Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Bezplatná personalizovaná
podpora v oblasti duševného vlastníctva

Ak chcete požiadať o bezplatnú personalizovanú podporu v oblasti duševného vlastníctva, vyplňte tento formulár. Máte záujem, ale chceli by sa ste ešte predtým dozvedieť viac? Pozrite sa, ako to funguje, ako aj na rôzne kroky v rámci postupu

poskytovateľ služieb pre MSP – záhlavie 1

Vyplňte a odošlite formulár Vyplňte všetky potrebné informácie

poskytovateľ služieb pre MSP – záhlavie 2

Informácie vyhodnotíme Informácie, ktoré poskytnete, nám pomôžu nájsť riešenie zodpovedajúce vašim potrebám

poskytovateľ služieb pre MSP – záhlavie 3

Pre váš prípad nájdeme najlepšie možné riešenieBuď vás bude kontaktovať pracovník pre riešenie sporov úradu EUIPO alebo dostanete emailom zoznam poskytovateľov bezplatných služieb

Úrad EUIPO vykonáva pravidelné kontroly kvality zamerané na presnosť informácií poskytnutých žiadateľmi.
Poskytovanie bezplatnej personalizovanej konzultácie v oblasti duševného vlastníctva úradu EUIPO je obmedzená, pričom jeden MSP má nárok iba na jednu službu.
Dostupnosť požadovanej služby nie je možné zaručiť.


Táto služba sa poskytuje tým MSP, ktoré zodpovedajú definícii na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Pred požiadaním o poskytnutie služby overte, či spĺňate podmienky MSP, a to vyplnením dotazníka na základe odporúčania Európskej komisie. Zodpovedáte za pravdivosť poskytnutých informácií.

 
  • Oprávnenosť
  • Údaje
  • Kontakt
  • Podmienky

Oprávnenosť na službu

Toto pole je povinné Vybraná možnosť nie je pri tejto žiadosti povolená
Poznámka pod čiarou1 – Účasť na tejto bezplatnej personalizovanej konzultácii o duševnom vlastníctve je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti zmlúv Zobraziť Skryť

1 Účasť na tejto bezplatnej personalizovanej konzultácii o duševnom vlastníctve je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti zmlúv. Vrátane všetkých MSP zaregistrovaných v EÚ. MSP zaregistrované na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku majú na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) právo na plnú účasť na jednotnom trhu, a preto majú k tejto iniciatíve rovnaký prístup. Informácia pre britských uchádzačov: od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. V súlade s článkom 126 a článkom 127 ods. 1 Dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa však právo EÚ naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020. Uvedený režim sa preto vzťahuje aj na MSP a zástupcov usadených v Spojenom kráľovstve počas tohto prechodného obdobia.


Toto pole je povinné Vybraná možnosť nie je pri tejto žiadosti povolená
Toto pole je povinné Vybraná možnosť nie je pri tejto žiadosti povolená

Podrobnosti o podpore

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Poznámka pod čiarou2 – Služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom by sa nemali zamieňať so službou efektívneho riešenia sporov (Effective Dispute Resolution, EDR). Zobraziť Skryť

2 Služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom by sa nemali zamieňať so službou efektívneho riešenia sporov (Effective Dispute Resolution, EDR). Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúka špeciálnu neprávnu službu v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá umožňuje MSP prijať informované rozhodnutie o tom, ktoré mechanizmy riešenia sporov si vyberú na riešenie akýchkoľvek sporov pred úradom EUIPO. Táto špeciálna neprávna služba sa nazýva EDR alebo efektívne riešenie sporov a môže si ju vyžiadať MSP v rámci týchto konaní úradu EUIPO: námietkové konanie (po uplynutí lehoty na zváženie) v prípade nezastúpených MSP; konanie o zrušení; konanie o vyhlásení neplatnosti; odvolacie konanie. Služba EDR nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto iniciatívy služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom. Úlohou služby EDR bude informovať MSP o mechanizmoch urovnávania sporov, ktoré sú k dispozícii buď na úrade EUIPO, alebo na inom mieste: mediácia, zmierenie, asistované rokovanie, včasné neutrálne hodnotenie a (nezáväzný) znalecký posudok. Jedným z možných výsledkov služby EDR je, že sa podniku odporučí vrátiť sa k službe pro bono alebo požiadať o právne poradenstvo. Služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom však môžu zahŕňať profesionálne zastúpenie MSP v ktoromkoľvek z uvedených mechanizmov urovnania a môžu zahŕňať aj poradenstvo o možných mechanizmoch urovnania počas lehoty na zváženie (v námietkovom konaní) a tam, kde sú strany zastúpené.

Toto pole je povinné

Môžete vybrať viac ako jednu položku

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Môžete vybrať viac ako jednu položku

*Toto je krajina/zemepisná oblasť, pre ktorú potrebujete podporu v oblasti práv duševného vlastníctva.

Pole je povinné

*Bezplatné personalizované právne konzultácie v oblasti duševného vlastníctva (ktoré nezahŕňajú službu efektívneho riešenia sporov) pozostávajú z pomoci MSP v kontexte krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. V prípade, že váš podnik už zastupuje právnik špecializujúci sa na oblasť duševného vlastníctva, podanie žiadosti o túto službu neodporúčame.

Kontaktné údaje spoločnosti

Toto pole je povinné Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Podmienky použitia

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal podmienky použitia a akceptujem ich. Toto pole je povinné

Pokiaľ ide o služby pro bono, úrad EUIPO pripravuje zoznam poskytovateľov služieb na základe prihlášok, ktoré dostal po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu. Úrad EUIPO sa zaviazal, že zhromaždí a vytriedi poskytovateľov, a že pomôže MSP poskytnutím kontaktných údajov tých, ktorí spĺňajú potreby MSP.

Zoznam nemá byť úplný a služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom možno získať aj mimo iniciatívy úradu EUIPO.

Služby, ktoré ponúkajú a poskytujú poskytovatelia služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom, nie sú služby úradu EUIPO. Za správnosť poskytnutých informácií sú zodpovední výlučne poskytovatelia služby pro bono.

Úrad EUIPO nezaručuje dostupnosť, úroveň poskytnutej služby ani skutočné poskytnutie služby EDR alebo služieb pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom.

V kontexte tejto iniciatívy bezplatných personalizovaných konzultácií v oblasti duševného vlastníctva úrad EUIPO neponúka žiadne právne poradenstvo a nepreberá žiadnu zodpovednosť vrátane zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré poskytovateľ služby alebo služba EDR spôsobili MSP alebo tretím stranám počas poskytovania služby alebo v dôsledku jej poskytnutia.

Úrad EUIPO nenahradí ani nepreberá žiadne náklady, ktoré vzniknú MSP v súvislosti s poskytnutými službami za služby poskytnuté tretími stranami.

Informácie obsiahnuté na tomto webovom sídle by sa nemali považovať za reklamu na právne služby podľa zákonov a pravidiel profesijného správania žiadneho z členských štátov EÚ/EHP.

Po predložení žiadosti a na základe informácií zahrnutých vo formulári úrad EUIPO kontaktuje MSP a ponúkne podporu, a to buď pridelením spracovateľa prípadov pre efektívne riešenie sporov, alebo zoznamu dostupných poskytovateľov služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom, ktorí spĺňajú kritériá. Výber poskytovateľa služby pro bono v súvislosti s duševným vlastníctvom a kontakt s týmto poskytovateľom bude závisieť výlučne na iniciatíve MSP. Bezplatná personalizovaná konzultácia úradu EUIPO v oblasti duševného vlastníctva je obmedzená na poskytnutie jednej služby pre jeden MSP. Keď sa MSP poskytne služba pro bono, je jeho výlučnou zodpovednosťou požiadať o akékoľvek ďalšie platené služby priamo poskytovateľa služby pro bono a dohodnúť sa s ním o nich.

Súhlasím s kontaktovaním na účely informovania a spokojnosti klienta. Toto pole je povinné

Súhlasím s uverejnením anonymizovaných výsledkov a podrobností poskytnutej spätnej väzby. Toto pole je povinné

Pravdivosť a správnosť informácií. Toto pole je povinné

Prehlasujem, že tu poskytnuté informácie sú správne a úplné a poskytnuté v dobrej viere. Som zodpovedný za všetky chyby alebo opomenutia. V prípade, že niektoré z uvedených prehlásení bude nepravdivé alebo nesprávne, som si vedomý toho, že môžem byť vylúčený z bezplatnej personalizovanej konzultácie o duševnom vlastníctve.

Upozorňujeme, že po potvrdení alebo odoslaní tohto formulára sa budú všetky údaje v ňom obsiahnuté spravovať v súlade s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedenými vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ochrana údajov: Osobné údaje získané na účely tohto postupu budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tieto údaje budú úradom spracúvané tak, ako sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je zverejnené na webovom sídle úradu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) a na konci formulárov. Všetky žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov sa majú postúpiť zodpovednej osobe na adresu: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Sťažnosti: Ak konflikt nevyrieši prevádzkovateľ ani zodpovedná osoba, sťažnosti sa môžu adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na adresu: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Posledná aktualizácia stránky 18-03-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie