Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup pre
ochranné známky

Stratégia

Ochrana ochrannej známky Európskej únie vám poskytuje obrovský potenciál na budovanie a chránenie vašej značky a prístup k nespočetným možnostiam, ktoré duševné vlastníctvo ponúka. Musíte si však tento potenciál uvedomiť: čím viac doň vložíte, tým viac získate.

 

Stratégia, ktorú prijmete pre svoju ochrannú známku, bude pre vás jedinečná. Bude vyjadrovať širšie záujmy vašej spoločnosti a jej portfólio duševného vlastníctva. Pri presadzovaní týchto záujmov by ste mali zvážiť tri aspekty, a to:

 

Používanie ochrannej známky

Ako už bolo uvedené, neexistujú žiadne práva bez povinností. Právo, ktoré vám bolo udelené, je silný nástroj, ktorý môžete využiť pri presadzovaní uznania svojej značky na trhu. Avšak monopol, ktorý na ochrannú známku máte, by mal slúžiť svojmu účelu, inak môže byť odobratý. Účelom vašej ochrannej známky je odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb vašich konkurentov na trhu. Preto sa vaša ochranná známka musí používať. Ak ju nebudete používať, tretie osoby môžu vašu ochrannú známku napadnúť za nepoužívanie. Právne predpisy ustanovujú, že ochranná známka EÚ sa musí začať skutočne používať v Európskej únii do piatich rokov od jej zápisu.

Niekedy môže dôjsť k výmazu ochrannej známky, ak sa pri používaní z nej stane bežné pomenovanie tovarov alebo služby, alebo sa stane zavádzajúcou kvôli povahe, kvalite, zemepisnému pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Obrana ochrannej známky

Skutočnosť, že vlastníte ochrannú známku, neznamená, že ju tretie osoby prestanú napádať. V skutočnosti tretie osoby, ktorým sa nepodarilo dodržať lehotu na podanie pripomienok alebo námietok, majú druhú šancu, v rámci ktorej sa môžu pokúsiť dosiahnuť vymazanie vášho práva.

Môže sa vám zdať, že je to trochu nespravodlivé, ale keby sa karta obrátila, možno by ste to videli inak: predstavte si, že by ste vy nedodržali lehotu na podanie námietky proti jednej z ochranných známok svojich konkurentov.

Podanie návrhu na výmaz je začiatkom konania, v ktorom sa uskutočňuje výmena argumentov medzi účastníkmi konania. Napokon, ak sa nedospeje k žiadnej dohode, urobíme rozhodnutie.

Žiadosť o výmaz stojí 630 EUR. Môžete použiť dva rôzne formuláre: návrh na vyhlásenie neplatnosti a návrh na zrušenie. Rozdiel medzi nimi je, že vyhlásením o neplatnosti sa ochranná známka stáva neplatnou so spätnou účinnosťou (je úplne odstránená z registra ochranných známok) a zrušenie platí odo dňa podania žiadosti úradu.

Rozvíjanie značky

Vaša stratégia duševného vlastníctva sa bude v priebehu rokov vyvíjať a s ňou aj vaša potreba expandovať. Ak vaše ambície presiahnu rámec EÚ, mali by ste sa usilovať o rozšírenie svojej ochrannej známky za hranice EÚ.

Existujú rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Môžete buď podať individuálne prihlášky priamo na ktoromkoľvek úrade duševného vlastníctva v krajine mimo EÚ, alebo môžete podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom Madridského protokolu.

Madridský protokol je základná listina v oblasti ochrany ochranných známok na svete. Je to systém medzinárodného zápisu, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve a ktorý ratifikovali mnohé krajiny na celom svete vrátane takmer všetkých jednotlivých európskych krajín, USA, Japonska, Austrálie, Číny, Ruska a v októbri 2004 aj Európska únia.

Podľa Madridského protokolu sa vyžaduje základná ochranná známka. Tá sa potom rozšíri do ostatných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Madridskej dohody a/alebo protokolu. Je dôležité vedieť, že z právneho hľadiska nemusíte čakať, kým bude vaša ochranná známka EÚ zapísaná, ale môžete hneď požiadať o jej „rozšírenie“ mimo EÚ. Medzi základnou OZEÚ a medzinárodným zápisom bude však počas piatich rokov trvať závislosť. Ak teda vaša prihláška ochrannej známky nebude z akýchkoľvek dôvodov nikdy zapísaná, váš medzinárodný zápis stratí platnosť.

Medzinárodnú prihlášku treba podať v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Aby bolo možné použiť úrad EUIPO ako „úrad pôvodu“, musí byť majiteľ/prihlasovateľ ochrannej známky EÚ štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo musí mať skutočný a funkčný priemyselný alebo obchodný podnik, alebo trvalé bydlisko v Európskej únii. Inými slovami, nie všetci majitelia/prihlasovatelia ochrannej známky EÚ môžu podať prihlášku medzinárodného zápisu na základe ochrannej známky EÚ.

Na podanie medzinárodnej prihlášky musíte použiť úradné formuláre: Prihlasovatelia nesmú použiť iné formuláre alebo meniť obsah a rozloženie formulárov.

 • Úrad EUIPO dáva k dispozícii nástroj na elektronické podanie, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch a má rovnaký formát ako formát EUIPO EM 2. Úrad dôrazne odporúča používanie nástroja na elektronické podanie, ktorý prihlasovateľovi slúži ako usmernenie, vďaka čomu sa môže znížiť počet potenciálnych nedostatkov a urýchliť preskúmanie. Nástroj na elektronické podanie je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ, avšak musí byť uvedený aj jeden z jazykov Madridského protokolu (francúzština, angličtina alebo španielčina), keďže prihláška bude postúpená organizácii WIPO v tomto vybranom jazyku.
   
 • Formulár EUIPO EM 2 v papierovej podobe (adaptácia formulára WIPO MM2 úradom EUIPO) je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
   
 • Formulár WIPO MM2 v angličtine, francúzštine alebo španielčine.

Pri žiadosti o medzinárodnú prihlášku sa musí úradu EUIPO zaplatiť poplatok za spracovanie vo výške 300 EUR, zatiaľ čo medzinárodné poplatky sa musia uhradiť priamo organizácii WIPO. Akákoľvek platba splatná organizácii WIPO, ktorá je zaslaná úradu EUIPO, bude vrátená prihlasovateľovi.

Po skontrolovaní obsahu a úplnosti prihlášky postúpi úrad EUIPO medzinárodnú prihlášku organizácii WIPO. Úrad EUIPO je počas obdobia závislosti (päť rokov nasledujúcich po dátume medzinárodnej prihlášky) povinný oznámiť organizácii WIPO všetky príslušné zmeny, ktoré sa týkajú ochrannej známky EÚ.

Po zapísaní organizáciou WIPO môžete do svojho medzinárodného zápisu pridať ďalšie krajiny. Aj keď to môžete urobiť prostredníctvom úradu EUIPO ako úradu pôvodu, oveľa jednoduchšie je podať žiadosť o ďalšie vyznačenia priamo v Medzinárodnom úrade organizácie WIPO.

Čo môže byť ochrannou známkou EÚ

Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová (vrátane osobných mien) alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky.

Od 1. októbra 2017 sa zmeneným nariadením (EÚ) č. 2015/2424 zrušila požiadavka na grafické vyobrazenie.

V praxi to znamená, že ak ochranná známka patrí do jednej z kategórií ochranných známok akceptovaných na úrade a dá sa zobraziť v jednom z akceptovaných formátov, môžete podať jej prihlášku aj bez grafického vyobrazenia.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

O ochranu ktorého typu ochrannej známky by ste chceli požiadať?

Podľa toho, čo by ste chceli chrániť (slovo, znak, farbu atď.), existujú rôzne možnosti týkajúce sa ochrannej známky. Aké možnosti máte.

Označeniami, ktoré tvoria ochrannú známku, sa musia dať rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iného podniku.

Aby známka mohla byť spôsobilá na zápis, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, ale nesmie opisovať to, čo predávate.

 
 

Vaša ochranná známka má mať rozlišovaciu spôsobilosť

Spotrebitelia by mali dokázať rozpoznať, čoho sa vaše označenie týka, malo by napríklad slúžiť ako označenie pôvodu. Malo by vás odlíšiť od ostatných podnikov na trhu, aby ste mohli chrániť a budovať identitu a hodnotu svojej značky.

Vaša ochranná známka nemá opisovať to, čo predávate

Vaša ochranná známka by nemala monopolizovať označenie, ktoré len opisuje tovary alebo služby, ktoré ponúkate. Takéto označenia by mali ostať k dispozícii každému: vám aj vašim konkurentom.

 

Stále to nie je jasné? Nasledujúci príklad by mal rozptýliť všetky existujúce pochybnosti

Bez rozlišovacej spôsobilosti
Spotrebiteľ nebude vnímať takúto fľašu ako osobitú pre konkrétnu značku, resp. spoločnosť ani odlišnú od fliaš iných spoločností. Takéto označenie má zostať k dispozícii pre všetky spoločnosti.

Víno

Príliš opisná
V tomto prípade spotrebiteľ nebude považovať fľašu za osobitú a slovom víno sa jednoducho opisuje obsah fľaše. Budú ho považovať za opis výrobku.

Príklad toho, aká by mala byť vaša ochranná známka, s rozlišovacou spôsobilosťou, nie však príliš opisná

Joe
Bloggs

Ochranná známka, ktorá sa dá zapísať
V tomto príklade fľaša samotná nemusí byť osobitá, no pridanie nálepky s osobitým menom by donútilo spotrebiteľov považovať ju za ochrannú známku označujúcu jednu konkrétnu značku.

 

Úrad EUIPO zamietne prihlášku ochrannej známky, ak bude presvedčený, že prihláška nespĺňa tieto a určité ďalšie požiadavky. Môžete si pozrieť aj iné dôvody (nazývané tiež absolútne dôvody), prečo by vaša ochranná známka mohla byť zamietnutá.

V prípade pochybností vyhľadajte odborné poradenstvo. My nemôžeme poskytovať takéto rady.

 

Aké typy ochranných známok môžem zapísať?

Existujú tri typy ochranných známok, ktoré môžete zapísať: individuálne, certifikačné a kolektívne ochranné známky.

Individuálna ochranná známka odlišuje tovary a služby jednej konkrétnej spoločnosti od výrobkov a služieb iných spoločností.

Neznamená to však, že individuálnu ochrannú známku musí vlastniť jedna osoba: individuálne ochranné známky môžu byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých právnických alebo fyzických osôb. Znamená to, že ide o viacerých prihlasovateľov.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky je od 850 EUR (elektronické podanie).

Kolektívnymi ochrannými známkami sa odlišujú tovary a služby skupiny spoločností alebo členov združenia od tovarov a služieb konkurentov. Kolektívne ochranné známky sa môžu používať na budovanie dôvery spotrebiteľov v tovary alebo služby, ktoré sa ponúkajú s kolektívnou známkou. Veľmi často sa používajú na identifikovanie tovarov, ktoré majú spoločné niektoré vlastnosti.

Kolektívne známky môžu prihlásiť len združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ako aj právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom.

Poplatok za prihlášku kolektívnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Certifikačné známky sa zaviedli na úrade EIPO 1. októbra 2017. Ide o nový typ ochranných známok na úrovni EÚ, hoci v národných systémoch už existujú dlhé roky. Používajú sa ako označenie, že tovary a služby vyhovujú certifikačným požiadavkám certifikačnej inštitúcie alebo organizácie. Slúžia ako znak sledovanej kvality.

Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

Poplatok za prihlášku certifikačnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Zoznam všetkých poplatkov za ochranné známky 

 

 

Príklady ochranných známok

Slovná známka

 

 

Obrazová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Obrazová známka obsahujúca slovné prvky*

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Priestorová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Trojrozmerná známka obsahujúca slovné prvky*

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozičná známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Vzory zapísané ako ochranné známky

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

(Jedno)farebná známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Známka tvorená kombináciou farieb

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: JPEG

 

Zvuková známka

Vzhľadom na zrušenie požiadavky na geografické vyobrazenie s účinnosťou od 1. októbra 2017 môže byť prihláškou zvukovej OZEÚ len zvukový súbor s reprodukciou zvuku alebo presným vyjadrením zvuku hudobným zápisom.

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, MP3 (maximálne 2 Mb)

 

Pohybová známka

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: MP4 (video), JPEG (pre sériu statických obrázkov).

 

Multimediálna známka

Toto je nová kategória ochrannej známky (od 1. októbra 2017).

Úrad akceptuje tieto formáty súborov: MP4 (maximálne 20 Mb)

 

Holografická známka

Úrad akceptuje tieto formáty súboru: JPEG, MP4 (maximálne 20 Mb)

 

*Poznámka: Typy ochranných známok, ktoré sú označené hviezdičkou, nie sú samostatnými kategóriami v zmysle vykonávacieho nariadenia o ochranných známkach EÚ. Rozlišujú sa však pri elektronických podaniach z praktických a technických dôvodov.


 

Výrobky a služby

Prihláška ochrannej známky Európskej únie musí obsahovať vyobrazenie ochrannej známky, ktorú chcete zapísať, a zoznam výrobkov a/alebo služieb, na ktoré sa má ochranná známka vzťahovať.

Na prípravu zoznamu výrobkov a služieb existujú určité pravidlá:

 • Výrobky a služby majú byť špecifikované čo najvýstižnejšie a najpresnejšie.
 • Majú byť zatriedené do jednej z tried podľa Niceského triedenia.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prijal Niceské triedenie na triedenie výrobkov a služieb. V Niceskom triedení existuje 45 kategórií (alebo tried) výrobkov a služieb.

V rámci poplatku za prihlášku vo výške 850 EUR si môžete vybrať jednu triedu. Za dodatočný poplatok 50 EUR môžete pridať druhú triedu a za tri alebo viac tried musíte zaplatiť 150 EUR za každú triedu.

 

Nájdite a zatrieďte vaše výrobky a služby

Ak podávate prihlášku ochrannej známky elektronickou formou, buď ako prihlášku v piatich krokoch, a prostredníctvom rozšíreného formulára, máte možnosť prezerania a vyhľadávania v zozname výrobkov a služieb známom ako harmonizovaná databáza.

Táto databáza obsahuje výrazy, ktoré už boli schválené úradom EUIPO a všetkými národnými úradmi pre duševné vlastníctvo v Európskej únii i mimo nej.

Najrýchlejšia cesta k zverejneniu ochrannej známky

Ak si vyberiete výrobky a služby z harmonizovanej databázy, spracovanie vašej prihlášky prebehne plynulejšie. Okrem toho by vaša prihláška mohla splniť kritériá na spracovanie v režime Fast Track, čo je zrýchlený postup úradu EUIPO na skoršie uverejnenie prihlášky.

Ak si chcete pripraviť zoznam pred podaním prihlášky, môžete použiť náš nástroj na zostavenie zoznamu výrobkov a služieb. Odporúča sa najmä pre kvalifikovaných odborníkov, keďže niekedy sa predkladá viac prihlášok súčasne.

Písanie špecifikácie výrobkov a služieb je hľadanie rovnováhy.

Myslite vo veľkom

Vy ako spoločnosť môžete v skutočnosti poskytovať viac výrobkov a služieb, než si myslíte. Aj keď sa cítite isto, pokiaľ ide o trh, na ktorom v súčasnosti pôsobíte, zamyslite sa nad tým, ako chcete svoju známku rozvíjať v budúcnosti. Ak napríklad dnes vyrábate cukríky, o dva alebo päť rokov možno budete chcieť ponúkať viac výrobkov (napr. zmrzlinu).

Buďte realisti

Môže sa zdať lákavým prihlásiť širokú škálu výrobkov a/alebo služieb, treba však pamätať na to, že v prípade, že svoju ochrannú známku Európskej únie nepoužívate na všetkých svojich výrobkoch alebo službách, pre ktoré podávate prihlášku, bude vaša ochranná známka ľahko napadnuteľná.

Ak spresníte svoju špecifikáciu, znížite riziko konfliktu s inými známkami.

Balansovanie na kameni znázorňuje hľadanie rovnováhy pri výbere výrobkov a služieb pre vašu ochrannú známku

Radi by sme vám pripomenuli, že dlhé zoznamy tovarov a/alebo služieb so sebou môžu priniesť viacero nevýhod, menovite:

 • vyššie riziko nedostatkov pri ich zatriedení,
 • oneskorené uverejnenie či zápis ochrannej známky EÚ,
 • zvýšené riziko sporov v súvislosti s inými ochrannými známkami (námietky),
 • zvýšené riziko, že ochranná známka bude napokon zrušená z dôvodu podobnosti so skoršou ochrannou známkou alebo nepoužívania všetkých zapísaných tovarov a/alebo služieb.

Nezabudnite: Po podaní prihlášky už nebudete môcť špecifikáciu doplniť, preto si dobre premyslite, aké výrobky a/alebo služby vyberiete.

Vlastníctvo

Pri vypĺňaní formulára prihlášky musíte uviesť svoje osobné údaje.

 • Poskytnuté informácie sa použijú na jednoznačnú identifikáciu vás ako jediného majiteľa ochrannej známky.
 • Možno sa na vás obrátime v prípade potreby ďalších informácií počas procesu zápisu alebo aj po jeho ukončení.

Je veľmi dôležité, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, napr. o novom kontaktnom telefónnom čísle atď.

Ktoré informácie máte poskytnúť?

Ak ste už podávali prihlášku na EUIPO, stačí uviesť identifikačné číslo, ktoré vám bolo pridelené. Toto číslo použijeme na načítanie vašich údajov, takže už nie je potrebné ich znovu uvádzať.

Svoje ID číslo nájdete buď v predchádzajúcej korešpondencii, alebo pomocou aplikácie eSearch

Ak podávate prihlášku prvýkrát, musíte nám poskytnúť svoje údaje. Tieto údaje budú uložené pre akúkoľvek budúcu korešpondenciu.

Musíte uviesť, či žiadosť podávate ako právnická alebo fyzická osoba.

Ikona použitá, ak je majiteľ spoločnosť, ktorú tvorí osoba a budova

Spoločnosť

Ak ste právnická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

 • Úplný názov a právnu formu
 • Krajinu zápisu
 • Adresa
Ikona použitá, ak je majiteľ fyzická osoba, ktorú tvorí osoba

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Štátna príslušnosť
 • Adresa

V oboch prípadoch je veľmi dôležité poskytnúť aj e-mailovú adresu, telefónne a prípadne faxové číslo, aby sme sa s vami mohli jednoducho spojiť.

Ako bude úrad EUIPO s vami komunikovať?

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom komunikácie je výmena informácií cez on-line User Area.

Prejdite na User Area, správcovský nástroj EUIPO

Poskytne vám bezpečnú platformu, z ktorej môžete s nami komunikovať elektronicky.

Pripomíname, že e-maily akceptujeme len v rámci neformálnej komunikácie, nie úradnej.

Je povinné vymenovať niekoho, aby vás zastupoval?

Prihlasovatelia v zásade nemusia mať zástupcu. Ak však majiteľ nemá miesto podnikania, skutočnú a funkčnú organizáciu alebo trvalé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, musí vymenovať zástupcu pre všetky konania na úrade okrem podania prihlášky. Európsky hospodársky priestor tvoria všetky členské štáty Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Zástupcom môže byť:

Právny zástupca (alebo rovnocenný odborník v závislosti od krajiny)

Právny zástupca kvalifikovaný v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a s miestom podnikania takisto v EHP. Okrem toho musí byť oprávnený konať v danom štáte ako zástupca v záležitostiach ochranných známok a/alebo dizajnov.

Odborný zástupca

Odborný zástupca, ktorého meno bude uvedené v zozname úradu EUIPO.

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý má bydlisko alebo sídlo, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, môže zastupovať iné právnické osoby za predpokladu, že tieto dve právnické osoby sú navzájom ekonomicky prepojené.

Spôsoby zápisu

Môžete vytvoriť a podať prihlášku v troch jednoduchých krokoch prostredníctvom formulára, ktorý usmerní MSP a jednotlivcov usadených v Európskom hospodárskom priestore bez toho, aby potrebovali pomoc odborníka na ochranné známky.

Vo formulári prihlášky sú tri veľmi dôležité informácie:

 • Vlastníctvo – ochrannú známku Európskej únie môže vlastniť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Podrobné údaje sa zverejnia a musia sa priebežne aktualizovať, aby nemohli vzniknúť pochybnosti o tom, kto ochrannú známku vlastní.
 • Čo môže byť ochrannou známkou EÚ - ochranná známka musí byť jasne vyobrazená.
 • Výrobky a služby – musia byť vymedzené tak, aby ostatní obchodníci rozumeli tomu, na ktoré výrobky a služby sa vaša prihláška vzťahuje.

Prostredníctvom nasledujúcich odkazov vám ukážeme, ako treba podať prihlášku a zapísať ochrannú známku EÚ do registra. Nie je zaručené, že prihláška bude úspešná. Čím lepšie ste však pripravení, tým je to pravdepodobnejšie.

Postup zápisu

Práve ste podali prihlášku ochrannej známky. Čo sa stane ďalej?

Po podaní prihlášky na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vašu ochrannú známku spracujeme a overíme, či môže byť zapísaná. Tento postup pozostáva z niekoľkých krokov.

Časový rámec sa skladá z „lehoty na preskúmanie", „lehoty na podanie námietok" a napokon sa uskutoční zápis. Lehota na preskúmanie sa začína prijatím prihlášky a končí zverejnením prihlášky. Lehota na podanie námietok sa začína zverejnením prihlášky a končí uplynutím lehoty na podanie námietok. Potom sa uskutoční zápis. Zapísaná ochranná známka sa následne zverejní.

Lehota na preskúmanie

Lehota na podanie námietok

Registrácia

 • Prijatie prihlášky

 • Zverejnenie prihlášky

 • Koniec lehoty na podanie námietok

 • Zverejnenie zapísanej ochrannej známky

 

Čo sa deje počas lehoty na preskúmanie

Nasledujúci pracovný postup poskytuje prehľad úkonov, ktoré úrad EUIPO vykonáva počas lehoty na preskúmanie. Uskutočňujú sa takmer súčasne. Priebeh stavu vašej prihlášky môžete sledovať online v aplikácii eSearch alebo prostredníctvom vašej užívateľskej oblasti User area.

V prípade prihlášok podaných priamo úradu EUIPO platí nasledovné. Viac informácií o spôsobe zápisu medzinárodných prihlášok s vyznačením Európskej únie (EÚ).

Časový rámec tvoria tieto fázy: „dátum podania", „zatriedenie", „formálne náležitosti", „absolútne dôvody", „preklad" a  „rešerš". Viac informácií získate kliknutím na jednotlivé fázy. Po dokončení všetkých fáz bude ochranná známka zverejnená.

Lehota na podanie námietok

 
 

Ak zistíme chybu alebo vás budeme informovať o námietke, pošleme vám oficiálne oznámenie so zisteniami cez User Area. Potom máte dva mesiace na odstránenie nedostatkov a na odpoveď. Môžete požiadať o úvodné dvojmesačné predĺženie času na prípravu odpovede. Prvé predĺženie bude spravidla umožnené automaticky, ale druhé už budete musieť zdôvodniť.

V niektorých postupoch budú naši prieskumoví pracovníci riešiť jednoduché námietky s prihlasovateľmi (alebo ich zástupcami) telefonicky.

Ak sa budeme domnievať, že vaša odpoveď neposkytla v celom rozsahu vysvetlenie týkajúce sa našich obáv, alebo ak neodpoviete, vydáme konečné rozhodnutie buď o čiastočnom, alebo úplnom zamietnutí vašej prihlášky alebo nároku uplatnenom vo vašej prihláške (napr. nároku na prednosť). Prípadne môžeme zmeniť údaje vašej prihlášky (napr. vymazaním opisu alebo pridaním nároku na ochranu farby). Pripomíname, že ak nie ste s výsledkom spokojní alebo si myslíte, že došlo ku chybe, máte právo odvolať sa.

Ak bude vaša prihláška zamietnutá, stále máte možnosť premeniť (prepojenie (most) duševného vlastníctva)) vašu prihlášku ochrannej známky EÚ na národné prihlášky za predpokladu, že neexistuje žiadny konflikt.

Ak nebude podaná žiadna námietka, vašu ochrannú známku zverejníme v 23 úradných jazykoch EÚ. To znamená, že zverejníme skutočnosť, že ste požiadali o zápis tejto konkrétnej ochrannej známky pre špecifikované výrobky alebo služby.

Čo sa deje počas lehoty na podanie námietok?

Od dátumu zverejnenia majú tretie osoby, ktoré sa domnievajú, že vaša ochranná známka by nemala byť zapísaná, tri mesiace na podanie námietok.

Obvykle existujú dva dôvody na podanie námietok:

Tretia osoba má skoršie právo (alebo viac ako jedno) a domnieva sa, že vaše právo bude s ním po zápise v rozpore.

Aby zabránila zápisu vašej ochrannej známky, musí podať námietku proti vašej ochrannej známke vyplnením formulára a zaplatením poplatku 320 EUR. Ak bude podaná námietka, vaša ochranná známka bude predmetom námietkového konania, v ktorom musí byť úspešná. Námietku možno podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia ochrannej známky.
 

Námietkové konanie:

Jedna z piatich prihlášok na ochrannú známku EÚ býva predmetom námietky podanej majiteľmi ochranných známok, ktoré už sú na trhu. O týchto sporoch rozhodujeme, keď obaja účastníci konania – prihlasovateľ aj namietateľ – predložili dôkazy a pripomienky. Prihlasovateľ môže minimalizovať riziko podania námietok vyhľadaním možných rozporov pred podaním prihlášky.
 

V nasledujúcej schéme ponúkame prehľad rôznych fáz námietkového konania:

Časový rámec sa začína zverejnením prihlášky a končí zverejnením zapísanej ochrannej známky a pozostáva z týchto fáz: „podanie námietky", „kontrola prípustnosti", „lehota na rozmyslenie", „kontradiktórna časť konania" a  „ukončenie konania". Viac informácií získate kliknutím na jednotlivé fázy.

Lehota na rozmyslenie

Lehota na preskúmanie

Registrácia


 

Všetky rozhodnutia o námietkach sa zverejnia online a všetci nepriaznivo ovplyvnení účastníci konania majú právo odvolať sa.

V prípade, keď námietka bola úspešná, je ešte stále možné premeniť (prepojenie (most) duševného vlastníctva) vašu ochrannú známku EÚ na národné registrácie za predpokladu, že neexistujú žiadne rozpory.

Tretia osoba sa domnieva, že vaša ochranná známka by nemala byť schválená

Môže sa odvolať na akýkoľvek „absolútny dôvod", ktorý považuje za vhodný. Absolútne dôvody sú požiadavky, ktoré vaša ochranná známka musí spĺňať, ako napr. mať rozlišovaciu spôsobilosť, nesmie opisovať vaše podnikanie a musí byť jasne vyobrazená. Na podanie námietky proti vašej ochrannej známke musí zaslať úradu príslušné oznámenie s vysvetlením, prečo sa domnieva, že by ochranná známka nemala byť zapísaná. Nazývame to „pripomienky tretej osoby", ktoré sú bezplatné. Mali by sa však použiť len v prípade, ak existuje vážny dôvod pre námietku voči ochrannej známke.

Po prijatí pripomienok vydá úrad potvrdenie osobe predkladajúcej pripomienky (ďalej len „pripomienkovateľ") a tieto pripomienky oznámi prihlasovateľovi. Pripomienkovateľ následne nedostane žiadne ďalšie oznámenie od úradu EUIPO. Konkrétne pripomienkovateľ nebude informovaný o výsledku žiadneho opätovného preskúmania prihlášky. Pripomienkovatelia, ktorí však chcú byť informovaní o ďalšom osude prihlášky na ochrannú známu EÚ, budú mať prístup k informáciám o jej stave prostredníctvom aplikácie eSearch.

Dôkaz o zápise

Ak nikto nepodá námietku ani pripomienky tretej osoby, vaša ochranná známka bude zapísaná a tento zápis sa zverejní. Robí sa to z toho dôvodu, aby ostatní majitelia ochranných známok a široká verejnosť boli informovaní o tom, že táto konkrétna ochranná známka je vaša.

Zverejnenie zápisu je bezplatné a úrad vydá osvedčenie o zápise.

Dva dni po zverejnení dostanete výzvu, aby ste si toto osvedčenie prevzali z webovej stránky. Papierová verzia osvedčenia o zápise sa nevydáva. Môžete však požiadať o overenú alebo neoverenú kópiu osvedčenia o zápise. Možno ju budete potrebovať, ak budete chcieť uplatniť právo prednosti pre svoju ochrannú známku EÚ. Niektoré jurisdikcie uznajú odkaz na našu databázu (eSearch), zatiaľ čo iné budú požadovať oficiálnejší doklad, ktorý môžete získať prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisu.

Ako podať námietku proti rozhodnutiu úradu

Účastníci konania nepriaznivo dotknutí konečným rozhodnutím môžu podať odvolanie. Nástroj eAppeal ponúka jednotnú aplikáciu na elektronické podanie oznámenia o odvolaní. Podanie odvolania je teraz rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Do nástroja eAppeal máte priamy prístup zo svojej User area, v časti venovanej on-line službám, prostredníctvom našej časti Formuláre a podania, a v časti Kroky a oznámenia po získaní prístupu ku spisu v rámci nástroja eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.