Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Námietky

On-line podanie námietok vám umožňuje podať námietku voči ochrannej známke Európskej únie alebo medzinárodnému zápisu, poslať súvisiace prílohy a vyplniť potrebné údaje o platbe prostredníctvom webového sídla úradu EUIPO.

Po odoslaní on-line formulára bude vašej žiadosti priradené číslo námietky.

Ako súčasť kontroly prípustnosti systém automaticky predbežne skontroluje vašu námietku, aby sa odhalili akékoľvek nedostatky v poskytovaných informáciách. Prieskumoví pracovníci úradu EUIPO vykonajú úplnú kontrolu tých námietok, ktorých prípustnosť nie je možné automaticky skontrolovať.

Ďalšie informácie o kontrole prípustnosti nájdete v našich usmerneniach

 

Postup pri vypĺňaní formulára námietky v konaní inter partes:

 • Všeobecné informácie

  On-line verzia námietky je rozdelená na tieto časti:

  • Referencia
  • Typ podania
  • Namietateľ (namietatelia)
  • Zástupcovia
  • Predmetný subjekt
  • Odôvodnenie a základ námietky
  • Argumenty a dôkazy
  • Úhrada poplatku
  • Podpis

  Systém vám umožní odoslať námietku len vtedy, ak sú vyplnené povinné polia. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

  Typ vašej referencie

  Táto časť je nepovinná.

  Namietateľ alebo zástupca konajúci v jeho mene môže vytvoriť vlastnú referenciu, ktorá môže mať maximálne 30 znakov a môže byť akoukoľvek kombináciou písmen, čísiel a/alebo znakov. Nesmie obsahovať medzery.

  Vyberte typ podania

 • Namietateľ

  Táto časť je povinná. Musíte uviesť údaje aspoň o jednom namietateľovi.

  Ak už namietateľ podal na úrade EUIPO prihlášku ochrannej známky Európskej únie alebo dizajnu alebo oznámenie o námietke, bude mať identifikačné číslo úradu EUIPO. Ak toto číslo poznáte, zadajte ho do textového poľa. Vyberte ho z automaticky dokončovaného zoznamu a kliknite na tlačidlo Import (Importovať). Ostatné polia sa vyplnia automaticky.

  Ak namietateľ nemá identifikačné číslo úradu EUIPO, musíte vyplniť všetky potrebné informácie o namietateľovi, a to tak, že najprv z rozbaľovacej ponuky pod položkou Create new opponent (Vytvoriť nového namietateľa) vyberiete typ namietateľa. Namietateľ môže byť právnická (legal entity) alebo fyzická osoba (natural person). Bude nutné vyplniť tieto povinné polia:

  pri fyzických osobách (Typ žiadateľa je jednotlivec)

  • meno
  • priezvisko
  • štátna príslušnosť
  • krajina
  • ulica
  • mesto/obec

  pri právnických osobách (Typ žiadateľa je podnik/spoločnosť)

  • obchodný názov
  • právna forma
  • krajina zápisu
  • krajina
  • ulica
  • mesto/obec

  Právnická osoba
  Ak je namietateľ právnická osoba, musí sa uviesť jeho oficiálny názov vrátane právnej formy, napríklad „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ atď. Právna forma môže byť skrátená obvyklým spôsobom, napríklad „s. r. o.“, „S.A.“, „AG“ atď. Uviesť sa musí aj krajina, v ktorej má právnická osoba sídlo.

  Fyzická osoba
  Ak je namietateľ fyzická osoba, musí sa uviesť jej priezvisko, meno a štátna príslušnosť.

  Dôrazne odporúčame, aby ste uviedli čo možno najviac kontaktných informácií (PSČ, telefónne čísla).

  Ak námietka obsahuje viacero namietateľov, ďalších namietateľov možno pridať tak, že sa vyberie typ namietateľa z toho istého rozbaľovacieho zoznamu. Po vytvorení namietateľov ich môžete zobraziť, upravovať a vymazať kliknutím na tlačidlá príslušných úkonov v tabuľke namietateľov.

