Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Obnova

Ochranná známka Európskej únie (OZEÚ) je platná 10 rokov. Jej platnosť možno neobmedzene obnovovať, vždy na obdobie ďalších 10 rokov. Zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD) je platný 5 rokov. Jeho platnosť je možné obnoviť maximálne na 25 rokov, vždy na obdobie 5 rokov. Žiadosť o obnovu možno podať pomocou formulára žiadosti online úradu EUIPO.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v našich usmerneniach o ochranných známkach a dizajnoch.

 
 • Obnova ochrannej známky Európskej únie

  Postup

  Kedy požiadať o obnovu Šesť mesiacov pred skončením platnosti zápisu úrad EUIPO písomne informuje majiteľa, jeho zástupcu alebo ktorýchkoľvek iných držiteľov zapísaného práva o potrebe obnoviť zápis.
  Platba Žiadosť o obnovu možno podať v priebehu šiestich mesiacov pred dátumom skončenia platnosti zápisu a v rámci tohoto istého obdobia je možné zaplatiť aj poplatok za obnovu. Najneskorší termín na podanie žiadosti o obnovu a zaplatenie príslušného poplatku za obnovu je deň skončenia platnosti zápisu ochrannej známky. Ďalšia šesťmesačná ochranná lehota pre obnovu sa začína dňom nasledujúcim po dátume skončenia platnosti zápisu. Počas tohto obdobia sa bude účtovať ďalší poplatok vo výške 25 %.
  Oneskorená obnova Ak žiadosť o obnovu zápisu nie je podaná včas, o oneskorenú obnovu možno ešte požiadať v dodatočnej lehote šiestich mesiacov. V tejto ochrannej lehote sa musí predložiť žiadosť o oneskorenú obnovu zápisu a zaplatiť poplatok za obnovu spolu s 25 % príplatkom, pričom táto lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí platnosti zápisu.
  Nepodaná žiadosť o obnovu Ak žiadosť o obnovu nie je podaná, alebo je podaná po uplynutí ochrannej lehoty, úrad EUIPO písomne informuje majiteľa ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ), že táto ochranná známka je zrušená a odstránená z registra. Príslušné oznámenie sa uverejní v Bulletine OZEÚ.
   

  Premena alebo obnova?
  Pokiaľ sa rozhodnete, že si svoju ochrannú známku EÚ neobnovíte, ale by ste si chceli zachovať svoje práva v niektorých členských štátoch, môžete podať žiadosť o premenu. Túto žiadosť je nevyhnutné podať do troch mesiacov po skončení dodatočnej lehoty na obnovenie.

  Ako podať žiadosť o obnovu
  Žiadosť o obnovu je možné podať online prostredníctvom formulára žiadosti o obnovu. Poplatky sa počas tohto postupu vypočítajú automaticky.

  Niekoľko dní po dátume skutočného skončenia platnosti OZEÚ úrad EUIPO vystaví majiteľovi ochrannej známky EÚ alebo jeho zástupcovi oficiálne písomné potvrdenie o obnovení. Obnova nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa skončí platnosť existujúceho zápisu. Register OZEÚ bude aktualizovaný a uverejní sa príslušné oznámenie v Bulletine OZEÚ.

  Čiastočná obnova ochrannej známky EÚ
  Ochrannú známku EÚ môžete obnoviť v celom rozsahu alebo len čiastočne (odstránením niekoľkých tried).

  Náklady
  Poplatky sa musia zaplatiť v eurách. Zistite výšku poplatkov pre ochranné známky a dizajny.

  Ak ochranná známka EÚ nie je obnovená
  Ak ochranná známka EÚ nie je obnovená, bude označená ako ochranná známka, ktorej skončila platnosť, a to približne dva týždne po skončení dodatočnej lehoty. Zrušenie však nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa skončila platnosť ochrannej známky EÚ. Úrad EUIPO bude písomne informovať majiteľa OZEÚ a táto ochranná známka EÚ bude v registri zrušená.

 • Obnova zapísaného dizajnu Spoločenstva

  Postup

  Kedy požiadať o obnovu Šesť mesiacov pred skončením platnosti zápisu úrad EUIPO písomne informuje majiteľa, jeho zástupcu alebo ktorýchkoľvek iných držiteľov zapísaného práva o potrebe obnoviť zápis.
  Platba V lehote šiestich mesiacov pred skončením platnosti sa má predložiť žiadosť o obnovu zápisu a zaplatiť poplatok za obnovenie, pričom žiadosť sa musí podať a poplatok uhradiť najneskôr posledný deň mesiaca, v ktorom skončí obdobie ochrany.
  Oneskorená obnova Ak žiadosť o obnovu nie je podaná včas, o oneskorenú obnovu je možné ešte požiadať v dodatočnej lehote šiestich mesiacov. V tejto ochrannej lehote sa musí predložiť žiadosť o obnovu a musí sa zaplatiť poplatok za obnovenie spolu s 25 % príplatkom, pričom táto lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni mesiaca, v ktorom sa mal obnoviť zapísaný dizajn Spoločenstva.
  Nepodaná žiadosť o obnovu Ak žiadosť o obnovu nie je podaná, alebo je podaná po uplynutí ochrannej lehoty, úrad EUIPO písomne informuje majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva, že tento dizajn je zrušený a odstránený z registra. Príslušné oznámenie sa uverejní v Bulletine zapísaných dizajnov Spoločenstva.
   

  Ako podať žiadosť o obnovu
  Žiadosť o obnovu je možné podať online prostredníctvom formulára žiadosti o obnovu. Poplatky sa počas tohto postupu vypočítajú automaticky.

  Niekoľko dní po dátume skutočného skončenia platnosti zapísaného dizajnu Spoločenstva úrad EUIPO vystaví majiteľovi zapísaného dizajnu Spoločenstva alebo jeho zástupcovi oficiálne písomné potvrdenie o obnovení. Obnova nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa skončí platnosť existujúceho zápisu. Register zapísaných dizajnov Spoločenstva bude aktualizovaný a uverejní sa príslušné oznámenie v Bulletine zapísaných dizajnov Spoločenstva.

  Náklady
  Poplatky sa musia zaplatiť v eurách. Zistite výšku poplatkov pre ochranné známky a dizajny.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.