Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Fond pre MSP


 
Fond pre MSP Ideas Powered for Business je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a bude prebiehať od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022.

Vzhľadom na to, že finančné prostriedky sú obmedzené, sú k dispozícii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Prečo je dôležité chrániť svoje duševné vlastníctvo

V digitálnom veku je ochrana duševného vlastníctva nevyhnutná. Je to jediný zákonný spôsob, ako predchádzať kopírovaniu vašich jedinečných nápadov, produktov alebo služieb a ich využívaniu bez povolenia. Ochrana duševného vlastníctva sa môže vzťahovať na mnoho rôznych aktív vrátane ochranných známok, dizajnov, patentov, podnikových identít, produktov, služieb a postupov.

Kto môže byť príjemcom prostriedkov z fondu pre MSP

Fond pre MSP ponúka finančnú podporu pre MSP so sídlom v Európskej únii. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený zástupca, ktorý koná v mene malého alebo stredného podniku z EÚ. Granty sa vždy prevádzajú priamo na MSP.

Ako funguje fond pre MSP:

Vybrať

VAŠA KRAJINA

Fond pre MSP je program náhrad, v rámci ktorého sa vydávajú poukazy, ktoré sa môžu použiť na čiastočné pokrytie poplatkov za vybrané činnosti. K dispozícii sú dva druhy poukazov v závislosti od príslušnej činnosti:

Poukaz 1

Nedostupné pre nové žiadosti. Podrobnejšie informácie.

Môže sa použiť na poplatky za službu včasnej diagnostiky (IP scan), ochranné známky a dizajny.

Poukaz 2

750 EUR

Môže sa použiť na poplatky za patenty.

 
 
 
 
 
 


Aby ste mohli byť príjemcom prostriedkov z fondu pre MSP, musíte sa:
 1. zaregistrovať, prihlásiť do svojho „účtu fondu pre MSP“ a podať formulár žiadosti.
 2. Po schválení vašej žiadosti dostanete oznámenie o udelení grantu a váš (vaše) poukaz (poukazy)*. Potom môžete požiadať o činnosti týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré potrebujete.
 3. Aby ste získali náhradu za vami požadované činnosti týkajúce sa duševného vlastníctva, musíte požiadať o náhradu po zaplatení za činnosti, a to pomocou formulára dostupného vo vašom účte fondu pre MSP.
*Poznámka: Poukazy platia 4 mesiace od okamihu, keď dostanete grant a v prípade potreby sa môžu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v priebehu posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia. Počas tohto obdobia môžete požiadať a zaplatiť za činnosti týkajúce sa duševného vlastníctva a následne požiadať o príslušnú náhradu, a tak aktivovať svoj poukaz (svoje poukazy).

Poukaz (poukazy) musíte využiť počas obdobia platnosti!

Po aktivácii poukazu (poukazov) nasleduje vykonávacie obdobie“, v priebehu ktorého môžete požadovať ďalšie činnosti a požiadať o ďalšiu náhradu. Toto obdobie trvá:
 • 6 mesiacov v prípade poukazu 1
 • 12 mesiacov v prípade poukazu 2
V každom prípade máte po uplynutí „vykonávacieho obdobia“ navyše ďalších 30 dní, aby ste požiadali o náhradu.

Činnosti, o ktoré môžete požiadať

V roku 2022 bude fond pre MSP určený na niekoľko činností, ktoré majú MSP pomôcť pri uskutočňovaní vašej stratégie v oblasti duševného vlastníctva aktív v závislosti od potrieb vášho podnikania.

Náhrada vo výške 90 % za služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

 • Na dohodnutých pohovoroch s odborníkom v oblasti duševného vlastníctva určeným národným úradom pre duševné vlastníctvo spoločne preskúmate váš podnikateľský model, produkty alebo služby a plány rastu, aby ste určili najvhodnejšiu stratégiu v oblasti duševného vlastníctva pre vaše podnikanie. Služba včasnej diagnostiky nie je právnou službou.

 • Po posúdení vám odborník na duševné vlastníctvo pripraví celkovú správu o vašej stratégii v oblasti duševného vlastníctva a navrhne súbor osvedčených postupov a odporúčaní, ako v budúcnosti spravovať, chrániť a rozvíjať vaše práva duševného vlastníctva.

 • Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia), dokonca aj tie, ktoré sú nezapísané/ktoré nie je možné zapísať (autorské práva, obchodné tajomstvá), ako aj mená spoločností a názvy domén.

 • Podrobnejšie informácie o službe IP Scan a o tom, v čom je prínosná, nájdete na webstránke venovanej službe IP Scan. Ďalšie informácie o službe IP Scan v rámci fondu pre MSP nájdete na webovom sídle vášho  úradu pre duševné vlastníctvo.

 

Úroveň ochrany, ktorú si zvolíte (vnútroštátna, regionálna, EÚ alebo medzinárodná), bude samozrejme závisieť od vašej obchodnej stratégie a plánov rastu. Ak si nie ste istý/-á, o aký druh ochrany sa uchádzať alebo na akom území, včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) alebo konzultácia v oblasti duševného vlastníctva zdarma (služby bezplatného právneho poradenstva) vám môžu pomôcť pri správnom výbere.

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za ochranné známky a dizajny na úrovni EÚ:
  Môžete požiadať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. V prípade takéhoto druhu ochrany sa má uskutočniť zápis v úrade EUIPO.

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn na vnútroštátnej a regionálnej úrovni
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Pri takejto ochrane sa zápis vykonáva priamo vo vnútroštátnom úrade pre duševné vlastníctvo alebo v Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (v prípade ochrany na regionálnej úrovní vzťahujúcej sa na Belgicko, Holandsko a Luxembursko).

 • Náhrada vo výške 50 % v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn mimo EÚ
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 50 % v prípade poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a následných poplatkov za vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie v prípade krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky účtované úradom pôvodu. Žiadosť o takýto druh ochrany sa má uskutočniť prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

 

 • Náhrada vo výške 50 % v prípade poplatkov za patenty na vnútroštátnej úrovni
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 50 % v prípade poplatkov za patenty pred udelením grantu (napr. evidovanie, vyhľadávanie a prieskum), grantových poplatkov a poplatkov za zverejnenie na vnútroštátnej úrovni. Pri takomto druhu ochrany sa má zápis uskutočniť priamo prostredníctvom vnútroštátneho úradu pre duševné vlastníctvo.

Podrobné informácie o obmedzeniach a poplatkoch nájdete vo výzve na predloženie návrhov a príslušných prílohách.

Úrad pre duševné vlastníctvo tiež ponúka svoje vlastné služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva, ktoré nie sú kryté fondom pre MSP. Ďalšie informácie získate tu.

Skôr ako si podáte žiadosť:

Postup podávania žiadosti je jednoduchý. Ak podávate žiadosť, pripravte si ďalej uvedené dokumenty. Tieto dokumenty musia byť vo formáte PDF (akceptujú sa naskenované verzie skutočných dokumentov vo formáte PDF). Celá predložená dokumentácia musí byť čitateľná a nesmie byť chránená heslom.
 
Bankový výpis vašej spoločnosti ( príklad) s týmito údajmi: názov spoločnosti ako držiteľa účtu; úplné číslo IBAN s kódom krajiny ( príklad) a kód BIC/SWIFT.
 
Potvrdenie o DPH vašej spoločnosti alebo potvrdenie o vnútroštátnom identifikačnom čísle vašej spoločnosti vydané príslušným vnútroštátnym orgánom.
 
Ak váš MSP využíva služby zástupcu alebo ste zástupcom, ktorý koná v mene MSP, musíte predložiť „Čestné vyhlásenie“ ( vzor), podpísané oprávneným vlastníkom alebo zamestnancom MSP.

Zoznam poplatkov a kontaktných údajov:

Ďalej je uvedený zoznam výdavkov, za ktoré je možné dostať náhradu, podľa činnosti a krajiny, ako aj osobitných kontaktných údajov v rámci EUIPO, WIPO a úradov pre duševné vlastníctvo v členských štátoch, kde dostanete odpovede na všetky otázky týkajúce sa fondu pre MSP.

Ide len o orientačný zoznam, ktorý sa mení, pretože obsahuje informácie z rôznych zdrojov. Ak potrebujete najaktuálnejšie informácie, prečítajte si pôvodný zdroj

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

V prípade, že potrebujete pomoc:

Viac informácií o Fonde pre MSP Ideas Powered for Business sa nachádza vo výzve na predkladanie návrhov.

Ak máte ďalšie otázky, môžete si prečítať naše časté otázky alebo sa porozprávať s nami online po anglicky, francúzsky, nemecky, taliansky alebo španielsky. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8.30 do 18.30 hod. (GMT+1).

Žiadosť o informácie nám môžete poslať aj e-mailom v jednom z úradných jazykov EÚ: information@euipo.europa.eu.

Užitočné nástroje:

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie