Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Správy Európskeho dvora audítorov

 

Rozpočtový dokument

 

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ poverená vykonávaním auditu financií EÚ. Ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného riadenie EÚ a pôsobí ako nestranný strážca jej finančných záujmov. Jeho úlohou je kontrolovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vyúčtované, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa nimi dosahuje optimálna protihodnota. Dvor audítorov každoročne vypracúva správu o úrade EUIPO, ktorá sa po jej vydaní uverejňuje na webovom sídle úradu.

Čitateľ si môže prečítať informácie o rozsahu auditu a o náplni zodpovednosti audítorov a kontrolovaného subjektu v úplnej správe


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.