Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup zápisu

Práve ste podali prihlášku ochrannej známky. Čo sa stane ďalej?

Po podaní prihlášky na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vašu ochrannú známku spracujeme a overíme, či môže byť zapísaná. Tento postup pozostáva z niekoľkých krokov.

Časový rámec sa skladá z „lehoty na preskúmanie", „lehoty na podanie námietok" a napokon sa uskutoční zápis. Lehota na preskúmanie sa začína prijatím prihlášky a končí zverejnením prihlášky. Lehota na podanie námietok sa začína zverejnením prihlášky a končí uplynutím lehoty na podanie námietok. Potom sa uskutoční zápis. Zapísaná ochranná známka sa následne zverejní.

Lehota na preskúmanie

Lehota na podanie námietok

Registrácia

  • Prijatie prihlášky

  • Zverejnenie prihlášky

  • Koniec lehoty na podanie námietok

  • Zverejnenie zapísanej ochrannej známky

 

Čo sa deje počas lehoty na preskúmanie

Nasledujúci pracovný postup poskytuje prehľad úkonov, ktoré úrad EUIPO vykonáva počas lehoty na preskúmanie. Uskutočňujú sa takmer súčasne. Priebeh stavu vašej prihlášky môžete sledovať online v aplikácii eSearch alebo prostredníctvom vašej užívateľskej oblasti User area.

V prípade prihlášok podaných priamo úradu EUIPO platí nasledovné. Viac informácií o spôsobe zápisu medzinárodných prihlášok s vyznačením Európskej únie (EÚ).

Časový rámec tvoria tieto fázy: „dátum podania", „zatriedenie", „formálne náležitosti", „absolútne dôvody", „preklad" a  „rešerš". Viac informácií získate kliknutím na jednotlivé fázy. Po dokončení všetkých fáz bude ochranná známka zverejnená.

Lehota na podanie námietok

 
 

Ak zistíme chybu alebo vás budeme informovať o námietke, pošleme vám oficiálne oznámenie so zisteniami cez User Area. Potom máte dva mesiace na odstránenie nedostatkov a na odpoveď. Môžete požiadať o úvodné dvojmesačné predĺženie času na prípravu odpovede. Prvé predĺženie bude spravidla umožnené automaticky, ale druhé už budete musieť zdôvodniť.

V niektorých postupoch budú naši prieskumoví pracovníci riešiť jednoduché námietky s prihlasovateľmi (alebo ich zástupcami) telefonicky.

Ak sa budeme domnievať, že vaša odpoveď neposkytla v celom rozsahu vysvetlenie týkajúce sa našich obáv, alebo ak neodpoviete, vydáme konečné rozhodnutie buď o čiastočnom, alebo úplnom zamietnutí vašej prihlášky alebo nároku uplatnenom vo vašej prihláške (napr. nároku na prednosť). Prípadne môžeme zmeniť údaje vašej prihlášky (napr. vymazaním opisu alebo pridaním nároku na ochranu farby). Pripomíname, že ak nie ste s výsledkom spokojní alebo si myslíte, že došlo ku chybe, máte právo odvolať sa.

Ak bude vaša prihláška zamietnutá, stále máte možnosť premeniť (prepojenie (most) duševného vlastníctva)) vašu prihlášku ochrannej známky EÚ na národné prihlášky za predpokladu, že neexistuje žiadny konflikt.

Ak nebude podaná žiadna námietka, vašu ochrannú známku zverejníme v 23 úradných jazykoch EÚ. To znamená, že zverejníme skutočnosť, že ste požiadali o zápis tejto konkrétnej ochrannej známky pre špecifikované výrobky alebo služby.

Čo sa deje počas lehoty na podanie námietok?

Od dátumu zverejnenia majú tretie osoby, ktoré sa domnievajú, že vaša ochranná známka by nemala byť zapísaná, tri mesiace na podanie námietok.

Obvykle existujú dva dôvody na podanie námietok:

Tretia osoba má skoršie právo (alebo viac ako jedno) a domnieva sa, že vaše právo bude s ním po zápise v rozpore.

Aby zabránila zápisu vašej ochrannej známky, musí podať námietku proti vašej ochrannej známke vyplnením formulára a zaplatením poplatku 320 EUR. Ak bude podaná námietka, vaša ochranná známka bude predmetom námietkového konania, v ktorom musí byť úspešná. Námietku možno podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia ochrannej známky.
 