  Pripomíname, že vybraného alebo novovytvoreného namietateľa pridáte do svojho formulára kliknutím na tlačidlo +Add (Pridať).

 • Zástupca

  Ak žiadny z namietateľov nemá bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore (EHP), musí ho vo všetkých konaniach pred úradom EUIPO zastupovať oprávnený zástupca.

  Zoznam zástupcov sa nachádza na webovom sídle úradu EUIPO.

  Namietateľ si môže zvoliť zástupcu aj vtedy, ak má bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

  Ak už zástupcovi bolo pridelené identifikačné číslo úradu EUIPO, zadajte toto číslo do textového poľa. Vyberte ho z automaticky dokončovaného zoznamu a kliknite na tlačidlo Import (Importovať). Ostatné polia sa vyplnia automaticky.

  Ak zástupca nemá identifikačné číslo, všetky polia je potrebné vyplniť ručne. Ak chcete vytvoriť nového zástupcu, musíte v rozbaľovacej ponuke pod položkou Create new (Vytvoriť nového) vybrať typ zástupcu. Nový zástupca môže byť buď advokát, alebo zastupujúci zamestnanec.

  Advokát
  Ak je zástupca advokát, musíte uviesť jeho priezvisko a meno. Advokáta možno nepovinne spojiť s jestvujúcim združením zástupcov. Ak už identifikačné číslo združenia poznáte, vyberte ho z automaticky dokončovaného zoznamu a kliknutím na +Add (Pridať) ho zadajte do textového poľa. Názov združenia sa nahrá do formulára. Textové pole Name of association (Názov združenia) môžete vyplniť prípadne aj ručne. Identifikačné číslo združenia môžete vyhľadať kliknutím na odkaz Consult eSearch plus (Prehľadať eSearch plus).

  Zastupujúci zamestnanec
  Ak zástupcu zamestnáva priamo namietateľ, stačí uviesť meno a priezvisko zastupujúceho zamestnanca. Ak zastupujúci zamestnanec pracuje pre spoločnosť (so skutočným a fungujúcim priemyselným alebo obchodným podnikom v EHP), ktorá má ekonomické prepojenia s namietateľom, musíte uviesť názov spoločnosti a charakter ekonomických prepojení.

  Dôrazne odporúčame, aby ste uviedli dostatok kontaktných informácií vrátane mena/názvu, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

  Existuje tiež možnosť vytvoriť zástupcu úradu EUIPO. V takom prípade dostanete správu s informáciami o ďalšom preskúmaní, ktoré musí úrad EUIPO vykonať pred jeho doplnením do zoznamu oprávnených zástupcov úradu EUIPO.

  Po vyplnení požadovaných informácií o zástupcovi kliknite na +Add (Pridať), čím ho doplníte do svojej prihlášky.

 • Predmetný subjekt

  Musíte uviesť, či námietka smeruje voči prihláške ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) alebo proti medzinárodnému zápisu (IR).

  Uveďte číslo prihlášky OZEÚ alebo IR, voči ktorým podávate námietky, a kliknite na tlačidlo Import entity (importovať subjekt). Ak je prihláška OZEÚ alebo IR otvorená pre námietky (open to opposition), údaje sa vyplnia automaticky. Ak prihláška OZEÚ alebo IR nie je otvorená pre námietky, zobrazí sa správa s vysvetlením, prečo nemožno námietku vytvoriť.

  Jazyk námietkového konania sa musí zvoliť v súlade s článkom 146 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Musí to byť jeden z dvoch jazykov spornej prihlášky za predpokladu, že ním je jeden z piatich oficiálne uznaných jazykov úradu EUIPO. Po výbere prihlášky OZEÚ sa zobrazia prijateľné jazyky námietky (ak prvý jazyk nie je jedným z piatich oficiálne uznaných jazykov úradu EUIPO, nezobrazí sa ako možnosť).

  Pole Extent of the opposition (rozsah námietky) sa vzťahuje na tovary a služby, voči ktorým námietka smeruje. Štandardne je vopred vybrané pole Against all goods and services (voči všetkým tovarom a službám).

  Ak námietka smeruje len voči vybraným tovarom a službám v prihláške OZEÚ alebo IR, vyberte druhú možnosť Against part of the goods and services in the application, namely: (voči časti tovarov a služieb v prihláške, konkrétne:) a špecifikujte, voči ktorým z nich namietate. Môžete odstrániť celé triedy a/alebo pojmy z jednej triedy. Celú triedu vymažete kliknutím na krížik (×) v ľavom hornom rohu triedy. Časť triedy vymažete tak, že na položky, ktoré chcete vymazať, kliknete alebo použijete funkciu drag & drop. Pritom sa vám zobrazí nové tlačidlo Remove selected words (odstrániť vybrané slová) a kliknutím naň sa výber z triedy vymaže. Na návrat k pôvodnej verzii kliknite na Reset (pôvodné).

 • Dôvody námietky

  Po vybraní článku, podľa ktorého sa dopĺňajú dôvody, sa objaví možnosť doplniť základ námietky.

  Námietka musí obsahovať aspoň jeden základ námietky (basis of opposition).

  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dôvody, na základe ktorých možno uplatniť námietku:

  Dôvod

  Základ námietky

  Článok 8 ods. 1 písm. a)
  Článok 8 ods. 1 písm. b)

  Prihláška OZEÚ, zápis/prihláška národnej ochrannej známky, medzinárodný zápis, medzinárodná prihláška, všeobecne známa ochranná známka (článok 6 bis Parížskeho dohovoru)

  Článok 8 ods. 5

  Prihláška OZEÚ, zápis/prihláška národnej ochrannej známky, medzinárodný zápis, medzinárodná prihláška

  Článok 8 ods. 3

  Prihláška OZEÚ, zápis/prihláška národnej ochrannej známky, zápis/prihláška národnej ochrannej známky mimo EÚ, medzinárodný zápis, medzinárodná prihláška, všeobecne známa ochranná známka (článok 6 bis Parížskeho dohovoru), nezapísaná ochranná známka

  Článok 8 ods. 4

  Nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie používané v obchodnom styku

  Dôvod

  Typ vyjadrenia

  Článok 8 ods. 6

  Slovné

  Po vybraní vhodného základu námietky budete musieť vyplniť všetky polia označené ako povinné a vybrať si +Save (uložiť).

  Vložené informácie sa potom objavia v tabuľke, aká je uvedená ďalej. Základ námietky možno vymazať kliknutím na funkciu Delete (vymazať) zobrazenú v tabuľke krížikom (×) vedľa prvku, ktorý chcete odstrániť. Viaceré základy námietky možno zlúčiť do tej istej námietky kliknutím na tlačidlo plus (+) v tabuľke vedľa prvku, ku ktorému chcete pripojiť ďalší základ.

 • Argumenty a dôkazy

  .

 • Podpis

  Táto časť je povinná.

  Pred konečným odoslaním musíte elektronický formulár námietky podpísať uvedením svojho mena, priezviska a funkcie v príslušných poliach elektronického formulára.

  Druhú podpisujúcu osobu môžete vybrať pomocou Add second signatory (pridať druhú podpisujúcu osobu). Povolené sú najviac dva podpisy. Vyplnením údajov o podpise potvrdíte, že ste skontrolovali údaje a chcete námietku podpísať a odoslať.

 • Úhrada poplatku

  Tento oddiel je povinný.

  Poplatok za podanie námietok musí prijať úrad EUIPO v lehote na podanie námietok.

