podmienkach uvedených v tomto formulári. Keď MSP dostane dobrovoľnú službu, je jeho výlučnou zodpovednosťou žiadať a vyrokovať akékoľvek ďalšie platené služby priamo s poskytovateľom dobrovoľných služieb. (Pozrite si definíciu MSP na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES).

Súhlasím s kontaktovaním na účely informovania a spokojnosti klienta.

Súhlasím s uverejnením anonymizovaných výsledkov a podrobností prijatej spätnej väzby.

Súhlasím s tým, aby moje meno a priezvisko alebo prípadne aj názov mojej právnickej kancelárie boli uverejnené v zozname poskytovateľov dobrovoľných služieb na webových stránkach úradu EUIPO s cieľom informovať používateľov o zozname poskytovateľov dobrovoľných služieb, ktorí sa zúčastňujú na tejto iniciatíve. Týmto súhlasom nevzniká úradu EUIPO povinnosť uchovávať údaje na svojej webovej lokalite.

Upozorňujeme, že po potvrdení alebo odoslaní tohto formulára sa budú všetky údaje v ňom obsiahnuté spravovať v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. 
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie