Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Odporúčania týkajúce sa platieb

Na rýchle spracovanie platieb a zrýchlenia postupu zápisu žiadame všetkých používateľov, aby dodržiavali uvedené rady týkajúce sa bankových prevodov.

Upozorňujeme, že naša banka prenáša v poliach „odosielateľ" a „opis" len obmedzený počet znakov. Z tohto dôvodu sa riaďte uvedenými pokynmi.


Polia na opis

Vyplňte ich takto:

 • Použite kódy uvedené v tabuľkách ďalej v texte
  napr. EUTM namiesto POPLATOK ZA ZÁPIS OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE DO REGISTRA

 • Vymažte nuly na začiatku čísel a nepoužívajte medzery ani pomlčky vo faxových alebo v telefónnych číslach, pretože zbytočne zaberajú miesto.

 • Ak ide o platbu za viac ako jednu ochrannú známku alebo dizajn, uveďte len prvú a poslednú položku, a potom nám pošlite fax s úplnými podrobnosťami o ochranných známkach alebo dizajnoch, ktorých sa platba týka
  napr. EUTM-3558961-3558969.


Príklady

Príklady opisu platby
Druh platby Príklad opisu platby
Poplatok za prihlášku (EUTM= ochranná známka Európskej únie) elektronickým podaním EUTM-5104422 názov ochrannej známky E-00031516-S REF. JSE06
Poplatok za prihlášku (RCD = zapísaný dizajn Spoločenstva) elektronickým podaním RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Námietky EUTM-4325047 OPP názov ochrannej známky
Medzinárodný zápis EUTM-4325047 INT
obnova (OZEÚ) EUTM-509936 RENEW
Platba na bežný účet č. 1361 ACC-1361
Overené kópie EUTM-1820061 COPIES
Prevod viacerých dizajnov (prvý 1420061 a posledný 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Oficiálne kódy (podľa dôležitosti)

Zoznam oficiálnych kódov
Kód Opis Príklad
ACC Platba na bežný účet ACC-1361
OWN, REP ID majiteľa, ID zástupcu (ak je známe) REP-10711
EUTM, RCD Číslo ochrannej známky alebo dizajnu EUTM-5104422
RCD-1698
  Názov ochrannej známky alebo dizajnu názov ochrannej známky
REF Interné referenčné číslo prihlasovateľa REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kód operácie: námietka, záznam, obnovenie/predĺženie platnosti, nahliadnutie do spisu, medzinárodný zápis, prevod, výmaz, premena, overené kópie, odvolanie OPP
INT
INV
APP
FAX Faxové číslo FAX(49)07511245574


Pole odosielateľa

Vyplňte takto:

 • Použite meno, ktorým je možné identifikovať platiteľa, prihlasovateľa (majiteľa alebo zástupcu), navrhovateľa alebo odosielateľa.

 • Ako meno platiteľa použite len meno bez skratiek, napríklad: DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Rovnakú formu identifikácie použite pri budúcich platbách.

 • Príklady adries
  Meno platiteľa
  MARY MOCHAN
  Adresa platiteľa
  7 LOCH LONG
  Poštové smerovacie číslo a mesto platiteľa
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.