Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Zapísať v 
režime FastTrack

Chcete ochrániť svoju ochrannú známku alebo dizajn?

OCHRANNÁ ZNÁMKA DIZAJN

Zápis
ochrannej známky
Čo môže byť
ochrannou známkou?
Aké sú
prínosy?

Ochrannou známkou Európskej únie sa vám prostredníctvom jediného zápisu priznávajú výlučné práva vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno obnovovať neobmedzene vždy na ďalších 10 rokov.

Chceli by sme vám ponúknuť rýchly a spoľahlivý spôsob zápisu ochrannej známky Európskej únie.

Môžete vytvoriť a podať prihlášku v troch jednoduchých krokoch prostredníctvom formulára, ktorý usmerní MSP a jednotlivcov usadených v Európskom hospodárskom priestore bez toho, aby potrebovali pomoc odborníka na ochranné známky.

 
 

Zápis
dizajnu
Čo môže byť
dizajnom?
Aké sú
prínosy?

Chceli by sme vám ponúknuť rýchly a spoľahlivý spôsob zápisu dizajnu Európskej únie.

Prihlášku môžete vytvoriť a odoslať v štyroch riadených krokoch. Potrebujete:

 • uviesť svoje meno a adresu,
 • uviesť dizajn (7 zobrazení).
 • Je dizajn nový? Zistite tu, či je dizajn dostupný.
 • Čomu sa spoločnosť venuje? Predávate výrobky? Ponúkate služby? Vhodné označenie nájdete tu.
 • Základný poplatok za zápis a uverejnenie dizajnu je 350 eur.

Podajte prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva v štyroch krokoch

Možnosť zapísať dizajn v režime Fast Track (zrýchlený postup)

Logo prihlášky v režime Fast Track
 
 • Vytvorte a odošlite prihlášku za 10 minút.
 • Prevedieme vás jednotlivými krokmi celého postupu podania prihlášky.
 • Viac informácií o režime Fast Track.
 • Platbu možno uskutočniť len kreditnou kartou alebo prostredníctvom bežného účtu. Bankové prevody nie sú akceptované.

Úrad EUIPO ponúka prihlasovateľom dizajnov možnosť rýchlejšieho zápisu ich dizajnov. Tento zrýchlený postup nazývame Fast Track.

Keď je úradu EUIPO doručená prihláška, naši prieskumoví pracovníci ju skontrolujú. Pokiaľ spĺňa určité normy a nezistia sa žiadne nedostatky, jej spracovanie prebehne rýchlejšie a dizajn môže byť zapísaný v priebehu dvoch pracovných dní.

Ak potrebujete viac informácií o našich normách v oblasti služieb, prečítajte si chartu služieb úradu EUIPO na našej stránke venovanej kvalite.

 

Aké sú podmienky spracovania v režime Fast Track?

Ak chcete svoj dizajn zapísať v režime Fast Track, musíte:

 • použiť náš formulár prihlášky online v štyroch krokoch,
 • použiť vyhľadávací nástroj DesignClass, keď označujete výrobky, na ktoré sa dizajn vzťahuje,
 • pripojiť všetky príslušné prílohy, ak chcete uplatniť právo prednosti,
 • vykonať platbu prostredníctvom bežného účtu alebo kreditnou kartou,
 • ak ste zástupca, uviesť identifikačné čísla uvedené v databáze úradu EUIPO.

Čo môže byť dizajnom Spoločenstva?
Je to vzhľad výrobku alebo obalu. Zapísaný dizajn chráni investíciu do vzhľadu výrobku, ktorý iné spoločnosti nemôžu napodobniť. Zvyšuje hodnotu vášho podniku a odlišuje ho od iných podnikov v celej Európskej únii!

 

Podmienky spracovania v režime Fast track (zrýchleného postupu)

V Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúkame prihlasovateľom ochranných známok možnosť rýchlejšieho preskúmania a zverejnenia ich prihlášok pri dodržaní podmienok postupu Fast Track.

Po prijatí prihlášky úradom EUIPO ju naši zamestnanci preskúmajú, aby posúdili, či spĺňa kritériá platnej ochrannej známky. Čím je prihláška zložitejšia, tým dlhšie našim zamestnancom trvá jej preskúmanie. Z tohto dôvodu budú prihlášky, ktoré EUIPO prijme a ktoré spĺňajú určité podmienky, spracované rýchlejšie a skôr dosiahnu prvý stupeň v rámci postupu zápisu, ktorým je zverejnenie prihlášky. Tento zrýchlený postup nazývame Fast Track.


Lehota na preskúmanie je v prípade postupu Fast Track rýchlejšia.

 

Aké sú výhody tohto postupu?

 • Je rýchlejší. Vaša prihláška môže byť zverejnená dvakrát rýchlejšie, resp. ešte rýchlejšie v porovnaní s bežnými prihláškami.
 • Je bezpečnejší. V prípade prihlášky spracovanej postupom Fast Track sa od vás vyžaduje, aby ste tovary a služby vybrali z databázy výrazov, tzv. harmonizovanej databázy, ktoré už schválil úrad EUIPO a všetky národné úrady pre duševné vlastníctvo v EÚ. Tým sa významne obmedzia akékoľvek nedostatky a vy si môžete byť istý správnou voľbou výrazov.

Viac informácií o našich normách v oblasti služieb nájdete v Charte služieb úradu EUIPO na našej stránke venovanej kvalite.

 

Ako splním podmienky postupu Fast Track?

Predpokladom úspešného podania prihlášky v režime Fast Track je splnenie dvoch hlavných podmienok:

 • Musíte vybrať tovary a služby, na ktoré sa vaša ochranná známka bude vzťahovať, z databázy výrazov, ktoré úrad EUIPO už schválil. Formulár prihlášky v piatich krokoch je navrhnutý tak, aby vás usmernil pri výbere, na základe ktorého bude možné spracovať vašu prihlášku postupom Fast Track.
 • Je potrebné zaplatiť vopred: naši prieskumoví pracovníci začnú s preskúmaním prihlášky len po uhradení platby. Pokiaľ uhradíte platbu včas a v čase podania prihlášky a počas prieskumu prihlášky sa nezistia žiadne nedostatky, ďalšie spracovanie vašej prihlášky prebehne postupom Fast Track.

Ak platbu vykonáte z bežného účtu, upozorňujeme, že suma transakcie bude stiahnutá okamžite. Ak platbu vykonáte prostredníctvom bankového prevodu, musíte ho vykonať bezprostredne po podaní prihlášky. 

Hoci niektoré prihlášky môžu v čase podania spĺňať podmienky režimu Fast Track, je možné, že neskôr ich už spĺňať nebudú. Príkladom takéhoto nedostatku je, keď ochranná známka, ktorú chcete zapísať, nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ak prihláška už nevyhovuje podmienkam postupu Fast Track, budeme vás o tom písomne informovať.

 

Postup Fast Track: Všetky podmienky

 1. Prihlasovateľ musí mať trvalé bydlisko alebo sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP). V opačnom prípade musí prihlasovateľ určiť platného zástupcu
 2. Ochranná známka by nemala byť kolektívnou alebo certifikačnou ochrannou známkou.
 3. V prihláške nepožadujte národnú ani európsku rešeršnú správu
 4. Pokiaľ ide o uplatnenie práva prednosti alebo seniority:
  • nemalo by sa uplatňovať právo prednosti/seniority, alebo
  • ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority, ochranná známka, na ktorej je dané uplatnenie založené, môže byť importovaná z databázy TMView počas postupu prihlasovania, alebo
  • ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority a príslušná ochranná známka (príslušné ochranné známky) sa v databáze TMView nenachádza (nenachádzajú), je potrebné priložiť príslušné osvedčenie.
 5. V prípade uplatnenia práva výstavnej priority je spracovanie prihlášky postupom Fast Track stále možné za predpokladu, že sa predloží príloha obsahujúca príslušné osvedčenie.
 6. Ochranná známka musí byť vo forme jedného z týchto typov: slovná / obrazová / priestorová / zvuková známka
 7. Ak je ochranná známka obrazová, resp. priestorová, nemožno si uplatňovať nároky na farbu
 8. Ak je ochranná známka obrazová, priestorová alebo zvuková ochranná známka, musia sa predložiť aj príslušné prílohy.
 9. Všetky výrazy v zozname tovarov a služieb musia byť vybrané z databázy výrazov, ktoré úrad EUIPO už schválil.
 10. Platba sa má uhradiť prostredníctvom jednej z platných platobných metód. Platba prostredníctvom bežného účtu tretej strany je však v prípade postupu Fast Track neprípustná
 11. Pokiaľ ide o úhradu poplatkov, platia tieto podmienky:
  • Kreditná karta: bez osobitných požiadaviek
  • V prípade bankových prevodov: prihlasovateľ 1) použije kód platobnej transakcie vygenerovaný formulárom a číslo ochrannej známky na identifikáciu spisu; 2) bezodkladne prevedie požadovanú sumu; a 3) v rámci možnosti uhradí platbu za každú podanú prihlášku samostatne.
  • V prípade majiteľov bežného účtu musí prihlasovateľ vo formulári platby označiť políčko Okamžitý prevod.
 12. Ak prihláška nie je v jednom z piatich jazykov úradu EUIPO (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina), prihlasovateľ musí súhlasiť s prekladom poskytnutým úradom do druhého jazyka, ktorý bude vybraný z jedného z piatich schválených jazykov.

Poznámka: platby uhradené bankovým prevodom, pri ktorých je uvedený príslušný kód platobnej transakcie, musia byť úradu doručené do deviatich dní od podania prihlášky. V prípade nedodržania tejto podmienky úrad EUIPO nemôže zaručiť súlad s časovými normami postupu Fast Track.

Vytlačiť všetky podmienky
 

Všetky odkazy na lehoty slúžia len ako príklad a pre úrad z nich nevyplývajú žiadne záväzky.

Čo môže byť ochrannou známkou EÚ

Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová (vrátane osobných mien) alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky.

Od 1. októbra 2017 sa zmeneným nariadením (EÚ) č. 2015/2424 zrušila požiadavka na grafické vyobrazenie.

V praxi to znamená, že ak ochranná známka patrí do jednej z kategórií ochranných známok akceptovaných na úrade a dá sa zobraziť v jednom z akceptovaných formátov, môžete podať jej prihlášku aj bez grafického vyobrazenia.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

O ochranu ktorého typu ochrannej známky by ste chceli požiadať?

Podľa toho, čo by ste chceli chrániť (slovo, znak, farbu atď.), existujú rôzne možnosti týkajúce sa ochrannej známky. Aké možnosti máte.

Označeniami, ktoré tvoria ochrannú známku, sa musia dať rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iného podniku.

Aby známka mohla byť spôsobilá na zápis, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, ale nesmie opisovať to, čo predávate.

 
 

Vaša ochranná známka má mať rozlišovaciu spôsobilosť

Spotrebitelia by mali dokázať rozpoznať, čoho sa vaše označenie týka, malo by napríklad slúžiť ako označenie pôvodu. Malo by vás odlíšiť od ostatných podnikov na trhu, aby ste mohli chrániť a budovať identitu a hodnotu svojej značky.

Vaša ochranná známka nemá opisovať to, čo predávate

Vaša ochranná známka by nemala monopolizovať označenie, ktoré len opisuje tovary alebo služby, ktoré ponúkate. Takéto označenia by mali ostať k dispozícii každému: vám aj vašim konkurentom.

 

Stále to nie je jasné? Nasledujúci príklad by mal rozptýliť všetky existujúce pochybnosti

Bez rozlišovacej spôsobilosti
Spotrebiteľ nebude vnímať takúto fľašu ako osobitú pre konkrétnu značku, resp. spoločnosť ani odlišnú od fliaš iných spoločností. Takéto označenie má zostať k dispozícii pre všetky spoločnosti.

Víno

Príliš opisná
V tomto prípade spotrebiteľ nebude považovať fľašu za osobitú a slovom víno sa jednoducho opisuje obsah fľaše. Budú ho považovať za opis výrobku.

Príklad toho, aká by mala byť vaša ochranná známka, s rozlišovacou spôsobilosťou, nie však príliš opisná

Joe
Bloggs

Ochranná známka, ktorá sa dá zapísať
V tomto príklade fľaša samotná nemusí byť osobitá, no pridanie nálepky s osobitým menom by donútilo spotrebiteľov považovať ju za ochrannú známku označujúcu jednu konkrétnu značku.

 

Úrad EUIPO zamietne prihlášku ochrannej známky, ak bude presvedčený, že prihláška nespĺňa tieto a určité ďalšie požiadavky. Môžete si pozrieť aj iné dôvody (nazývané tiež absolútne dôvody), prečo by vaša ochranná známka mohla byť zamietnutá.

V prípade pochybností vyhľadajte odborné poradenstvo. My nemôžeme poskytovať takéto rady.

 

Aké typy ochranných známok môžem zapísať?

Existujú tri typy ochranných známok, ktoré môžete zapísať: individuálne, certifikačné a kolektívne ochranné známky.

Individuálna ochranná známka odlišuje tovary a služby jednej konkrétnej spoločnosti od výrobkov a služieb iných spoločností.

Neznamená to však, že individuálnu ochrannú známku musí vlastniť jedna osoba: individuálne ochranné známky môžu byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých právnických alebo fyzických osôb. Znamená to, že ide o viacerých prihlasovateľov.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky je od 850 EUR (elektronické podanie).

Kolektívnymi ochrannými známkami sa odlišujú tovary a služby skupiny spoločností alebo členov združenia od tovarov a služieb konkurentov. Kolektívne ochranné známky sa môžu používať na budovanie dôvery spotrebiteľov v tovary alebo služby, ktoré sa ponúkajú s kolektívnou známkou. Veľmi často sa používajú na identifikovanie tovarov, ktoré majú spoločné niektoré vlastnosti.

Kolektívne známky môžu prihlásiť len združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ako aj právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom.

Poplatok za prihlášku kolektívnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Certifikačné známky sa zaviedli na úrade EIPO 1. októbra 2017. Ide o nový typ ochranných známok na úrovni EÚ, hoci v národných systémoch už existujú dlhé roky. Používajú sa ako označenie, že tovary a služby vyhovujú certifikačným požiadavkám certifikačnej inštitúcie alebo organizácie. Slúžia ako znak sledovanej kvality.

Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

Poplatok za prihlášku certifikačnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Zoznam všetkých poplatkov za ochranné známky 

 

 

Vymedzenie pojmu dizajn

Ochrana dizajnov je významným obchodným aktívom podnikov všetkých veľkostí, nie len tých väčších.

Z prieskumu úradu EUIPO vyplýva, že malé a stredné podniky (MSP), ktoré vlastnia dizajny, majú o 17 % vyššie príjmy na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva.

Dizajny sú v Európskej únii jasne vymedzené:

„Vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, a to najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia.“

článok 3 nariadenia o dizajnoch

 

Príklady dizajnov

Takmer každý priemyselný alebo remeselnícky výrobok je spôsobilý na ochranu dizajnom (s výnimkou počítačových programov)

Vyhľadať príklad obalov výrobkov

Obaly výrobkov

RCD 002710731-0001
Vyhľadať príklad výrobku/súpravy výrobkov

Výrobok/súprava výrobkov

RCD 002490193-0001
Vyhľadať príklad zložených výrobkov

Zložené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhľadať príklad častí výrobkov

Časti výrobkov

RCD 229752-0001
 
Vyhľadať príklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhľadať príklad typov písma

Typy písma

RCD 004007441-0016
Vyhľadať príklad kresieb a umeleckých diel

Grafické dizajny

RCD 004547370-0002
 
Vyhľadať príklad dizajnu webových stránok

Dizajn webových stránok

RCD 003465632-0001
 

Niečo z teórie

Duševné vlastníctvo

Koncept duševného vlastníctva je jasný a bol vytvorený už dávno. Všade, kam sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa však za duševné vlastníctvo nepovažujú; duševným vlastníctvom sa vymedzujú a chránia inovácie a výtvory ľudí.

 • Ochranné známky poskytujú zákazníkom informáciu o pôvode produktov
 • Dizajny spresňujú vzhľad produktov
 • Autorské právo sa týka umeleckých výtvorov, ako sú napríklad knihy, hudba, maľby, sochy a filmy
 • Patenty chránia technické inovácie vo všetkých oblastiach technológie

Duševné vlastníctvo oceňuje inovátorov a umožňuje, aby úspešné výsledky ich práce boli prínosom pre všetkých.

 

Metro duševného vlastníctva: dizajnéri často pretvárajú nápady na niečo nové, užitočné a jedinečné. Prevezmite si túto mapu – pomôže vám zapísať vaše práva.


Adaptácia konceptu mapy metra, ktorá znázorňuje časovú postupnosť rozličných postupov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

 

Ďalšie zdroje informácií o duševnom vlastníctve

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie