Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Prihláška v štyroch krokoch

Prostredníctvom prihlášky v štyroch krokoch môžete jednoducho podať prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva len v štyroch krokoch, v ktoromkoľvek z 23 jazykov EÚ. Formulár je určený pre zrýchlený postup v režime Fast Track s integrovanými usmerneniami a možnosťou automatického dokončovania, čo vám pomôže pri zápise dizajn za dva dni alebo kratšie.

K formuláru prihlášky v štyroch krokoch sa môžete dostať viacerými spôsobmi na webovej stránke úradu:

 1. Dizajny > Zapíšte svoj dizajn — Rýchlo a jednoducho > „Podať prihlášku online, potom si vyberte formulár prihlášky v štyroch krokoch a stlačte tlačidlo Začať prihlášku.
 2. Dizajny > Postup zápisu > Podať prihlášku, potom si zvoľte formulár prihlášky v štyroch krokoch a kliknite na modré tlačidlo Začať prihlášku.
 3. Domov > Služby online > Podať prihlášku dizajnu — formulár prihlášky v štyroch krokoch a kliknite na modré tlačidlo Začať prihlášku.

Informácie o tom, ako sa skúmajú prihlášky dizajnov, nájdete v našich usmerneniach


Krok 1: Detaily dizajnu

 • Jazyky a referenčné číslo prihlasovateľa

  Prvý jazyk
  Zvoľte si prvý jazyk v časti Podať prihlášku teraz spomedzi 23 jazykov EÚ.

  Druhý jazyk
  Z piatich pracovných jazykov úradu (DE, EN, ES, FR a IT) si musíte vybrať druhý jazyk. Druhý jazyk nemôže byť rovnaký ako prvý. Upozorňujeme, že dizajn môže byť napadnutý v druhom jazyku. Ak chcete dostávať oficiálnu korešpondenciu v druhom jazyku, označte zodpovedajúce začiarkavacie políčko.

  Poznámka: Ak je prvý jazyk jedným z piatich úradných jazykov úradu, nemôžete si zvoliť možnosť dostávať úradnú korešpondenciu v druhom jazyku. Preto sa začiarkavacie políčko nezobrazí.

  Referenčná značka prihlasovateľa
  Referenčná značka môže mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9 a symboly. Nepoužívajte medzerník.

  Ak budete mať v budúcnosti otázky v súvislosti s dizajnom, vždy uveďte číslo prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva pridelené úradom.

 • Informácie o dizajne

  Pohľady na dizajn môžete pridávať dvomi spôsobmi:

  • pridajte snímky (formát JPEG),
  • pridajte trojrozmerný dynamický pohľad a statické pohľady získané z neho.

  Obrázky
  Použite funkciu presunutia alebo prehľadajte svoj počítač na účel nahrania snímok dizajnu. Môžete nahrať najviac sedem chránených snímok a tri nechránené.

  Nemôžete nahrať nechránené pohľady, kým nenahráte sedem chránených pohľadov.

  Požiadavky na pohľady:

  • 2 MB na obrázok
  • formát JPEG
  • RGB, CMYK (ktorý sa konvertuje na RGB, čo bude mať pravdepodobne vplyv na farby), odtiene sivej, čiernobiele alebo farebné modely. Aby sa zabránilo automatickej konverzii farieb a zachovalo sa ich verné zobrazenie na obrazovke, odporúča sa používať obrázky skôr vo formáte RGB ako CMYK. Na nahrávanie dynamických 3-rozmerných pohľadov A ďalších statických pohľadov sa vzťahujú obmedzenia,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 72, max. 300 DPI,
  • maximálna veľkosť obrázku: 5 000 x 5 000 pixelov,
  • obrázky vo formáte progresívneho JPEG budú konvertované na základné obrázky.

  Požiadavky na prílohy (na uplatnenie nároku na právo prednosti, výstavnej priority, všeobecných splnomocnení pre zamestnancov ako zástupcov):

  • PDF,
  • JPEG.

  Špecifikácie
  Pohľad musí byť záberom pred neutrálnym pozadím a musí byť vyhotovený v takej kvalite, aby detaily, o ktorých ochranu žiada prihlasovateľ, boli jasne rozlíšené a bolo možné ich zmenšovanie, respektíve zväčšovanie na účely zápisu do registra a na priame uverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva.

  Vyobrazenie dizajnu nesmie obsahovať vysvetlivky, slovné prvky, symboly ani číslovanie.

  Opakujúce sa vzory povrchovej ozdoby: V prípade zápisu dizajnu, ktorý pozostáva z opakujúceho sa plošného vzoru, má vyobrazenie dizajnu zobrazovať celý vzor a dostatočne veľkú časť plochy, na ktorej sa opakuje.

  Typ písma: V prípade zápisu dizajnu, ktorý pozostáva z typografického písma, vyobrazenie dizajnu musí obsahovať reťazec všetkých písmen abecedy, veľké alebo malé podľa potreby a všetky arabské číslice a zároveň päťriadkový text, veľkosť 16.

  Odporúčame vám, aby ste týmto špecifikáciám venovali osobitnú pozornosť. Z praktických skúseností vyplýva, že nedodržanie týchto špecifikácií je jedným z najčastejších dôvodov, prečo úrad posiela oznámenie o nedostatku, čo nevyhnutne vedie k ďalšej práci a k značným časovým stratám pre našich používateľov.

  Použitie iných prvkov na pomoc pri znázornení znakov dizajnu
  Vyobrazenie dizajnu má obsahovať iba znaky, o ktorých ochranu sa žiada. Môže však obsahovať aj iné prvky, ktoré slúžia na pomoc pri znázornení znakov dizajnu, o ktorých ochranu sa žiada. Povinnosťou prihlasovateľa je použiť napríklad bodkované čiary a ohraničenia takým spôsobom, aby bolo jednoznačné, o ochranu ktorých znakov sa žiada.

  Ak chcete zvýrazniť niektorú časť dizajnu buď preto, že chcete nárokovať len ochranu niektorej konkrétnej časti, alebo práve pre túto časť dizajnu ochranu nenárokujete, môžete použiť tieto prvky:

  • prerušované čiary na označenie prvkov, pre ktoré sa nepožaduje ochrana,

  • plné čiary na vyznačenie okolitých znakov dizajnu, pre ktoré chcete nárokovať ochranu,

  • farebné tieňovanie a rozmazanie na vylúčenie viacerých znakov z ochrany,

  • prerušenia na vyznačenie toho, že predmetom ochrany nie je presná dĺžka dizajnu.

  V pohľadoch dizajnu sa nesmú používať vysvetlivky, popisy ani dodatočné znaky.

  Aké sú hlavné výhody snímok, ktoré sú nechránené?

  • Považujú sa za podané s formulárom prihlášky, čo znamená, že sú súčasťou nároku na právo prednosti v neskoršej prihláške.
  • Môžu byť použité na objasnenie dizajnu, čo môže pomôcť prieskumovému pracovníkovi pri posudzovaní chránených snímok.
  • Prihlasovateľ môže preskúmať snímky po ich nahratí a potom zmeniť nechránený pohľad na chránený pohľad a naopak.

  Poznámka: Nechránané pohľady budú dostupné v nástroji eSearch len pre majiteľov dizajnu.

  Trojrozmerné dynamické pohľady (dynamické pohľady 3D)
  Pri elektronickom podaní prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva sa akceptuje nový typ vyobrazenia pre pohľady ako nástroj na získanie pohľadov v prihláške: dynamické pohľady 3D. Ak nahráte dynamický pohľad 3D zo svojho počítača vo formáte OBJ, STL alebo X3D, budete môcť získať statické pohľady chránených alebo nechránených snímok dizajnu.

  Dynamické pohľady 3D simulujú trojrozmerné perspektívy v 2 rozmeroch (na obrazovke), pretože môžete narábať s pohľadom (hýbať s ním alebo ho približovať a odďaľovať) a vidieť ho z rôznych perspektív. So žiadnymi pohľadmi zachytenými z pohľadu 3D sa nedá manipulovať (statické pohľady) a budú pridané k formuláru ako pohľad pre zodpovedajúci dizajn.

  Použite funkciu presunutia myšou alebo prehľadajte súbory vo svojom počítači a nahrajte dynamické pohľady 3D dizajnu.

