Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Poplatky priamo splatné úradu EUIPO

Zoznam poplatkov splatných priamo úradu EUIPO
Kód poplatku Opis poplatku Suma
D-001 Zápisný poplatok (článok 36 ods. 4 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2245/2002) 230 EUR
Dodatočný zápisný poplatok za každý ďalší dizajn zahrnutý do hromadnej prihlášky (článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 2245/2002):
D-002 Poplatok za každý dizajn od druhého po 10. dizajn 115 EUR
D-003 Poplatok za každý dizajn počnúc 11. dizajnom 50 EUR
  Individuálny poplatok za predĺženie platnosti medzinárodného zápisu (článok 106c nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 7 ods. 2 Ženevského aktu – (za každý dizajn) info 62 EUR
D-011 Poplatok za zverejnenie (článok 36 ods. 4 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2245/2002) 120 EUR
Dodatočný poplatok za zverejnenie každého ďalšieho dizajnu zahrnutého do hromadnej prihlášky (článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2245/2002):
D-012 Poplatok za každý dizajn od druhého po 10. dizajn 60 EUR
D-013 Poplatok za každý dizajn počnúc 11. dizajnom 30 EUR
D-021 Poplatok za odklad zverejnenia (článok 36 ods. 4 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2245/2002) 40 EUR
Dodatočný poplatok za odklad zverejnenia každého ďalšieho dizajnu zahrnutého do hromadnej prihlášky (článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2245/2002):
D-022 Poplatok za každý dizajn od druhého po 10. dizajn 20 EUR
D-023 Poplatok za každý dizajn počnúc 11. dizajnom 10 EUR
D-004 Poplatok za oneskorenú úhradu zápisného poplatku (článok 107 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 60 EUR
D-014 Poplatok za oneskorenú úhradu poplatku za zverejnenie (článok 107 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 10 ods. 3 a článok 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 30 EUR
D-024 Poplatok za oneskorenú úhradu poplatku za odklad zverejnenia (článok 107 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 10 EUR
D-030 Poplatok za oneskorenú úhradu dodatočných poplatkov za hromadné prihlášky podľa bodov 2, 4 a 6 tejto prílohy (článok 107 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 10 ods. 3 a článok 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 25 %
z dodatočných poplatkov
Poplatok za predĺženie platnosti (článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2245/2002) jedného dizajnu bez ohľadu na to, či je alebo nie je zahrnutý do hromadnej prihlášky:
D-041 Poplatok za prvé obdobie predĺženia 90 EUR
D-042 Poplatok za druhé obdobie predĺženia 120 EUR
D-043 Poplatok za tretie obdobie predĺženia 150 EUR
D-044 Poplatok za štvrté obdobie predĺženia 180 EUR
D-045 Poplatok za oneskorenú úhradu poplatku za predĺženie platnosti alebo oneskorené predloženie žiadosti o predĺženie platnosti (článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 22 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 2245/2002) 25 %
z dodatočných poplatkov
Individuálny poplatok za predĺženie platnosti medzinárodného zápisu (článok 13 ods. 1 a článok 106c nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 22 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2245/2002 za každý dizajn: info
  Poplatok za prvé obdobie predĺženia – (za každý dizajn) 31 EUR
  Poplatok za druhé obdobie predĺženia – (za každý dizajn) 31 EUR
  Poplatok za tretie obdobie predĺženia – (za každý dizajn) 31 EUR
  Poplatok za štvrté obdobie predĺženia – (za každý dizajn) 31 EUR
D-050 Poplatok za návrh na výmaz (článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 350 EUR
D-052 Poplatok za odvolanie (článok 57 nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 35 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 800 EUR
D-054 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 67 ods. 3 nariadenia (ES) č. 6/2002) 200 EUR
D-060 Poplatok za zápis prevodu prihlášky dizajnu Spoločenstva (články 34 ods. 2 a 107 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 23 ods. 7 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za každý dizajn info
D-061 Poplatok za zápis prevodu zapísaného dizajnu Spoločenstva (článok 107 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za každý dizajn info
D-062 Poplatok za zápis licencie alebo iného práva k zapísanému dizajnu Spoločenstva (článok 107 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 23 ods. 3 a článok 24 ods.1 nariadenia (ES) č. 2245/2002) alebo prihlášky dizajnu Spoločenstva (články 34 ods. 2 a 107 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 23 ods. 3; článok 24 ods. 1 a článok 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2245/2002):
a) udelenie licencie;
b) prevod licencie;
c) vznik vecného práva;
d) prevod vecného práva;
e) výkon exekúcie
200 EUR
za každý dizajn info
D-063 Poplatok za zrušenie zápisu licencie alebo iného práva (článok107 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 200 EUR
za každý dizajn info
Poplatok za vystavenie kópie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva (článok 107 ods. 2 písm. n) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 74 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2245/2002), kópie osvedčenia o zápise (článok 107 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2245/2002) alebo výpisu z registra (článok 107 ods. 2 písm. i) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 69 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2245/2002):
D-070 neoverená kópia alebo výpis 10 EUR
D-071 overená kópia alebo výpis 30 EUR
D-072 Poplatok za nahliadnutie do spisov (článok 107 ods. 2 písm. j) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 74 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 30 EUR
Poplatok za vydanie kópií archívnych dokumentov (článok 107 ods. 2 písm. k) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 74 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2245/2002):
D-073 neoverená kópia 10 EUR
D-074 overená kópia 30 EUR
  plus za stranu, v počte nad 10 1 EUR
D-075 Poplatok za oznámenie údajov zo spisu (článok 107 ods. 2 písm. l) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 75 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 10 EUR
  plus za stranu, v počte nad 10 1 EUR
D-080 Poplatok za revíziu stanovenia výšky procedurálnych nákladov, ktoré majú byť refundované (článok 107 ods. 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 6/2002; článok 79 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.