Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Dizajn a jeho výrobky

Vo všetkých prihláškach musia byť uvedené výrobky, na ktoré sa dizajn vzťahuje.

Pri podaní prihlášky musíte uviesť názov výrobku, na ktorý sa má dizajn uplatniť, alebo do ktorého má byť začlenený. Špecifikácia výrobkov má byť sformulovaná tak, aby zrozumiteľne vyjadrovala ich charakter a aby ich bolo možné zaradiť len do jednej triedy podľa Locarnského triedenia.

Locarnské triedenie je medzinárodné triedenie priemyselných vzorov. EUIPO v spolupráci s úradmi pre ochranu duševného vlastníctva v EÚ vyvinul vyhľadávací nástroj Eurolocarno, ktorý automaticky zaradí výrobok do správnej triedy a podtriedy. Je založený na locarnskom triedení, má rovnakú štruktúru a k dispozícii je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Medzinárodné triedenie priemyselných vzorov

Eurolocarno 

Prečo by ste mali použiť tento nástroj?

Existujú dva dôvody:

  • Ak vyberiete výraz zo zoznamu nástroja Eurolocarno, máte záruku, že bude akceptovaný. Podstatne sa tým tiež zrýchli a zjednoduší postup zápisu. Môžete tak urobiť priamo v elektronickej prihláške.
  • Triedenie slúži len na administratívne účely, pričom umožňuje vyhľadávanie v databáze zapísaných dizajnov Spoločenstva. Uvedenie výrobkov ani ich zatriedenie nemá vplyv na rozsah ochrany samotného dizajnu Spoločenstva. Inými slovami, terminológia použitá na opis výrobku nebude mať žiadny vplyv na určenie ochrany, ktorú nadobudnete prostredníctvom zapísaného dizajnu Spoločenstva.

Hromadné prihlášky

Ak chcete prihlásiť viacero dizajnov v jednej prihláške, a tak získať výhodu množstvovej zľavy, zatriedenie výrobkov zohráva kľúčovú rolu, pretože všetky dizajny, ktoré chcete chrániť, musia patriť do tej istej locarnskej triedy. Nazýva sa to požiadavka jednotnej triedy.

Dizajny však už nemusia patriť do tej istej podtriedy. Napríklad hromadná prihláška je prijateľná, ak obsahuje jeden dizajn s označením výrobku motorové vozidlá a jeden dizajn s označením výrobku interiér vozidla. Podľa locarnského triedenia patria v tomto prípade oba výrazy do triedy 12, ale v rámci podtried patria do 08 a 16.


Zdobenie

Výnimkou z požiadavky jednotnej triedy v hromadnej prihláške je: zdobenie.

Zdobenie je dekoratívny prvok, ktorý sa môže na výrobku uplatniť bez toho, aby ovplyvnil jeho obrysy. Zdobenie je zaradené do triedy 32-00 locarnského triedenia. Môže sa kombinovať s hromadnými prihláškami dizajnu výrobkov inej triedy.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.