  Ak je poplatok za podanie námietok prijatý po uplynutí lehoty na podanie námietok, ale platobný príkaz banke bol zadaný v priebehu posledných 10 dní lehoty na podanie námietok, podľa podmienok stanovených v článku 8 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie možno námietku uložiť, ak namietateľ:

  • predloží dôkaz o tom, že platobný príkaz zadal banke počas posledných desiatich dní lehoty na podanie námietok,
  • a zaplatí príplatok vo výške 10 % z poplatku za podanie námietok (dvojitá podmienka).

  Tento príplatok sa neplatí, ak osoba môže preukázať, že platobný príkaz bol zadaný banke viac ako 10 dní pred uplynutím lehoty na úhradu. Ak poplatok za podanie námietok nebol prijatý v lehote na podanie námietok alebo ak sa uvedené ustanovenie neuplatňuje, námietka sa nepovažuje za podanú.

  Úrad EUIPO nevydá žiadosť o úhradu.

  Upozorňujeme, že poplatky sa musia uhradiť v eurách.

  Ďalšie informácie o poplatkoch a platbách úradu EUIPO za ochranné známky.

 • Odoslanie formulára

  Formulár námietky sa skontroluje s cieľom nájsť prípadné nezrovnalosti v údajoch alebo chýbajúce informácie. V prípade akýchkoľvek problémov sa zobrazuje chybové hlásenie.

  Ak sú informácie uvedené vo formulári platné, budete presmerovaní na stránku potvrdenia obsahujúcu všetky údaje námietky, ktorú sa chystáte odoslať. Ešte stále máte možnosť zmeniť údaje pred jej odoslaním.

   

 • Uložiť, vytlačiť a obnoviť pôvodné

  Formulár námietky môžete uložiť v User Area stlačením Save (uložiť). Pri vypĺňaní formulára môžete vykonanú prácu kedykoľvek uložiť ako koncept. Kliknite na Save Draft (uložiť koncept) v pravom stĺpci formulára. Koncept nájdete v sekcii Drafts (koncepty) v používateľskej zóne (User Area).

  Funkcia Save form data in XML (uložiť údaje do XML) vám umožňuje exportovať údaje vo formáte XML a neskôr ich použiť využitím možnosti Import data from XML (importovať údaje z XML).

  Počas postupu vypĺňania si môžete pre kontrolu formulár kedykoľvek vytlačiť (Print). Dôrazne odporúčame, aby ste si vyplnený formulár námietky pred odoslaním skontrolovali. Upozorňujeme, že v tejto fáze ste námietku ešte nepodali. Tento výtlačok preto nemožno považovať za dôkaz o podaní.

  Reset – ak chcete formulár začať vypĺňať znovu, kliknite na tlačidlo Reset Form (obnoviť formulár) a všetky predtým vyplnené polia budú prázdne a informácie sa vymažú.

  Na konečné podanie formulára námietky kliknite na tlačidlo Next (ďalej). Systém vás presmeruje na platformu úhrad a po zadaní platobných údajov dostanete potvrdenie o úspešnom dokončení procesu. Zobrazí sa číslo námietky, ktoré budete musieť používať ako referenciu pri každej ďalšej komunikácii s úradom EUIPO, ako aj dátum a čas (SEČ) podania námietky. Pomocou tlačidla Download receipt (stiahnuť potvrdenie) môžete vytvoriť súbor vo formáte pdf, ktorý obsahuje potvrdenie, potrebné platobné pokyny a samotné znenie námietky.

  Dôrazne odporúčame, aby ste si potvrdenie o prijatí vytlačili alebo uložili, pretože úrad EUIPO žiadne jeho ďalšie kópie nevydáva. Iba používatelia aplikácie eCommunication dostanú kópiu do svojej schránky doručenej pošty v používateľskej zóne User Area.

  Odporúčame tiež, aby ste sa ubezpečili, že počet priložených súborov sa zhoduje s počtom súborov, ktoré ste načítali.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.