Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Strážte si svoje práva

Majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva má výlučné právo používať tento dizajn. Je oprávnený brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn používala v obchodnom styku.

Článok 19 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva

 
 

Presadzovanie vášho dizajnu je rovnako dôležité ako jeho zápis

Za presadzovanie zapísaného dizajnu Spoločenstva zodpovedáte vy. Ak to má byť efektívne, musíte byť ostražití. Zapísaný dizajn Spoločenstva upozorní vašich konkurentov, že máte právo, ale na vás záleží, či budete konať, aby ste zabránili používaniu vášho alebo podobného dizajnu bez povolenia.

 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zodpovedá za zápis ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.

EUIPO nie je úradom presadzovania práva, takže nemôže poskytovať právne poradenstvo o presadzovaní práv súvisiacich s ochrannými známkami alebo dizajnmi.

 

Registre

Uistite sa, že sa nikto nesnaží chrániť zhodný alebo podobný dizajn.

Vyhľadajte v registroch dizajny, ktoré sú zhodné alebo podobné s vašimi.

Ponúkame nástroj na vyhľadávanie v zápisoch dizajnov. Registrovaní používatelia si môžu nastaviť automatické upozorňovanie a prijímať oznámenia vždy, keď úrad EUIPO prijme prihlášku, ktorá môže byť v konflikte s vaším zapísaným dizajnom Spoločenstva.

DesignView je nástroj na vyhľadávanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva, národných prihlášok a zápisov dizajnov v členských štátoch EÚ.

Ak nedokážete vyhľadávať sami, špecializovaní právnici vám poskytnú profesionálne služby v oblasti sledovania duševného vlastníctva.

Ak zistíte, že konkurent si dal zapísať dizajn, ktorý je zhodný alebo podobný s vaším, môžete si uplatniť svoje skoršie právo a podať návrh na vyhlásenie výmazu neskoršieho zápisu dizajnu.

Záleží na vás, či budete konať.

Trh

Zabezpečte, aby nikto na trhu nepoužíval váš dizajn.

Monitorujte trh sledovaním tlače, obchodných publikácií a internetu, či spoločnosti nepoužívajú váš dizajn bez povolenia.

Pamätajte na to, že dizajn možno protizákonne používať na fyzických výrobkoch aj v oznamovacích prostriedkoch vrátane internetových stránok použitých na propagáciu predaja.

Zvážte, či nepožiadate vnútroštátne colné orgány o colný dohľad. Pri zistení výrobkov podozrivých z porušenia práv môžu colníci použiť databázy, v ktorých sú zhromaždené všetky prihlášky a ktoré im umožňujú poukázať na možné porušenie práv a zaistiť falšovaný tovar.

Do IP Enforcement Portal môžete tiež vložiť údaje o svojich produktoch a značkách. Táto databáza slúži na pomoc orgánom presadzovania práva pri odhaľovaní falšovaných výrobkov. Je bezplatná a môžete do nej doplniť informácie o obaloch a označení výrobkov, ako aj kontaktné údaje. Tieto informácie potom použijú orgány presadzovania práva pri rozlišovaní falšovaných výrobkov od pravých.

V úrade EUIPO

Podajte návrh, aby boli zhodné alebo podobné zapísané dizajny vymazané.

 

Na súdoch a v podnikaní

Konajte proti porušovateľovi

Skôr ako začnete v spore konať, odporúčame vám obrátiť sa na právnika.

 

Informujte pravdepodobného porušovateľa – výzva v podobe listu na zastavenie činnosti

Ak zistíte, že došlo k porušeniu práv, zvážte zaslanie listu konkurentovi s výzvou na zastavenie činnosti, v ktorom ho informujte o konflikte. Váš konkurent tak bude oficiálne informovaný o vašich právach a upozornený, že ak bude pokračovať v porušovaní vašich práv, môže počítať s ďalším opatrením.

 

Vyjednávajte

V niektorých prípadoch môžete vyjednať zmier prostredníctvom mediácie alebo arbitráže. Tieto služby sú vhodné na riešenie sporov medzi oprávnenými podnikmi, keď obe strany hľadajú hospodárne a praktické riešenia.

 

Občianskoprávne opatrenia

Ak vaše snahy o upozornenie alebo vyjednávanie s údajným porušovateľom zlyhajú, existujú iné zákonné opatrenia na boj proti porušovaniu práv, akými sú predbežné opatrenia a preventívne zaistenie výrobkov s cieľom zabrániť protizákonnému používaniu vášho dizajnu. Vo všetkých prípadoch sa musí opatrenie presadzovania práva podľa občianskeho práva vykonať na vnútroštátnej úrovni v príslušných jurisdikciách EÚ. Jednou z výhod zapísaného dizajnu Spoločenstva však je, že jeden súd je oprávnený nariadiť takéto opatrenie vo všetkých členských štátoch.

 

Trestnoprávne opatrenia

Opatrenia podľa trestného práva sa uplatňujú na činnosti spojené s falšovaním a pirátstvom. Budete sa musieť obrátiť na vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní v príslušnej jurisdikcii EÚ.

Pripomíname, že pravidlá na presadzovanie práva v oblasti duševného vlastníctva v rámci trestného práva neboli v EÚ harmonizované. Presadzovanie trestnoprávnych opatrení sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni podľa príslušných vnútroštátnych predpisov. V dôsledku toho sa možnosti trestnoprávneho presadzovania dostupné na európskej úrovni značne líšia a nie vždy je možné uplatniť v každej krajine opatrenia presadzovania trestného práva rovnakým spôsobom.

Ak sa od vás v konaní pred súdom vyžaduje preukázanie existencie vášho zapísaného dizajnu Spoločenstva, neoverenú alebo overenú kópiu zápisu môžete získať prostredníctvom user area.

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie