Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Záznamy

Záznam je zápis do registra úradu EUIPO, čo je databáza s údajmi o všetkých ochranných známkachdizajnoch zapísaných úradom. Záznam znamená zmeny a doplnenia určitých informácií v databáze.

Záznamy, o ktoré je možné požiadať on-line formulármi, sú uvedené ďalej. Informácie o jednotlivých záznamoch zobrazíte kliknutím na príslušný odkaz. Do registra ochranných známok EÚ možno zapísať len záznamy uvedené v článku 111 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie (OZEÚ) a do registra zapísaných dizajnov Spoločenstva možno zapísať len záznamy uvedené v článku 69 nariadenia o zapísaných dizajnoch Spoločenstva (ZDS).

Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich usmerneniach o ochranných známkach a dizajnoch.

 • Úplný a čiastočný prevod

  Úplný prevod je zmena vlastníctva prihlášky alebo zápisu ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva (ZDS). Čiastočný prevod je prevod niektorých tovarov alebo služieb súvisiacich s prihláškou alebo zápisom OZEÚ. Čiastočný prevod zapísaného dizajnu Spoločenstva nie je možný.

  V prípade záznamov o prevode nie je nutné poslať listinný dôkaz o takomto prevode (napr. zmluvu o prevode), ak zástupca, ktorý podpisuje žiadosť, označí políčko Zástupca pre obe strany. Zástupca môže podpísať žiadosť v mene oboch strán len vtedy, ak je v databáze uvedený ako zástupca vymenovaný pôvodným majiteľom a zároveň bol vymenovaný aj novým majiteľom/príjemcom.

  V ostatných prípadoch musí byť k žiadosti o záznam priložené vyhlásenie podpísané oboma účastníkmi, dôkaz o prevode atď.

  Takisto je možné požiadať o záznam prevodu OZEÚ a ZDS, ktoré sú ešte stále vo fáze prihlášky. Uplatňujú sa rovnaké pravidlá.

  V prípade žiadosti o úplný alebo čiastočný prevod budú konečnými príjemcami práv osoby, ktoré používateľ doplní v časti „Nadobúdateľ alebo príjemca práva“ v online formulári. Napríklad:

  Ak existuje ochranná známka s dvoma vlastníkmi „A“ a „B“ a vlastník „A“, chce previesť svoje práva na budúceho vlastníka „C“, ale vlastník B si chce svoje práva ponechať, potom bude musieť používateľ v časti „Nadobúdateľ alebo príjemca práva“ doplniť „B“ a „C“.

 • Rozdelenie

  Ochrannú známku alebo prihlášku ochrannej známky možno na žiadosť prihlasovateľa/majiteľa ochrannej známky EÚ (OZEÚ) „rozdeliť“. Rozdelenie zápisu alebo prihlášky ochrannej známky je mimoriadne užitočné vtedy, ak je potrebné oddeliť napadnutú ochrannú známku pre určité tovary alebo služby a zachovať zápis pre ostatné. Kým čiastočný prevod, ktorý zahŕňa zmenu vlastníctva, je bezplatný, žiadosť o rozdelenie OZEÚ, ktorá zostane vo vlastníctve rovnakého majiteľa, je spoplatnená.

  O rozdelenie nemožno žiadať:

  • pred pridelením dátumu podania,
  • počas trojmesačného obdobia po zverejnení prihlášky OZEÚ,
  • ak sú tovary a služby predmetom námietkového konania alebo konania o výmaze.

  Rovnaké podmienky platia aj v prípade, ak na súde pre OZEÚ prebieha konanie o protinároku na zrušenie alebo vyhlásení neplatnosti.

  Tovary a služby, ktoré sa majú rozdeliť, musia byť jasne vymedzené. Tovary a služby, ktoré zostanú v pôvodnej prihláške alebo zápise, sa nesmú prekrývať s tovarmi a službami v novej prihláške alebo zápise (nových prihláškach alebo zápisoch).

 • Seniorita/zrušenie seniority

  Majiteľ skoršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorý vlastní rovnakú OZEÚ pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami so zapísanou skoršou ochrannou známkou alebo ktoré sú v nich obsiahnuté, si pre danú OZEÚ môže uplatniť senioritu skoršej ochrannej známky v členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

  Senioritu si možno uplatniť kedykoľvek po zápise OZEÚ.

  Senioritu si možno uplatniť len pre skorší zápis, nie pre skoršiu prihlášku. Dátum skoršej ochrannej známky musí byť pred dátumom podania, prípadne pred dátumom priority OZEÚ, ak je k dispozícii.

  Skoršie právo však musí byť stále platné. Uplatnenie seniority však nebude prijaté, ak sa platnosť skoršieho práva skončila. Ak platnosť skoršieho zápisu už v čase uplatnenia nároku uplynula, senioritu si nemožno uplatniť, ani keby príslušné vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochranných známok umožňovali ochrannú lehotu šiestich mesiacov na obnovenie.

  Zodpovednosťou prihlasovateľa je zabezpečiť aj splnenie požiadaviek týkajúcich sa trojitej totožnosti (rovnaký majiteľ, rovnaká známka, rovnaké tovary a služby).

  Úrad za normálnych okolností preskúma len to, či sú totožné známky, nie však to, či sú totožní majitelia, tovary alebo služby.

  Podľa rozhodnutia č. EX-05-5 majiteľ nie je povinný predložiť kópiu zápisu, ak sú požadované informácie dostupné úradu na webovej lokalite príslušného vnútroštátneho úradu. Ak nebola predložená kópia zápisu, EUIPO najprv vyhľadá potrebné informácie na príslušnej webovej lokalite a len v prípade, že sa tam nenachádzajú, požiada majiteľa o kópiu.

  Podľa článku 3 rozhodnutia č. EX-05-5 kópia príslušného zápisu musí obsahovať kópiu (stačia obyčajné fotokópie) potvrdenia o zápise a/alebo obnovení alebo výpisu z registra, alebo výpis z príslušného národného vestníka, alebo výpis alebo výtlačok z oficiálnej databázy.

  Zrušenie seniority

  Majiteľ OZEÚ môže kedykoľvek na vlastný návrh požiadať o zrušenie uplatnenia seniority v registri.

  Uplatnenia seniority možno zrušiť aj rozhodnutím vnútroštátneho súdu (pozri smernicu 2008/95/ES).

  Zrušenie uplatnenia seniority sa zverejní vo vestníku OZEÚ. Článok 111 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie uvádza, že zrušenie seniority bude zapísané spolu s položkami uvedenými v článku 111 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie.

 • Vecné práva/zrušenie vecných práv

  Vecné právo alebo „iura in rem“ je obmedzené vlastnícke právo, ktoré je absolútnym právom. Vecné právo sa týka právneho úkonu nasmerovaného voči majetku, nie voči konkrétnej osobe, a priznáva majiteľovi právo získať späť, mať v držbe alebo užívať konkrétny predmet Tieto práva sa môžu vzťahovať na ochranné známky a dizajny. Môžu pozostávať, okrem iného, z práv používania, užívacích práv alebo záložných práv. In rem sa odlišuje od in personam, ktoré je nasmerované voči konkrétnej osobe. Najbežnejšie vecné práva pre ochranné známky alebo dizajny sú záložné práva alebo zábezpeky.

  Inými príkladmi sú: Pfand, Hypothek v Nemecku; guarantees, warranties, bails and sureties v Spojenom kráľovstve; prenda, hipoteca v Španielsku; nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution vo Francúzsku; pegno, ipoteca v Taliansku.

  Sú dva druhy vecných práv, o ktorých vyznačenie v spise alebo zápis do registra môže prihlasovateľ požiadať:

  • vecné práva, ktoré slúžia na účely zaručenia záruk (záložné právo, bremeno atď.),
  • vecné práva, ktoré neslúžia ako záruka (napr. užívacie právo).

  Musia sa uviesť tieto informácie:

  • číslo zápisu príslušnej OZEÚ alebo ZDS, Ak sa žiadosť týka viacerých OZEÚ/ZDS, musia sa uviesť všetky čísla,
  • meno, adresa a štátna príslušnosť/štát sídla alebo trvalého pobytu držiteľa práva,
  • ak záložný veriteľ určil svojho zástupcu, meno a obchodná adresa zástupcu držiteľa práva,
  • doklad o zriadení vecného práva. Postačujúcim dokladom o zriadení vecného práva je, ak je žiadosť o jeho zápis doložená niektorým z týchto dôkazov: 1) vyhlásenie podpísané majiteľom OZEÚ/ZDS, že súhlasí so zápisom vecného práva; 2) žiadosť predložená spoločne majiteľom OZEÚ/ZDS a záložným veriteľom alebo predložená len záložným veriteľom a podpísaná oboma účastníkmi.

  Žiadosti o záznamy vecných práv možno podávať aj vo fáze prihlasovania OZEÚ alebo ZDS. Uplatňujú sa rovnaké pravidlá.

  Výmaz zápisu vecného práva
  Zápis vecného práva sa vymaže alebo zmení na základe žiadosti zainteresovanej strany, teda prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ, alebo zapísaného záložného veriteľa. V každom z uvedených prípadov sa musia uviesť tieto informácie:

  • číslo zápisu ochrannej známky EÚ alebo ZDS,
  • údaje o práve, ktoré sa má zrušiť (pripoja sa k on-line formuláru žiadosti o záznam),
  • listinný dôkaz preukazujúci, že zapísané právo už neexistuje, alebo vyhlásenie držiteľa práv, že súhlasí s výmazom záznamu.

  Žiadosti o záznamy zrušenia vecných práv možno podávať aj vo fáze prihlasovania OZEÚ alebo ZDS. Uplatňujú sa rovnaké pravidlá.

 • Úprava ochrannej známky

  Žiadosť o úpravu ochrannej známky, teda vyjadrenia ochrannej známky, sa musí podať písomne v jednom z piatich jazykov úradu a je spoplatnená. Nariadenia neobsahujú možnosť úpravy iných prvkov zápisu OZEÚ.

  Článok 54 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie umožňuje úpravu vyjadrenia ochrannej známky len za veľmi obmedzených podmienok, a to ak:

  • OZEÚ obsahuje meno a adresa majiteľa OZEÚ a
  • sú to prvky, o ktorých úpravu sa žiada a
  • navrhovaná úprava podstatne neovplyvní identitu pôvodne zapísanej ochrannej známky.
 • Exekúcia

  Výkon exekúcie je úkon, ktorým súdny úradník vezme majetok dlžníkovi na základe rozsudku o vlastníctve, ktorý získal navrhovateľ od súdu. Je to spôsob, ktorým sa veriteľ môže domáhať svojho nároku zo všetkého majetku dlžníka, a to aj z práv týkajúcich sa ochranných známok.

  O zápis výkonu exekúcie môže požiadať:

  • majiteľ OZEÚ,
  • oprávnená osoba výkonu exekúcie,
  • súd alebo úrad.

  Formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať, závisia od toho, kto ju podáva.

  Doplňujúce informácie, ktoré musí obsahovať žiadosť o zápis výkonu exekúcie, sú:

  • číslo zápisu OZEÚ alebo ZDS,
  • meno, adresa, štátna príslušnosť a štát trvalého pobytu alebo sídla či podniku príjemcu,
  • ak príjemca určí zástupcu, meno a obchodná adresa zástupcu, prípadne identifikačné číslo, ktoré mu pridelil úrad EUIPO.

  Žiadosti o zápis výkonu exekúcie možno podávať aj vo fáze prihlasovania OZEÚ alebo ZDS. Uplatňujú sa rovnaké pravidlá.

 • Licencie

  Licencia ochrannej známky je zmluva, ktorou majiteľ alebo prihlasovateľ (poskytovateľ licencie) ochrannej známky (ďalej len „majiteľ“), pri zachovaní si vlastníctva oprávňuje tretiu osobu (nadobúdateľa licencie), aby používala ochrannú známku v rámci obchodu za podmienok stanovených v zmluve.

  Licencia sa týka situácie, v ktorej práva nadobúdateľa licencie na OZEÚ vyplývajú zo zmluvného vzťahu s majiteľom. Súhlas majiteľa alebo jeho tolerovanie toho, že tretia osoba používa ochrannú známku, nepredstavuje licenciu.

