Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Späť na hlavné centrum pomocníka

Zástupcovia

Prihlasovateľa, ktorý nemá trvalé bydlisko ani sídlo alebo skutočný a fugujúci obchodný podnik v Európskej únii, musí zastupovať oprávnený zástupca. Zoznam zástupcov sa nachádza na webovej stránke úradu EUIPO.

Prihlasovateľ, ktorý má trvalé bydlisko alebo sídlo alebo skutočný a fungujúci obchodný podnik v Európskej únii, môže konať vo svojom mene alebo vymenovať zástupcu.

Ak už zástupca podal prihlášku na úrade EUIPO, bude mať identifikačné číslo zástupcu EUIPO. Ak poznáte toto číslo, môžete ho v prípade potreby použiť. Inak budete musieť vyplniť všetky potrebné informácie o zástupcovi. Nový zástupca môže byť buď právny zástupca alebo zástupca zamestnancov.

 
  • Právny zástupca

    Právny zástupca musí byť oprávnený vykonávať činnosť na území jedného členského štátu EÚ a oprávnený v rámci uvedeného štátu konať ako zástupca vo veciach ochranných známok alebo dizajnov a mať svoje sídlo v Európskej únii. Právny zástupca môže byť prepojený na existujúce združenie zástupcov, pričom v takom prípade sa má použiť identifikačné číslo združenia.

    Poznámka: Podľa poľských právnych predpisov právnych zástupcov nemožno vybrať za zástupcov pre elektronické podávanie prihlášok ochranných známok Spoločenstva.

  • Zástupca zamestnancov

    V prípade, že zástupcu zamestnancov zamestnáva priamo prihlasovateľ, stačí uviesť jeho meno a priezvisko. V prípade, že pracuje v spoločnosti (so skutočným a fungujúcim obchodným podnikom v EÚ), ktorá má ekonomické prepojenie s prihlasovateľom, je potrebné uviesť informácie o povahe tohto prepojenia a meno spoločnosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.