Námietkové konanie:

Jedna z piatich prihlášok na ochrannú známku EÚ býva predmetom námietky podanej majiteľmi ochranných známok, ktoré už sú na trhu. O týchto sporoch rozhodujeme, keď obaja účastníci konania – prihlasovateľ aj namietateľ – predložili dôkazy a pripomienky. Prihlasovateľ môže minimalizovať riziko podania námietok vyhľadaním možných rozporov pred podaním prihlášky.
 

V nasledujúcej schéme ponúkame prehľad rôznych fáz námietkového konania:

Časový rámec sa začína zverejnením prihlášky a končí zverejnením zapísanej ochrannej známky a pozostáva z týchto fáz: „podanie námietky", „kontrola prípustnosti", „lehota na rozmyslenie", „kontradiktórna časť konania" a  „ukončenie konania". Viac informácií získate kliknutím na jednotlivé fázy.

Lehota na rozmyslenie

Lehota na preskúmanie

Registrácia


 

Všetky rozhodnutia o námietkach sa zverejnia online a všetci nepriaznivo ovplyvnení účastníci konania majú právo odvolať sa.

V prípade, keď námietka bola úspešná, je ešte stále možné premeniť (prepojenie (most) duševného vlastníctva) vašu ochrannú známku EÚ na národné registrácie za predpokladu, že neexistujú žiadne rozpory.

Tretia osoba sa domnieva, že vaša ochranná známka by nemala byť schválená

Môže sa odvolať na akýkoľvek „absolútny dôvod", ktorý považuje za vhodný. Absolútne dôvody sú požiadavky, ktoré vaša ochranná známka musí spĺňať, ako napr. mať rozlišovaciu spôsobilosť, nesmie opisovať vaše podnikanie a musí byť jasne vyobrazená. Na podanie námietky proti vašej ochrannej známke musí zaslať úradu príslušné oznámenie s vysvetlením, prečo sa domnieva, že by ochranná známka nemala byť zapísaná. Nazývame to „pripomienky tretej osoby", ktoré sú bezplatné. Mali by sa však použiť len v prípade, ak existuje vážny dôvod pre námietku voči ochrannej známke.

Po prijatí pripomienok vydá úrad potvrdenie osobe predkladajúcej pripomienky (ďalej len „pripomienkovateľ") a tieto pripomienky oznámi prihlasovateľovi. Pripomienkovateľ následne nedostane žiadne ďalšie oznámenie od úradu EUIPO. Konkrétne pripomienkovateľ nebude informovaný o výsledku žiadneho opätovného preskúmania prihlášky. Pripomienkovatelia, ktorí však chcú byť informovaní o ďalšom osude prihlášky na ochrannú známu EÚ, budú mať prístup k informáciám o jej stave prostredníctvom aplikácie eSearch.

Dôkaz o zápise

Ak nikto nepodá námietku ani pripomienky tretej osoby, vaša ochranná známka bude zapísaná a tento zápis sa zverejní. Robí sa to z toho dôvodu, aby ostatní majitelia ochranných známok a široká verejnosť boli informovaní o tom, že táto konkrétna ochranná známka je vaša.

Zverejnenie zápisu je bezplatné a úrad vydá osvedčenie o zápise.

Dva dni po zverejnení dostanete výzvu, aby ste si toto osvedčenie prevzali z webovej stránky. Papierová verzia osvedčenia o zápise sa nevydáva. Môžete však požiadať o overenú alebo neoverenú kópiu osvedčenia o zápise. Možno ju budete potrebovať, ak budete chcieť uplatniť právo prednosti pre svoju ochrannú známku EÚ. Niektoré jurisdikcie uznajú odkaz na našu databázu (eSearch), zatiaľ čo iné budú požadovať oficiálnejší doklad, ktorý môžete získať prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisu.

Ako podať námietku proti rozhodnutiu úradu

Účastníci konania nepriaznivo dotknutí konečným rozhodnutím môžu podať odvolanie. Nástroj eAppeal ponúka jednotnú aplikáciu na elektronické podanie oznámenia o odvolaní. Podanie odvolania je teraz rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Do nástroja eAppeal máte priamy prístup zo svojej User area, v časti venovanej on-line službám, prostredníctvom našej časti Formuláre a podania, a v časti Kroky a oznámenia po získaní prístupu ku spisu v rámci nástroja eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.