  Voliteľný obsah žiadosti:

  • Informácia o tom, či licencia, ktorá sa má zapísať, je výlučná alebo nevýlučná. Ak sa žiada o zápis výlučnej licencie, v žiadosti o zápis musí byť urobené vyhlásenie s týmto účinkom. V opačnom prípade sa licencia bude považovať za nevýlučnú.
  • V žiadosti o zápis licencie obmedzenej len na niektoré tovary alebo služby sa musia uviesť tovary alebo služby, pre ktoré bola licencia udelená.
  • V žiadosti o zápis licencie ako územne obmedzenej licencie sa musí uviesť časť Európskej únie, pre ktorú bola licencia udelená. Časťou Európskej únie môže byť jeden alebo viaceré členské štáty, alebo jeden alebo viaceré okresy jedného členského štátu.
  • V žiadosti o zápis licencie udelenej na určité obdobie sa musí uviesť dátum uplynutia platnosti a prípadne aj dátum začatia platnosti licencie.
  • Ak licenciu udeľuje nadobúdateľ licencie, ktorého licencia je už zapísaná v registri OZEÚ, v žiadosti o zápis sa môže uviesť, že ide o sublicenciu. Sublicencie nemôžu byť zaznamenané bez toho, aby bola najprv zaznamenaná materská licencia.

  Poznámka: Ak žiadosť o záznam podáva nadobúdateľ licencie sám, musí k žiadosti pripojiť kópiu licenčnej zmluvy alebo iný doklad o súhlase majiteľom licencie so záznamom licencie.

  Výmaz licencie

  Zápis licencie sa vymaže alebo zmení na žiadosť zainteresovanej strany, to znamená prihlasovateľa alebo majiteľa OZEÚ, alebo zapísaného nadobúdateľa licencie.

  Úrad zamietne výmaz, prevod a/alebo zmenu licencie alebo sublicencie, ak nebola hlavná licencia zapísaná v registri.

  V žiadosti o záznam výmazu licencie/sublicencie sa musia uviesť tieto informácie:

  • číslo zápisu OZEÚ alebo ZDS,
  • údaje o licencii, ktorá sa má zrušiť,
  • listinný dôkaz preukazujúci, že zapísané právo už neexistuje, alebo vyhlásenie nadobúdateľa licencie, že súhlasí s výmazom.

  Žiadosti o záznam alebo výmaz licencií, ktoré sa týkajú OZEÚ alebo ZDS, je možné podávať aj vo fáze prihlasovania. Uplatňujú sa rovnaké pravidlá.

  Pri podávaní žiadosti o záznam licencie sa vyžaduje ďalšia dokumentácia, ktorú možno priložiť prostredníctvom časti Iné prílohy formulára žiadosti.

 • Úplné a čiastočné vzdanie sa

  Majiteľ ochrannej známky EÚ sa jej môže vzdať úplne alebo sčasti kedykoľvek po jej zápise. Vyhlásenie o vzdaní sa musí doručiť úradu EUIPO v písomnej forme.

  Príslušným podaním sa možno úplne vzdať aj zapísaných dizajnov Spoločenstva.

  Vyhlásenia o vzdaní sa nadobudnú účinnosť v deň zápisu do registra OZEÚ.

  Ak na dotknutú OZEÚ majú zapísané práva tretie osoby (napr. nadobúdatelia licencií, záložní veritelia atď.), pred zapísaním vzdania sa musia byť splnené ešte niektoré ďalšie požiadavky.

  Ak však majiteľ preukáže úradu, že nadobúdateľ licencie, záložný veriteľ atď. udelil súhlas so vzdaním sa, vzdanie sa sa zapíše bezodkladne po doručení tohto dokladu.

  Ak majiteľ OZEÚ predloží len dôkaz, že informoval nadobúdateľa licencie/záložného veriteľa o svojom úmysle vzdať sa, úrad EUIPO majiteľovi oznámi, že vzdanie sa bude zapísané po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu doručenia tohto dôkazu úradu EUIPO.

  Práva majiteľa na zapísanú OZEÚ, ako aj práva nadobúdateľov jeho licencie a držiteľov iných práv na známku uplynú v deň zápisu vzdania sa do registra s účinnosťou ex nunc. Vzdanie sa teda nemá spätnú účinnosť.

  Vzdanie sa má procesné a vecné účinky.

  Pokiaľ ide o procesné otázky, ak raz bolo vzdanie sa zapísané do registra, OZEÚ zanikla a akékoľvek konania týkajúce sa tejto ochrannej známky pred úradom sa skončili. Vecné účinky vzdania sa voči tretím osobám predstavujú vzdanie sa akýchkoľvek budúcich práv majiteľa OZEÚ vyplývajúcich z jeho známky.

  OZEÚ sa možno vzdať aj sčasti, teda pre niektoré tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Čiastočné vzdanie sa nadobúda účinnosť až v deň jeho zápisu do registra.

  Na prijatie čiastočného vzdania sa musia byť splnené dve podmienky súvisiace s tovarmi a službami, a to:

  • nové znenie nesmie predstavovať rozšírenie zoznamu tovarov a služieb,
  • čiastočné vzdanie musí predstavovať platný opis tovarov a služieb.
 • Konkurzné konanie

  Konkurzné konanie, ktorého predmetom môže byť OZEÚ, je konanie začaté v členskom štáte, na území ktorého má dlžník centrum svojich hlavných záujmov. Ak je však dlžníkom poisťovňa podľa smernice 2001/17/ES alebo úverová inštitúcia podľa smernice 2001/24/ES, jediným konkurzným konaním, ktorého predmetom môže byť OZEÚ, je konanie začaté v členskom štáte, v ktorom má táto poisťovňa alebo inštitúcia povolenie na vykonávanie činnosti. „Centrum hlavných záujmov“ musí zodpovedať miestu, na ktorom dlžník vedie správu svojich záujmov na pravidelnom základe a je preto poznateľný tretími osobami. V prípade , že majiteľ je spolumajiteľ OZEÚ, konkurzné konanie sa bude vzťahovať na podiel spolumajiteľa.

  Konkurzné konanie sa chápe ako kolektívne konanie, ktoré zahŕňa čiastočné alebo úplné zbavenie majetku na strane dlžníka a určenie správcu konkurznej podstaty. Správca konkurznej podstaty sa chápe ako akákoľvek osoba alebo orgán, ktorého úlohou je spravovať alebo likvidovať majetok, ktorého bol zbavený dlžník, alebo dohliadať na tieto záležitosti. Súd sa chápe ako súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný orgán členského štátu oprávnený začať konkurzné konanie alebo prijímať rozhodnutia v rámci tohto konania. Rozsudok v súvislosti so začatím konkurzného konania alebo určenia konkurzného správcu sa chápe ako zahŕňajúce rozhodnutie ktoréhokoľvek súdu splnomocneného začať toto konanie alebo určiť konkurzného správcu.

  Ak je predmetom konkurzného konania ochranná známka EÚ, príslušný vnútroštátny orgán môže požiadať o záznam v registri a o zverejnenie informácie o tejto skutočnosti vo vestníku ochranných známok Európskej únie. Žiadosť adresovaná úradu EUIPO by mala byť písomná. Poplatok sa neplatí.

 • Zmeny stanov používania kolektívnych známok EÚ

  Pri kolektívnych známkach EÚ a certifikačných známkach EÚ sa musia predložiť stanovy ich používania. Toto opatrenie vám umožní stanovy podľa potreby zmeniť.

  Zmena sa do registra nezapíše, ak zmenené stanovy nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 75 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie pre kolektívne známky a článku 84 nariadenia o ochrannej známke pre certifikačné známky alebo ak existuje niektorý z dôvodov na zamietnutie podľa článku 76 alebo 85 nariadenia pre príslušné známky.

  Prijatá zmena stanov sa zapíše do registra a zverejní.

 • Vymenovanie, nahradenie alebo vymazanie pôvodcu

  V prihláške dizajnu možno uviesť jeho pôvodcu (tím pôvodcov). Právo na uvedenie mena ako pôvodcu nie je časovo obmedzené. Toto opatrenie vám umožňuje zmeniť uvedené mená.

  O záznam môže požiadať iba držiteľ dizajnu alebo jeho zástupca. Dizajn sa musí zverejniť (status A1) alebo sa jeho zverejnenie odloží (status A2).

 • Iné záznamy

  Existujú aj iné, menej často používané druhy záznamov, napr. záznamy o sublicenciách alebo zmene platobnej neschopnosti.

  Na podporu žiadosti o inýdruh záznamu sa spravidla bude vyžadovať ďalšia dokumentácia. Súbory možno priložiť po vyzvaní v časti Iné prílohy formulára žiadosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.