Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Formulár v piatich krokoch

Formulár v piatich krokoch je navrhnutý tak, aby ste mohli jednoducho podať prihlášku ochrannej známky EÚ v ktoromkoľvek z 23 jazykov Európskej únie (EÚ).

formulár v piatich krokoch
 

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

Ak chcete otvoriť formulár prihlášky v piatich krokoch prejdite v ponuke na webovom sídle na Ochranné známky > Spôsoby zápisu > Podať prihlášku a potom kliknite na modré tlačidlo Začať prihlášku.

Začať prihlášku
 
 • Koncepty (Uložiť prihlášku)

  Vyplňovanie môžete kedykoľvek prerušiť, uložiť si prihlášku vo formáte konceptu a dokončiť ju neskôr. Kliknite na „Uložiť prihlášku“ v pravom stĺpci prihlášky. Koncept nájdete v časti „Koncepty“ vo svojej User Area.

 

Krok 1: Podrobné informácie o ochrannej známke

 • Jazyky a referencie
  Prvý jazyk

  Prvý jazyk sa vyberá na stránke Podať prihlášku. Môže to byť ktorýkoľvek z 23 jazykov EÚ.

  Druhý jazyk

  Ako druhý jazyk musíte uviesť jeden z piatich úradných jazykov úradu EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Druhý jazyk musí byť iný ako prvý jazyk. Upozorňujeme, že vaša ochranná známka môže byť v tomto druhom jazyku napadnutá.

  Označte začiarkavacie políčko, ak chcete dostávať oficiálnu korešpondenciu v druhom jazyku podľa vášho výberu.

  Poznámka: Ak je prvý jazyk jedným z piatich úradných jazykov úradu EUIPO, nemôžete si zvoliť možnosť dostávať úradnú korešpondenciu v druhom jazyku. Preto sa začiarkavacie políčko nezobrazí.

  Osobná značka

  Značky by mali mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9. Nepoužívajte medzery. V prípade akýchkoľvek budúcich otázok súvisiacich s vašou ochrannou známkou používajte oficiálnu značku pridelenú úradom EUIPO.

  Poznámka: V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré chcete v súvislosti s vašou ochrannou známkou v budúcnosti adresovať úradu EUIPO, uveďte oficiálnu značku pridelenú úradom EUIPO.

 • Typy ochranných známok

  Je potrebné, aby ste vybrali typ ochrannej známky, ktorú chcete zapísať. Ďalej je uvedený zoznam dostupných typov:

  Typ Formáty príloh (ak sa vyžadujú)
  Slovná známka Neuvádza sa
  Obrazová známka JPEG
  Obrazová známka obsahujúca slovné prvky * JPEG
  Priestorová ochranná známka JPEG, OBJ, STL, X3D
  Priestorová ochranná známka obsahujúca slovné prvky * JPEG, OBJ, STL, X3D
  Zvuková známka JPEG, MP3

  * Poznámka: Tieto typy ochrannej známky nie sú samostatné kategórie podľa vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ. Napriek tomu sú vo formulári v piatich krokoch z praktických a technických dôvodov rozlišované.

  Prečítajte si viac o typoch ochranných známok v časti definícia ochrannej známky.

  Stránka o technických informáciách obsahuje kompletné informácie o akceptovaných formátoch súborov príloh.

  Požadované údaje
  V závislosti od typu ochrannej známky, pre ktorú ste sa rozhodli žiadať ochranu, budete musieť zadať rôzne informácie.

  Vyobrazenie ochrannej známky
  Je dôležité, aby vyobrazenie ochrannej známky, ktoré nahrávate, bolo správnym vyobrazením známky, ktorú chcete zapísať a aby jasne vymedzovalo, o akú ochranu žiadate. Vyobrazenie môže byť doplnené uvedením príslušného typu známky a v niektorých prípadoch opisom, ale je potrebné, aby opis, ak je k dispozícii, ako aj uvedenie typu známky zodpovedali vyobrazeniu.

  Po nahratí vyobrazenia ochrannej známky sa zobrazí toto upozornenie:

    „Úrad EUIPO zverejní vašu ochrannú známku tak, ako je teraz zobrazená. Ak vyjadrenie nie je presne také, aké chcete chrániť, opravte ho pred odoslaním prihlášky.“

    „Obrázok bol spracovaný tak, aby spĺňal technické kritériá.“

  Slovný prvok/slovné prvky
  Potrebné je uviesť len slovné prvky viditeľné v logu. Ak slovné prvky nie sú uvedené správne, úrad EUIPO ich priamo zmení bez toho, aby o tom zasielal oznámenie.

 

Krok 2: Tovary a služby

 • Pridanie tovarov a služieb do vašej prihlášky

  Ak chcete pridať tovary a služby do prihlášky, kliknite na tlačidlo Hľadať.

  Otvorí sa nové kontextové okno. Napíšte buď kľúčové slovo tovarov a služieb, ktoré chcete vybrať (zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s návrhmi automatického dopĺňania), alebo kliknite na odkaz Prechádzať všetkými tovarmi a službami.

  Na zobrazenie úplného rozsahu triedy pri prechádzaní cez všetky tovary a služby kliknite na ikonu „+“ Ikona plus, na zbalenie zoznamu kliknite na ikonu „-“ Ikona mínus

  Všetky výrazy vo vašej vybranej triede zobrazíte kliknutím na ikonu „adresár“ Ikona adresára. Ak chcete výraz pridať do svojho zoznamu, označte zaškrtávacie políčko na ľavej strane riadku v tabuľke Ikona vybraného zaškrtávacieho políčka

  Aby sa zobrazil váš výber výrazov a tried, kliknite na tlačidlo Zobraziť váš výber.

  Keď ste vybrali všetky požadované tovary a služby, kliknite na tlačidlo Pokračovať, ktoré sa nachádza na stránke Zobraziť váš výber. Budete presmerovaní do prihlášky, kde sa zobrazí váš výber.

  Všimnite si, prosím, že ak chcete poskytnúť vlastný zoznam tovarov a služieb, môžete to urobiť len s použitím Rozšíreného formulára.

 

Krok 3: Podobná ochranná známka/ochranné známky

 • Správa o podobnosti

  Úrad EUIPO ponúka správu o podobnosti, v ktorej je zostavený zoznam ochranných známok, ktoré by mohli mať vplyv na vašu prihlášku. Skoršie ochranné známky by mohli ohroziť vašu prihlášku. V zozname sú zohľadnené názvy ochranných známok, ako aj prihlasované tovary a služby.

  Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný. Vaša ochranná známka môže byť napadnutá aj v prípade, že sa nezobrazia žiadne výsledky.

  Zobraziť výsledky
  Zobrazí sa tabuľka so zoznamom podobných ochranných známok. Ak chcete vidieť ďalšie informácie o výsledkoch, môžete kliknúť na ikonu lupy na pravej strane tabuľkového náhľadu , Otvorí sa nové okno zobrazujúce informácie v aplikácii TMview.

  Je možné prevziať a uložiť PDF súbor, kde sú uvedené informácie, a to kliknutím na tlačidlo Prevziať PDF, ktoré sa nachádza pod tabuľkou výsledkov.

  Ak máte akékoľvek pochybnosti o vašom zápise, vyhľadajte právne poradenstvo od odborníka v oblasti DV.

 • Nároky

  Uplatnenie práva prednosti
  Zobrazí sa otázka, či ste v uplynulých šiestich mesiacoch podali prihlášku rovnakej ochrannej známky. Ak odpoviete nie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Ak bude vaša odpoveď áno, bude potrebné vykonať tieto kroky:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vybrať Krajinu prvého podania prihlášky.
  • Napísať názov ochrannej známky (text v poli sa automaticky doplňuje, ak sú v databáze TMview dostupné údaje o ochrannej známke) a kliknúť na Importovať.
  • Druhou možnosťou je napísať údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne.
  • Úrad EUIPO už neskúma právo prednosti vecne, ale obmedzí toto preskúmanie na formálne požiadavky.
  • Doplniť dátum podania, podacie číslo a krajinu predchádzajúcej prihlášky.
  • O právo prednosti treba v súčasnosti požiadať spolu s prihláškou ochrannej známky EÚ a už sa oň nedá požiadať neskôr.
  • Dokumenty na podporu tohto práva sa musia predložiť do troch mesiacov od dátumu podania.

  Poznámka: Ak podporná dokumentácia (prvé podanie) nie je v jazyku úradu EUIPO, môžete byť požiadaný o preklad tejto dokumentácie.

  Uplatnenie seniority
  Zobrazí sa otázka, či ste už niekedy zapisovali rovnakú ochrannú známku na vnútroštátnej úrovni v rámci EÚ. Ak odpoviete nie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Ak bude vaša odpoveď áno, bude potrebné vykonať tieto kroky:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vybrať členský štát, v ktorom bola známka zapísaná.

  • Napísať názov ochrannej známky (text v poli sa automaticky dopĺňa) a kliknúť na tlačidlo Importovať.

  • Druhou možnosťou je napísať údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne.

  • Vybrať zodpovedajúcu možnosť pri Povahe zápisu.

  • Doplniť dátum podania, podacie číslo, dátum zápisu a číslo zápisu, potom si vybrať možnosť pripojiť požadované doklady.

 

Krok 4: Vaše údaje

 • Vytvorenie účtu/prihlásenie

  V tomto bode máte dve možnosti:

  • Ak nemáte ešte vytvorený účet v úrade EUIPO, musíte sa zaregistrovať tak, že kliknete na tlačidlo Vytvoriť účet.
  • Ak už máte v úrade EUIPO vytvorený účet, uveďte svoje údaje a kliknite na tlačidlo Prihlásenie.

  Vaše údaje sa potom importujú do formulára, takže budete musieť doplniť len chýbajúce informácie (údaje prihlasovateľa a/alebo zástupcu).

  Prihlášky ochranných známok EÚ pre rezidentov/spoločnosti mimo EÚ
  Môžete podať prihlášku ochrannej známky EÚ, ak žijete mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ale bude potrebné, aby ste si určili zástupcu.

 • Prihlasovateľ a zástupca

  Prihlasovateľa a/alebo zástupcu možno pridať dvomi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho prihlasovateľa/zástupcu

  Uveďte meno prihlasovateľa/zástupcu – zobrazí sa zoznam existujúcich záznamov – označte svoj výber a kliknite na Importovať. Zobrazia sa údaje o prihlasovateľovi/zástupcovi. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať. Tento spôsob sa dá použiť, ak boli údaje zadané pri skoršej príležitosti.

  Pridanie nového prihlasovateľa/zástupcu
  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového a zadajte údaje manuálne.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ prihlasovateľa/zástupcu.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  *Zástupcu nemôžete pridať, ak vypĺňate formulár ako prihlasovateľ.

  Poznámka: ak zaškrtnete možnosť Ekonomické prepojenie, bude potrebné, aby ste vyplnili ďalšie dve polia. Bude treba doplniť typ vášho ekonomického prepojenia s prihlasovateľom (napr. zamestnanec alebo obchodný partner) a takisto bude potrebné doplniť názov vášho zamestnávateľa.

  Združenia

  Ak podávate prihlášku v mene združenia, zadajte len identifikačné číslo združenia.

 

Krok 5: Potvrdiť a zaplatiť

V tomto kroku sa zobrazí koncept prihlášky, ktorú chcete podať. Ešte stále máte možnosť upraviť údaje pred podaním.

V ďalšom kroku sa zobrazí okno s platbou, kde si vyberiete spôsob platby. Ak platíte bankovým prevodom, odporúča sa, by ste si poznačili kód platobnej transakcie. Môže to pomôcť pri identifikácii platby

 • Po podaní formulára prihlášky

  Po dokončení zápisu dostanete potvrdenie, že prihláška bola správne podaná a bude vám pridelené oficiálne číslo prihlášky.

  Upozorňujeme, že názov domény .eu je potrebné zaregistrovať v schválenom registri (zoznam je dostupný na webovej stránke registrov Registry website).

  Musíte si prevziať aj úradné potvrdenie. Upozorňujeme, že úrad EUIPO nevydáva kópie potvrdení.

  V záverečné fáze elektronického podania prihlášky úrad EUIPO informuje o dostupnosti názvov .eu domén, ktoré sú rovnaké ako prihlasovaná ochranná známka prostredníctvom databázy WHOIS. Upozornenia si používatelia môžu nastaviť aj v časti User area a nástroji eSearch, ak chcú byť informovaní o registrácii názvu domény .eu totožného s názvom ich ochrannej známky.

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie