Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Vyhľadať dostupnosť

Dizajny fungujú systémom kto prv príde, ten prv melie. Ak niekto iný už zaregistroval alebo sprístupnil verejnosti váš alebo podobný dizajn, dizajn nie je k dispozícii. Ušetríte si čas a peniaze, ak pred podaním prihlášky vyhľadáte dizajny, ktoré by mohli byť v konflikte s vaším.

Vyhľadávanie nestojí nič a informácie, ktoré nájdete, sú pre vašu prihlášku dôležité. Ak niekto už je majiteľom dizajnu, pravdepodobne bude mať námietky proti vášmu.

Dôležité je, aby ste neobmedzili vyhľadávanie len na zapísané dizajny. Všetky dizajny, ktoré boli sprístupnené verejnosti, a to buď nezapísané, alebo aj zapísané, ktorých platnosť vypršala, sú potenciálnou hrozbou pre váš dizajn.


Zapísané dizajny

Zapísané dizajny môžete vyhľadávať pomocou dvoch rôznych databáz:

Prejdite na eSearch plus, databázu úradu EUIPO

eSearch plus je prístup úradu EUIPO do jeho databázy zapísaných dizajnov Spoločenstva. Môže vám pomôcť zistiť, či už u nás niekto zapísal podobný dizajn.

Prejdite na Designview, čo je európska databáza tmdn.

V databáze Designview nájdete databázu dizajnov úradu EUIPO spolu s databázami ostatných národných registrov. Dizajn, ktorý bol prihlásený alebo zapísaný na vnútroštátnej úrovni pred vaším dizajnom, môže ohrozovať vašu prihlášku.


Nezapísané dizajny

Vyhľadávajte v okruhoch špecializovaných vo vašom odvetví. Nahliadnite do každej existujúcej literatúry, navštívte obchodné veľtrhy, hľadajte na internete atď.

Ako odborníci vo svojej oblasti budete schopní rozpoznať, aké sú súčasné trendy v oblasti dizajnu a ako využiť tieto získané poznatky. S vyhľadávaním by ste sa nemali obmedziť len na územie EÚ: do úvahy sa musí vziať akýkoľvek dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti kedykoľvek a kdekoľvek na svete, ak sa dá odôvodnene predpokladať, že je v bežnom podnikaní známy v kruhoch, ktoré sa špecializujú na toto odvetvie a fungujú v Európskej únii.

Spôsoby vyhľadávania

Pri analýze výsledkov vyhľadávania je potrebné zohľadniť dva hlavné faktory: časové údaje a dizajn. Sledovaním týchto parametrov sa riziká síce nevylúčia, ale aspoň minimalizujú.

Právo prednosti

Práva k nezapísanému dizajnu nadobudnú účinnosť po zverejnení dizajnu: hovorí sa tomu sprístupnenie verejnosti.

Ochrana zapísaným dizajnom sa začína od priznaného dátumu podania prihlášky.

Pri zisťovaní, kto bol prvý, však nie je zaujímavý len dátum podania prihlášky dizajnu potenciálneho konkurenta. Prihliadnuť treba aj na dátum vzniku práva prednosti, ak bol priznaný.

Čo je právo prednosti?

Každý, kto podal prihlášku o zápis dizajnu v ktorejkoľvek krajine, ktorá je stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, si môže nárokovať právo prednosti prostredníctvom žiadosti o zápis dizajnu ako základ pre prihlášku RCD.

Aby ste mohli využiť toto právo prednosti, vaša prihláška zapísaného dizajnu Spoločenstva musí byť podaná do šiestich mesiacov od žiadosti o zápis skorších dizajnov. Ak je žiadosť o zápis dizajnu prijatá, po zapísaní dizajnu bude mať prednosť pred ostatnými žiadosťami podanými v priebehu týchto šiestich mesiacov.

Máte možnosť nárokovať si právo prednosti po vyplnení formulára prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva. Dátum podania prvej prihlášky bude rozhodujúci pre určenie, kto podal prihlášku skôr.

 


Obdobie práva prednosti dizajnu

Dva zoznamy uvedené ďalej navzájom súvisia. Prvá položka prvého zoznamu je spojená s prvou položkou druhého zoznamu atď.

 • 1. 7. 2015
  dátum podania v USA

 • 1. 10. 2015
  dátum podania na úrade EUIPO

 • 1. 11. 2015
  dátum podania na úrade EUIPO


V tomto príklade môže majiteľ dizajnu B požiadať o vyhlásenie dizajnu A za neplatný, aj keď podľa časových údajov bol dizajn A prihlásený v EÚ skôr.

Porovnanie vášho dizajnu s inými

Pri porovnávaní vzhľadu skoršieho dizajnu s vaším, porovnávajte komplexne. Ak každý prvok tvoriaci váš dizajn možno nájsť v skoršom dizajne, tieto dva dizajny budú považované za totožné a v dôsledku toho váš dizajn nebude nový.

Porovnanie bude zložitejšie, ak medzi týmito dvoma dizajnmi bude viac rozdielov, ale celkovo budú vyzerať veľmi podobne. Vtedy by ste si mali položiť otázku:

„Vzbudí môj dizajn u informovaného používateľa iný celkový dojem ako dizajn, ktorý už existuje?"

Tieto dva pojmy je potrebné trochu vysvetliť.

 • Informovaný používateľ: informovaného používateľa si predstavte ako osobu s určitými znalosťami o dizajnoch v danom odvetví, ktorá nemusí byť nevyhnutne dizajnér, znalec, výrobca alebo predajca.
 • Celkový dojem: pri porovnávaní dizajnov nevenujte príliš veľa pozornosti znakom, ktoré sú pri používaní výrobku menej nápadné alebo viditeľné, ani nie sú štandardným znakom tohto druhu výrobkov. Namiesto toho sa sústreďte na znaky, ktoré sú nápadné alebo sa odchyľujú od normy.

Čo by ste mali urobiť s výsledkami vyhľadávania?

Ak nájdete dizajn – zapísaný alebo nezapísaný – ktorý vo vás vzbudzuje ten istý celkový dojem ako ten váš, máte niekoľko možností.

 • Vyjednávať: kontaktujte sa s majiteľom skoršieho dizajnu s cieľom dohodnúť sa (koniec koncov, na trhu existuje spoločne veľa totožných alebo podobných dizajnov).
 • Riskovať zápis: pokračujte a podajte svoju prihlášku s rizikom návrhu na výmaz. Rozhodnutie o napadnutí zápisu RCD závisí od mnohých faktorov. Existencia skoršieho (ne)zapísaného dizajnu vám nebráni podať prihlášku, ale znamená, že riskujte porušenie práv niekoho iného a možné podanie žaloby proti vám.
 • Napadnúť: napadnite skorší dizajn.
 • Vzdať sa: nepokračujte, pretože riziko konfliktu je príliš vysoké.

Skôr ako sa rozhodnete pre niektorú z uvedených možností, odporúčame, aby ste vyhľadali odbornú radu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.