  Dynamické pohľady 3D – technické špecifikácie
  Po nahratí dynamického pohľadu 3D do formulára prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva sa pohľad zobrazí s týmito technickými vlastnosťami:

  • pozadie v škále sivej,
  • samotný dynamický pohľad 3D je zobrazený v bielom,
  • dynamické pohľady 3D môžu byť nahrané v ktoromkoľvek z týchto troch formátov: OBJ, STL alebo X3D,
  • maximálna veľkosť príloh 3-rozmerných modelov vo formátoch OBJ, STL, X3D (pre pohľady dizajnu): 20 MB,
  • statické pohľady získané z dynamického pohľadu 3 budú monochromatické (len čiernobiele),
  • tieňovanie: zdôraznenie dynamického pohľadu 3D svetelným zdrojom na základe perspektívy používateľa,
  • veľkosť v pixloch je 490 x 315 a zostáva nemenná. V ráme môžu používatelia vidieť, že oblasť k dispozícii pre dynamický pohľad 3D zostáva nemenná, ak nastavia svoj prehliadač na väčšie alebo menšie zobrazenie,
  • pri používaní možnosti dynamického pohľadu 3D musia byť všetky statické pohľady prevzaté z pohľadu 3D.

  Poznámka: Internet Explorer 10 ani predchádzajúce verzie nepodporujú typ súboru X3D.

  Poznámka: Dizajny pozostávajúce z povrchového zdobenia alebo obsahujúce povrchové zdobenie sa majú predložiť bez používania dynamických pohľadov 3D.

  Poznámka: Binárny STL nie je podporovaný. Binárny STL môžete prostredníctvom konverzných nástrojov konvertovať na štandardný STL.

  Aké sú hlavné výhody používania dynamických pohľadov 3D?

  • Pri uverejnení sa dizajn objaví v nástroji eSearch a bude k dispozícii nielen pre prieskumových pracovníkov, ale pre všetky zainteresované strany, ako sú tretie strany a sudcovia.
  • Bude jasné, že statické pohľady pochádzajú z jedného dizajnu.
  • Poslúži na pochopenie toho, ako navzájom súvisia jednotlivé statické pohľady.
  • Bude veľmi nepravdepodobné, aby vyobrazenie dizajnu malo nedostatok, čo je v prospech prihlasovateľov aj úradu.

  Ako pohnúť s dynamickým pohľadom 3D?
  S dynamickým pohľadom 3D môžete prezentovať dizajn z rôznych uhlov pohľadu.

  Na pohnutie s dynamickým pohľadom 3D
  Používajte šípky (vľavo, vpravo, hore, dolu) na klávesnici a/alebo priblíženie.

  Tlačidlá na klávesnici

  Alebo použite myš a kliknite na samotný pohľad.

  Dynamický pohľad na 3-rozmerný model

  Na uľahčenie zmeny uhlov pohľadu kamery použite možnosť Základné tlačidlá na klávesnici a vyberte si jeden z pohľadov.

  Základné tlačidlá na klávesnici

  Ako vytvoriť snímky zo želaného pohľadu
  Existujú dva spôsoby:

  Tlačidlo Vytvoriť pohľad z tohto uhla
  Uhol pohľadu Tlačidlo Vytvoriť preddefinované pohľady
  Preddefinované pohľady
  • Po zvolení si pohľadu z vášho dynamického pohľadu 3D kliknite na tlačidlo Vytvoriť pohľad z tohto uhla. Potom sa objaví snímka, ako je uvedená ďalej.


  • Kliknite na tlačidlo Vytvoriť preddefinované pohľady, čím sa automaticky vytvorí všetkých sedem pohľadov zobrazených na základných tlačidlách klávesnice. Potom sa objavia snímky uvedené ďalej.


  Môžete vytvoriť až sedem chránených snímok a aj použiť funkciu na vytvorenie troch ďalších nechránených snímok.

  Posunúť, vymazať a otvoriť snímku
  Kliknite na ikonu Posunúť Ikona Posunúť na snímke, aby sa zmenilo poradie pohľadov na dizajn a aby sa zmenili nechránené snímky na chránené.

  Kliknite na ikonu Vymazať Ikona Vymazať na snímke, aby sa pohľad na dizajn vymazal.

  Kliknite na nahranú snímku a otvorte ju v plnej veľkosti.

 • Označenie (označenia) výrobku/locarnské triedenie

  Označenie výrobku
  Bude potrebné uviesť označenie výrobku. Nemá vplyv na ochranu zapísaného dizajnu Spoločenstva, ale je potrebné z právnych dôvodov. Musíte si zvoliť označenie výrobku z databázy EuroLocarno. Pre každý dizajn, ktorý prihlasujete, musíte uviesť označenie výrobku.

  Triedenie
  Ak použijete databázu Eurolocarno, automaticky uvidíte, do ktorej triedy locarnského triedenia výrobok patrí.

 • Ako môžem pridať označenie výrobku?

  Pred vysvetlením, ako pridať označenie výrobku, je dôležité vedieť, že:

  • jeden dizajn nesmie presahovať päť výrazov,
  • v hromadnej prihláške musia byť všetky výrazy v rovnakej triede s výnimkou triedy 32, ktorá môže byť zadaná navyše (v triede 32 je zaradené zdobenie).

  Označenie výrobku a zatriedenie podľa locarnskej dohody je možné uviesť dvoma spôsobmi:

  1. Uvedením výrobku, ktorý predstavuje váš dizajn a kliknutím na tlačidlo Pridať: výraz sa automaticky dokončí a overí podľa databázy EuroLocarno.

   Locarnské triedenie

   Ak sa označenie výrobku objaví v zelenom poli, znamená to, že výrazy boli správne overené. Čísla triedy a podtriedy sa automaticky objavia v ľavom stĺpci Locarnského triedenia:

   Výrazy z locarnského triedenia
    
  2. Ak kliknete na odkaz Prechádzať, objaví sa celá databáza označení výrobkov Eurolocarno v modálnom okne.

   Odkaz na prechádzanie

   Zvoľte si svoje označenie výrobku

   Tento nástroj vám pomôže vybrať si správne označenia výrobku vrátane tried a podtried. Bude potrebné, aby ste zadali označenie výrobku v paneli hľadania a klikli na tlačidlo Hľadať alebo ho vyhľadali podľa triedy/podtriedy.

   Vyhľadať označenie výrobku

   Potom sa objavia všetky výsledky hľadania s identifikáciou triedy a podtriedy. Označte políčko vľavo od zoznamu výsledkov a zvoľte si správne označenie výrobku. Ak dokončíte svoj výber, môžete si prezrieť celý zoznam tak, že kliknete na tlačidlo Zobraziť výber alebo Ďalej. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať a tak pridáte výrazy do prihlášky dizajnu.

   Ak bol výraz správne overený, v zelených bodkovaných rámoch sa zobrazí správne označenie výrobku a čísla triedy a podtriedy sa automaticky zobrazia v ľavom stĺpci Locarnské triedenie.

   Zoznam overených výrazov
 • Odklad a opis

  Odklad zverejnenia
  Pri podaní prihlášky dizajnu Spoločenstva môžete požiadať o odklad zverejnenia prihlášky na maximálne 30 mesiacov. Výrobok môže preto zostať utajený dovtedy, kým budete pripravení zverejniť ho. Ak sa rozhodnete vôbec nezverejniť zapísaný dizajn Spoločenstva, platnosť zápisu uplynie po 30-mesačnom období odkladu.

  Bude potrebné, aby ste uhradili príslušné poplatky za zverejnenie dizajnu po skončení odkladu zverejnenia.

  Poznámka: Poplatok za zverejnenie môže byť uhradený spolu s poplatkom za odklad pri predložení prihlášky. Ak sa však nakoniec rozhodnete dizajn nezverejniť, poplatok za zverejnenie nebude vrátený.

  Opis
  Ak chcete, môžete uviesť opis vyobrazenia dizajnu, ide však o voliteľnú možnosť.

  V článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva sa uvádza, že prihláška môže obsahovať jeden opis pre jeden dizajn nepresahujúci 100 slov, ktorý vyjadruje vyobrazenie dizajnu alebo vzoru. Opis sa musí týkať iba tých charakteristických rysov, ktoré sa vyskytujú vo vyobrazeniach dizajnu alebo vzoru; nesmie obsahovať vyhlásenie týkajúce sa údajnej novosti a ani osobitého charakteru dizajnu alebo jeho technickej hodnoty.

  Ak však opis nie je v súlade s nariadením, nebude podaná námietka. Opis sa neskúma, ale prieskumový pracovník ho môže použiť na odstránenie pochybností. Ak by napríklad na dvoch snímkach boli znázornené odlišné karty, prieskumový pracovník musí podať námietku, ale ak sa v opise uvádza, že sú znázornené dve rôzne strany rovnakej karty, námietka nie je potrebná.

  Poznámka: Opisy predložené po dátume podania prihlášky nebudú akceptované.

  Odklad zverejnenia
 • Údaje o pôvodcovi

  Táto časť je nepovinná a jej cieľom je priradiť pôvodcu k príslušnému dizajnu. Ak si však zvolíte Vytvoriť nového, musíte o pôvodcovi poskytnúť tieto informácie:

  • buď priezvisko a meno jednotlivých pôvodcov,
  • alebo názov tímu pôvodcov, ak je to vhodné.
  Údaje pôvodcu

  Pridať pôvodcu

  Ak už úrad pridelil pôvodcovi identifikačné číslo, je potrebné zadať toto číslo a údaje sa potom importujú z databázy.

  Ak sa pôvodca vzdal práva byť uvedený, začiarknite príslušné políčko, Zrieknutie sa práva.

  Vzdanie sa práv
 • Chcem si uplatniť nárok na právo prednosti

  Ak ste podali prihlášku rovnakého dizajnu za uplynulých šesť mesiacov, môžete si nárokovať právo prednosti, ak kliknete na tlačidlo Pridať nárok na právo prednosti:

  Uvedenie čísla práva prednosti alebo identifikačného čísla dizajnu Pridať nárok na výstavné právo prednosti
  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Krajinu prvého podania prihlášky,
  • uveďte číslo priority alebo identifikačné číslo dizajnu (pole sa automaticky dokončí, ak sú údaje o dizajne k dispozícii v systéme DesignView) a kliknite na Import, alebo
  • ak chcete zadať údaje manuálne, kliknite na tlačidlo Vytvoriť manuálne,
  • doplňte dátum podania a číslo podania. Je povinné priložiť požadované doklady v čase prihlášky s výnimkou prípadov, ak je krajinou prvého podania úrad.

  Poznámka: Ak sa prvé podanie neuskutočnilo v jednom z úradných jazykov EÚ, musí byť priložená kópia prekladu.

 • Uložte dizajn a kopírujte z dizajnu

  Po pridaní všetkých požadovaných informácií o dizajne ho uložte. Potom si budete môcť prezrieť svoje informácie o dizajne a upraviť ich.

  Informácie o dizajne

  Ak chcete pridať nový dizajn, kliknite na tlačidlo Pridať nový alebo nakopírujte informácie z dizajnu, ktorý ste už vložili kliknutím na tlačidlo Kopírovať z dizajnu. Ak ste už predložili viac ako jeden dizajn, môžete si presne vybrať číslo dizajnu, z ktorého chcete kopírovať informácie.

  Možnosť kopírovania z dizajnu

Krok 2: Podobné dizajny

 • Čo je DesignView?

  DesignView je viacjazyčný konzultačný nástroj online, ktorý sa jednoducho používa. Prostredníctvom tohto nástroja môžu používatelia cez internet bezplatne vyhľadávať dizajny všetkých zúčastnených úradov vrátane úradu EUIPO a zúčastnených vnútroštátnych úradov.

  Cez jednu vstupnú platformu umožňuje prístup k prihláškam na zápis dizajnov a k zápisom dizajnov poskytnutým zúčastnenými úradmi. Každý úrad vlastní obsah, ktorý sprístupňuje a zodpovedá za jeho každodenné aktualizácie.

 • Ako vám nástroj DesignView môže pomôcť?
  1. Bezplatne skontroluje existujúce dizajny a trendy na trhu v Európe.
  2. Získa jednoduchý prístup k službám po zápise.
  3. Pomôže skontrolovať novosť dizajnu.
  4. V právnej administratíve a pri zákonných postupoch pomáha pri činnosti colníc alebo sudcov v prípade sporu medzi stranami.
  5. Pomáha napríklad úradom pri realizácii hĺbkových prieskumov alebo prieskumovým pracovníkom pri preverovaní skorších práv prednosti.

Krok 3: Vytvorenie účtu/prihlásenie

 • Vytvorenie účtu/prihlásenie

  V tomto bode máte dve možnosti:

  • Ak nemáte účet v úrade, kliknite na Vytvoriť účet.
  • Ak už máte vytvorený účet v úrade, zadajte svoje údaje a kliknite na tlačidlo Prihlásenie.

  Vaše údaje sa potom naimportujú do formulára.

  Prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva pre subjekty/spoločnosti z krajín mimo EÚ
  Prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva môžete podať aj v prípade, že žijete v krajine mimo Európskej únie (EÚ), v takom prípade je však potrebné použiť rozšírený formulár a určiť zástupcu.

 • Prihlasovatelia a zástupcovia

  Prihlasovateľ a/alebo zástupca môže byť zaradený týmito spôsobmi:

  Pridanie existujúceho prihlasovateľa/zástupcu
  Uveďte meno prihlasovateľa/zástupcu – zobrazí sa zoznam existujúcich záznamov – označte svoj výber a kliknite na Importovať. Zobrazia sa údaje prihlasovateľa/zástupcu. Na pokračovanie treba kliknúť na tlačidlo Pridať. Tento spôsob sa dá použiť, ak boli údaje zadané pri skoršej príležitosti.

  Poznámka: Existujúceho zástupcu môžete pridať, len ak ste prihlásený ako zástupca.

  Pridanie nového prihlasovateľa

  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového a uveďte údaje.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ prihlasovateľa.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).
  4. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak použijete prihlášku v štyroch krokoch v režime Fast Track, nemôžete pridať nových zástupcov.

  Združenia
  Ak podávate prihlášku v mene združenia, zadajte len identifikačné číslo združenia.

 • Návrhy (uložiť moju prihlášku ako koncept)
  Pri vypĺňaní formuláru prihlášky môžete kedykoľvek uložiť vykonanú prácu tak, že uložíte prihlášku ako rozpísaný koncept. Kliknite na tlačidlo Uložiť prihlášku v pravom stĺpci prihlášky s touto ikonou Ikona uloženia. Koncept nájdete v časti Rozpísané správy vo svojej User Area.
 • Obnoviť formulár prihlášky

  Ak chcete prihlášku vypĺňať nanovo, kliknite na tlačidlo Obnoviť prihlášku. Všetky predtým vyplnené polia budú prázdne a informácie vymazané.

 • Vytlačiť prihlášku

  Formulár prihlášky môžete kedykoľvek počas procesu podávania prihlášky vytlačiť.


Krok 4: Potvrdiť a zaplatiť

 • Potvrdenie

  Skontrolujte svoje údaje a údaje o dizajne
  V tejto etape vidíte údaje týkajúce sa prihlášky, ktorú predkladáte. Ešte stále ich môžete upraviť v časti Údaje o dizajne pred podaním prihlášky.

 • Podpis

  Vyplnením polí Meno a priezvisko a Funkcia signatára potvrdzujete, že ste skontrolovali údaje a chcete predložiť prihlášku na zápis dizajnu.

  Podpis

  Môžete pridať jednu osobu ako ďalšieho signatára.

  Poznámka: Upozorňujeme, že len fyzické osoby môžu podpísať formulár prihlášky.

  Po skontrolovaní prihlášky kliknite na tlačidlo Potvrdiť a zaplatiť.

  Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie

  Budete si musieť zvoliť spôsob platby, ktorý chcete použiť v okne pre platbu.

  Poznámka: Možnosť uhradiť bankovým prevodom nie je vo formulári prihlášky v štyroch krokoch v režime Fast Track k dispozícii.

  Potom kliknite na tlačidlo Potvrdiť platbu a Pokračovať v ďalšom okne. Takto bude vaša prihláška podaná.

  Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie
 • Čo sa stane po podaní formuláru prihlášky.

  Po dokončení postupu podávania prihlášky dostanete potvrdenie o tom, že prihláška bola správne podaná spolu s oficiálnym číslom prihlášky. Potom si stiahnete oficiálny doklad a potvrdenie v jednom súbore PDF. Upozorňujeme, že úrad nevydáva kópie potvrdení.

  potvrdenie, že vaša prihláška bola riadne podaná
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.